Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru

NN 164/1998 (28.12.1998.), Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o lučkim kapetanijama ("Narodne novine", broj 124/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 1998. godine donijela

NACIONALNI PLAN

TRAGANJA I SPAŠAVANJA LJUDSKIH ŽIVOTA NA MORU

1. OPĆE ODREDBE

1.1 Ovim Planom se utvrđuju načela ustroja i djelovanja, ovlasti i dužnosti, mjere i djelatni postupci službenih osoba te način korištenja sredstava tijekom pripravnosti odnosno tijekom traganja i spašavanja na moru u nadležnosti Republike Hrvatske.

1.2 Ovim planom ispunjava se obveza Republike Hrvatske glede uspostavljanja nacionalne službe traganja i spašavanja na moru, utvrđena Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru, 1978 ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 1/14/96).

1.3 U smislu ovog Plana:

- ministarstvo označava ministarstvo nadležno za pomorstvo (u daljnjem tekstu "ministarstvo"),

- služba traganja i spašavanja označava službu uspostavljenu unutar ministarstva odgovornu za uspostavljenje i provedbu traganja i spašavanja na moru,

- područje nadležnosti (SRR) označava morsko područje koje obuhvaća unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske, te prostor otvorenog mora između teritorijalnog mora i crte utvrđene međudržavnim sporazumima između Republike Hrvatske i susjednih država, kako je prijavljeno Međunarodnoj pomorskoj organizaciji,

- Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (RCC) označava tijelo odgovorno za provedbu uspješne organizacije službe traganja i spašavanja te za usklađeno vođenje operacije traganja i spašavanja unutar područja nadležnosti,

- pod-središnjica traganja i spašavanja na moru (RSC) označava jedinicu podređenu središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja i uspostavljenu radi podrške središnjici na dijelu područja nadležnosti,

- obalna promatračka jedinica (CWU) označava pokretnu ili nepokretnu kopnenu jedinicu namijenjenu obavljanju nadzora nad sigurnošću brodova u obalnom području,

- spasilačka jedinica (SRU) označava pomorsku, zrakoplovnu ili kopnenu jedinicu s osposobljenim osobljem te opremljena opremom prikladnom za brzo provođenje operacije traganja i spašavanja,

- područje traganja (SA) označava područje dio područja nadležnosti u kojem se obavljaju djelatnosti traganja i spašavanja u slučaju opasnosti po ljude,

- uskladitelj traganja (MC) označava odgovornu osobu nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja ili nadležne podsredišnjice traganja i spašavanja na moru zaduženu za usklađivanje traganja i spašavanja odnosno provedbu plana traganja i spašavanja,

- zapovjednik mjesta nezgode (OSC) označava zapovjednika pomorske spasilačke jedinice odgovornog uskladitelju traganja, sa zadaćom usklađivanja djelatnosti pri traganju i spašavanju unutar utvrđenog područja traganja,

- uskladitelj površinskog traganja označava zapovjednika broda, osim spasilačke jedinice, sa zadaćom usklađivanja djelatnosti pri traganju i spašavanju unutar utvrđenog područja traganja.

2. USTROJ SLUŽBE TRAGANJA I SPAŠAVANJA

2.1 Služba traganja i spašavanja (Prilog 1.) sastoji se od:

- stožera službe traganja i spašavanja,

- Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja,

- pod-središnjica traganja i spašavanja na moru,

- obalnih promatračkih jedinica i

- jedinica traganja i spašavanja.

2.2 U svom radu službenici u službi traganja i spašavanja dužni su:

- poštivati odredbe ovog Plana i

- poštivati upute sadržane u Službenom priručniku službe traganja i spašavanja.

3. STOŽER SLUŽBE TRAGANJA I SPAŠAVANJA

3.1 Stožer službe traganja i spašavanja sastoji se od zapovjednika stožera, zamjenika zapovjednika i pet članova.

3.2 Zapovjednik stožera je ravnatelj Uprave za pomorstvo.

3.3 Zamjenik zapovjednika stožera je djelatnik ministarstva kojeg imenuje ministar na prijedlog ravnatelja uprave za pomorstvo.

