Zakon o listi profesionalnih bolesti

NN 162/1998 (22.12.1998.), Zakon o listi profesionalnih bolesti

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI

Proglašavam Zakon o listi profesionalnih bolesti, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 11. prosinca 1998.

Broj: 081-98-2223/1
Zagreb, 16. prosinca 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju bolesti koje se, prema članku 38. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), smatraju profesionalnim bolestima, poslovi pri čijem se obavljanju one javljaju i uvjeti pod kojima se te bolesti smatraju profesionalnim bolestima.

Članak 2.

(1) Profesionalnom bolešću smatra se bolest za koju se dokaže da je posljedica djelovanja štetnosti u procesu rada i/ili radnom okolišu, odnosno bolest za koju je poznato da može biti posljedica djelovanja štetnosti koje su u svezi s procesom rada i/ili radnim okolišem, a intenzitet štetnosti i duljina trajanja izloženosti toj štetnosti je na razini za koju je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja.

(2) Profesionalne bolesti iz stavka 1. ovoga članka dokazuju se pomoću u medicini rada prihvaćenih programa obrade (algoritama), a dijagnostički postupak obuhvaća:

1) radnu anamnezu i dokazivanje povezanosti bolesti i izloženosti pri radu;

2) kliničku sliku s pojavom oštećenja funkcije i/ili morfologije organa ili organskih sustava za koje je poznato da je određena radna štetnost može uzrokovati;

3) pozitivne nalaze dijagnostičkih metoda koje mogu objektivizirati to oštećenje.

(3) Prisutnost štetnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:

1) procjenom opasnosti ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi prisutnost štetnosti,

2) određivanjem intenziteta (mjerenjem, neposrednim uvidom u uvjete rada ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi intenzitet štetnosti) i trajanja izloženosti toj štetnosti.

Članak 3.

Bolesti koje se smatraju profesionalnim bolestima utvrđuju se u Listi profesionalnih bolesti, koja glasi:

  Red.
  broj   
    Profesionalna bolest          Poslovi pri čijem se obavljanju bolest pojavljuje     

1

2

3

1.

 Bolesti uzrokovane olovom i
 njegovim toksičnim spojevima     
  Poslovi pri kojima postoji izloženost olovu i njegovim toksičnim spojevima   

2.

  Bolesti uzrokovane živom i njenim  
  toksičnim spojevima
   Poslovi pri kojima postoji izloženost živi i njenim toksičnim spojevima

3.

  Bolesti uzrokovane arsenom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost arsenu i njegovim toksičnim spojevima

4.

  Bolesti uzrokovane kromom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost kromu i njegovim toksičnim spojevima

5.

  Bolesti uzrokovane niklom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost niklu i njegovim toksičnim spojevima

6.

  Bolesti uzrokovane kobaltom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost kobaltu i njegovim toksičnim spojevima  

7.

  Bolesti uzrokovane manganom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost manganu i njegovim toksičnim spojevima  

8.

  Bolesti uzrokovane kadmijem i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost kadmiju i njegovim toksičnim spojevima

9.

  Bolesti uzrokovane berilijem i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost beriliju i njegovim toksičnim spojevima

10.

  Bolesti uzrokovane vanadijem i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost vanadiju i njegovim toksičnim spojevima

11.

  Bolesti uzrokovane selenom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost selenu i njegovim toksičnim spojevima

12.

  Bolesti uzrokovane talijem i njegovim  
  toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost taliju i njegovim toksičnim spojevima

13.

  Bolesti uzrokovane bakrom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost bakru i njegovim toksičnim spojevima

14.

  Bolesti uzrokovane kositrom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost kositru i njegovim toksičnim spojevima

15.

  Bolesti uzrokovane cinkom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost cinku i njegovim toksičnim spojevima

16.

  Bolesti uzrokovane fosforom i
  njegovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost fosforu i njegovim toksičnim spojevima

17.

  Bolesti uzrokovane halogenima i
  njihovim toksičnim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost halogenima i njihovim toksičnim spojevima  

18.

  Bolesti uzrokovane pesticidima   Poslovi pri kojima postoji izloženost pesticidima i njihovim toksičnim spojevima

19.

  Bolesti uzrokovane alifatskim ugljikovodicima     Poslovi pri kojima postoji izloženost alifatskim ugljikovodicima

20.

  Bolesti uzrokovane vinilklorid monometrom   Poslovi pri kojima postoji izloženost vinilklorid monometru

21.

  Bolesti uzrokovane halogenim derivatima alifatskih  
  ili aromatskih ugljikovodika
  Poslovi pri kojima postoji izloženost halogenim derivatima alifatskih ili aromatskih   ugljikovodika  

22.

  Bolesti uzrokovane benzenom, njegovim homolozima
  i derivatima ili drugim cikličkim spojevima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost benzenu, njegovim homolo- zima i derivatima ili drugim   cikličkim spojevima

23.

  Bolesti uzrokovane nitro i aminoderivatima alifatskih
  ili aromatskih ugljikovodika
  Poslovi pri kojima postoji izloženost nitro i aminoderivatima alifatskih ili aromatskih   ugljikovodika

24.

