Državni plan za zaštitu voda

NN 8/1999 (26.1.1999.), Državni plan za zaštitu voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 77. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. siječnja 1999. godine donijela

DRŽAVNI PLAN
ZA ZAŠTITU VODA

A. OSNOVNE I OPĆE ODREDBE

I.

1. Državni plan za zaštitu voda (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se poradi provedbe zaštite voda i voda mora u pogledu zaštite od onečišćenja s kopna i otoka, a sadrži:

- potrebna istraživanja i ispitivanja kakvoće voda.

- kategorizaciju voda,

- mjere zaštite voda,

- mjere za slučajeve izvanrednih i iznenadnih zagađenja voda,

- plan građenja objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

- izvore i način financiranja Plana, te

- popis fizičkih i pravnih osoba zaduženih za provedbu Plana, njihova ovlaštenja i odgovornost.

2. Županijski plan za zaštitu voda mora biti usklađen s odredbama ovoga Plana.

B. CILJEVI I NAČELA PLANA

II.

1. Cilj je Plana, da se vodama upravlja prema načelu jedinstvenog vodnog sustava i načelu održivog razvitka.

2. U Planu se polazi prvenstveno od načela prevencije koje podrazumijeva planiranje i poduzimanje potrebnih mjera u zaštiti voda, kada i ne postoje čvrsti dokazi o promjenama u kakvoći voda. Preventivne mjere su mjere sprečavanja i ograničavanja u ispuštanju opasnih i drugih tvari, koje bi mogle uzrokovati onečišćenje ili zagađenje voda.

3. Nadzor onečišćenja je radnja kojom se osigurava stalno praćenje ispuštanja otpadnih voda na samom izvoru onečišćenja.

4. Načelo "uporabe najbolje raspoložive tehnologije" podrazumijeva: štednju sirovina i energije, isključivanje opasnih tvari iz tehnoloških procesa, te smanjenje količina i štetnosti svih ispuštenih tvari prije njihova ispuštanja u prijemnik.

5. Načelo "onečišćivač plaća", znači da za svako onečišćenje voda, korisnik voda koji je to onečišćenje izazvao, ima obavezu platiti naknadu u skladu sa stupnjem izazvanog onečišćenja. Također ima obavezu podmirenja troškova čišćenja i uklanjanja zagađenja kao i naknadu štete koja je izravna posljedica zagađenja.

6. Osiguranje stalnih informacija o stanju kakvoće voda i razmjena podataka sa susjednim državama je načelo od osobite važnosti za upoznavanje javnosti i poduzimanje potrebnih mjera za zaštitu voda.

C. NAZIVLJA U PLANU

III.

1. "Onečišćenje voda" je promjena kakvoće voda, koja nastaje unošenjem, ispuštanjem ili odlaganjem u vode hranjivih i drugih tvari, toplinske energije, te drugih uzročnika zagađenja, u količini kojom se mijenjaju svojstva voda u odnosu na njihovu ekološku funkciju i namjensku uporabu.

2. "Zagađenje voda" je onečišćenje veće od dopuštenog. Nastaje unošenjem, ispuštanjem ili odlaganjem u vode opasnih tvari iz skupine A. i B. (lista tvari utvrđena Uredbom o opasnim tvarima u vodama, "Narodne novine", broj 78/89), kada se prekoračuju njihove dopuštene vrijednosti u vodama. Zagađenje voda se očituje pogoršanjem utvrđene vrste vode odnosno kategorije vode. Zagađenjem voda dovodi se u opasnost zdravlje i životi ljudi i mogu nastupiti poremećaji u gospodarstvu i drugim područjima poradi stanja kakvoće vodnog okoliša.

3. "Vrsta vode" se određuje temeljem ispitivanja kakvoća vode koja odgovara utvrđenim uvjetima njene opće ekološke funkcije, kao i uvjetima korištenja vode za određene namjene. Na temelju mjerila iz Uredbe o klasifikaciji voda (Narodne novine, broj 77/98), vode se prema kakvoći svrstavaju u pet vrsta.

4. "Kategorija vode" je planirana vrsta vode kojom se vodotoci, dijelovi vodotoka i druge vode, te dijelovi mora pod utjecajem onečišćenja s kopna, razvrstavaju u skupine temeljem kategorizacije vode. Mjerila za pojedinu vrstu vode iz podtočke 3. ove točke, odgovaraju pojedinoj kategoriji vode.

5. "Otpadne vode" su vode koje se ispuštaju iz sustava javne odvodnje.

6. "Sanitarne otpadne vode" su vode koje se ispuštaju nakon uporabe iz domaćinstva, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti.

7. "Tehnološke otpadne vode" su vode korištene u proizvodnom procesu koje se ispuštaju iz farmi, industrijskih postrojenja i pri drugoj proizvodnji, a ispuštaju se nakon završenog određenog tehnološkog procesa.

8. "Sustav javne odvodnje" čini skup objekata i uređaja za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, te zbrinjavanje mulja koji nastaje u postupku pročišćavanja i odvodnje oborinskih voda iz naselja.

9. "Ekvivalentni stanovnik (ES)" označava jedinicu opterećenja koja se primjenjuje u izražavanju kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili opterećenja vodotoka, a dobije se dijeljenjem ukupnog BPK5 (biokemijska potrošnja kisika) sa vrijednosti koja otpada na jednog stanovnika, a iznosi 60,00 g kisika na dan.

