Odluka kojom Vlada Republike Hrvatske potvrđuje da su predstavnici Vlade Republike Hrvatske, srpske etničke zajednice i UNTAES-a kao svjedoka osnovali Zajedničko vijeće općina istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema kao dijelova Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

NN 137/1998 (20.10.1998.), Odluka kojom Vlada Republike Hrvatske potvrđuje da su predstavnici Vlade Republike Hrvatske, srpske etničke zajednice i UNTAES-a kao svjedoka osnovali Zajedničko vijeće općina istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema kao dijelova Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. listopada 1998. godine donijela

ODLUKU

I.

Vlada Republike Hrvatske potvrđuje da su predstavnici Vlade Republike Hrvatske, srpske etničke zajednice i UNTAES-a kao svjedoka, dana 23. svibnja 1997. godine, sukladno odredbi članka 4. stavka 2. Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 34/92), prema kojoj "Etničke i nacionalne zajednice ili manjine imaju pravo na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i ovim zakonom.", odredbi točke 12. Osnovnog sporazuma o području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, prema kojoj postoji "pravo srpske zajednice imenovati zajedničko vijeće općina", te odredbi stavka 4. Pisma Vlade Republike Hrvatske o dovršenju mirne reintegracije područja pod privremenom upravom, Republika Hrvatska, prema kojoj "Pripadnici srpske etničke zajednice iz područja koje je trenutačno pod Prijelaznom upravom imenovat će Zajedničko vijeće općina", osnovali Zajedničko vijeće općina, aktom sljedećeg sadržaja:

"ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
Organizacija, status, sastav, nadležnost i financiranje

1.

Zajedničko vijeće općina istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema kao dijelova Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće) - osniva se i djeluje u skladu sa odredbama:

- članka 4. Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica i manjina u Republici Hrvatskoj

- članka 11. Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi

- Osnovnog sporazuma o području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema (Erdutski sporazum)

- Pisma Vlade Republike Hrvatske za nastavak mirne reintegracije, područja pod prijelaznom upravom, od 13. siječnja 1997.

- Pisma Glavnog tajnika UN-a od 21. siječnja 1997.

- Priopćenja Vijeća sigurnosti od 8. svibnja 1997.

- ovog akta i drugih akata koje donosi u granicama svoje nadležnosti, te postignutih dogovora sa institucijama vlasti Republike Hrvatske.

2.

Vijeće je tijelo koje usklađuje interese srpske nacionalne zajednice u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu u području dijelova Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

3.

Vijeće ima status pravne osobe i osniva se u skladu sa propisima Republike Hrvatske.

4.

Sjedište Vijeća je u Vukovaru - Borovo Naselje, Radnički dom.

5.

Vijeće donosi statut, poslovnik i druge akte u skladu sa propisima navedenim u točki 1. Vijeće ima pečat čiji se sadržaj i oblik utvrđuju statutom.

6.

Članovi Vijeća određuju se na sljedeći način:

Iz općinskih vijeća u kojima srpska nacionalna zajednica ima većinu članova, imenuju se dva člana.

Iz gradskih vijeća u kojima srpska nacionalna zajednica ima većinu, imenuje se sljedeći broj članova:

- gradovi iznad 30.000 stanovnika - šest članova.

- gradovi od 10.000 - 30.000 stanovnika - četiri člana.

- gradovi do 10.000 stanovnika - tri člana.

Iz općinskih odnosno gradskih vijeća u kojima srpska nacionalna zajednica ima manjinu, imenuje se polovica od broja navedenih u prethodnim stavovima.

Iz gradskih vijeća u kojima srpska nacionalna zajednica ima relativnu većinu ili ako za to postoje opravdani razlozi može se imenovati broj članova veći od polovice, a manji od najviše predviđenog.

Vijeće ima predsjednika i dva dopredsjednika.

Prava i dužnosti predsjednika i dopredsjednika utvrđuju se Statutom i Poslovnikom Vijeća.

Podžupani Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije imenovani iz reda srpske nacionalne zajednice na prijedlog Vijeća su dopredsjednici Vijeća po položaju.

7.

Vijeće ima sljedeće nadležnosti:

- predlaže kandidate za položaj dva podžupana u županijskim skupštinama,

- predlaže kandidate na položaje pomoćnika ministara u ministarstvima unutarnjih poslova, pravosuđa, prosvjete, športa i kulture, te visoki položaj u Ministarstvu razvitka i obnove, te u uredu za prognanike,

- predlaže kandidate za ostale dužnosti,

- prati rad svojih imenovanih i izabranih predstavnika,

- analizira stanje u općinama i daje prijedloge nadležnim tijelima i organizacijama višeg stupnja,

- osniva i upravlja, u skladu sa Zakonom, informativnom i izdavačkom djelatnošću srpske nacionalne zajednice (TV, radio stanice i druga sredstva informiranja),

- prati provođenje kulturne i prosvjetne autonomije i daje prijedloge za njihovo ostvarenje i unapređenje,

- vodi brigu o ostvarivanju ljudskih, građanskih i etničkih prava srpske nacionalne zajednice,

- analizira i daje prijedloge u svezi s proporcionalnom zastupljenošću Srba u policiji, pravosuđu, zdravstvu i ostalim javnim službama,

- održava kontakte s Predsjednikom Republike Hrvatske odnosno njegovim Uredom,

- sudjeluje u izgradnji i održavanju institucionalnih veza sa drugim srpskim etničkim zajednicama u Hrvatskoj i inozemstvu,

- surađuje s drugim subjektima u skladu sa svojim djelokrugom rada.

8.

U cilju ostvarivanja svoje uloge Vijeće može osnivati odbore i to za:

1. financije

2. informiranje

3. obrazovanje i kulturu

4. gospodarstvo

5. urbanizam i građevinarstvo

6. ljudska prava, raseljene osobe, izbjeglice

7. zdravstveno socijalna pitanja i pitanja invalida

8. zaštitu i unapređenje okoline.

Predsjednike odbora iz stavka 1. ovoga članka imenuje Vijeće na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.

Predsjednik vijeća nadzire rad Odbora.

Nosioci funkcija imenovani na osnovu Pisma Vlade Republike Hrvatske imaju prava i dužnost da učestvuju u radu tih radnih tijela i vijeća.

Po potrebi Vijeće može osnivati stalna i privremena radna tijela.

Aktom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka određuje se njihov sastav i nadležnost.

9.

Vijeće će se financirati iz sljedećih izvora:

- dotacija Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u godišnjem proračunu

- doprinosa gradova i općina

- vlastitih prihoda

- donacija.

10.

Vijeće će u svom radu organizirati sastanke sa predstavnicima gradskih i općinskih vijeća, analizirat će i pratiti rad svojih radnih tijela i razmatrat će sve probleme iz djelokruga rada Vijeća sa nadležnim službama Sabora i Vlade Republike Hrvatske.

U Vukovaru, 23. svibnja 1997. godine."

II.

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama."

Klasa: 015-05/97-01/01

Urbroj: 5030114-98-1

Zagreb, 15. listopada 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.