3.4 Jednog člana stožera imenuje ministar obrane. Član stožera kojeg imenuje ministar obrane zadužen je po funkciji za usklađivanje rada službe traganja i spašavanja i državnih službi u nadležnosti ministarstva obrane.

3.5 Jednog člana stožera imenuje ministar unutarnjih poslova. Član stožera kojeg imenuje ministar unutarnjih poslova zadužen je po funkciji za usklađivanje rada službe traganja i spašavanja i državnih službi u nadležnosti ministarstva unutarnjih poslova.

3.6 Preostala tri člana stožera imenuje ministar nadležan za pomorstvo na prijedlog ravnatelja Uprave za pomorstvo. Ovi članovi stožera mogu biti djelatnici ministarstva, djelatnici drugih ministarstava ili državnih ustanova čiji djelatnici sudjeluju ili mogu sudjelovati u operacijama traganja i spašavanja ili istaknuti domaći stručnjaci s područja sigurnosti plovidbe.

3.7 Zadaci stožera su:

- praćenje primjene, unapređivanje i predlaganje izmjena i dopuna Nacionalnog plana traganja i spašavanja ljudskih života na moru,

- praćenje i unapređivanje rada djelatnika službe traganja i spašavanja,

- donošenje financijskog plana za redoviti rad službe traganja i spašavanja,

- dostavljanje izvješća Međunarodnoj pomorskoj organizaciji glede službe traganja i spašavanja,

- predlaganje i praćenje primjene sporazuma o suradnji glede traganja i spašavanja s drugim državama,

- sklapanje ugovora o suradnji s vlasnicima sredstava koja povremeno ili redovito sudjeluju u operacijama traganja i spašavanja koje usklađuje služba traganja i spašavanja,

- izvješćivanje javnosti u slučaju nezgoda s katastrofalnim posljedicama,

- uspostavljanje programa dopunske izobrazbe za djelatnike službe traganja i spašavanja.

3.8 Stožer je posebice dužan uskladiti zajedničko djelovanje i suradnju pri traganju i spašavanju s drugim ministarstvima i državnim službama u cilju učinkovitog korištenja ljudstva i sredstava kojima raspolažu pojedina ministarstva i državne službe. U tom cilju stožer je dužan posebice voditi brigu o ukupnoj učinkovitosti traganja i spašavanja i ograničavanju ukupnih troškova traganja i spašavanja koji se podnose iz državnog proračuna, koliko je to prikladno i opravdano.

3.9 Stožer se sastaje najmanje jedanput godišnje.

3.10 Stožer je dužan do 1. ožujka tekuće godine podnijeti izvješće o radu službe traganja i spašavanja u prethodnoj godini nadležnom ministru.

4. NACIONALNA SREDIŠNJICA ZA USKLAĐIVANJE TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU

4.1 Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru uspostavlja se radi usklađenog vođenja operacija traganja i spašavanja.

4.2 Radom Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja rukovodi Lučki kapetan lučke kapetanije Rijeka, a operativno usklađivanje njenog rada obavlja voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (Prilog 2.).

4.3 Voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja dužan je temeljem mišljenja i prijedloga lučkih kapetana izraditi i unapređivati Službeni priručnik službe traganja i spašavanja.

4.4 Službeni priručnik održava se i unapređuje sukladno načinu održavanja i nadzora pojedinih akata propisanom u Službenom priručniku.

4.5 Službeni priručnik službe traganja i spašavanja je skup pisanih i odobrenih uputa kojima se propisuje način rada i postupanje službe traganja i spašavanja i mora sadržavati najmanje:

- osnovne djelatne postupke službenika službe traganja i spašavanja,

- komunikacijske postupke s brodicama, brodovima i/ili zrakoplovima u nevolji,

- komunikacijske postupke sa spasilačkim jedinicama i drugim brodicama, brodovima i/ili zrakoplovima koji sudjeluju u traganju i spašavanju,

- komunikacijske postupke s drugim organizacijskim jedinicama službe traganja i spašavanja,

- popis odgovornih osoba i način stupanja u vezu s drugim ministarstvima odnosno drugim državnim službama koje na bilo koji način mogu biti uključene u traganje i spašavanje,

- popis spasilačkih jedinica,

- popis drugih jedinica koje temeljem ugovora mogu sudjelovati u traganju i spašavanju i načine njihovog pozivanja,

- popis ovlaštenih posjednika Službenog priručnika službe traganja i spašavanja,

- način i obrasce izvješćivanja.

