Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama

NN 162/1998 (22.12.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 11. prosinca 1998.

Broj: 081-98-2226/1

Zagreb, 16. prosinca 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA

Članak 1.

U Zakonu o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 53/94.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

"HŽ-Hrvatske željeznice" su trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo) čiji je jedini član Republika Hrvatska.

Stavak 2. se briše.

U stavku 3. brišu se navodnici u tvrtci Društva.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Djelatnost Društva je od interesa za Republiku Hrvatsku".

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. druga rečenica briše se.

Dosadašnji stavak 7. briše se.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. i 3. riječi: "Sabor Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatski državni sabor".

Iz stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Djelatnosti unutarnjeg i međunarodnog prijevoza putnika i održavanja željezničkih stabilnih postrojenja obavljaju se kao javna služba."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: "elektroenergetski" dodaje se zarez i riječ "regulacijski".

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Za podmirenje troškova izgradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničkih stabilnih postrojenja i upravljanja regulacijskim i sigurnosnim sustavima prometa za obavljanje zadaće Društva iz članka 2. stavka 1. ovog Zakona, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu."

Članak 5.

U članku 5. iz stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Naknada za korištenje iz stavka 1. ovoga članka, obračunava se na isti način za svakog prijevoznika koji koristi željeznička stabilna postrojenja."

Stavak 2., koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

"Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka, određuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora."

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Na zahtjev ministra Društvo je obvezno obavljati željeznički prijevoz i na prugama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza.

Visinu razlike između troškova i prihoda iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će ministar na prijedlog Uprave Društva za svaku gospodarstvenu godinu prije njenog početka.

Sredstva za pokriće razlike iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu.

Na zahtjev ministra, Društvo je obvezno obavljati željeznički putnički prijevoz vlakovima i na ostalim prugama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi tih prijevoza.

Za obavljani prijevoz iz stavka 4. ovoga članka, Društvo će ugovorom s Republikom Hrvatskom odnosno s jedinicama lokalne uprave ili samouprave utvrditi uvjete obavljanja tog prijevoza.

Ako Društvo predloži trajnu obustavu prijevoza na pojedinim prugama odluku o tome, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Hrvatski državni sabor, osim u slučaju više sile."

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"Tijela Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština."

Članak 8.

U članku 12. stavku 2. i 3. riječi: "Nadzorni odbor" zamijenjuju se riječju "Skupština".

Članak 9.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Uprava podnosi godišnja izvješća o poslovanju i godišnja financijska izvješća, putem Nadzornog odbora, Skupštini Društva."

Članak 10.

Iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi:

"Članak 16a.

Radi zaštite pravnog poretka i drugih pravnih osoba, zaštite slobode i prava čovjeka i građanina, zaštite zdravlja građana određenog područja i ispunjenja preuzetih međunarodnih obveza u slučaju štrajka u Društvu mora se osigurati najnužniji prijevoz putnika i stvari, te održavanje dionica stabilnih željezničkih postrojenja.

U putničkom prometu, u godišnjem voznom redu Uprava uz prethodno mišljenje sindikata određuje vlakove za prijevoz putnika koji moraju prometovati za vrijeme štrajka.

Ako sindikat ne prihvaća odluku Uprave o prijevozu putnika može podnijeti pritužbu posebnoj arbitraži. Arbitraža ima pet članova od kojih po dva člana imenuju Uprava i sindikat a predsjednika arbitraže imenuje predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Arbitraža mora donijeti odluku po pritužbi na odluku Uprave o prijevozu putnika najkasnije u roku 30 dana prije objave voznog reda. Odluka arbitraže je konačna i upisuje se u vozni red.

U teretnom prometu, Uprava uz prethodno mišljenje sindikata, u roku od 3 dana od najave štrajka određuje vlakove za prijevoz robe i stvari koji moraju prometovati za vrijeme štrajka, a osobito radi prijevoza tranzitnih pošiljaka, prijevoza živog tereta i pokvarljive robe, prijevoz energenata, prijevoz iz međunarodnih obaveza, otklanjanje zakrčenosti luka i pristaništa, prijevoz za potrebe oružanih snaga, u slučaju elementarnih nepogoda i sl.

Ako sindikat ne prihvaća odluku Uprave o prijevozu robe i stvari, može podnijeti pritužbu arbitraži iz stavka 3. ovoga članka, u roku četrdeset osam sati od primitka odluke. Arbitraža mora donijeti odluku po pritužbi sindikata u roku od 3 dana od prijema pritužbe. Odluka arbitraže je konačna.

