Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka

NN 165/1998 (29.12.1998.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 19. stavak 5. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU I UPOTREBI POTVRDBENOG (CERTIFIKACIJSKOG) ZNAKA

Članak 1.

U Pravilniku o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka ("Narodne novine", broj 88/98) u članku 5. stavak 3. tekst "U nastavku, odvojeno kosom crtom, upisuje se broj ovlaštene pravne osobe koja je potvrdila proizvod". Zamjenjuje se tekstom "U nastavku, odvojeno kosom crtom, upisuje se oznaka ovlaštene pravne osobe koja je potvrdila proizvod, a oznaka ovlaštene pravne osobe sastoji se od dva slova i broja na način utvrđen u prilogu 2 koji je sastavni dio ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: prilog 2)."

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

"Visina slova, brojeva i mjesto upisivanja utvrđuje se prema visini B potvrdbenog znaka na način prikazan na slici 1 priloga 2.

Za visinu B potvrdbenog znaka od 5 mm i manju, visina zadnja dva broja godine izdavanja potvrde o sukladnosti i oznake ovlaštene pravne osobe koja je potvrdila proizvod jednaka je visini B potvrdbenog znaka i može se upisati u produžetku potvrdbenog znaka na način prikazan na slici 2 priloga 2.

Slova i brojevi ispisuju se vrstom slova: žArialž."

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 7. tekst "ispod znaka ili uz znak upisat će se broj one između njih koju odabere dobavljač, koji mora kod nje pohraniti i kopije potvrda o sukladnosti, koje su izdale druge ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje." zamjenjuje se tekstom "ispod znaka ili uz znak upisuju se oznake ovlaštenih pravnih osoba za potvrđivanje koje su potvrdile proizvod na način prikazan na slikama 3 i 4 priloga 2, a za potvrdbeni znak iz stavka 5. ovoga članka oznake ovlaštenih pravnih osoba mogu se upisati u produžetku potvrdbenog znaka sa jednim razmakom između njih na način prikazan na slici 5 priloga 2."

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"Proizvodi za koje se provodi postupak potvrđivanja do 30. lipnja 1999. godine mogu biti označeni znakom sukladno Naredbi o izgledu i upotrebi atestnog znaka ("Narodne novine", broj 55/96) i mogu se stavljati u promet na tržište Republike Hrvatske najkasnije do 30. lipnja 1999. godine."

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/98-01/1
Urbroj: 558-04/6-98-3
Zagreb, 18. prosinca 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

PRILOG 2

POTVRDBENI ZNAK

Prikaz utvrđivanja visine slova, brojeva i mjesta upisivanja zadnja dva broja godine izdavanja potvrde o sukladnosti
i oznake ovlaštene pravne osobe koja je potvrdila proizvod

Slika 1

Slika 2

TUMAČ OZNAKA:

XY          zadnja dva broja godine izdavanja potvrde o sukladnosti

Z1Z2Z3     oznaka ovlaštene pravne osobe koja je potvrdila proizvod

Z2          oznaka područja djelatnosti

Z3           redni broj pravne osobe u popisu pravnih osoba ovlaštenih za potvrđivanje

Slika 3

Slika 4

Slika 5