10. "Uređaji za prethodno čišćenje otpadnih voda" su građevine s postrojenjem koje ima tehnologiju kojom se uklanjaju opasne i druge tvari iz tehnoloških otpadnih voda prije njihova ispuštanja u sustav javne odvodnje.

11. "Uređaji za pročišćavanje" su vodne građevine s postrojenjima kojima se pročišćavaju otpadne vode iz sustava javne odvodnje prije njihova ispuštanja u prirodni prijemnik. Prema stupnju pročišćavanja dijele se na: prethodni stupanj pročišćavanja; prvi stupanj pročišćavanja; drugi stupanj pročišćavanja i treći stupanj pročišćavanja.

12. "Prethodni stupanj pročišćavanja" je radnja i postupak kojima se iz otpadnih voda uklanjaju krupne raspršene i plutajuće otpadne tvari.

13. "Prvi stupanj pročišćavanja" je primjena fizikalih i/ili kemijskih postupaka čišćenja otpadnih voda kojima se iz otpadne vode uklanja najmanje 50% suspendirane tvari, a vrijednost BPK5 smanjuje barem za 20% u odnosu na vrijednosti ulazne vode (influenta).

14. "Drugi stupanj pročišćavanja" je primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari i BPK5 influenta za 70 do 90%, a koncentracija KPK (kemijska potrošnja kisika) za najmanje 75%.

15. "Treći stupanj pročišćavanja" je primjena fizikalno-kemijskih, bioloških i drugih postupaka, kojima se u otpadnim vodama naselja smanjuje koncentracija hranjivih tvari influenta za najmanje 80%, odnosno uklanjaju i drugi posebni pokazatelji otpadnih tvari, u granicama vrijednosti koje nije moguće postići primjenom drugog stupnja čišćenja.

16. "Odgovarajući stupanj pročišćavanja" je primjena bilo kojeg postupka čišćenja ili način ispuštanja voda kojima se u ispuštenim vodama (efluent) i u prirodnom prijemniku postižu propisane dopuštene vrijednosti za utvrđene pokazatelje.

17. "Obalni ispust" je vodna građevina za ispuštanje pročišćene otpadne vode na obali ili na manjoj udaljenosti od obale u prirodni prijemnik, na dubini manjoj od 20 m od površine vode u prijemniku.

18. "Podmorski ispust" je vodna građevina za ispuštanje pročišćene otpadne vode u more na udaljenosti od obalne crte (najniže plime na kopnu) u pravilu ne manjoj od 500 m i na dubini većoj od 20 m od površine vode u prijemniku.

19. "Vrlo osjetljiva područja" su područja u kojima je zabranjeno ispuštanje otpadnih voda bez obzira na stupanj čišćenja i izgrađenost sustava javne odvodnje (to su vode I. kategorije, podzemne vode i druge).

20. "Osjetljiva područja" su područja u koja je dopušteno ispuštanje otpadnih voda uz treći stupanj čišćenja (to su vode II. i III. kategorije).

21. "Manje osjetljiva područja" su područja u koja je dopušteno ispuštanje otpadnih voda uz odgovarajući stupanj čišćenja (to su vode III., IV. i V. kategorije).

22. "Posebno štićena područja" su područja na kojima se provode posebne mjere zaštite voda poradi zahvata vode za piće ili posebno vrijednih vodnih područja i sl.

D. PROVEDBA ZAŠTITE VODA

IV.

Potrebna istraživanja i ispitivanja kakvoće voda

a) površinske vode, podzemne vode i more

1. Istraživanja i ispitivanja kakvoće voda i mora obavljaju se poradi utvrđivanja vrste vode odnosno ocjenjivanja njihove kakvoće i uzroka promjena kakvoće, te utvrđivanja i primjene potrebnih mjera zaštite voda.

Ispitivanja i istraživanja voda i mora rade se na osnovi prihvaćenih programa kojima se obavezno utvrđuje visina sredstava i izvori financiranja za njihovu provedbu.

2. Programi ispitivanja kakvoće voda na prekograničnim vodama, koji su predmet ugovora između Republike Hrvatske i susjednih država u svezi vodnogospodarskih odnosa, objavljuju se u "Narodnim novinama", kao prilozi ove točke i čine sastavni dio Plana (Prilog D-1).

Rezultati ispitivanja kakvoće voda iz ove točke, kao i rezultati nacionalnog programa ispitivanja koji su u Programu mreže međunarodnog monitoringa dunavskog sliva (Trans National Monitoring Network - TNMN), program su Stalne komisije Konvencije o zaštiti rijeke Dunav.

O programu ispitivanja kakvoće voda iz ove točke brine Državna uprava za vode, a program provode Hrvatske vode - Glavni vodnogospodarski laboratorij.

3. Programe ispitivanja kakvoće voda na državnim vodama (nacionalni program ispitivanja), unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru pod utjecajem onečišćenja s kopna kao i praćenje njihova izvora onečišćenja s kopna (Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja s kopna Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja, "Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 12/93, u daljnjem tekstu: LBS - program) izrađuju i provode Hrvatske vode uz suglasnost Državne uprave za vode i uz mišljenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša vezano uz LBS - program.

