Pravilnik o vježbeničkom stažu veterinarskih djelatnika i načinu polaganja stručnog ispita

NN 5/1999 (19.1.1999.), Pravilnik o vježbeničkom stažu veterinarskih djelatnika i načinu polaganja stručnog ispita

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Temeljem članka 103. stavka 2. i članka 104. stavka 2. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 70/97) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O VJEŽBENIČKOM STAŽU VETERINARSKIH DJELATNIKA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način provođenja vježbeničkog staža prema određenom planu i programu za diplomirane veterinare i veterinarske tehničare (u daljnjem tekstu: "veterinarske djelatnike"), mjerila prema kojima su veterinarske organizacije dužne primati vježbenike te način polaganja stručnog ispita.

Članak 2.

Veterinarski djelatnici obvezni su obaviti vježbenički staž nakon završenog obrazovanja.

Članak 3.

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbenik se nalazi na stručnoj i praktičnoj izobrazbi u okviru koje se, pod nadzorom stručnog voditelja, kroz praktični rad i učenje osposobljava za samostalno obavljanje stručnih poslova.

Vježbenički staž obavlja se prema određenom planu i programu.

Planom se utvrđuje broj i opseg pojedinih stručnih poslova.

Programom se utvrđuju stručni poslovi za koje se vježbenik dužan osposobiti za vrijeme vježbeničkog staža.

Plan i program vježbeničkog staža sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 1).

Članak 4.

Vježbenički staž za diplomirane veterinare traje 12 mjeseci.

Vježbenički staž za veterinarske tehničare traje 6 mjeseci.

Članak 5.

Vježbenički staž obavlja se u veterinarskim organizacijama.

U veterinarskim stanicama i veterinarskim ambulantama može se obaviti vježbenički staž u punom trajanju.

U veterinarskim ljekarnama vježbenici mogu obaviti samo dio staža, a najduže u trajanju do 30 dana.

U veterinarskim bolnicama, veterinarskim klinikama i centrima za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje vježbenici mogu obaviti samo dio staža, a najduže u trajanju do 90 dana.

Dio vježbeničkog staža, u trajanju do 90 dana, vježbenik može obaviti u veterinarskoj ambulanti privatne prakse, na Veterinarskom fakultetu ili u Hrvatskom veterinarskom institutu, sukladno članku 11. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Veterinarska organizacija s vježbenikom sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme.

Veterinarska organizacija može vježbenika primiti na stručno osposobljavanje kao volontera.

Članak 7.

Veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje zapošljavaju do 5 diplomiranih veterinara dužne su primiti na obavljanje vježbeničkog staža 1 vježbenika-diplomiranog veterinara ili veterinarskog tehničara.

Veterinarske organizacije iz 1. stavka koje zapošljavaju 5-10 diplomiranih veterinara dužne su primiti na obavljanje vježbeničkog staža najviše 2 vježbenika-diplomiranih veterinara ili veterinarskih tehničara.

Veterinarske organizacije iz 1. stavka koje zapošljavaju 10-20 diplomiranih veterinara dužne su primiti na obavljanje vježbeničkog staža najviše 3 vježbenika-diplomiranih veterinara ili veterinarskih tehničara.

Veterinarske organizacije iz 1. stavka koje zapošljavaju preko 20 diplomiranih veterinara dužne su primiti na obavljanje vježbeničkog staža najviše 5 vježbenika-diplomiranih veterinara ili veterinarskih tehničara.

Članak 8.

Veterinarska organizacija je dužna organizirati praćenje rada vježbenika i osigurati mu uvjete za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita.

Članak 9.

Za stručnog voditelja diplomiranog veterinara može biti određen diplomirani veterinar s najmanje 3 godine staža nakon položenog stručnog ispita.

Za stručnog voditelja veterinarskog tehničara može biti određen diplomirani veterinar s najmanje 1 godinom staža nakon položenog stručnog ispita.

Stručni voditelj iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužan je nadzirati rad vježbenika i pomoći mu u pripremama za polaganje stručnog ispita.

