Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split

NN 160/1998 (16.12.1998.), Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 44/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 1998. godine, donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI LUČKOJ UPRAVI SPLIT ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE LUKE SPLIT

I.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Lučkoj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split.

II.

Područje Slobodne zone luke Split koja je predmet ove Odluke nalazi se na lučkom području luke Split označenog kao Vranjički bazen i obuhvaća:

a) Kopneni dio

Obuhvaća područje od rta Stinice do granice k.o. Split - k.o. Solin i to:

Od morske obale na zapadnoj strani uvale Pijat, zapadnom granicom č. z. 14139 na jug do puta, čijom istočnom stranom na jug do južne granice č. z. 28/1. Odatle na istok južnim granicama č. z. 28/1, 13555, 29, 30, 32, 37, 38/3 i 38/2 do č. z. 39/4. Dalje zapadnim granicama č. z. 39/4, 1187/1 i 1187/3 na jug do zamišljene linije koja ide sjevernim pročeljem zgrade na k. č. br.
1187/3 i 1187/1 i dalje prema istoku do istočne granice k. č. br. 13473/5. Dalje u smjeru sjevera do sjeverne granice k. č. br. 1112/2, te istočno do granice sa k. č. br. 1112/2, te istočno do granice sa k. č. br. 1110/3. Zapadnom i sjevernom granicom k. č. br. 1110/3 na sjever i istok do Solinske ceste (č. z. 13562/1). Solinskom cestom u smjeru istoka oko 1000 m do istočne granice rezervoara HEP-a. Od Solinske ceste istočnom granicom rezervoara (preko dijela k. č. br. 922, 13473/3, 54/2 i 54/1) na sjever oko 130 m do sjeveroistočne granice rezervoara na sjeveroistok oko 70 m i sjever oko 20 m do granice k. o. Split - k. o. Solin. Granicom k. o. Split na zapad oko 175 m te zapadnom granicom k. č. br. 14137 na jug oko 50 m i zapad oko 15 m do morske obale. Dalje morskom obalom u smjeru zapada do početne točke.

- Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k.č.br. k.o. Split kako slijedi:

14139, dio 27, dio 28/1, 13555, 13917, 29, 30, 32, 35/2, 36, 34/1, 34/2, 37, 39/2, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39/1, 39/3, 39/4, dio 14137, dio 1187/3, dio 1187/1, 1110/2, 1110/1, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 40, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 46, 47, 41, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, dio 54/1, dio 54/1, dio 54/2, dio 13473/3, dio 13473/5, 922.

b) Morski dio

ide linijom od sjevernog dijela rampe veza br. V do pozicije 430 31ž85" N 160 27ž50" E do granične točke na kopnu.

III.

Slobodna zona iz točke I. ove Odluke osniva se pod nazivom Slobodna zona luke Split.

IV.

Slobodna zona luke Split osniva se radi obavljanja djelatnosti:

- proizvodnje robe, oplemenjivanja robe, trgovine na veliko i posredovanja u trgovini, bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba, ugostiteljskih i drugih usluga osim: priveza i odveza brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata: ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja robe u domaćem prometu i ukrcaja i iskrcaja putnika.

Lučka uprava ne može odobriti korisnicima zone gradnju ili obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni prije predočenja stručne podloge ili elaborata o mjerama zaštite okoliša kojima se osigurava zaštita okoliša sukladno propisima Republike Hrvatske.

V.

Lučka uprava Split dužna je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke osigurati sredstva za osnivanje i početak rada zone te donijeti akt o osnivanju zone.

VI.

Slobodna zona luke Split može započeti s radom kad se donese rješenje da su ispunjeni uvjeti za početak rada zone, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/98-01/06
Urbroj: 5030116-98-2
Zagreb, 10. prosinca 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.