Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba

NN 143/1998 (30.10.1998.), Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU GROBNOG OČEVIDNIKA I REGISTRA UMRLIH OSOBA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje obrazac, sadržaj i način vođenja grobnog očevidnika i registra umrlih osoba.

Članak 2.

Grobni očevidnik i registar umrlih osoba vode se u obliku knjige i računalnom tehnikom.

Knjige iz stavka 1. ovoga članka vode se jednoobrazno na cijelom području Republike Hrvatske.

GROBNI OČEVIDNIK

Članak 3.

Grobni očevidnik dužna je voditi uprava groblja.

Ako se na području jedinice lokalne samouprave nalazi više groblja, grobni očevidnik vodit će za svako groblje posebno.

Članak 4.

Grobni očevidnik vodi se u obliku glavne i pomoćne knjige.

Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan grobnih mjesta i grobnica, označen brojčanim oznakama koje se upisuju u grobni očevidnik.

Glavna knjiga vodi se prema grobnim mjestima, sukladno položajnom planu grobnih mjesta i grobnica.

Osim glavne knjige vodi se pomoćna knjiga koja je istog sadržaja kao i glavna knjiga a u nju se upisuju podaci nakon što stranica u glavnoj knjizi za određeno grobno mjesto bude popunjena.

Članak 5.

Prvi primjerak - izvornik grobnog očevidnika vodi se u obliku knjige na uvezanim arcima prema obrascu iz članka 7. ovog pravilnika.

Grobni se očevidnik pohranjuje i trajno čuva.

Članak 6.

Naslovna stranica uvezanog grobnog očevidnika sadrži naziv "GROBNI OČEVIDNIK", i naziv groblja za koje se vodi.

Članak 7.

Sadržaj grobnog očevidnika propisan je na obrascu 1., a sadržaj pomoćne knjige propisan je na obrascu 2., koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Obrasci iz stavka 1. ovoga članka su dimenzija 34,5x24 cm.

Članak 8.

Uz izvornik očevidnika vodi se i drugi primjerak grobnog očevidnika računalnom tehnikom i to na način da sadržaj rubrika i podataka mora biti istovjetan izvorniku koji se vodi ručno.

Podaci drugog primjerka grobnog očevidnika pohranjuju se na CD-mediju u najmanje dva primjerka.

Članak 9.

Ovlašteni djelatnik uprave groblja obavlja upis podataka u grobni očevidnik na temelju isprava o identitetu umrle osobe i podataka koje daje osoba koja skrbi o ukopu umrle osobe, s time da će rubrike za koje podaci nisu poznati ostaviti nepopunjene.

Podaci u nepopunjene rubrike upisat će se naknadno.

Članak 10.

Za upisivanje podataka u očevidnik upotrebljava se trajna tinta.

Upisani podaci moraju biti čitljivi i jasni. Upisani tekst u očevidniku ne smije se precrtavati, ispravljati ili brisati.

Ispravljanje grešaka kao i druge važnije primjedbe upisuju se u rubriku "Primjedbe".

Sve promjene glede podataka upisanih u grobnom očevidniku upisuju se u rubriku "Naknadni upisi i bilješke".

Članak 11.

Upisi u grobni očevidnik obavljaju se prema grobnom mjestu s podacima o korisniku grobnog mjesta i osobama ukopanim u grobno mjesto.

U pomoćnu knjigu upisuju se podaci iz stavka 1. ovoga članka nakon što glavna knjiga bude popunjena. U grobnom očevidniku u rubriku III "Poveznica za pomoćnu knjigu" upisuje se stranica i broj pomoćne knjige.

REGISTAR UMRLIH OSOBA

Članak 12.

Uprava groblja dužna je voditi registar umrlih osoba uz svaki grobni očevidnik.

Članak 13.

Registar umrlih osoba vodi se u obliku knjige na uvezanim arcima prema obrascu iz članka 16. ovoga pravilnika.

Registar iz stavka 1. ovoga članka se zaključuje i uvezuje sukladno propisima o uredskom poslovanju krajem godine za koju se vodi.

Registar umrlih osoba se pohranjuje i trajno čuva.

Članak 14.

Registar umrlih osoba vodi se prema početnom slovu prezimena.

Ako se prezime sastoji od dvije riječi, u registar se upisuje pod početnim slovom prvog prezimena.

Nepoznate osobe upisuju se u registar pod slovom "N".

Članak 15.

Naslovna stranica registra umrlih osoba sadrži naziv "REGISTAR UMRLIH OSOBA", naziv groblja i godinu za koju se vodi.

Članak 16.

Sadržaj registra umrlih osoba propisan je na obrascu 3. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Obrazac je dimenzija 34,5x24 cm.

Članak 17.

Uz izvornik registra umrlih osoba vodi se i drugi primjerak registra računalnom tehnikom i to na način da sadržaj rubrika i podataka mora biti istovjetan izvorniku koji se vodi ručno.

Podaci drugog primjerka grobnog očevidnika pohranjuju se na CD-mediju u najmanje dva primjerka.

Članak 18.

Izvornik grobnog očevidnika čuva uprava groblja, a drugi primjerak grobnog očevidnika pohranjen na CD-mediju čuva tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalne poslove.

