Zakon o najvišoj mirovini

NN 162/1998 (22.12.1998.), Zakon o najvišoj mirovini

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NAJVIŠOJ MIROVINI

Proglašavam Zakon o najvišoj mirovini, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 11. prosinca 1998.

Broj: 081-98-2225/1

Zagreb, 16. prosinca 1998.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O NAJVIŠOJ MIROVINI

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom određuje najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(2) Svota najviše mirovine iz stavka 1. ovoga članka određuje se množenjem osobnih bodova iz članka 2. ovoga Zakona, mirovinskog faktora i aktualne vrijednosti mirovine.

Članak 2.

Osobni bodovi za određivanje najviše mirovine prema ovome Zakonu utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž osiguranika pomnoži sa 3,8 vrijednosnih bodova i polaznim faktorom.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-01/98-02/07
Zagreb, 11. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.