Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 164/1998 (28.12.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998.

Broj: 081-98-2253/1
Zagreb, 23. prosinca 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 25/95. - pročišćeni tekst, 52/95. i 106/96.) u članku 6. stavku 1. riječi: "Porez na dohodak ne plaća se na iznos" zamjenjuju se riječima: "Dohotkom se ne smatraju iznosi".

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: "ovoga Zakona i" dodaje se riječ: "nastalih".

U stavku 2. točka 4. briše se.

Članak 3.

U članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) U druge samostalne djelatnosti, prema članku 10. ovoga Zakona spadaju:

1. djelatnosti članova predstavničkih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave i uprave,

2. djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, stečajnih upravitelja, sudskih vještaka i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu,

3. povremene samostalne djelatnosti poduzete s namjerom ostvarivanja dohotka kao što su povremene autorske djelatnosti znanstvenika i stručnjaka, djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata i druge slične djelatnosti."

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. riječi: "prema članku 11. stavku 1. i 2." zamjenjuju se riječima: "prema članku 11. stavcima 1., 2. i 3.".

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. točki 1. riječi: "kao investicijska dobra" brišu se.

U stavku 3. riječi: "investicijskih dobara" zamjenjuju se riječima: "dobara dugotrajne imovine".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Kod povremenih samostalnih djelatnosti iz članka 11. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona, poslovnim izdacima smatra se iznos u visini 25% od ostvarenih primitaka".

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. riječi: "iz članka 11. stavka 1. i 2." zamjenjuju se riječima: "iz članka 11. stavka 1., 2. i 3.".

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. riječi u zagradi: "investicijska dobra" brišu se.

Članak 8.

U članku 18. stavak 5. mijenja se i glasi:

"(5) Otplate zajmova i kredita te plaćanje kamata ne smatraju se poslovnim izdacima. Davanje zajmova i kredita i naplata kamata ne smatraju se poslovnim primicima."

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

"6.30% izdataka za osobna motorna vozila i druga prijevozna sredstva koja služe prijevozu poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba i 30% izdataka za korištenje unajmljenih vozila."

Članak 10.

U članku 32. stavku 1. riječi: "soba i postelja" zamjenjuju se riječima: "apartmana, soba i postelja".

Članak 11.

U članku 34. stavku 1. riječi: "u visini od 800,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "u visini od 1.000,00 kuna", a riječi: "najviše do 2.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "najviše do 2.500,00 kuna".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Tuzemni porezni obveznici mogu odbiti i sljedeće osobne odbitke:

1. 0,5 osnovnoga osobnog odbitka, odnosno 0,5 od 1.000,00 kuna prema stavku 1. ovoga članka za uzdržavanog supružnika i druge uzdržavane članove uže obitelji i prvo dijete,

2. 0,7 osnovnoga osobnog odbitka od 1.000,00 kuna za drugo dijete, 1,00 za treće dijete, 1,4 za četvrto dijete, 1,9 za peto dijete, a za svako daljnje dijete faktor osnovnoga osobnog odbitka progresivno se povećava, i to za 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0… više u odnosu prema faktoru osnovnoga osobnog odbitka za prethodno dijete,

3. 0,2 osnovnoga osobnog odbitka od 1.000,00 kuna za uzdržavanoga invalidnog člana uže obitelji i djecu te za invalidnoga poreznog obveznika."

Članak 12.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Porez na dohodak obračunava se po stopi od 20% od godišnje porezne osnovice do visine trostrukog osnovnoga osobnog odbitka iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, a po stopi od 35% na dio porezne osnovice koja prelazi taj iznos."

Članak 13.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Ako je porezni obveznik tijekom godine ostvario dohodak samo od plaće ili mirovine ili je ostvario dohodak od iznajmljivanja apartmana, soba i postelja ili dohodak od nesamostalnog rada iz članka 41. stavka 5. ovoga Zakona ili dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 4. ovoga Zakona ne podnosi poreznu prijavu za te dohotke, a plaćeni predujmovi poreza smatraju se konačno utvrđenim porezom na dohodak."

Članak 14.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se prema propisima koji važe na dan isplate."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca umanjen za izdatke iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona koji su plaćeni i umanjen za iznos mjesečnih osobnih odbitaka iz članka 34. ovoga Zakona."

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 20% od mjesečne porezne osnovice do visine trostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, a po stopi od 35% na dio porezne osnovice koja prelazi taj iznos."

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 15.

U članku 42. stavku 1. iza riječi: "predujam poreza od nesamostalnog rada" dodaju se riječi: "na način iz članka 41. ovoga Zakona".

Članak 16.

Članak 46. mijenja se i glasi:

"(1) Predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji inozemni porezni obveznici ostvare obavljanjem umjetničke, artističke, športske, književne i likovne djelatnosti, uključujući i djelatnosti u svezi s tiskom, radiom i televizijom plaća se po odbitku po stopi od 20% bez prava na osobne odbitke iz članka 34. ovoga Zakona. Tako plaćeni predujmovi smatraju se konačno utvrđenim porezom na dohodak i za te dohotke porezni obveznik nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu.

(2) Predujam poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz članka 11. stavka 4. ovoga Zakona plaća se po stopi od 35%, bez prava na osobne odbitke iz članka 34. ovoga Zakona, a plaćeni predujmovi smatraju se konačno utvrđenim porezom na dohodak i porezni obveznik za te dohotke nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu.

(3) Predujam poreza na dohodak zastupnika u predstavni- čkim tijelima javne vlasti koji primaju za svoju samostalnu zastupničku djelatnost, ubire se po odbitku kao porez na plaću prema članku 41. stavku 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona."

Članak 17.

U članku 49. riječi: "dužni su o tome izvijestiti Poreznu upravu" zamjenjuju se riječima: "dužni su Poreznoj upravi prijaviti početak obavljanja djelatnosti i ostvarivanja dohotka".

Članak 18.

U članku 54. stavku 2. riječi: "soba i postelja" zamjenjuju se riječima: "apartmana, soba i postelja".

Članak 19.

U članku 84. stavku 1. točki 6. riječi: "u visini minimalne plaće" zamjenjuju se riječima: "u visini osnovnoga osobnog odbitka".

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 410-01/94-01/01
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.