4.6 Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru dostavlja Službeni priručnik i njegove izmjene i dopune:

- stožeru službe traganja i spašavanja (ravnatelju uprave za pomorstvo),

- pod-središnjicama spašavanja (lučkom kapetanu),

- izabranim obalnim promatračkim jedinicama (kapetanu ispostave),

- Ministarstvu obrane (članu stožera ili osobi koju on imenuje),

- Ministarstvu unutarnjih poslova (članu stožera ili osobi koju on imenuje)

- Državnom hidrografskom institutu (ravnatelju ili osobi koju on imenuje),

- Plovput, d.o.o. Split (rukovoditeljima obalnih radio postaja),

- zrakoplovnoj središnjici traganja i spašavanja (ravnatelju).

4.7 Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja dužna je održavati 24-satnu službu bdijenja.

4.8 Voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru dužan je, između dežurnih službenika, imenovati voditelja službe bdijenja. Voditelj službe bdijenja za svoj rad i rad službe odgovara voditelju Nacionalne središnjice, a voditelj Nacionalne središnjice lučkom kapetanu Lučke kapetanije Rijeka.

4.9 Zadaće Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru jesu:

- usklađivati operacije traganja i spašavanja u području nadležnosti službe traganja i spašavanja Republike Hrvatske izvan unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske,

- izravno usklađivati operacije traganja i spašavanja s nacionalnim središnjicama za usklađivanje traganja i spašavanja drugih država,

- pozivati u pomoć spasilačke jedinice drugih država,

- dopustiti ulazak spasilačkih jedinica drugih država u teritorijalno more i unutarnje morske vode Republike Hrvatske za potrebe spašavanja nakon pribavljenog odobrenja takvog postupka od odgovorne osobe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,

- odobriti (na temelju zahtjeva nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja druge države i nakon pribavljenog odobrenja takvog postupka od odgovorne osobe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske) odlazak spasilačkih jedinica službe traganja i spašavanja Republike Hrvatske u pomoć jedinicama druge države,

- izvješćivati druga ministarstva i državne službe i zatražiti pomoć spasilačkih jedinica i drugih službi u nadležnosti tih ministarstava i državnih službi,

- pozivati u pomoć jedinice u privatnom vlasništvu s čijim vlasnicima su sklopljeni odgovarajući ugovori,

- surađivati i pomagati zrakoplovnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja i drugim državnim službama,

- pripremati i provoditi izobrazbu i uvježbavanje traganja i spašavanja, samostalno, u suradnji s pod-središnjicama te u suradnji s nacionalnim središnjicama za usklađivanje traganja i spašavanja drugih država,

- voditi službu izvješćivanja s brodova (Ship Reporting System).

- upućivati izvješća i upozorenja brodovima u plovidbi sukladno međunarodno prihvaćenim načelima i uputama,

- izvješćivati javnost o pojedinostima vezanim za pojedine operacije, osim ako tu dužnost ne preuzme stožer službe traganja i spašavanja,

- pružiti stručnu pomoć drugim službama i djelatnostima čiji rad izravno utječe na stupanj sigurnosti plovidbe te ako to ni na koji način ne ometa ostale zadaće nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja.

4.10 Voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru ili voditelj dežurne službe osobno nadziru usklađivanje operacija traganja i spašavanja:

- koje se odvijaju u području nadležnosti Republike Hrvatske i u kojima sudjeluju spasilačke jedinice drugih država,

- koje se odvijaju izvan područja nadležnosti Republike Hrvatske i u kojima sudjeluju spasilačke jedinice Republike Hrvatske.

