Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti

NN 162/1998 (22.12.1998.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 53. stavak 1. u svezi članka 7. stavka 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 68/98) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE HIDROGRAFSKIH DJELATNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje hidrografske izmjere mora, marinsku geodeziju i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju, te pobliže uvjeti i način obavljanja ovih djelatnosti.

Članak 2.

Djelatnosti iz članka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: hidrografske djelatnosti) mogu obavljati pravne osobe registrirane za obavljanje tih djelatnosti, ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Za obavljanje hidrografskih djelatnosti pravna osoba mora imati:

1. osiguranu kvalitetnu tehničku opremu s odgovarajućim mjernim uređajima koji omogućuju točnost podataka i to:

1.1. za hidrografsku izmjeru

a) za pozicije:

- +/- 2 m u opasnim kanalima, međuotočnom području te do 10 km udaljenosti od obala otoka ili kopna;

- +/- 5 m na ostalom dijelu Jadranskog mora;

b) za dubine:

- grafička rezolucija 0,5% od dubine

- dubinomjere sa podešavanjem brzine zvuka kroz vodu;

- za dubine veće od 30 m panoramski dubinomjer (SSS);

Za korekciju dubina potrebno je na području izmjere koristiti mareografske podatke i podatke širenja zvuka kroz vodu.

1.2. za marinsku geodeziju

- pravna osoba mora ispunjavati uvjete propisane za geodetsku izmjeru.

1.3. za snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju

- potreban je uređaj opremljen s pozicijskim sustavom.

2. najmanje dva zaposlenika visoke stručne spreme (VSS) i jednog zaposlenika srednje stručne spreme i to:

- jednog dipl. ing. geodeta hidrografa sa najmanje 5 godina radnog staža u struci

- jednog dipl. ing. elektrotehnike;

- jednog zaposlenika SSS nautičkog, geodetskog ili elektrotehničkog smjera,

3. osigurana odgovarajuća materijalna i tehnička sredstva za obavljanje istraživanja i izvođenje radova, te ostale dozvole sukladno drugim propisima;

4. osigurane uvjete tehničke zaštite, zaštite na radu, zaštite u slučaju nesreće na radu u skladu s propisima i uobičajenim standardima kod obavljanja istraživanja mora.

Prednost za dobivanje ovlasti ima pravna osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. do 4. ovoga članka, ako obavlja i znanstvenoistraživačku djelatnost sukladno posebnim propisima.

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje ovlasti za obavljanje hidrografskih djelatnosti pravna osoba podnosi ministarstvu nadležnom za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

1. akt o osnivanju pravne osobe odnosno izvadak iz sudskog registra s podacima o registriranoj hidrografskoj djelatnosti;

2. popis tehničke opreme i uređaja s potrebnim podacima;

3. popis zaposlenika s dokazima o njihovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu;

4. popis dosadašnjih radova obavljenih u hidrografskoj djelatnosti;

5. ostali dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Rješenje o davanju ovlasti za obavljanje hidrografske djelatnosti Ministarstvo donosi po pribavljenom mišljenju Hrvatskog hidrografskog instituta (u daljnjem tekstu: Institut).

Pravnoj osobi može se dati ovlast za obavljanje jednog ili više poslova hidrografske djelatnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo osim pravnoj osobi dostavit će i Institutu i nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 6.

Rješenje iz članka 5. ovog Pravilnika daje na temelju ocjene pismeno priloženih dokaza i neposrednim očevidom uređaja i opreme.

Neposrednim očevidom utvrđuje se da li uređaji i oprema iz članka 3. ovog Pravilnika ispunjavaju propisane uvjete odnosno zadovoljavaju sve sigurnosne uvjete i standarde za dubine na kojima se istražuje i mjeri.

Članak 7.

Neposredni očevid prema odredbama članka 6. stavak 2. ovoga Pravilnika obavlja stručno povjerenstvo koje osniva Ministarstvo a sastoji se od dva člana, od kojih je jedan član zaposlenik Instituta.

Stručno povjerenstvo dužno je u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od obavljenog očevida podnijeti izvješće Ministarstvu da li uređaji i oprema ispunjavaju propisane uvjete.

Posebne troškove, putne troškove i dnevnice u svezi s potrebnim očevidom iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika osigurava pravna osoba, podnositelj zahtjeva.

Članak 8.

Rješenje o davanju ovlasti pravnoj osobi za obavljanje hidrografskih djelatnosti daje se na rok od jedne godine.

Dva mjeseca prije isteka roka od jedne godine, pravna osoba može ponoviti zahtjev za izdavanje nove ovlasti.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka stručno povjerenstvo iz članka 7. ovoga Pravilnika provjerava se da li pravna osoba u vrijeme ponavljanja zahtjeva ispunjava propisane uvjete za obavljanje hidrografske djelatnosti.

Članak 9.

Pravna osoba koja je dobila rješenje o davanju ovlasti za obavljanje hidrografske djelatnosti (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) je dužna isto priložiti u sudski registar.

Članak 10.

Ovlaštena pravna osoba dužna je početak radova prijaviti Ministarstvu i nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati:

1. namjeru koja se želi postići izmjerom, snimanjem i sl.;

2. mjesto (opis i skica), opseg, sadržaj, planirani početak, ciljeve te trajanje izmjere;

3. podatke o osobama koje će sudjelovati u izmjeri (ime i prezime, JMBG, stručna sprema, dokaz o stručnosti i radnom iskustvu, državljanstvo)

4. ime i prezime stručnog voditelja.

5. rješenje za obavljanje hidrografske djelatnosti.

Članak 11.

Stručni voditelj, koji mora imati zvanje dipl. ing. geodeta hidrografa sa najmanje 5 godina radnog staža u struci, mora biti nazočan na mjestu obavljanja radova.

Stručni voditelj dužan je voditi dnevnik u koji se unose svi značajni podaci u svezi obavljanja djelatnosti.

Dnevnik svakodnevno potpisuje stručni voditelj.

Ovlaštena pravna osoba dužna je na zahtjev Ministarstva dostaviti dnevnik na uvid.

Članak 12.

Ministarstvo vodi evidenciju pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje hidrografskih djelatnosti.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- naziv pravne osobe;

- broj i datum izdavanja rješenja o davanju ovlasti ili oduzimanju ovlasti,

- vrste poslova koje je pravna osoba ovlaštena obavljati;

- popis zaposlenih s podacima o njihovoj stručnoj spremi i stažu;

- rok trajanja rješenja.

Članak 13.

Tijekom obavljanja hidrografske djelatnosti iz članka 1. ovog Pravilnika zabranjene su radnje koje izazivaju devastaciju, promjene ili uništenje ekosustava mora i podmorja.

Članak 14.

Pravnoj osobi oduzet će se ovlast za obavljanje hidrografske djelatnosti, ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestala ispunjavati propisane uvjete, odnosno ako u roku određenom u rješenju o inspekcijskom nadzoru ne otkloni utvrđene nedostatke.

Članak 15.

Novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja djelatnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika a ne ispunjava propisane uvjete (članak 3.);

2. ako prilikom obavljanja djelatnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika izazove devastaciju, promjenu ili uništenje ekosustava mora i podmorja, te naknadu svih nastalih šteta (članak 13.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 kuna.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne prijavi početak radova (članak 10.);

2. ako stručni voditelj nije nazočan kod obavljanja radova i ne vodi dnevnik odnosno u dnevnik ne unosi potrebne podatke (članak 11.);

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 2.000 kuna.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/107
Urbroj: 530-02-98-2
Zagreb, 8. prosinca 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.