Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu

NN 139/1998 (23.10.1998.), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu

MINISTARSTVO KULTURE

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine", broj 105/97 i 5/98), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU KNJIŽNICA I KNJIŽNICA U SASTAVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se sadržaj i rokovi vođenja upisnika knjižnica i knjižnica u sastavu (u daljnjem tekstu: Upisnik) koji se vodi u Ministarstvu kulture.

Članak 2.

Upisnik sadrži temeljne podatke o svim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, bilo da djeluju kao samostalne ustanove ili kao knjižnice u sastavu drugih pravnih osoba.

Upisnik se sastoji od brojevima označenih upisnih listova koji se ispunjavaju na temelju prijave za upis, a prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U upisni list upisuje se:

1. broj upisnog lista,

2. naziv knjižnice (samostalne),

3. naziv knjižnice u sastavu,

4. sjedište knjižnice, odnosno knjižnice u sastavu (telefon, telefaks, e-mail),

5. vrstu knjižnice (prema članku 8. stavak 1. Zakona o knjižnicama),

6. naziv i sjedište osnivača,

7. naziv i sjedište pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica,

8. osnivački akt (broj i datum donošenja),

9. statut (broj i datum donošenja i suglasnosti osnivača),

10. broj i datum sudske registracije,

11. ime i prezime ravnatelja (vršitelja dužnosti ravnatelja, odnosno privremenog ravnatelja), te broj i datum akta o imenovanju,

12. ime i prezime voditelja knjižnice u sastavu, te broj i datum akta o imenovanju,

13. popis članova upravnog vijeća knjižnice, datum izbora, odnosno imenovanja, te stručna sprema i zanimanje,

14. popis članova knjižničnog odbora knjižnice u sastavu, datum izbora odnosno imenovanja, te stručna sprema i zanimanje,

15. naziv i sjedište podružnice (telefon, telefaks, e-mail),

16. naziv i adresa ustrojbene jedinice izvan sjedišta knjižnice (telefon, telefaks, e-mail),

17. ime i prezime voditelja podružnice, odnosno voditelja ustrojbene jedinice izvan sjedišta knjižnice, te broj i datum akta o imenovanju,

18. statusne promjene i prestanak knjižnice (broj i datum akta, te podaci o promjenama i brisanju iz sudskog registra),

19. posebne napomene.

Članak 3.

Svaki upisni list u Upisniku ima svoj broj.

Broj upisnog lista je redni broj upisa knjižnice odnosno knjižnice u sastavu, a sastoji se od oznake K i rednog broja upisa odvojenog crticom.

Prilikom upisa promjena popunjava se novi upisni list s promjenom podataka, kao i s podacima koji nisu izmijenjeni. Na novi Upisni list upisuje se redni broj prvog upisa knjižnice, odnosno knjižnice u sastavu s podbrojem odvojenim kosom crtom koji označava broj upisanih promjena.

Novi upisni list ulaže se u Upisnik iza prethodnog upisnog lista knjižnice, odnosno knjižnice u sastavu, na koju se odnosi.

Članak 4.

Sastavni dio Upisnika čini i abecedni popis (Imenik) knjižnica i knjižnica u sastavu koji sadrži naziv knjižnice, sjedište i redni broj upisa, a vodi se prema sjedištima knjižnica.

Članak 5.

Upis u Upisnik obavlja se na temelju prijave za upis.

Prijavu za upis podnosi ravnatelj (vršitelj dužnosti ravnatelja, odnosno privremeni ravnatelj), a za knjižnicu u sastavu njezin voditelj, upravi za knjižnice Ministarstva kulture putem ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu županije na području koje knjižnica ima sjedište (u daljnjem tekstu: Županijski ured).

Prijava se podnosi u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u sudski registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu.

Županijski ured dužan je provjeriti je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku prema odredbama ovoga Pravilnika, te je dostaviti upravi za knjižnice Ministarstva kulture u roku 15 dana od dana prijama uredne prijave.

Za točnost podataka iz prijave odgovorne su osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 6.

Prijava za upis u Upisnik ispunjava se elektronički, prema posebnom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prijava mora sadržavati sve podatke iz članka 2. stavak 3. ovoga Pravilnika.

Osobe iz članka 5. stavak 2. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati i sve promjene podataka iz prethodnog stavka na način i u roku propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Sve postojeće knjižnice i knjižnice u sastavu dužne su putem Županijskog ureda podnijeti prijavu za upis u Upisnik u roku od 60 dana od objave ovoga Pravilnika u "Narodnim novinama".

Članak 8.

Podaci iz prijave unose se u Upisnik najkasnije u roku od osam dana od prijama uredne prijave upravi za knjižnice Ministarstva kulture.