4.11 Voditelj nacionalne središnjice i rukovoditelj dežurne službe ovlašteni su:

- dopustiti prelazak državne granice spasilačkim jedinicama druge države za potrebe traganja i spašavanja nakon pribavljenog odobrenja takvog postupka od odgovorne osobe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,

- pozvati u pomoć spasilačke jedinice drugih država u operacijama koje usklađuje Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja ili pod-središnjica traganja i spašavanja na moru,

- odobriti upućivanje spasilačkih jedinica Republike Hrvatske u pomoć operacijama koje usklađuje Nacionalna središnjica druge države nakon pribavljenog odobrenja takvog postupka od odgovorne osobe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

5. POD-SREDIŠNJICA TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU

5.1 Pod-središnjica traganja i spašavanja na moru uspostavlja se pri svim lučkim kapetanijama. (Prilog 3).

5.2 Radom pod-središnjice traganja i spašavanja na moru rukovodi lučki kapetan pojedine kapetanije.

5.3 Lučki kapetan kapetanije u kojoj je smještena pod-središnjica traganja i spašavanja na moru dužan je slijediti odredbe ovog Plana i upute utvrđene Službenim priručnikom službe traganja i spašavanja.

5.4 Lučki kapetan pod-središnjice traganja i spašavanja na moru dužan je održavati ispravnim pripadajući primjerak Službenog priručnika.

5.5. Zadaće pod-središnjice traganja i spašavanja na moru jesu:

- provoditi zadaće koje u okviru djelatnosti traganja i spašavanja utvrđuje Nacionalna središnjica traganja i spašavanja,

- usklađivati operacije traganja i spašavanja na svom pod-području nadležnosti,

- izvješćivati nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja o poduzetim djelatnostima, sukladno uputama utvrđenim u Službenom priručniku,

- izvješćivati druga ministarstva i državne službe i zatražiti pomoć spasilačkih jedinica i drugih službi u nadležnosti tih ministarstava i državnih službi, sukladno uputama utvrđenim u Službenom priručniku,

- pozivati u pomoć jedinice u privatnom vlasništvu smještene u njihovu pod-području nadležnosti s čijim vlasnicima su sklopljeni odgovarajući ugovori,

- surađivati i pomagati zrakoplovnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja i drugim državnim službama kada one to zatraže,

- provoditi izobrazbu i uvježbavanje traganja i spašavanja, samostalno te u suradnji s nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja,

- pružiti stručnu pomoć drugim službama i djelatnostima čiji rad izravno utječe na stupanj sigurnosti plovidbe ako to ni na koji način ne ometa ostale zadaće nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja,

- izvijestiti nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja o stanju, mogućnostima i ograničenjima odnosno vremenima pripravnosti svih jedinica traganja i spašavanja čiji je djelatni smještaj na području njegove nadležnosti.

5.6 Lučki kapetan dužan je osobno rukovoditi traganjem i spašavanjem koje usklađuje pod-središnjica traganja i spašavanja na moru kojoj je na čelu.

5.7 U slučaju dužeg trajanja operacije traganja i spašavanja, u slučaju spriječenosti lučkog kapetana ili zbog drugih opravdanih razloga, operaciju traganja i spašavanja može usklađivati i voditelj odjela za upravljanje i nadzor pomorskog prometa odnosno poslova traganja i spašavanja na moru ili druga osoba koju izričito imenuje lučki kapetan.

6. OBALNE PROMATRAČKE JEDINICE

6.1 Obalne promatračke jedinice jesu sve ispostave svih lučkih kapetanija.

6.2 Obalnim promatračkim jedinicama, u pogledu prikupljanja podataka o ljudima u opasnosti na moru, smatraju se i čuvani svjetionici i postaje obalnog motrenja HRM.

