Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna

NN 165/1998 (29.12.1998.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna objavljenom u "Narodnim novinama" broj 94 od 10. srpnja 1998. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU PRORAČUNA

Članak 1.

U prilogu uz Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna ("Narodne novine", broj 98/94, 15/96 i 94/98), treba ispraviti:

- U Glavnoj knjizi I.:

U skupini računa 000, u odjeljku 000-10-020 riječi: "samostalne djelatnosti" zamjenjuju se riječima: "određenih oblika dohotka".

U skupini računa 045, podskupini računa 045-80 upisuje se račun "045-80-010-20" Ostali nespomenuti prihodi".

U skupini računa 100, u odjeljku 100-10-030 briše se riječ "saborskim".

U skupini računa 200, u odjeljku 200-65-020 mijenja se naziv i glasi: "Izdaci za ratnu mornaricu".

Naziv osnovnog računa 200-65-020-10 mijenja se i glasi: "Izdaci za ratnu mornaricu".

Osnovni račun "200-65-020-20 Izdaci za zrakoplovstvo" se briše.

Naziv odjeljka 200-65-030 "Izdaci za protuzračnu obranu" mijenja se i glasi: "Izdaci za ratno zrakoplovstvo".

Naziv osnovnog računa 200-65-030-10 mijenja se i glasi: "Izdaci za ratno zrakoplovstvo".

Naziv osnovnog računa 300-50-010-10 mijenja se i glasi: "Tekući prijenosi sredstava proračunskim korisnicima za zaposlenike", a iza njega upisuje se račun 300-50-010-20 "Tekući prijenosi sredstava proračunskim korisnicima za druge izdatke".

Članak 2.

- U Glavnoj knjizi II.:

U skupini računa 600, u odjeljku 600-75-010 iz naziva se brišu riječi "i sitnog inventara".

U skupini računa 850:

- osnovni račun 850-10-010-30 mijenja se u 850-10-010-20,

- osnovni račun 850-10-010-40 mijenja se u 850-10-010-30,

- osnovni račun 850-10-010-50 mijenja se u 850-10-010-40,

- osnovni račun 850-10-010-60 mijenja se u 850-10-010-50.

U skupini računa 960 u nazivu se dodaju riječi "i stalna pričuva".

Iz naziva osnovnog računa 920-80-010-10 briše se riječ "neto".

Klasa: 401-04/98-01/01
Urbroj: 513-06/98-2
Zagreb, 18. prosinca 1998.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.