Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta

NN 162/1998 (22.12.1998.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine" broj 100/96 i 76/98) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU I ZAŠTITI JAVNIH CESTA

Članak 1.

U Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta ("Narodne novine" broj 25/98) u članku 7. stavak 1. veznik "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "županijske uprave za ceste" dodaju se riječi: "i Upravno tijelo Grada Zagreba".

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Hrvatska uprava za ceste može donositi smjernice, obvezne upute, normative i druge dokumente kojima se pobliže propisuje način i postupak izvođenja i evidencija pojedinih radova održavanja."

Članak 3.

Iza članka 12. dodaje se novi podnaslov 7. i novi članci 12a., 12b., 12c., i 12d. koji glase:

"7. Posebni uvjeti za redovno održavanje cesta

Članak 12a.

Posebnim uvjetima za redovno održavanje cesta, utvrđuje se način i postupak planiranja, provedbe, nadzora, kontrole i evidencije radova na održavanju i zaštiti cesta, kao i minimalna tehnička opremljenost, stručna osposobljenost i radno iskustvo pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove redovnog održavanja cesta.

Članak 12b.

Ustupanje radova redovnog održavanja cesta, uprave za ceste planiraju, organiziraju i provode, na temelju godišnjeg plana održavanja iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Radove redovnog održavanja propisane u standardu iz članka 4. ovoga Pravilnika, uprave za ceste ustupaju za cijelu mrežu javnih cesta.

Članak 12c.

Uprave za ceste dužne su osigurati stručni nadzor nad izvedbom radova održavanja, obračun i primopredaju radova, evidenciju o izvedenim radovima, te kontrolu kvalitete izvedenih radova, ugrađenih materijala, uređaja i opreme, a u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 12d.

Pravne i fizičke osobe, kojima uprave za ceste ustupaju radove redovnog održavanja i zaštite cesta moraju biti registrirane za tu djelatnost.

Smatra se, da su pravne i fizičke osobe tehnički opremljene za obavljanje poslova redovnog održavanja, ako:

- imaju najmanje 60% potrebne opreme, vozila i strojeva, za 80% standarda održavanja cesta, koje su predmet ustupanja radova.

Smatra se da pravne i fizičke osobe imaju potrebnu stručnu osposobljenost i radno iskustvo za obavljanje poslova redovnog održavanja ako:

- imaju najmanje jednu zaposlenu osobu s višom ili srednjom stručnom spremom,

- imaju zaposlenog poslovođu,

- imaju zaposleno najmanje 8 radnika-cestara

na svakih 100 kilometara državnih cesta, odnosno 250 kilometara županijskih i lokalnih cesta, koje su predmet ustupanja radova.

Zaposlenici iz stavka 3. ovoga članka, moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima održavanja cesta.

Pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje poslova održavanja cesta, moraju imati potreban broj zaposlenika osposobljenih za obavljanje ophodarske službe te za izvještavanje o stanju cesta, a u skladu s posebnim propisima."

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/53
Urbroj: 530-01-98-1
Zagreb, 3. prosinca 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.