6.3. Kapetan ispostave dužan je osobno sudjelovati i/ili nadzirati traganje i spašavanje u kojem sudjeluju ljudi ili jedinice ispostave kojoj je na čelu. Iznimno, radom ispostave kapetanije glede traganja i spašavanja može rukovoditi i druga osoba koju kapetan ispostave izričito imenuje, ako posjeduje odgovarajuću naobrazbu odnosno izobrazbu.

6.4. Kapetan ispostave dužan je slijediti odredbe ovog Plana i Službenog priručnika službe traganja i spašavanja ako mu je službeno dostavljen. U tom slučaju dužan je održavati ispravnim pripadajući primjerak Službenog priručnika.

6.5. Zadaće ispostave kapetanije glede traganja i spašavanja jesu:

- sudjelovati u operacijama traganja i spašavanja po nalogu nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja ili nadležne pod-središnjice traganja i spašavanja na moru;

- usklađivati pojedine operacije traganja i spašavanja ako su za to ovlaštene od nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja ili nadležne pod-središnjice.

- tijekom operacije traganja i spašavanja postupati sukladno uputama prispjelim iz nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja ili nadležne pod-središnjice,

- izvješćivati nadležnu pod-središnjicu spašavanja o svim događajima važnim ili koji mogu biti važni za traganje i spašavanje na moru.

7. JEDINICE TRAGANJA I SPAŠAVANJA

7.1 Jedinice traganja i spašavanja mogu biti pomorske, zrakoplovne i kopnene.

7.2 Pomorske jedinice jesu jedinice pod nadzorom ministarstava koje imaju:

- osposobljenu posadu na čelu sa zapovjednikom,

- prikladnu stalnu ili pokretnu komunikacijsku vezu s nacionalnom središnjicom za usaglašavanje spašavanja ili nadležnom pod-središnjicom,

- drugu potrebnu opremu za traganje i spašavanje.

7.3 Pomorskim jedinicama smatraju se i plovne jedinice koje ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka i to:

- jedinice pod nadzorom drugog ministarstva ili državne službe ako se, sukladno postupku utvrđenom u Službenom priručniku, stave na raspolaganje nacionalnoj središnjici za usaglašavanje spašavanja ili nadležnoj pod-središnjici,

- jedinice u vlasništvu udruženja građana ili privatnih vlasnika ako postoji ugovor o načinu pozivanja i korištenja takvih plovila između ministarstva nadležnog za pomorstvo i vlasnika plovila, i ako se sukladno tim uvjetima, stave na raspolaganje nacionalnoj središnjici za usaglašavanje spašavanja ili nadležnoj pod-središnjici.

7.4 Pomorske jedinice koje se takvima smatraju samo dok traje operacija traganja i spašavanja i nisu pod nadzorom nadležnog ministarstva, drugih ministarstava ili državnih službi ne mogu obavljati zadaće zapovjednika mjesta nezgode.

7.5 Za rad i sigurnost broda ili brodice, članova posade i drugih ljudi na pomorskoj jedinici traganja i spašavanja odgovoran je zapovjednik pomorske jedinice.

7.6 Zapovjednik pomorske jedinice dužan je:

- osobno zapovijedati pomorskom jedinicom traganja i spašavanja; iznimno, zapovjedništvo nad pomorskom jedinicom u izvanrednim okolnostima može preuzeti i zamjenik zapovjednika;

- obavljati zadaće zapovjednika mjesta nezgode, ako je kao takav određen od nacionalne središnjice za usaglašavanje spašavanja ili pod-središnjice traganja i spašavanja na moru,

- postupati na način kojim neće ugroziti sigurnost broda ili brodice, članova posade, spašenih osoba ili drugih osoba te neće izazvati opasnost od onečišćenja morskog okoliša,

- izvješćivati o stanju i tijeku traganja i/ili spašavanja u kojem sudjeluje,

- brinuti i održavati ispravnost i pripravnost pomorske jedinice,

- izvijestiti lučkog kapetana nadležne lučke kapetanije o stanju pomorske jedinice, njezinim mogućnostima i ograničenjima te o vremenu pripravnosti.