4. Županijskim planom za zaštitu voda utvrđuju se programi ispitivanja kakvoće lokalnih voda. Rezultati ispitivanja se dostavljaju Hrvatskim vodama i objavljuju zajedno s izvješćem o rezultatima ispitivanja državnih voda.

5. Hrvatske vode su obvezne izraditi i objaviti godišnji izvještaj o rezultatima svih programa ispitivanja kakvoće voda i mora, a svakih pet godina i ocjenu promjene kakvoće voda.

Državna uprava za vode o stanju kakvoće voda izvješćuje svakih pet godina Nacionalno vijeće za vode, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski državni sabor.

b) otpadne vode

6. Ispitivanje otpadnih voda te tehnoloških otpadnih voda obavljaju fizičke i pravne osobe koje ispuštaju otpadne vode, a u skladu s člankom 80. Zakona o vodama.

Fizičke i pravne osobe koje tehnološke otpadne vode ispuštaju izravno u more, kao i pravne osobe koje se bave djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda koje se također ispuštaju izravno u more, dužne su obavljati ispitivanje kakvoće voda u skladu s LBS - programom ispitivanja kakvoće vode, koji se utvrđuje vodopravnom dozvolom.

Podaci o rezultatima ispitivanja dostavljaju se Hrvatskim vodama, koje su dužne izraditi godišnji izvještaj i dostaviti ga Državnoj upravi za vode.

c) ostala ispitivanja i istraživanja voda

7. Programi posebnih ispitivanja i istraživanja kakvoće voda obavljaju se u skladu s posebnim programima, koje utvrđuje Državna uprava za vode na prijedlog Hrvatskih voda.

8. Programe istraživanja i ispitivanja kakvoće voda mogu obavljati samo za to ovlašteni laboratoriji u skladu s Pravilnikom o ovlaštenim laboratorijima ("Narodne novine", broj 78/97).

V.

Kategorizacija voda

1. Kategorizacijom voda se utvrđuje planirana vrsta vode. Planirana vrsta vode osigurava se izradom planskih osnova za upravljanje vodama i provedbom mjera za zaštitu voda iz ovoga Plana.

2. Kategorizacijom voda se vodotoci, dijelovi vodotoka i druge vode, te dijelovi mora pod utjecajem onečišćenja s kopna, razvrstavaju u skupine za koje se utvrđuje kategorija vode, koja mora zadovoljavati propisane uvjete za određenu vrstu vode polazeći od mjerila iz Uredbe o klasifikaciji voda ("Narodne novine", broj 77/98).

3. Kategorizacija voda za državne vode utvrđuje se kao prilog ove točke i čini njegov sastavni dio (Prilog D-2).

4. Kategorizacija voda za lokalne vode sadržana je u županijskom planu za zaštitu voda.

5. Kategorizacija voda odnosi se na vodotoke s nereguliranim protokom, za sva protjecanja jednaka ili veća od mjesečnih malih voda 95% osiguranosti i na vodotoke s reguliranim protokom, za protjecanja veća od garantirane male vode.

Državna uprava za vode će zajedno s Hrvatskim vodama utvrditi mjerodavni protok i izračun mjerodavnog opterećenja za dijelove vodotoka i pripadajuću kategoriju vode i na temelju dobivenih podataka predložiti novu kategorizaciju voda do 31. prosinca 1999. godine.

VI.

Mjere zaštite voda

Mjere za zaštitu voda obuhvaćaju:

a) ciljeve mjera,

b) administrativne mjere,

c) mjere za očuvanje kakvoće voda,

d) mjere za sprečavanje i smanjenje onečišćenja voda,

e) provedbene mjere i

f) dinamiku provedbi mjera.

a) Ciljevi mjera zaštite voda su:

1. Sačuvati površinske i podzemne vode koje su još čiste. U kategorizaciji voda ove su svrstane u prvu kategoriju vode.

2. Zaustavljanje trenda pogoršanja kakvoće voda. Postiže se razradom mjera koje će se provesti u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

3. Saniranje i uklanjanje izvora onečišćenja prvenstveno na postojećim i planiranim izvorištima pitke vode, kao i drugim mjestima gdje se voda koristi za namjene za koje je potrebno osigurati II. ili III. kategoriju vode (industrija, poljoprivreda, ribnjačarstvo, rekreacija itd.).

4. Sustavni nadzor nad izvorima onečišćavanja voda, mogućim iznenadnim zagađenjima i uspostava preventivnih mjera za sprječavanje iznenadnih zagađenja, prioritetni je zadatak u kratkoročnom razdoblju.

b) Administrativne mjere zaštite voda su:

1. planske osnove upravljanja vodama za vodna i slivna područja koja uz ostalo sadrže: procjenu mogućnosti opterećenja vodotoka, ukupno planirano opterećenje ispuštanja otpadnih voda, utvrđivanje mjerodavnog protoka prijemnika za prijem opterećenja, te rješenja za smanjenje opterećenja prijemnika.