Članak 10.

Vježbeniku se moraju, sukladno planu i programu vježbeničkog staža, davati u rad određene zadaće i poslovi za koje se priprema.

Podatke o poslovima izvršenim prema planu i programu vježbenik upisuje u vježbeničku knjižicu.

Vježbeničku knjižicu ovjerava veterinarska organizacija koja je vježbenika primila na stažiranje.

Izgled vježbeničke knjižice sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 2).

Članak 11.

Veterinarska organizacija koja nije u mogućnosti osigurati vježbeniku ispunjavanje ovim Pravilnikom propisanog plana i programa, mora vježbenika uputiti na obavljanje dijela staža u drugu organizaciju, ustanovu ili privatnu praksu.

Članak 12.

Vježbenički staž obavlja se u punom radnom vremenu.

Vježbenički staž obavlja se bez prekida.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vježbenički staž može se prekinuti zbog izvršenja vojne obveze, odlaska na porodni dopust ili bolovanje koje traje duže od mjesec dana.

U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka vježbenički staž produžava se za vrijeme trajanja prekida.

Članak 13.

Nakon obavljenog vježbeničkog staža veterinarski djelatnici obvezni su položiti stručni ispit.

Članak 14.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom.

Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i članova.

Ministar poljoprivrede i šumarstva imenuje predsjednika i članove ispitnog povjerenstva, sukladno listi koju predlaže Uprava za veterinarstvo.

Članak 15.

Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva mogu se imenovati samo iz reda osoba koje imaju visoku stručnu spremu te odgovarajuće radno iskustvo iz predmeta kojeg ispituju a među njima moraju biti predstavnici Uprave za vaterinarstvo, Veterinarskog fakulteta i Hrvatskog veterinarskog instituta.

Članak 16.

Stručni se ispit sastoji od općeg i stručnog dijela.

Ispitno povjerenstvo obavlja stručni ispit u sastavu predsjednika i 4 člana.

O obavljanju stručnog ispita ispitivači su obvezni voditi zapisnik koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 3).

Članak 17.

Administrativne poslove za ispitno povjerenstvo obavlja tajnik povjerenstva.

Tajnika imenuje rješenjem ministar.

Članak 18.

Predsjednik ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje ispita.

Članak 19.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Upravi za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnosi vježbenik ili veterinarska organizacija u kojoj vježbenik obavlja vježbenički staž.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najranije mjesec dana prije isteka vježbeničkog staža, a najkasnije nakon 6 mjeseci od njegovog završetka.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu;

- dokaz o stručnoj spremi;

- ovjerenu i uredno ispunjenu vježbeničku knjižicu.

Članak 20.

Ako veterinarski djelatnik ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, ravnatelj Uprave za veterinarstvo donosi posebno rješenje o polaganju stručnog ispita.

Vježbenik se izvješćuje o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita bar 15 dana prije njegovog održavanja.

Članak 21.

Veterinarski djelatnik može odložiti polaganje stručnog ispita, o čemu je dužan obavijestiti Upravu za veterinarstvo najkasnije 3 dana prije održavanja ispita.

Veterinarski djelatnik koji pristupi polaganju ispita i tijekom njegova trajanja odustane od polaganja, smatrat će se da ispit nije položio.

Ako iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga veterinarski djelatnik odustane od započetog polaganja ispita, ili takve okolnosti nastupe unutar roka iz stavka 1. ovoga članka pa ne može pristupiti polaganju, ispitno povjerenstvo donosi odluku o odgađanju ispita.

Članak 22.

Ispitno povjerenstvo nakon polaganja ispita ocjenjuje veterinarskog djelatnika većinom glasova.

Uspjeh veterinarskog djelatnika ocjenjuje se ocjenama "položio" ili "nije položio".

Članak 23.

Predsjednik ispitnog povjerenstva nakon završetka ispita izvješćuje veterinarskog djelatnika o uspjehu.

Veterinarski djelatnik koji nije položio najviše dva predmeta upućuje se na popravak u roku od mjesec dana do najviše tri mjeseca.