Izvornik i drugi primjerak grobnog očevidnika ne smiju se čuvati u istoj zgradi.

Članak 19.

Uništeni ili nestali grobni očevidnici i registri umrlih osoba moraju se obnoviti bez odgode.

Obnavljanje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba obavlja uprava groblja nakon što prethodno utvrdi koji su grobni očevidnici i registri umrlih osoba nestali i za koja godišta.

Članak 20.

Ako je izvornik grobnog očevidnika ili registra umrlih osoba uništen ili nestao obnovit će se prepisivanjem podataka iz drugog primjerka koji se vodi računalnom tehnikom.

Ako su oba primjerka grobnog očevidnika ili registra umrlih osoba uništena, uprava groblja će javnim oglasom objavljenim u službenom glasilu i u dnevnom tisku pozvati građane da radi obnavljanja upisa dostave podatke i dokaze kojima raspolažu.

Članak 21.

Groblja za koja ne postoje nikakvi podaci odnosno evidencije moraju se ustrojiti sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 22.

Nadzor nad vođenjem očevidnika i registra iz članka 1. ovog Pravilnika provodi tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalne poslove.

Članak 23.

Novčanom kaznom u visini od 2.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj uprava groblja ako ne vodi grobni očevidnik i registar umrlih osoba sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u upravi groblja novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Prilikom svakog prvog upisa u grobni očevidnik za određeno grobno mjesto prethodno se moraju unijeti raspoloživi podaci iz postojećih evidencija.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 363-01/98-03/2
Urbroj: 531-01-98-1
Zagreb, 19. listopada 1998.

Ministar
prostornog uređenja,
graditeljstva i stanovanja
mr. sc. Marko Širac, v. r.

Obrazac 1

                    


         

            PODACI O GROBNOM MJESTU          

     VRSTA GROBNOG MJESTA     
       (grob, grob za urne,
grobnica,
 grobnica za urne)

ZNAMENITOST GROBNOG MJESTA

 

LOKACIJA GROBNOG MJESTA

ukopana značajna
povijesna osoba:

 grob-spomenik kulture:  

odjel

  polje   razred     broj groba     položaj  
                                           
   PODACI O PLAĆANJU GROBNE NAKNADE                  


                


                
                                                                                                                                                              
   I. PODACI O KORISNIKU GROBNOG MJESTA   

  REDNI  
  BROJ:

   IME I PREZIME   

   JMBG       ADRESA   :

OSNOVA STJECANJA
KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA:

  NADNEVAK  
UPISA:

   PRIMJEDBE:   

   NAKNADNI UPISI   
I BILJEŠKE:

                 
                 
               
               
   II. PODACI O UKOPANIM OSOBAMA   

  REDNI  
  BROJ:

IME, PREZIME I PREZIME
PRIJE ZAKLJUČENJA BRAKA:

  JMBG     BRAČNO  
  STANJE:
  IME I   PREZIME
  BRAČNOG     DRUGA:
  ADRESA
  STANOVANJA:  
  UZROK  
  SMRTI:
  MJESTO  
  SMRTI:

   NADNEVAK   

  PRIMJEDBE:     NAKNADNI     UPISI
  I BILJEŠKE:

spol

SMRTI:

Kremiranja:

UKOPA:

                          
                         
                         
                         
                         
                         
III. POVEZNICA ZA POMOĆNU KNJIGU
Broj pomoćne knjige: Stranka: Redni broj:

Stranica: .........

Obrazac 2

            PRIJENOS IZ GLAVNE ILI POMOĆNE KNJIGE             
     Broj knjige:      Stranica:      Redni broj:
   PODACI O PLAĆANJU GROBNE NAKNADE                  


                


                
                                                                                                                                                              
   I. PODACI O KORISNIKU GROBNOG MJESTA   

  REDNI  
  BROJ:

   IME I PREZIME   

   JMBG       ADRESA   :

OSNOVA STJECANJA
KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA:

  NADNEVAK  
UPISA:

   PRIMJEDBE:   

   NAKNADNI UPISI   
I BILJEŠKE:

                 
                 
               
               
   II. PODACI O UKOPANIM OSOBAMA   

  REDNI  
  BROJ:

IME, PREZIME I PREZIME
PRIJE ZAKLJUČENJA BRAKA:

  JMBG     BRAČNO  
  STANJE:
  IME I   PREZIME
  BRAČNOG     DRUGA:
  ADRESA
  STANOVANJA:  
  UZROK  
  SMRTI:
  MJESTO  
  SMRTI:

   NADNEVAK   

  PRIMJEDBE:     NAKNADNI     UPISI
  I BILJEŠKE:

spol

SMRTI:

Kremiranja:

UKOPA:

                          
                         
                         
                         
                         
                         
III. POVEZNICA ZA POMOĆNU KNJIGU
Broj pomoćne knjige: Stranka: Redni broj:

Stranica: .........
       REGISTAR UMRLIH OSOBA             

  REDNI  
  BROJ
        PREZIME I IME               IME OCA:             JMBG:         MJESTO UKOPA:         knjiga:...../strana:.....        PRIMJEDBE:       
   A   

B

C

Č

Ć

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NJ

O

P

R

S

T

U

V

Z

Ž

Stranica: .........