2. izmjene i dopune izdanih vodopravnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda putem dozvolbenih naloga i njihovo usklađivanje s potrebnim mjerama i ciljevima zaštite voda,

3. stalno praćenje propisa iz djelokruga zaštite voda te njihovo usklađivanje s utvrđenim mjerama u provedbi zaštite voda,

4. izrada katastra zaštite voda koji se usklađuje s informatičkim sustavom zaštite okoliša, te izrada druge tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera zaštite voda,

5. uspostavljanje sustava informiranja o stanju kakvoće voda i učinkovitosti primijenjenih mjera.

c) Mjere za očuvanje kakvoće voda su:

1. zabrana izgradnje na područjima gdje se ugrožava kakvoća vode izvorišta i podzemnih voda koja se koriste ili planiraju koristiti za javnu vodoopskrbu,

2. zabrana ili ograničenje izgradnje na posebno štićenim područjima i vrijednim vodnim ekosustavima proglašenim parkovima prirode, nacionalnim parkovima i sl.

3. ograničenje izgradnje i obavljanja djelatnosti na malim vodotocima ili kraškim područjima gdje ispuštanje otpadnih voda može imati utjecaj na kakvoću voda i pored primjene potrebnih mjera zaštite,

4. zabrana ispuštanja opasnih tvari iz stavka 2. članka 3. Uredbe o opasnim tvarima u vodama i prioritetno uklanjanje popisanih opasnih tvari iz A. skupine opasnih tvari Uredbe,

5. ograničenje ispuštanja opasnih tvari iz stavka 3. članka 3. Uredbe o opasnim tvarima u vodama,

6. povećanje kapaciteta prijemnika izgradnjom potrebnih vodnih građevina.

d) Mjere za sprječavanje i smanjenje onečišćenja voda su:

1. planiranje, rekonstrukcija i izgradnja sustava javne odvodnje.

2. planiranje, rekonstrukcija i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje,

3. smanjenje opterećenja otpadnim vodama iz raznih tehnoloških procesa i prilagodba sastava otpadnih voda dopuštenim vrijednostima opasnih i drugih tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje ili u prirodni prijemnik,

4. zamjena postojećih tehnologija s boljim i čišćim tehnologijama u tehnološkim procesima gdje opasne i druge tvari onečišćuju vode,

5. uvođenje programa mjera za smanjenje onečišćenja voda od agrotehničkih sredstava,

6. uređenje erozijskih područja i sprječavanje ispiranja gradnjom regulacijskih vodnih građevina, pošumljavanjem, pravilnom obradom tla, i pravilnom uporabom agrotehničkih sredstava u proizvodnji bilja,

7. gradnja i opremanje odlagališta svih vrsta otpada koja zadovoljavaju tehničko-tehnološke uvjete, osobito iz Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom ("Narodne novine", broj 123/97) i Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom ("Narodne novine", broj 32/98),

8. saniranje postojećih neuređenih odlagališta otpada, prvenstveno na onim mjestima gdje postoji opasnost od onečišćenja podzemnih voda i površinskih voda koje se zahvaćaju za piće,

9. uklanjanje kopnenih izvora onečišćenja mora, koji uzrokuju ograničavanje korištenja mora za određene namjene (uzgoj školjki, riba, rekreacija i dr.).

e) Provedbene mjere

U cilju ostvarenja mjera zaštite voda utvrđenih u točki VI. podtočkama a), b), c) i d), izrađuje se Plan provedbenih mjera koji sadrži osobito:

1. popis čimbenika onečišćenja voda i mora, ocjenu stanja i određivanje prioriteta u poduzimanju potrebnih mjera,

2. analizu mogućnosti uporabe boljih tehnologija u određenom tehnološkom procesu,

3. utvrđivanje potrebnih mjera zaštite voda i mora kao i potrebnih financijskih sredstava za njihovo provođenje, te ocjenu dobiti od ulaganja u provedbi predviđenih mjera,

4. vremensku razradu provedbe utvrđenih mjera,

5. odgovorne osobe za izvršenje plana provedbenih mjera.

f) Dinamika u provedbi mjera

Plan provedbenih mjera radi se za:

 • kratkoročno razdoblje        (do 2005. godine),
 • srednjoročno razdoblje       (do 2010. godine) i
 • dugoročno razdoblje           (do 2025. godine).

VII.

Mjere za slučajeve izvanrednih i iznenadnih zagađenja voda

Izvanredno zagađenje je ako poradi smanjenog protoka ili drugih okolnosti prijeti opasnost ili dođe do pogoršanja utvrđene vrste vode u vodotoku ili drugom prijemniku u koji se izlijevaju otpadne vode.

Iznenadno zagađenje je kada dođe do iznenadnog izlijevanja opasnih tvari i drugih tvari koje mogu pogoršati utvrđenu vrstu vode odnosno njenu kategoriju ili zagaditi površinske i podzemne vode ili more uslijed zagađenja s kopna.

a) Mjere kod izvanrednog zagađenja

1. Mjere kod izvanrednog zagađenja primjenjuju se u slučajevima nepovoljnih hidroloških prilika i smanjenja protoka odnosno kod mjerodavnih malih voda, koje uzrokuju pogoršanje utvrđene vrste ili kategorije vode u točki miješanja nakon ispusta otpadnih voda.

2. Mjere se primjenjuju u skladu s člankom 78. Zakona o vodama, kod mjerodavnih malih voda i kad na mjestima gdje vodotok prima otpadne vode gradova i naselja, a otopljeni kisik u vodi padne ispod 4,0 mg/l, kao i na drugim vodama, ako je pogoršanje kakvoće voda toliko, da ugrožava zdravlje ljudi, ekološku funkciju vode ili uporabu vode za piće i druge namjene.