Veterinarski djelatnik može izjaviti prigovor na način ispitivanja predsjedniku ispitnog povjerenstva.

O izjavljenom prigovoru odlučuje ravnatelj Uprave za veterinarstvo u roku od 15 dana.

Veterinarski djelatnik koji ne položi stručni ispit može podnijeti novu prijavu za polaganje, najranije nakon 3 mjeseca od dana održavanja ispita.

Članak 24.

Veterinarskom djelatniku koji je položio stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu, najkasnije 30 dana od dana njegova polaganja.

Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 4).

Članak 25.

Nakon položenog stručnog ispita diplomirani veterinari, po podnesenom zahtjevu, dobivaju odobrenje za samostalan rad (licencu) od Hrvatske veterinarske komore.

Članak 26.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi veterinarska organizacija u kojoj vježbenik obavlja staž.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, vježbenici koji ponovno prijavljuju polaganje ispita sami snose troškove.

Članak 27.

Predsjednik, tajnik i članovi ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka te troškova polaganja stručnog ispita određuje ministar poljoprivrede i šumarstva posebnim rješenjem.

Članak 28.

Vježbenički staž obavljen u inozemstvu može se priznati u cijelosti ili djelomično, ako je obavljen po odgovarajućem planu i programu.

Odluku o priznavanju iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo.

Članak 29.

Diplomirani veterinari koji polože državni stručni ispit nakon obavljenog vježbeničkog staža u tijelima državne uprave ili kao znanstveni novaci steknu zvanje magistra ili doktora znanosti, oslobođeni su od polaganja stručnog ispita prema odredbama ovog Pravilnika te mogu podnijeti zahtjev za dobivanje odobrenja za samostalan rad (licence) od Hrvatske veterinarske komore.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/99-01/5
Urbroj: 525-06-99-01
Zagreb, 7. siječnja 1999.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković,
v. r.

PRILOG BR. 1

PLAN I PROGRAM VJEŽBENIČKOG STAŽA VETERINARSKIH DJELATNIKA

I. ZA DIPLOMIRANE VETERINARE:

A) Teoretski dio:

- poznavanje Zakona o veterinarstvu

- poznavanje Pravilnika o obveznoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvješća u obavljanju veterinarske djelatnosti

- poznavanje osnovnih odredbi Ustava Republike Hrvatske te Zakona o radu

B) Praktični dio:

1) Opća veterinarska medicina

Većina pregleda i zahvata radi se u sklopu kliničkih predmeta (Zarazne bolesti; Unutarnje bolesti; Kirurgija, ortopedija i oftalmologija; Porodništvo).

1.1. Obdukcija, uzimanje materijala za patološko-histološku i bakteriološku pretragu;

1.2. Poznavanje, čuvanje i skladištenje lijekova;

1.3. Poznavanje instrumenata, rukovanje i sterilizacija.

2) Unutarnje bolesti

Dijagnostika i terapija pacijenata oboljelih od unutarnjih bolesti

2.1. Opća klinička pretraga (50);

- Podaci o vlasniku i opis životinje

- Anamneza

- Status praesens (habitus, trijas, vidljive sluznice, limfni čvorovi)

2.2. Pretraga kože (30);

- inspekcijom, palpacijom, miris kože, laboratorijska pretraga kože, opća simptomatologija i terapija kožnih bolesti, pretraga uške i slušnog kanala

2.3. Klinička pretraga dišnog sustava (pretraga nosa, grkljana, dušnika, izazivanje kašlja, inspekcija, palpacija, perkusija i auskultacija, proba rada u konja)

2.4. Klinička pretraga srca i krvotoka (30);

- Pretraga perifernih arterija - puls, pretraga perifernih vena

- Inspekcija, palpacija, perkusija i auskultacija srca

- Osnove EKG-a

2.5. Pretraga krvi i krvotvornih organa (10);

- Uzimanje krvi za pretragu

- Hemogram

- Biokemijske pretrage i njihovo dijagnostičko značenje (metaboliti i supstrati - urea, kreatinin, glukoza, bilirubin, ukupne bjelančevine), Enzimi (ALT, AST, SDH, CK, GLDH, GGT, ALP, LDH, ALFA AMILAZA) makro i mikro elementi (Ca, P, Fe, Cu)

