Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 135/1998 (16.10.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 9. listopada 1998.

Broj: 081-98-1842/1
Zagreb, 13. listopada 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 101/98.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

- Predsjednik Republike Hrvatske,

- predsjednik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- predsjednik Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- zastupnici u Hrvatskom državnom saboru,

- predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

- predsjednik i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

- dužnosnici koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske, a koji izrijekom nisu navedeni u ovom stavku,

- guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,

- glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

- pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

- tajnik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- tajnik Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- tajnik Vlade Republike Hrvatske,

- ravnatelji državnih upravnih organizacija,

- zamjenici ministara državnih ministarstava,

- zamjenici ministara,

- tajnici državnih ministarstava,

- tajnici ministarstava,

- pomoćnici ministara državnih ministarstava,

- pomoćnici ministara,

- župani i gradonačelnik Grada Zagreba,

- predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,

- ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- direktor i pomoćnik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje."

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: "članovi" dodaje se riječ: "uprava" i stavlja zarez.

U stavku 4. iza riječi: "izvanproračunskih fondova" dodaju se riječi: "u pretežitom državnom vlasništvu".

Članak 3.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Plaće predsjednika Hrvatskoga državnog sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske određuje odlukom Hrvatski državni sabor na prijedlog radnog tijela Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora nadležnog za izbor i imenovanja, a plaće ostalih dužnosnika utvrđuju se u postotku od plaće predsjednika Hrvatskoga državnog sabora kako slijedi:

1. predsjednik Županijskog doma Hrvatskoga
   državnog sabora
    potpredsjednici Zastupničkog doma
    Hrvatskoga državnog sabora
    potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske                                         92%

2. predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske
    guverner Hrvatske narodne banke                                                      84%

3. potpredsjednici Županijskog doma Hrvatskoga
   državnog sabora
   ministri državnih ministarstava
   suci Ustavnog suda Republike Hrvatske                                             80%

4. pučki pravobranitelj Republike Hrvatske
   glavni državni revizor
   predsjednici radnih tijela Zastupničkog doma
   Hrvatskoga državnog sabora                                                              76%

5. ministri                                                                                              72%

6. potpredsjednici radnih tijela Zastupničkog doma
   Hrvatskoga državnog sabora
   predsjednici radnih tijela Županijskog doma
   Hrvatskoga državnog sabora                                                              69%

7. potpredsjednici radnih tijela Županijskog doma
   Hrvatskoga državnog sabora                                                              67%

8. zastupnici Hrvatskoga državnog sabora
    tajnik Zastupničkog doma Hrvatskoga
    državnog sabora                                                                               66%

9. zamjenici ministara državnih ministarstava
    župani                                                                                               64%

10. zamjenici ministara
      zamjenici glavnoga državnog revizora                                               62%

11. tajnik Vlade Republike Hrvatske                                                      60%

12. tajnik Županijskog doma Hrvatskoga
      državnog sabora
      tajnici državnih ministarstava
      zamjenici pučkog pravobranitelja Republike
      Hrvatske                                                                                         52%

13. pomoćnici ministara državnih ministarstava                                       50%

14. tajnici ministarstava                                                                         48%

15. pomoćnici ministara                                                                        46%."

Članak 4.

Iza članka 12. dodaju se članci 12a., 12b. i 12c. koji glase:

"Članak 12a.

Plaće dužnosnika koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske utvrđuje Predsjednik Republike Hrvatske.

Članak 12b.

Plaće državnih dužnosnika su javne.

Članak 12c.

Pojedinačna rješenja o visini plaće, utvrđena prema odredbama članka 12. i 12a. ovoga Zakona, donose tijela koja su za njihovo donošenje ovlaštena prema propisima koji su na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovoga Zakona."

Članak 5.

Dužnosnicima, koji su članovi uprava trgovačkih društava, ustanova i izvanproračunskih fondova prestaje članstvo u tim tijelima u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako do tog roka ne budu razriješeni članstva.

Rokovi iz članka 19. i 20. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 101/98.) za osobe koje nisu bile utvrđene kao dužnosnici prema tom Zakonu počinje teći od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

U članku 22. riječi: "i Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 75/95. i 106/95.)" brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Do određivanja plaća dužnosnika prema odredbama ovoga Zakona dužnosnici će primati plaću prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/98-01/01
Zagreb, 9. listopada 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.