7.7 Zrakoplovna jedinica jest letjelica u vlasništvu ministarstva nadležnog za pomorstvo, drugih ministarstava, državne službe, udruženja građana ili privatnih vlasnika ako posjeduje osposobljenu posadu i stalnu ili pokretnu komunikacijsku vezu s nacionalnom središnjicom za usaglašavanje spašavanja ili nadležnom pod-središnjicom, te ako svoje djelovanje obavlja u suradnji i pod vođenjem nacionalne središnjice za usaglašavanje spašavanja ili nadležnom pod-središnjom.

7.8 Za rad i sigurnost zrakoplovne jedinice tijekom traganja i spašavanja odgovoran je zapovjednik zrakoplovne jedinice.

7.9 Zapovjednik zrakoplovne jedinice dužan je:

- osobno zapovijedati pomorskom jedinicom traganja i spašavanja,

- postupati na način kojim neće ugroziti sigurnost zrakoplova ili drugih osoba,

- izvješćivati o stanju i tijeku traganja i/ili spašavanja u kojem sudjeluje,

- izvijestiti odgovornu osobu nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja ili pod-središnjice traganja i spašavanja na moru o stanju zrakoplova, mogućnostima, ograničenjima te o vremenu pripravnosti.

7.10 Ako zrakoplovna jedinica nije pod izravnim nadzorom ministarstva odnosno nema kao člana posade osobu uvježbanu za obavljanje poslova pomorskog traganja i spašavanja Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja ili nadležna pod-središnjica dužna je osigurati, koliko to prilike i hitrost pojedinog slučaja nalažu, da barem jedan od članova posade zrakoplova bude osposobljen djelatnik nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja ili nadležne pod-središnjice.

7.11 Kopnena jedinica jest svako vozilo s prikladnom komunikacijskom vezom s nacionalnom središnjicom za usaglašavanje spašavanja ili nadležnom pod-središnjicom koja svoje djelovanje obavlja pod rukovodstvom djelatnika ministarstva te u suradnji i pod vođenjem nacionalne središnjice za usaglašavanje spašavanja ili nadležnom pod-središnjicom.

7.12 Kopnenom jedinicom smatra se i skupina ljudi koji obavljaju traganje i spašavanje ako su predvođeni ili djeluju sukladno uputama djelatnika ministarstva, ako raspolažu prikladnom komunikacijskom vezom, te ako djeluju u suradnji i pod vođenjem nacionalne središnjice za usaglašavanje spašavanja ili nadležnom pod-središnjicom.

7.13 Dužnost odgovorne osobe kopnene jedinice jesu:

- rukovoditi pomorskim spašavanjem koje se obavlja s kopna na način kojim se ne ugrožava sigurnost posade kopnene jedinice, spašenih i drugih osoba;

- izvješćivati nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja ili nadležnu pod-središnjicu;

- voditi brigu o spašenim osobama do njihovog konačnog zbrinjavanja.

7.14 U traganju i spašavanju mogu, kao samostalne spasilačke jedinice ili kao osoblje pojedinih spasilačkih jedinica, sudjelovati i pripadnici dobrovoljačkih jedinica. Takve jedinice smiju sudjelovati u traganju i spašavanju samo pod nadzorom i vođenjem nacionalne središnjice za usklađivanje traganja odnosno nadležne pod-središnjice te ako su prikladno opremljene i obrazovane odnosno uvježbane. Nacionalna središnjica dužna je voditi popis takvih dobrovoljnih jedinica koji mora sadržavati najmanje sjedište, područje djelovanja, razinu opremljenosti, ime i prezime odgovorne osobe te način njihovog uključivanja u traganje i spašavanje.

8. POSTUPCI U SLUČAJU NEZGODE NA MORU

8.1 Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i pod-središnjice traganja i spašavanja na moru dužne su započeti operaciju traganja i spašavanja bez odlaganja:

- neposredno nakon prispijeća izvješća o postojanju opasnosti za ljude na moru,

- neposredno nakon prispijeća izvješća ili obavijesti na temelju kojih je razvidna vjerojatnost da su ljudi na moru u opasnosti.

- nakon stanovitog vremena od posljednjeg primljenog izvješća o stanju i položaju ljudi na moru.