- Punkcija koštane srži, slezene i limfnog čvora

2.6. Klinička pretraga probavnih organa (20);

- apetit i uzimanje hrane

- pretraga usta, ždrijela i jednjaka, sondiranje

- pretraga trbuha inspekcijom, palpacijom, perkusijom i auskultacijom

- punkcija trbuha

- pretraga jetre

- rektalna pretraga, defekacija i pretraga ekskremenata

- klinička pretraga predželuca i sirišta (pretraga buraga, uzimanje i pretraga buragovog sadržaja te kapure s probama na strano tijelo; pretraga knjižavca i sirišta, endometaloskopija i endoruminalna pretraga)

2.7. Klinička pretraga mokraćnih organa (30);

- mokrenje

- kateterizacija

- pretraga mokraće (fizikalna, kemijska, mikroskopska)

- određivanje funkcionalne sposobnosti bubrega

2.8. Klinička pretraga centralnog živčanog sustava (15);

- psihičko stanje životinje

- pretraga lubanje i kralježnice

- senzibilitet i motilitet

- nadražljivost živaca i mišića (refleksi)

2.9. Aplikacija lijekova;

- peroralna, u velikih i malih životinja

- parenteralna (injekcije i/v, i/m, s/c, i/p, infuzija)

3. Zarazne, parazitarne i invazijske bolesti

- sudjeluje u uzimanju materijala za mikrobiološke pretrage

- sudjeluje u uzimanju krvi za serološke pretrage

- sudjeluje u provođenju alergijskih testova (tuberkulinizacija)

- priprema mikroskopske preparate za dijagnostiku zaraznih bolesti

- uzima materijale za parazitološke pretrage

- priprema preparate za dijagnostiku parazitarnih bolesti

- sudjeluje u razudbi lešina i uzima materijal za pretrage (30)

- provodi cijepljenja velikih i malih domaćih životinja s označavanjem (500)

- provodi cijepljenje pasa i mačaka (50)

- provodi dehelmintizaciju domaćih životinja

- provodi suzbijanje ektoparazitoza domaćih životinja

- sudjeluje u liječenju životinja bolesnih od zaraznih bolesti

- sudjeluje u liječenju životinja bolesnih od parazitarnih i invazijskih bolesti

- upoznaje se s vođenjem dokumentacije o kretanju zaraznih i parazitarnih bolesti

- po potrebi sudjeluje u provedbi mjera za sprječavanje pojave, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti

- prisutan je pri provedbi različitih zoohigijenskih i zootehničkih mjera (10)

- sudjeluje u provedbi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (25 objekata ili vozila)

- prisutan je pri inspekciji u proizvodnji i prometu životinja i životinjskih proizvoda (25)

- prisutan je pri inspekciji životinja na sajmovima, tržnicama i izložbama (10)

- prisutan je pri inspekciji objekata za uzgoj i smještaj životinja (10)

- prisutan je pri inspekciji prometnih sredstava i uvjeta za prijevoz životinja, životinjskih proizvoda i sirovina

- prisutan je pri inspekciji objekata za klanje životinja, obradu, preradu, pohranu i promet životinjskih proizvoda i sirovina

4) Porodiljstvo i razmnožavanje domaćih životinja

- pregled plotkinja (50)

- dijagnostika gravidnosti (20)

- inseminacija ženki domaćih životinja (50)

- prisustvovanje kod težih poroda (10)

- obavljanje lakših poroda (5)

- asistencija kod carskog reza (10)

- dijagnostika i liječenje steriliteta (20)

- retencija posteljice (20)

- asistencija kod embriotomije (5)

- prolapsus rodnice i maternice (5)

- aplikacija lijekova provaginalno i intrauterino (20)

- reanimacija mladunčadi pri porodu i liječenje mladunčadi (5)

- dijagnostika i liječenje mastitisa s aplikacijom lijekova (30)

- liječenje metaboličkih poremetnji u puerperiju (10)

- pregled spolnih organa muških životinja i ocjena sperme (10)

- upravljanje spolnim ciklusom ženki domaćih životinja (10)

- kastracija ženki domaćih životinja (10)

5) Kirurgija, ortopedija i oftalmologija

- primjena asepse i antisepse (sterilizacija, dezinfekcija, priprema ruku i operacijskog polja i sl.)