Mjerodavna mala voda određuje se iz dužine vremenskih intervala koji se kreću od 7 do 40 dana sa povratnim razdobljem od 5 do 20 godina. Državna uprava za vode i Hrvatske vode dužne su utvrditi mjerodavnu malu vodu za sve točke ispitivanja kakvoće voda zajedno s geodetskim koordinatama mjesta ispitivanja kakvoće voda u kratkoročnom razdoblju.

3. Mjere u izvanrednim slučajevima zagađenja su:

 • pojačani nadzor na mjestima ispusta svih onečišćivača koji otpadne vode ispuštaju u vodotok,
 • dodatni program ispitivanja kakvoće voda koji utvrđuju i provode Hrvatske vode,
 • smanjenje opterećenja otpadnim vodama na ispustu uz nadzor rada svih instaliranih objekata za zaštitu voda,
 • smanjenje ispuštanja tehnoloških otpadnih voda,
 • ograničavanje ili zabrana ispuštanja otpadnih voda.

4. Zabrana ili ograničenje ispuštanja tehnoloških otpadnih voda smanjenjem proizvodnje, proglašava se kada otopljeni kisik na mjernom profilu vodotoka padne ispod 4,0 mg/l, to jest kada je kakvoća vode toliko loša, da je ugrožena ekološka funkcija vode, te zdravlje i život ljudi.

5. Operativne planove za provedbu mjera u slučaju izvanrednih zagađenja na državnim vodama donose i provode Hrvatske vode.

6. Operativne planove za provedbu mjera u slučaju izvanrednih zagađenja na lokalnim vodama donosi županijska skupština, a provode ga Hrvatske vode.

7. Ravnatelj Državne uprave za vode proglašava mjere za slučaj izvanrednog zagađenja na prijedlog Hrvatskih voda.

b) Mjere kod iznenadnog zagađenja

1. Kada dođe do iznenadnog zagađenja potrebno je odmah obaviti dojavu o nastanku iznenadnog zagađenja i postupiti u skladu s operativnim planom poradi sprječavanja širenja odnosno uklanjanja nastalog zagađenja. Vodopravni inspektor će utvrditi stupanj ugroženosti te donijeti rješenje o poduzimanju potrebnih mjera i dostaviti ga osobama koje su dužne primijeniti te mjere. Shema postupaka u slučaju iznenadnog zagađenja navodi se u Prilogu D-3, Shema 1 i sastavni je dio ovog Plana.

2. Mjere koje će se poduzeti u slučajevima iznenadnog zagađenja su:

 • obavješćivanje nadležnih tijela i javnosti te primjena operativnih planova poradi suzbijanja širenja i uklanjanja iznenadnog zagađenja,
 • utvrđivanje uzroka, počinitelja, vrste i opsega zagađenja, ocjena stupnja ugroženosti ekološke funkcije voda te zdravlja i života ljudi, kao i mogućnost širenja zagađenja,
 • nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, informiranje javnosti i korisnika vode o kakvoći vode i po potrebi zabrana njezine uporabe,
 • obavljanje sanacijskih radova nad nastalim zagađenjem u skladu s operativnim planovima, te uklanjanje uzroka iznenadnog zagađenja.

Mjere koje će se poduzeti ovise o stupnju ugroženosti utvrđene vrste odnosno kategorije vode poradi nastalog iznenadnog zagađenja.

3. Stupanj ugroženosti proglašava vodopravni inspektor prema sljedećim mjerilima:

  I. stupanj
  ugroženosti   
   
        u vodni okoliš su dospjele manje količine
      opasnih tvari ili drugih tvari koje uzrokuju 
            zagađenje,
       brzom primjenom potrebnih mjera može se 
            spriječiti širenje zagađenja,
      ne očekuju se veće posljedice po ekološku 
            funkciju voda i za njenu uporabu,
      postupa se u skladu s mjerama sadržanim u 
            županijskom planu za zaštitu voda.

                

  II.stupanj
  ugroženosti
  
      u vodni okoliš su dospjele veće količine opas-
         ugroženosti nih tvari ili drugih tvari koje uz-
             rokuju zagađenje,
      brzom primjenom potrebnih mjera može se spriječi-
             ti širenje zagađenja, ali su ugroženi izvori pitke
             vode ili drugi izvori namijenjeni za razno korište-
             nje voda i priobalnog mora.
      posljedice po ekološku funkciju voda, kao i njenu 
             uporabu su znatne i potrebno je proglasiti mjere ko-    
             jima se ograničava korištenje vode,
      postupa se u skladu s mjerama sadržanim u županijs-
             kom planu za zaštitu voda.


  III.stupanj
  ugroženosti
        u vodni okoliš su dospjele količine opasnih
      tvari ili drugih tvari koje uzrokuju zagađe-
            nje s mogućim prekograničnim posljedicama ili 
            s mogućim posljedicama na susjedne županije,
      brzom primjenom potrebnih mjera može se spri-
            ječiti širenje zagađenja, ali su ugroženi iz-
            vori pitke vode ili drugi izvori namijenjeni 
            za razno korištenje voda i priobalnog mora,
      posljedice po ekološku funkciju vode, kao i na
            njenu uporabu su velike i potrebno je proglasiti
            mjere zabrane korištenja vode,
      postupa se u skladu s mjerama sadržanim u Držav-      
            nom planu za zaštitu voda.