Članak 9.

Podnositelj prijave koji ne postupi prema odredbama ovoga Pravilnika kaznit će se sukladno članku 51. Zakona o knjižnicama.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-04/98-01-282
Urbroj: 532-03-3/1-98-01
Zagreb, 20. listopada 1998.

Ministar
mr. Božo Biškupić, v. r.
Broj upisnog lista ________________

PODACI O USTANOVI

          UPIS         

NAZIV KNJIŽNICE (samostalne)   
NAZIV KNJIŽNICE U SASTAVU   
SJEDIŠTE KNJIŽNICE, ODNOSNO
KNJIŽNICE U SASTAVU
(telefon, telefaks, e-mail)
  
VRSTA KNJIŽNICE
(prema članku 8. st. 1. Zakona o knjižnicama)
  
NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA   
NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNE OSOBE
U ČIJEM JE SASTAVU KNJIŽNICA
  
OSNIVAČKI AKT
(broj i datum donošenja)
  
STATUT
(broj i datum donošenja te suglasnosti osnivača)
  
BROJ I DATUM SUDSKE REGISTRACIJE   
RAVNATELJ (v. d. RAVNATELJA,
PRIVREMENI RAVNATELJ)
(ime, prezime, broj i datum akta o imenovanju)
  
VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU
(ime, prezime, broj i datum akta o imenovanju)
   
UPRAVNO VIJEĆE KNJIŽNICE
(popis članova, datum izbora, odnosno
imenovanja, stručna sprema i zanimanje)
  
KNJIŽNIČNI ODBOR KNJIŽNICE U SASTAVU
(popis članova, datum izbora, odnosno
imenovanja, stručna sprema i zanimanje)
  
NAZIV I SJEDIŠTE PODRUŽNICE
telefon, telefaks, e-mail
(samo za knjižnice koje su ustanove)
  
NAZIV I ADRESA USTROJBENE JE-
DINICE IZVAN SJEDIŠTA KNJIŽNICE
telefon, telefax, e-mail
      
VODITELJ PODRUŽNICE, VODITELJ
USTROJBENE JEDINICE IZVAN
SJEDIŠTA KNJIŽNICE
(ime i prezime, broj i datum akta
o imenovanju)
  
STATUSNE PROMJENE, PRESTANAK
KNJIŽNICE
(broj i datum akta, podaci o promjenama
i brisanju iz sudskog registra)
  
POSEBNE NAPOMENE   

Datum upisa _____________                                   Potpis i pečat


                  PRIJAVA ZA UPIS U UPISNIK KNJIŽNICA I
                                  KNJIŽNICA U SASTAVU

PODACI O USTANOVI

          UPIS         

NAZIV KNJIŽNICE (samostalne)   
NAZIV KNJIŽNICE U SASTAVU   
SJEDIŠTE KNJIŽNICE, ODNOSNO
KNJIŽNICE U SASTAVU
(telefon, telefaks, e-mail)
  
VRSTA KNJIŽNICE
(prema članku 8. st. 1. Zakona o knjižnicama)
  
NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA   
NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNE OSOBE
U ČIJEM JE SASTAVU KNJIŽNICA
  
OSNIVAČKI AKT
(broj i datum donošenja)
  
STATUT
(broj i datum donošenja te suglasnosti osnivača)
  
BROJ I DATUM SUDSKE REGISTRACIJE   
RAVNATELJ (v. d. RAVNATELJA,
PRIVREMENI RAVNATELJ)
(ime, prezime, broj i datum akta o imenovanju)
  
VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU
(ime, prezime, broj i datum akta o imenovanju)
   
UPRAVNO VIJEĆE KNJIŽNICE
(popis članova, datum izbora, odnosno
imenovanja, stručna sprema i zanimanje)
  
KNJIŽNIČNI ODBOR KNJIŽNICE U SASTAVU
(popis članova, datum izbora, odnosno
imenovanja, stručna sprema i zanimanje)
  
NAZIV I SJEDIŠTE PODRUŽNICE
telefon, telefaks, e-mail
(samo za knjižnice koje su ustanove)
  
NAZIV I ADRESA USTROJBENE JE-
DINICE IZVAN SJEDIŠTA KNJIŽNICE
telefon, telefax, e-mail
      
VODITELJ PODRUŽNICE, VODITELJ
USTROJBENE JEDINICE IZVAN
SJEDIŠTA KNJIŽNICE
(ime i prezime, broj i datum akta
o imenovanju)
  
STATUSNE PROMJENE, PRESTANAK
KNJIŽNICE
(broj i datum akta, podaci o promjenama
i brisanju iz sudskog registra)
  
POSEBNE NAPOMENE   

Datum upisa _____________                                   Potpis i pečat