- primjena opće i lokalne anestezije u domaćih životinja

- asistencija kod izvođenja kirurških pregleda i kirurških zahvata (20)

- obaranje i fiksacija za izvođenje kirurških zahvata (10)

- obrada rana - prepoznavanje i liječenje pojedinih vrsta rana (20)

- izvođenje punkcije kao metode pretrage (10)

- pregled zubala i korekcija zubiju (10)

- kateterizacija i sondiranje (10)

- dijagnostika hromosti (10)

- prisutan je pri obradi papaka i kopita te potkivanju; prosudba i određivanje potrebe za izvođenje ortopedskih potkova, dijagnostičke anestezije

- temeljne kirurške intervencije u patologiji kopita i papaka

- kastracija muških domaćih životinja (50)

- operacijsko liječenje kilavosti

- izvođenje dijagnostičke i terapeutske laparatomije domaćih životinja

- prepoznavanje i liječenje iščašenja zglobova u domaćih životinja

- dijagnostika i načini liječenja lomova kostiju u domaćih životinja

- dijagnostika i terapija prirođenih pogrešnih stavova u domaćih životinja

- pregled očiju na danjem svjetlu, u tamnoj komori i pregled pozadine oka (10)

- temeljni kirurški zahvati u oftalmologiji - kiretaža treće očne vjeđe, ispiranje suzonosnog kanala, konjuktivalna plastika i sl.

NAPOMENA: brojevi u zagradama označavaju potreban broj ponavljanja pojedinih poslova

II. ZA VETERINARSKE TEHNIČARE:

A) Teoretski dio:

- poznavanje Zakona o veterinarstvu;

- poznavanje Pravilnika o obveznoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvješća u obavljanju veterinarske djelatnosti;

- poznavanje osnovnih odredbi Ustava Republike Hrvatske i Zakona o radu

B) Praktični dio:

1. Pristup pojedinim životinjama

2. Vađenje krvi

3. Hematološka pretraga

4. Uzimanje trijasa

5. Laboratorijska pretraga mokraće

6. Priprema materijala za parazitološku pretragu

7. Koprološka pretraga

8. Uzimanje brisova za bakteriološku pretragu

9. Izrada mikroskopskih preparata

10. Bakteriološka pretraga (nasađivanje i presađivanje materijala za mikrobiološke pretrage)

11. Mikološka pretraga (nasađivanje i presađivanje materijala za mikrobiološke pretrage)

12. Čuvanje lijekova i priprema lijekova za aplikaciju

13. Načini aplikacije lijekova: p/o, i/m, s/c, rektalno, intrauterino, intramamarno

14. Sterilizacija instrumenata

15. Fiksacija i obaranje životinja

16. Priprema operacijskog polja

17. Previjanje rana

18. Kirurški postupci u intenzivnom uzgoju (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, dekornuacije)

19. Njega i obrezivanje kopita i papaka

20. Pružanje prve pomoći životinjama

21. Prepoznavanje znakova gonjenja, početka porođaja

22. Pripremanje porodiljskih instrumenata

23. Pomaganje pri porodu

24. Prihvat i njega mladunčadi nakon poroda

25. U. O. krmača

26. Mastitis test

27. Testovi za dokaz graviditeta

28. Uzimanje vaginalnog i cervikalnog iscjetka te ispirka prepucija za mikrobiološku pretragu

29. Trihineloskopija

30. Poslovi vođenja evidencije o obveznim profilaktičnim i dijagnostičkim mjerama

                                                                               PRILOG BR. 2

(vanjska strana korica)                                             (format 14 x20)