 

4. Za I. i II. stupanj ugroženosti primjenjuju se mjere utvrđene županijskim planom za zaštitu voda, a za III. stupanj ugroženosti primjenjuju se mjere utvrđene Državnim planom za zaštitu voda. Rješenjem vodopravnog inspektora primjenjuju se potrebne mjere i operativni planovi. Primjena mjera prestaje kada vodopravni inspektor proglasi prestanak primjene. O mjerama i postupcima tijekom njihova poduzimanja obavješćuje se javnost. Postupci u slučaju iznenadnog zagađenja navode se u Prilogu D-3, Shema 1, koja je sastavni dio ovog Plana.

5. Kada se proglasi III. stupanj ugroženosti odnosno kada iznenadna zagađenja nastanu na državnim i prekograničnim vodama mogu nastupiti slučajevi:

5.1. Kada su iznenadna zagađenja nastala unutar granica Republike Hrvatske i to:

5.1.1. Iznenadna zagađenja nastala na državnim vodama unutar granice Republike Hrvatske i

5.1.2. Iznenadna zagađenja nastala na državnim vodama unutar granice Republike Hrvatske s mogućim prekograničnim posljedicama.

5.2. Iznenadna zagađenja nastala izvan granica Republike Hrvatske

5.1.1. Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama unutar granica Republike Hrvatske su:

Postupa se u skladu s Prilogom D-3. Shema 2 koji je sastavni dio ovog Plana, a postupci su:

1. Procjena i očevid zagađenja

Procjenu i očevid zagađenja obavljaju Hrvatske vode - Sektor za zaštitu voda i mora i vodopravni inspektor, koji donosi rješenje o primjeni mjera te određuje njihove izvršitelje.

2. Korištenje financijskih jedinica PIAC-a 07.

U slučaju iznenadnog zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama stavljaju se u djelovanje funkcijske jedinice PIAC-a 07 koje se navode u Prilogu D-4 i sastavni su dio ovog Plana. PIAC-jedinice su ustrojene u okviru Dunavskog sustava žurnog uzbunjivanja, a u Republici Hrvatskoj koristi se i u slučajevima iznenadnog zagađenja na državnim vodama kada su posljedice ograničene na područje naše države.

Vodoprivredni inspektor ili druga stručna osoba obavješćuje o iznenadnom zagađenju osobu za kontakte pri Komunikacijskoj jedinci. Osoba za kontakt pri Komunikacijskoj jedinici, telefonom ili faks porukom, dalje obavješćuje:

 • Ekspertnu jedinicu
 • Jedinicu za donošenje odluka
 • Odgovornu osobu za koordiniranje rada PIAC-a 07.

Ekspertna jedinica, ili stručna osoba iz Hrvatskih voda (kontakt osoba Ekspertne jedinice) procjenjuje:

 • da li su poduzete odgovarajuće mjere koje je rješenjem naredio vodoprivredni inspektor,
 • treba li o prijedlozima daljnjih mjera odlučivati cijela Ekspertna jedinica,
 • potrebu za uslugama provedbe mjera po ovlaštenim, te stručno i tehnički osposobljenim fizičkim i pravnim osobama, specijaliziranim za provedbu mjera.

Ekspertna jedinica obavješćuje kontaktnu osobu pri Jedinici za donošenje odluka u Državnoj upravi za vode i odgovornu osobu za koordiniranje rada PIAC-a 07 o poduzetim mjerama.

Jedinica za donošenje odluka (kontakt osoba i odgovorna osoba za koordiniranje rada PIAC-a 07), po primitku izvješća Komunikacijske i Ekspertne jedinice, razmatra izvješća i odlučuje o potrebi konzultiranja institucija imenovanih u Jedinicu za donošenje odluka, a u svezi s poduzimanjem daljnjih mjera.

Odgovorna osoba za koordiniranje rada PIAC-a 07 dostavlja Komunikacijskoj jedinici telefonsku i faks poruku o poduzetim postupcima i mjerama.

3. Vodopravni inspektor u dogovoru s Jedinicom za donošenje odluka (DU) proglašava prestanak mjera i postupaka.

5.1.2. Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama unutar granice Republike Hrvatske s mogućim prekograničnim posljedicama

Postupa se u skladu s Prilogom D-3, Shema 2 koja je sastavni dio ovog Plana, a postupci su:

1. Postupa se kao u točki VII. b) 5.1.1., podtočkama 1. i 2.

2. Stavlja se u aktivnost Glavni međunarodni centar za uzbunjivanje - PIAC 07 (Principal International Alert Centres) koji je ustrojen u Dunavskom sustavu žurnog uzbunjivanja. Primjenjuju se mjere navedene u točki VII. b) podtočka 2., na temelju rješenja državnog vodopravnog inspektora, te se rješenjem određuju izvršitelji mjera. O poduzimanju mjera obavješćuju se sve funkcijske jedinice PIAC-a, a postupa se kako slijedi.