  Bolesti uzrokovane alkoholima, eterima, esterima,
  glikolima, aldehidima i ketonima
  Poslovi pri kojima postoji izloženost alkoholima, eterima, esterima glikolima, aldehidima i   ketonima

25.

  Bolesti uzrokovane kemijskim zagušljivcima
  
  Poslovi pri kojima postoji izloženost ugljik monoksidu, sumporo- vodiku, cijanovodiku i   njegovim   toksičnim derivatima

26.

  Bolesti uzrokovane nadražljivcima dišnih putova   Poslovi pri kojima postoji izloženost dušikovim oksidima, ozonu, fozgenu, amonijaku,   formaldehidu i drugim primarnim nadražljivcima

27.

  Bolesti uzrokovane drugim kemijskim spojevima   za koje je   dokazana veza između izloženosti i bolesti   Poslovi pri kojima postoji izloženost spojevima za koje je dokazana veza    između izloženosti i   bolesti

28.

  Oštećenje sluha uzrokovano bukom   Poslovi pri kojima razina buke prelazi N-85  krivulju frekventne analize   buke

29.

  Bolesti uzrokovane vibracijama (oštećenja mišića, tetiva, kostiju,   zglobova, kralješnice, perifernih žila i perifernih živaca)   Poslovi s alatima, aparatima, strojevima i vozilima koji proizvode lokalne i   opće vibracije

30.

  Paraliza perifernih živaca gornjih udova uzrokovanog kumulativnom   traumom   Poslovi uz prisutnost ponavljanih pokreta, stalnog pritiska, nefiziološkog   položaja i mikrotrauma

31.

  Kronične periartritičke promjene (tendovaginitis, epikondilitis, burzitis,   sindrom karpalnog kanala)  uzrokovane kumulativnom traumom   Poslovi uz prisutnost ponavljanih pokreta, stalnog pritiska, nefiziološkog   položaja i mikrotrauma  

32.

  Oštećenje meniskusa koljena   Poslovi vezani uz dugotrajno klečanje ili stalne rotacije natkoljenice prema potkoljenici (80%   radnog vremena)

33.

Poremećaji uzrokovani radom u uvjetima povećanog ili smanjenog   atmosferskog tlaka ili naglih promjena tlaka    Poslovi u uvjetima povećanog ili smanjenog atmosferskog tlaka ili naglih    promjena tlaka

34.

  Bolesti uzrokovane ionizacijskim zračenjem   Poslovi s izvorima ionizacijskog zračenja

35.

  Bolesti uzrokovane neonizacijskim zračenjem   Poslovi u zoni neonizacijskog zračenja

36.

   Pneumokonioze i/ili druge bolesti uzrokovane fibrogenim mineralnim   prašinama   Poslovi pri kojima se udiše prašina slobodnog silicijevog dioksida, azbesta,   aluminija, talka i   ugljena (pojedinačno ili u kombinaciji)

37.

  Plućne bolesti uzrokovane prašinom tvrdog metala (fibroza,   pneumonitis, astma)   Poslovi pri kojima se udiše prašina tvrdog metala

38.

  Plućne bolesti uzrokovane prašinom bronhokonstriktornog djelovanja   Poslovi pri kojima se udiše prašina pamučnih, lanenih i konop- ljinih   vlakana te drugih prašina   bronhokonstriktornog djelovanja

39.

  Bronhalna astma   Poslovi pri kojima se udišu spojevi senzibilizirajućeg, nadražuju- ćeg ili   direktnog farmakološkog   bronhokonstriktornog djelovanja

40.

  Alergijski alveolitis   Poslovi pri kojima se udišu prašine zagađene mikroorganizmima i   proteinskim česticama   senzibilizirajućeg djelovanja

41.

  Trajne promjene na glasnicama (čvorići i/ili fibrozacija vibratornog dijela   glasnica)   Poslovi pri kojima je potreban osobit napor glasnica tijekom cijelog   radnog vremena

42.

  Kožne bolesti   Poslovi uz trajni ili ponovni kontakt s alergenima ili nadražljivcima kože

43.

  Zarazne, parazitarne bolesti i zoonoze zadobivene na poslu pri kojem   postoji rizik od kontaminacije    Poslovi vezani uz kontakt s ljudima oboljelim od zaraznih bolesti, sa   zaraznim materijalom,   zaraženim životinjama i njihovim otpacima

44.

   Rak različitih organa i organskih sustava   Poslovi koji se obavljaju u zoni ionizacijskog ili ultraljubičastog zračenja ili pri čijem se obavljanju   dolazi u kontakt s azbestom, arsenom, niklom, kromom i njihovim spojevima, vinilkloridom,   bisklorometil eterom (BCME), benzenom, nitro i amino derivatima aromatskih ugljikovodika,   policikličkim aromatskim ugljikovodicima, polikloriranim derivatima aromatskih ugljikovodika,   katranima, smolama, čađom, bitumenom i drugim naftnim derivatima, emisijom iz koksare, prašinom   tvrdog drva i drugim štetnostima za koje je znanstveno dokazana veza između izloženosti i razvoja   malignoma

Članak 4.

Do početka primjene posebnog zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, primjenjuju se propisi o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem koji su na snazi do početka primjene ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-01/98-02/08
Zagreb, 11. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.