                                                                                              


VJEŽBENIČKA KNJIŽICA
VETERINARSKOG DJELATNIKA


                                                                                                           (1. stranica)

     
                   
   Fotografija   

      4,5x6

                                                                                  
                                                 ________________________
                                                            (vlastoručni potpis)

                                                                                                           
   __________________________________________________
                    (ime i prezime veterinarskog djelatnika)

  __________________________________________________
                    (diplomirani veterinar / veterinarski tehničar)

Datum i mjesto rođenja: ___________________________

Vježbenički staž započet dana: ______________________


                                                                     M. P.
                                             ____________________________
                                               (direktor veterinarske organizacije)

(2. stranica lijevo)

 
  Naziv i sjedište                                    Trajanje vježbeničkog staža:
  veterinarske organizacije                      od ____________________
                                                             do ____________________

    _________________________________________________
                                Opis izvršenih poslova
   _________________________________________________

(ova stranica se opetuje pod parnim brojem do zaključno 28. stranice)

(3. stranica desno)

  
   Vježbenik je praktično izvršio ove zadatke odnosno
   obradio ove slučajeve:
   _________________________________________________   
   _________________________________________________      
   _________________________________________________  
   _________________________________________________ 
   _________________________________________________ 
   _________________________________________________ 
   _________________________________________________ 
   _________________________________________________ 

        Ocjena uspjeha:
   _________________________________________________ 
   _________________________________________________

                                                          Voditelj vježbenika:
                                         ______________________________
                                                                    (potpis)  
                                                                              PRILOG BR. 3
                                                                          Format (30 x21) ili A4

        REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
                I ŠUMARSTVA
           Uprava za veterinarstvo

                                                   ZAPISNIK
                                 o polaganju stručnog ispita za

    ___________________________________________________
         (diplomiranog veterinara / veterinarskog tehničara)

Ispitanik: ______________________________________________

Ispitni predmet: _________________________________________

Ispitivač: ______________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
Red.br.                    postavljena pitanja                                 ocjena
_____________________________________________________
1
_____________________________________________________
2
_____________________________________________________
3
_____________________________________________________
4
_____________________________________________________
5
_____________________________________________________
6
_____________________________________________________
7
_____________________________________________________
8
_____________________________________________________
9
_____________________________________________________
10
_____________________________________________________
11
_____________________________________________________
12
_____________________________________________________

Zagreb, dana _______________

                                                                           POTPIS ISPITIVAČA:
                                                                        _____________________


                   
                                                                               PRILOG BR. 4
                                                                               (format 30 x 21)

       REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
           I ŠUMARSTVA
  UPRAVA ZA VETERINARSTVO

Klasa:
Ur.broj:
Broj ev.:

Temeljem članka 24. Pravilnika o vježbeničkom stažu veterinarskih djelat-
nika i načinu polaganja stručnog ispita ("Narodne novine", br. ) Ministar-
stvo pojoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo izdaje

                                              UVJERENJE
                                  o položenom stručnom ispitu

 ____________________________________________________
                                            (ime i prezime)
rođen/a   _________________        __________      ___________
              (dan, mjesec i godina)              (mjesto)              (država)
nakon uspješno završenog vježbeničkog staža propisanog za
____________________________________________________
             (diplomiranog veterinara / veterinarskog tehničara)

polagao/la je dana ___________ 199 ___ stručni ispit pred ispitnim
povjerenstvom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike
Hrvatske.

Ispitno povjerenstvo je ocijenilo da je veterinarski djelatnik ispit položio
i stekao stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima

  ____________________________________________________
             (diplomiranog veterinara / veterinarskog tehničara)

U Zagrebu, dana _____________199 ____

            PREDSJEDNIK                                      RAVNATELJ
ISPITNOG POVJERENSTVA:      UPRAVE ZA VETERINARSTVO:  
  
 _______________________           _________________________