 • primitak izvješća o iznenadnom zagađenju posredstvom Komunikacijske jedinice u Zagrebu PIAC-a 07,
 • izvješćivanje o događaju priobalnih stranaka nizvodno, putem PIAC-a nizvodnih zemalja,
 • izvješćivanje Stalne komisije DRPC (Konvencije o zaštiti rijeke Dunav),
 • objavljivanje uzbunjivanja u slivu Dunava na području Republike Hrvatske,
 • evidentiranje poduzetih mjera u slivu Dunava na području Republike Hrvatske i
 • proglašenje prestanka uzbunjivanja u slivu Dunava na području Republike Hrvatske.

3. Postupci unutar Dunavskog sustava žurnog uzbunjivanja su standardizirani i obavljaju se prema međunarodnom priručniku (International Operations Manual). Komuniciranje u Sustavu se obavlja satelitskom mrežom, odnosno putem faks poruka, ako satelitski sustav nije dostupan.

5.2. Postupci kada su iznenadna zagađenja nastala izvan granica Republike Hrvatske

Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja izvan granica Republike Hrvatske kada zagađenja mogu imati posljedice u Republici Hrvatskoj provode se u skladu s Prilogom D-3, Shema 3 kako slijedi:

1. Obavijest ili uzbunjivanje u svezi iznenadnog zagađenja dolazi u Komunikacijsku jedinicu PIAC-a 07 od PIAC-a uzvodne zemlje.

2. Nakon primitka dojave o iznenadnom zagađenju, osoba za kontakte u Komunikacijskoj jedinici obavješćuje o tome telefonom i faks porukom:

 • Ekspertnu jedinicu,
 • Jedinicu za donošenje odluka i
 • Odgovornu osobu za koordiniranje rada PIAC-a 07.

3. Osobe za kontakte Ekspertne jedinice, Jedinice za donošenje odluka i odgovorna osoba za koordiniranje PIAC-a 07, međusobno se dogovaraju o poduzimanju mjera od iznenadnog zagađenja, te odlučuju o potrebi pozivanja institucija uključenih u funkcijske jedinice PIAC-a. Postupci unutar Sustava su kako je to navedeno u točki VII. b) 5.1.2. podtočka 3.

4. Vodopravni inspektor u dogovoru s odgovornom osobom za koordiniranje rada PIAC-a u Jedinici za donošenje odluka, proglašava prestanak mjera i postupaka.

6. Operativni planovi

6.1. U slučaju iznenadnog zagađivanja, počinilac zagađenja, fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili posjednik zemljišta na kojem je nastalo iznenadno zagađenje, neodložno poduzima potrebne mjere u skladu s operativnim planom za provedbu mjera sprječavanja širenja i uklanjanja iznenadnog zagađenja. O poduzetim mjerama se obavješćuje županijski odnosno državni vodopravni inspektor.

6.2. Operativni plan za provedbu mjera dužne su izraditi sve fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću mogu izazvati iznenadno zagađenje površinskih i podzemnih voda ili zagađenje mora s kopna, te pravne osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda.

6.3. Operativni plan sadrži osobito:

 • procjenu o mogućim uzrocima, opsegu i opasnosti od iznenadnog zagađivanja, te preventivne mjere za sprječavanje nastajanja iznenadnog zagađenja,
 • procjenu ugroženosti voda od iznenadnog zagađenja,
 • organizaciju postupka, obim i način provedbe mjera u slučaju iznenadnog zagađenja,
 • odgovorne osobe i potrebne stručne zaposlenike u provedbi mjera,
 • opremu i sredstva za provedbu mjera,
 • potrebu sudjelovanja drugih fizičkih i pravnih osoba u provedbi potrebnih mjera (intervencija)
 • program osposobljavanja zaposlenika i stručnih osoba za primjenu mjera,
 • program provjere provedbe operativnog plana,
 • način i sredstva informiranja o iznenadnom zagađenju.

6.4. Operativni plan iz točke VII. b) podtočke 6.2. dužne su izraditi i Hrvatske vode. Operativnim planom moraju se predvidjeti sve mjere koje će se poduzimati u slučajevima iznenadnog zagađenja voda nastalog u koritu ili inundaciji državnih voda, te mora ako je uzrok zagađenja državni vodotok, kao i u slučajevima prekograničnih iznenadnih zagađenja kad se stavlja u funkciju PIAC 07 u skladu s točkom VII. b) podtočka 5.

6.5. Nositelje izrade operativnog plana iz točke VII. b) podtočke 6.2. određuje se županijskim planom za zaštitu voda.

7. Postupci kod iznenadnog zagađenja mora

Kada dođe do iznenadnog zagađenja mora u kojemu je uzrok iznenadno zagađenje vode nastalo na kopnu, mjere koje se poduzimaju moraju biti u skladu s Planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 8/97).

U slučaju iznenadnog zagađenja mora postupa se kako je navedeno u Shemi 1, Priloga D-3. Dojava o iznenadnom zagađenju dostavlja se i nadležnoj Lučkoj kapetaniji.

U županijskim planovima za zaštitu voda, županije koje na svom teritoriju imaju more, obrađuju postupke intervencija i za slučajeve iznenadnog zagađenja mora.

VIII.