Ostali postupak u vođenju štrajka odvija se sukladno općim propisima o štrajku.

Zaposlenici koji obavljaju poslove i zadatke na odvijanju željezničkog prometa, odnosno održavanja dionica željezničkih stabilnih postrojenja za koje se po stavku 2. i 4. ovoga članka utvrdi da se moraju obavljati i za vrijeme štrajka, dužni su za vrijeme štrajka provoditi naloge koje izdaje Uprava.

Zaposleniku koji ne provede nalog Uprave, prestaje radni odnos."

Članak 11.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Nadzorni odbor ima sedam članova koje imenuje Skupština."

Stavak 2. briše se.

Stavak 4. briše se.

U stavku 5. riječi: "na pet godina" zamjenjuju se riječima: "na četiri godine".

Stavak 6. briše se.

Članak 12.

U članku 18. stavku 1. riječ: "ministra" zamjenjuje se riječju: "Skupština".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Članu Nadzornog odbora prestaje mandat, ako postane član Uprave ili se uposli u Društvu."

U stavku 3. riječi: "ili je opozvan" i riječi: "ili opoziva" brišu se.

U stavku 4. riječi: "ili opoziv" brišu se.

U stavku 5. riječ: "ministar" zamjenjuje se riječju: "Skupština".

Članak 13.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i njegova zamjenika."

U stavku 2. riječi: "ili opoziv" brišu se.

Članak 14.

Članak 20. briše se.

Članak 15.

Članak 21. briše se.

Članak 16.

U članku 22. stavku 2. točki 3. riječ: "ministru" zamjenjuje se riječju: "Skupštini".

Iza točke 3., dodaje se nova točka 4. koja glasi:

"4. godišnja izvješća o poslovanju i godišnja financijska izvješća".

Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 5., 6., 7. i 8.

Članak 17.

Iza članka 22. dodaje se novo poglavlje pod nazivom "3. Skupština" i članak 22a., koji glasi:

"Članak 22a.

Skupština Društva:

a) predlaže Vladi Republike Hrvatske politiku razvoja željezničkog prometa,

b) odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,

c) odobrava godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva i godišnja financijska izvješća,

d) odobrava planove iz članka 22. i 25. ovoga Zakona,

e) imenuje i razrješuje članove Nadzornog odbora i Uprave Društva."

Članak 18.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Ministar u izvanrednim okolnostima daje Društvu upute za postupanje i otklanjanje posljedica tih okolnosti. Ako troškove, koji pri tom nastanu ne može podmiriti Društvo, ti se troškovi podmiruju iz Državnog proračuna za tekuću godinu.

Ministar, sukladno utvrđenoj gospodarskoj politici utvrđuje, u dogovoru s ministrom financija, obvezu Društva da se određene prijevozne usluge obavljaju po povlaštenoj cijeni. Za takve prijevoze razlika do pune cijene nadoknađuje se Društvu iz Državnog proračuna."

Članak 19.

U članku 25. stavku 5. riječ: "ministar" zamjenjuje se riječju: "Skupština" te se dodaje stavak 6. koji glasi:

"Planove iz ovoga članka Uprava je dužna pripremiti i podnijeti na odobrenje Skupštini do 15. listopada, a Skupština je dužna odobriti ih do 31. prosinca u godini koja prethodi godini početka primjene plana."

Članak 20.

Članak 32. briše se.

Članak 21.

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32a. koji glasi:

"Članak 32a.

Republika Hrvatska osigurava sredstva za podmirenje obveza Društva koje proizlaze iz zajmova za razvitak željezničkih stabilnih postrojenja i željezničkog prometa prema stanju na dan 31. prosinca 1998. godine."

Članak 22.

Vlada Republike Hrvatske će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeti odgovarajuće akte radi usklađivanja Društva s odredbama ovoga Zakona.

Članak 23.

Do stupanja na snagu voznog reda za 1999/2000. godinu, u slučaju štrajka u putničkom prometu (članak 16a. stavak 2. i 3.) provest će se postupak određivanja vlakova koji moraju prometovati za vrijeme štrajka, predviđen odredbama članka 16a. stavka 4. i 5. ovoga Zakona.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 341-01/93-01/04
Zagreb, 11. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.