8.2 Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i pod-središnjice traganja i spašavanja na moru dužne su usuglašavati operacije traganja i spašavanja, a jedinice traganja i spašavanja provoditi na način:

- kojim se ni na koji način ne ugrožava sigurnost ljudi u opasnosti, osoblja službe traganja i spašavanja i svih drugih osoba koje učestvuju u operaciji traganja i spašavanja;

- kojim se zadanim okolnostima i raspoloživim sredstvima ostvaruje najveća uspješnost traganja i spašavanja:

- sukladno uputama sadržanim u Službenom priručniku službe traganja i spašavanja: odgovorne osobe dužne su odstupiti od uputa sadržanih u Službenom priručniku službe traganja i spašavanja ako postoji razumna vjerojatnost da će se takvim postupanjem postići veća uspješnost traganja i spašavanja na moru.

8.3 Ako tijekom traganja i spašavanja istovremeno prijeti opasnost za sigurnost ljudi ili njihovog zdravlja i opasnost od onečišćenja, nadležne osobe dužne su prvenstveno uložiti napore na spašavanju ljudi, nastojeći pritom umanjiti štetne posljedice takvog postupanja na morski okoliš.

8.4 Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i pod-središnjice traganja i spašavanja na moru dužne su u operacije traganja i spašavanja bez odlaganja uključiti sva raspoloživa sredstva i osoblje ako se takvim postupanjem povećava vjerojatnost preživljavanja ljudi na moru.

8.5 Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja odnosno nadležna pod-središnjica dužna je, u slučaju uključivanja u operacije traganja i spašavanja osoba koje nisu djelatnici ministarstva, uzeti u obzir stručnost i osposobljenost osoba koje uključuje te opremljenost jedinica na kojima mogu sudjelovati. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja odnosno nadležna pod-središnjica ne smije odobriti sudjelovanje takvih osoba ako ono može dovesti u opasnost zdravlje ili život tih osoba, spašenih ljudi ili drugih osoba.

8.6 Operacija traganja i spašavanja prekinut će se nakon što se utvrdi da ne postoji razumna nada da su ljudi u opasnosti živi.

8.7 Tijekom operacije traganja i spašavanja te nakon njihovog okončavanja, osim u slučaju nezgoda s katastrofalnim ishodom ili koje mogu imati katastrofalni ishod, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja ili pod-središnjica traganja i spašavanja na moru koja je po nalogu nacionalne središnjice provodila usklađivanje dužna je na prikladan način te uz suglasnost drugih nadležnih ministarstava ili državnih službi koje su na bilo koji način sudjelovale izvijestiti sredstva javnog priopćavanja o poduzetim radnjama i njihovim učincima.

8.8 Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja dužna je nakon svake nezgode u kojoj je bilo ozlijeđenih ili poginulih osoba odnosno većih materijalnih šteta sačiniti raščlambu i u roku od 30 dana dostaviti je stožeru službe traganja i spašavanja. Ova raščlamba mora sadržavati najmanje:

- vrijeme, mjesto i opis nezgode,

- posljedice,

- prosudbu uzroka nezgode i uzročno-posljedičnog slijeda događaja,

- prijedlog mjera radi unapređenja rada službe u cilju umanjivanja posljedica nezgode odnosno sprečavanja njezinog opetovanog događanja.

9. SUSTAV VEZA

9.1 Tijekom traganja i spašavanja koristi se:

- sustav javnih komunikacija i

- sustav pomorskih komunikacija.

9.2 Sustav javnih komunikacija koristi se za ostvarivanje komunikacijskih veza između:

- stožera službe, nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i nadležnih pod-središnjica,

- nacionalne središnjice odnosno spasilačke pod-središnjice i službenih predstavnika drugih ministarstava i drugih državnih službi,

- nacionalne središnjice odnosno spasilačke pod-središnjice i drugih osoba koje na bilo koji način surađuju sa službom traganja i spašavanja.

