Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

NN 145/1998 (6.11.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 23. listopada 1998.

Broj: 081-98-1976/1
Zagreb, 2. studenoga 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine", br. 28/90., 35/91., 33/92., 43/92 - pročišćeni tekst, 94/93. i 24/96.) naziv poglavlja I. "Javno poduzeće" mijenja se i glasi: "Temeljne odredbe".

Članak 2.

U članku 1. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Hrvatska radiotelevizija ima javnopravni značaj i ostvaruje javni interes u području priopćavanja."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. riječi: "osniva se" zamjenjuju se riječima: "osnovana je".

U stavku 2. riječi: "te preuzima" zamjenjuju se riječima: "te je preuzela".

Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 5.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Hrvatska radiotelevizija dužna je proizvoditi i emitirati program namijenjen informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Hrvatske."

Članak 6.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Hrvatska radiotelevizija dužna je izraditi kodeks o radu i ponašanju zaposlenika."

Članak 7.

Članak 11. briše se.

Članak 8.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Vijeće HRT-a čini dvadesettri člana koje imenuje i razrješuje Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, od kojih deset članova iz reda zastupnika, razmjerno stranačkoj zastupljenosti u Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora s tim da jedan od članova bude iz reda zastupnika pripadnika hrvatskog naroda izvan Hrvatske - zastupnika s posebne liste, te jedan član pripadnika nacionalnih manjina, a po jednog člana na prijedlog hrvatskih sveučilišta, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Matice hrvatske, Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga novinarskog društva, Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika, društava filmskih i dramskih umjetnika, udruga iz Domovinskog rata, strukovnih udruga u osnovnom i srednjem školstvu, Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatske matice iseljenika, Katoličke crkve, te jednog predstavnika svih drugih vjerskih zajednica."

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Zaposlenici HRT-a ne mogu biti menovani u Vijeće HRT-a."

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Vijeće HRT-a utvrđuje, u skladu s programskim obvezama, programsko usmjerenje radijskih i televizijskih programa, nadzire provođenje i ocjenjuje njegovo ostvarenje, daje mišljenje na financijski plan i godišnje izvješće o poslovanju HRT-a (bilanca), te na prijedlog Uprave prihvaća godišnji plan.

Vijeće HRT-a imenuje i razrješuje glavne urednike radijskih i televizijskih programa na prijedlog direktora Hrvatske radiotelevizije, a na temelju javnog natječaja.

Glavni urednici ne mogu istodobno biti stranački dužnosnici.

Glavni urednici imenuju se za razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Vijeće HRT-a redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora o svom radu."

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Direktor HRT-a, glavni urednici, članovi Uprave HRT-a i članovi Nadzornog odbora sudjeluju u radu Vijeća HRT-a bez prava odlučivanja."

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Za provođenje odluka Vijeća HRT-a odgovorni su glavni urednici, direktor HRT-a i Uprava HRT-a."

Članak 12.

U članku 18. stavak 3. i 4. brišu se.

Članak 13.

U članku 19. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

"3. donosi Statut uz prethodno mišljenje Vijeća HRT-a i Nadzornog odbora te ga upućuje na potvrdu Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora."

U stavku 1. točka 5. briše se.

Članak 14.

U članku 20. stavak 3. briše se.

Članak 15.

U članku 20a. stavaku 3. riječi: "a istodobno s dostavom Statuta na potvrdu dužan je dostaviti i mišljenje o Statutu" brišu se.

Članak 16.

U članku 21. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Godišnje izvješće o poslovanju HRT-a (bilanca) objavljuje se u javnom glasilu."

Članak 17.

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Hrvatska radiotelevizija vodi evidenciju korisnika prijamnika za prijam radijskog i televizijskog programa na području Republike Hrvatske te organizira naplatu radijske, odnosno televizijske pretplate.

Korisnik prijamnika za prijam radijskog i televizijskog programa dužan je prijaviti radijski i televizijski prijamnik koji posjeduje.

Prijava radijskog i televizijskog prijamnika upućuje se Hrvatskoj radioteleviziji u roku od 30 dana od dana nabave prijamnika.

Prodavači prijamnika za prijam radijskog i televizijskog programa dužni su Hrvatskoj radioteleviziji prijaviti kupce prijamnika (fizičke i pravne osobe) u roku od osam dana od dana prodaje prijamnika."

Članak 18.

Iza članka 22. dodaje se članak 22a. koji glasi:

"Članak 22a.

Svaki korisnik prijamnika za prijam radijskog i televizijskog programa dužan je plaćati pretplatu.

Korisnik prijamnika nije dužan plaćati pretplatu ako prijamnik odjavi.

Odluku o iznosu radijske i televizijske pretplate, povlasticama i načinu plaćanja donosi Uprava HRT-a uz suglasnost Vijeća HRT-a.

U slučaju neplaćanja pretplate Hrvatska radiotelevizija može nadležnom sudu predložiti ovrhu na temelju dospjelog neplaćenog računa ili izvatka iz poslovnih knjiga. Dospjeli neplaćeni račun ili izvadak iz poslovnih knjiga predstavlja vjerodostojnu ispravu u smislu odredaba članka 28. Ovršnog zakona."

Članak 19.

Iza poglavlja IV. dodaje se novo poglavlje V. i članak 22b. koji glasi:

"V. KAZNENE ODREDBE

Članak 22b.

Novčanom kaznom u iznosu 10 radijskih, odnosno televizijskih pretplata kaznit će se za prekršaj korisnik - fizička osoba ako ne prijavi ili koristi odjavljeni prijamnik za prijam radijskog, odnosno televizijskog programa (članak 22. stavak 2. i 3.).

Novčanom kaznom u iznosu 20 radijskih, odnosno televizijskih pretplata kaznit će se za prekršaj:

- pravna osoba, korisnik koji ne prijavi ili koristi odjavljeni prijamnik za prijam radijskog, odnosno televizijskog programa (članak 22. stavak 2. i 3.),

- prodavatelj (fizička ili pravna osoba) koji ne prijavi kupce prijamnika (članak 22. stavak 4.).

Novčanom kaznom u iznosu od 5 radijskih, odnosno televizijskih pretplata kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 2. ovoga članka."

Članak 20.

Naziv Poglavlja "V. Prijelazne i završne odredbe" mijenja se i glasi: "VI. Završne odredbe".

Članak 21.

Članak 23. briše se.

Članak 22.

Članak 24. mijenja se i glasi:

"Radio postaje Dubrovnik, Osijek, Pula, Rijeka, Sljeme, Split, Zadar i Knin nastavljaju s radom kao javna glasila Javnoga poduzeća Hrvatska radiotelevizija."

Članak 23.

U svim odredbama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji riječi: "glavni i odgovorni urednik" zamjenjuju se riječima: "glavni urednik", riječi: "Sabor Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima "Hrvatski državni sabor", riječ: "informiranje" zamjenjuje se riječju: "priopćavanje", riječ: "stanica" zamjenjuje se riječju: "postaja", a uz riječ: "Republika" dodaje se riječ: "Hrvatska", sve u odgovarajućem padežu.

Članak 24.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-12/97-01/03
Zagreb, 23. listopada 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.