Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica

NN 161/1998 (18.12.1998.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. točka 31. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96) ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE, TE GRANICAMA PLOVIDBE BRODOVA I BRODICA

Članak 1.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica ("Narodne novine", br. 91/94), u članku 6. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Osoba koja upravlja brodom, odgovorna osoba za tehnički plovni objekt i plutajući objekt, kao i voditelj brodice, mora biti osposobljena za upravljanje istim, sukladno posebnim propisima.

Članak 2.

U članku 12. riječi "namjenjenoj za gospodarske svrhe", se brišu

U stavku 2. istog članka iza riječi "usidreni brod" dodaju se riječi "odnosno brodica".

Članak 3.

U članku 13. riječi "namjenjenoj za gospodarske svrhe", se brišu.

Članak 4.

Članak 64. mijenja se i glasi:

Brodovi i brodice prilikom plovidbe unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske ne smiju se približavati obali, i to:

1. brodovi koji obavljaju javni promet, na udaljenost manju od 300 m;

2. brodovi za šport i zabavu, na udaljenost manju od 200 m;

3. motorne brodice i jedrilice na udaljenost manju od 50 m.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka brodovi, motorne brodice i jedrilice mogu ploviti i na manjim udaljenostima od obale ako to zahtijeva konfiguracija plovnog puta, ali su pri tome dužni smanjiti brzinu u tolikoj mjeri da mogu lako i brzo obaviti manevar skretanja i zaustavljanja.

Brodice na vesla smiju ploviti i na udaljenosti manjoj od
50 m od obale.

U vodenom prostoru pored plaže brodice moraju ploviti na udaljenosti većoj od 50 m od ograde uređene plaže, odnosno
150 m od obale prirodne plaže.

Brodice na mlazni pogon (skuteri, jet ski i sl.) i brodice na zračnom jastuku mogu glisirati jedino na području na kojem je istima dozvoljeno glisirati a koja ne smiju biti bliže od 300 metara od obale.

Gliseri mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem istima nije zabranjeno glisirati.

Područja na kojima je gliserima zabranjeno glisirati, odnosno područja na kojima je brodicama iz stavka 5. ovog članka dozvoljeno glisirati, te način njihova označavanja, određuje kapetanija.

Kapetanija određuje područja na kojima je zabranjeno skijanje i područja na kojima je dozvoljena obuka skijaša i voditelja brodica na mlazni pogon, te način njihova označavanja.

Članak 5.

Članak 65. se mijenja i glasi:

Vlasniku ili korisniku brodske UKW radijske postaje na brodu odnosno brodici, zabranjeno je prenositi lažne i pogrešne signale i priopćenja poglavito za opasnost, žurnost, sigurnost ili idetifikaciju.

Članak 6.

Članak 66. mijenja se i glasi:

Polijetanje i slijetanje padobranom i zrakoplovom na pomorskom dobru dozvoljeno je samo s propisano obilježenih površina.

Prolazak brodice na mlazni pogon do područja na kojem je glisiranje iste dozvoljeno moguće je obavljati samo u propisano označenom vodenom prolazu, najmanjom mogućom brzinom.

Obilježavanje iz stavka 1. i 2. ovog članka obavlja pravna i fizička osoba koja je dobila koncesiju, na način koji odredi kapetanija.

Članak 7.

Iza članka 72, dodaje se novi članak 72a. koji glasi:

Novčanom kaznom od 15.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj pravna osoba, ako:

gliser odnosno brodica na mlazni pogon glisira suprotno odredbi iz članka 64. stavak 5. i 6. ovoga pravilnika.

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i osoba koja upravlja gliserom odnosno brodicom na mlazni pogon novčanom kaznom od 5.000 kuna.

Članak 8.

U članku 73. stavak 1. riječi "od 1.000 do 6.000 kuna" zamjenjuju se riječima "od 2.000 do 10.000 kuna", a u stavku 2. riječi "od 300 do 1.000 kuna" zamjenjuju se riječima "od 500 do 2.000 kuna".

Točka 13. se mijenja i glasi:

13. ako se brodska UKW radio postaja koristi suprotno članku 65. ovog pravilnika.

Članak 9.

U članku 74. stavak 1. riječi "od 1.000 do 4.000 kuna" zamjenjuju se riječima "od 2.000 do 10.000 kuna", a u stavku 2. riječi "od 300 do 700 kuna" zamjenjuju se riječima od 500 do 1.500 kuna.

Točka 15. mijenja se i glasi:

15. ako obavlja obuku skijaša na vodi odnosno voditelja brodice na mlazni pogon na području koje za to nije određeno ili ako to područje na propisan način ne označi (članak 64. stavak 8.).

Iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

16. ako postupi suprotno odredbama članka 66. ovog pravilnika.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 17.

Članak 10.

U članku 75. riječi "od 800 do 2.500 kuna" zamjenjuju se riječima "od 800 do 4.000 kuna".

Točka 4. istoga članka mijenja se i glasi:

4. ako postupi suprotno odredbama članka 12. ovoga pravilnika.

Članak 11.

U članku 76. dodaje se nova točka 3a. koja glasi:

3a. ako brodicom postupi suprotno odredbama članka 12. ovoga pravilnika.

Točka 30. mijenja se i glasi:

30. ako obavlja obuku skijaša na vodi odnosno voditelja brodice na mlazni pogon na području koje za to nije određeno ili ako to područje na propisani način ne označi (članak 64. stavak 8.)

Iza točke 30. dodaje se nova točka 31. koja glasi:

31. ako brodsku UKW radio postaju koristi suprotno članku 65. ovog pravilnika

Članak 12.

U članku 78. točka 4. mijenja se i glasi:

4. ako postupi suprotno odredbama članka 66. ovog pravilnika.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 011-01/98-01/109
Urbroj: 530-02-98-1
Zagreb, 3. prosinca 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.