9.3 U okviru javnih komunikacija u pravilu se koriste pisane poruke (telefax). U slučaju dostave poruka usmenim putem (telefonom), takve se poruke u pravilu potvrđuju pisanim putem.

9.4 Sustav pomorskih komunikacija koristi se za ostvarivanje komunikacijskih veza između:

- nacionalne središnjice za usklađivanje traganja odnosno nadležne pod-središnjice i spasilačkih jedinica,

- pojedinih spasilačkih jedinica.

9.5 Sustav pomorskih komunikacija koristi se:

- korištenjem vlastitih komunikacijskih sredstava ili

- korištenjem usluga obalnih radio postaja.

9.6 U slučaju potrebe korištenja usluga obalnih radio postaja, izbor najprikladnije radio postaje obavlja dežurni djelatnik službe traganja i spašavanja nadležan za usklađivanje odnosnog traganja i spašavanja.

9.7 U slučaju kada se koriste usluge obalnih radio postaja i djelatnici službe traganja i spašavanja i djelatnici obalnih radio postaja dužni su strogo se pridržavati odredbi Radio pravilnika Međunarodne telekomunikacijske udruge (ITU).

9.8 U slučaju korištenja usluga obalnih radio postaja međusobna komunikacijska veza između radio postaja i nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja odnosno nadležne spasilačke pod-središnjice ostvaruje se u pravilu korištenjem javnih komunikacija.

9.9 Sustav pomorskih komunikacija može se koristiti za ostvarivanje komunikacijskih veza između nacionalne središnjice, spasilačkih pod-središnjica i drugih osoba samo iznimno, kada takav način komunikacija bitno pridonosi djelotvornosti i uspješnosti traganja i spašavanja odnosno umanjuje opasnost po živote osoba u nevolji odnosno ljudi koji provode traganje i spašavanje.

10. NAOBRAZBA I UVJEŽBAVANJE

10.1 Svi djelatnici ministarstva koji po prirodi svog posla sudjeluju u operacijama traganja i spašavanja dužni su steći potrebnu stručnu naobrazbu.

10.2 Najmanje jedanput godišnje Nacionalna središnjica traganja i spašavanja dužna je u suradnji s pojedinim pod-središnjicama provesti vježbu provjere spremnosti, uspostavljanja veza i provjeru usklađenosti djelovanja s drugim pridruženim službama glede traganja i spašavanja.

10.3 U vježbama provjere spremnosti moraju sudjelovati, koliko je to prikladno, i osoblje i sredstva drugih ministarstava i državnih službi odnosno osobe koje su u službu traganja i spašavanja uključene ugovornim odnosom s nadležnim ministarstvom.

PRILOG 1.

Ustroj službe traganja i spašavanja na moru
Republike Hrvatske


PRILOG 2.

Ustroj nacionalne središnjice za usklađivanje
traganja i spašavanja na moru

PRILOG 3.

Ustroj službe traganja i spašavanja na moru
Republike Hrvatske

11. FINANCIRANJE

11.1 Financijska sredstva kojima se osigurava provedba nacionalnog plana traganja i spašavanja osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

11.2 Financijska sredstva za redovito djelovanje službe traganja i spašavanja planira ministarstvo nadležno za pomorstvo.

11.3 Financijska sredstva utrošena od strane drugih ministarstava i državnih službi koje sudjeluju u operacijama traganja i spašavanja planiraju se od strane nadležnih ministarstava.

11.4 Financijska sredstva koja su potrebna za uspostavljanje i održavanje ugovornog odnosa sa privatnim vlasnicima ili udruženjima građana planira ministarstvo nadležno za pomorstvo.

12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

12.1 Prilozi 1., 2. i 3. tiskani su uz ovaj Plan i čine njegov sastavni dio.

12.2 Dijelovi Plana koji se ne objavljuju, službeni zemljovid razgraničenja sa susjednim državama, izvornik zemljovida razgraničenja pod-područja nadležnosti i izvornik Službenog priručnika službe traganja i spašavanja čuvaju se u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja.

12.3 Ovaj Plan objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-27/98-01/01
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 18. prosinca 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.