Plan građenja objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

a) Objekti - sustavi javne odvodnje

1. Građenje sustava javne odvodnje iz kojih se otpadne vode ispuštaju u vodotoke ("manje osjetljiva područja") preporuča se završiti do:

 • 2005. godine za objekte veće od 15.000 ES,
 • 2010. godine za objekte između 2.000 i 15.000 ES i
 • 2005. godine za objekte koje otpadne vode ispuštaju u "osjetljiva područja", a veći su od 10.000 ES.

2. Otpadne vode zabranjeno je ispuštati u "vrlo osjetljiva područja". Iznimno i pod posebnim uvjetima može se dopustiti ispuštanje otpadnih voda u "vrlo osjetljiva područja". Prijedlog tih područja izradit će Hrvatske vode u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja s Državnom upravom za zaštitu prirode i okoliša do 31. prosinca 1999. godine, a utvrdit će ravnatelj Državne uprave za vode i objaviti ih u "Narodnim novinama".

3. Županijskim planom za zaštitu voda planira se građenje sustava javne odvodnje, određuje se odgovorna pravna osoba za izvršenje plana i planira osiguranje potrebnih financijskih sredstava za njegovo izvršenje.

b) Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

1. Gradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda može se pristupiti, ako je završeno građenje najmanje 70% ukupnog kapaciteta sustava javne odvodnje:

2. Građenje "drugog stupnja" uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kojih se otpadne vode ispuštaju u vodotoke ("manje osjetljiva područja") preporuča se završiti do:

 • 2010. godine za objekte veće od 15.000 ES,
 • 2025. godine za objekte između 2.000 i 15.000 ES i
 • 2005. godine za objekte koji otpadne vode ispuštaju u "osjetljiva područja", a veći su od 10.000 ES.

3. Građenje "prvog stupnja" uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, iz kojih se otpadne vode ispuštaju u more putem odgovarajućeg podmorskog ispusta preporuča se završiti do:

 • 2010. godine za objekte veće od 15.000 ES,
 • 2025. godine za objekte između 2.000 i 15.000 ES i
 • 2005. godine za objekte koje otpadne vode ispuštaju uz "drugi stupanj" čišćenja, a veći su od 2.000 ES.

4. Popis uređaja za pročišćavanje otpadnih voda većih od 50.000 ES čije se građenje smatra prioritetom, daje se kao prilog ove točke Plana pod nazivom "Uređaji za pročišćavanje veći od 50.000 ES" (Prilog D-5) i sastavni je dio ovog Plana.

5. Županijskim planom za zaštitu voda planira se građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, određuje se odgovorna pravna osoba za izvršenje plana građenja i planira se osiguranje potrebnih financijskih sredstava za izvršenje plana građenja.

IX.

Izvori i način financiranja Plana

Financijska sredstva za provedbu ovog Plana osiguravaju se iz sljedećih izvora:

 • naknade za zaštitu voda iz koje se financira zaštita voda u skladu s člankom 3. točka 4. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95 i 88/98),
 • cijene komunalne usluge na osnovi članka 18. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 36/95 i 70/97),
 • državnog proračuna Republike Hrvatske,
 • kredita, stranih i domaćih,
 • stranih i domaćih donacija,
 • od novčanih kazni izrečenih zagađivačima u prekršajnim postupcima i
 • zamjene međunarodnih dugova u svrhu provedbe programa zaštite voda.

X.

Fizičke i pravne osobe zadužene za provedbu Plana, njihova ovlaštenja i odgovornost

Za provedbu ovog Plana zadužuju se:

 • Državna uprava za vode,
 • Hrvatske vode,
 • fizičke i pravne osobe koje obavljanjem djelatnosti onečišćuju ili mogu zagaditi vode,
 • osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost.

1. Državna uprava za vode nadležna je za:

 • inspekcijski i upravni nadzor nad provedbom ovog Plana i usklađenosti svakog županijskog plana za zaštitu voda s ovim Planom,
 • koordinaciju provedbe međunarodnih obveza koje su obuhvaćene ovim Planom,
 • provedbu potrebnih istraživanja kakvoće voda i mora na temelju preuzetih međunarodnih obveza, posebnih istraživanja voda i mora vezano uz promjene kakvoće zbog utjecaja otpadnih i drugih voda s kopna,
 • provedbu mjera na zaštiti voda koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske,
 • davanje potrebnih naputaka bitnih za provedbu ovog Plana,
 • izradu izvještaja Vladi Republike Hrvatske o provedbi Plana.

2. Hrvatske vode nadležne su za:

 • razradu mjera zaštite i izradu provedbenih mjera za zaštitu voda,
 • izradu financijskih planova,
 • izradu operativnih planova za slučaj izvanrednih i iznenadnih zagađenja voda,
 • prikupljanje i obradu podataka dobivenih ispitivanjem kakvoće voda i dostavu izvještaja o stanju kakvoće voda u Državnu upravu za vode najmanje jednom godišnje, odnosno prema potrebi,
 • davanje prijedloga za izmjene ili dopune programa ispitivanja kakvoće voda,
 • stalno praćenje učinkovitosti mjera predviđenih Planom i dostavu izvještaja Državnoj upravi za vode, najmanje jednom godišnje uz prijedloge izmjena ili dopuna mjera,
 • osiguranje stalnog stručnog nadzora nad radom objekata za zaštitu voda, a o nepravilnostima u radu tih objekata izvješćuju Državnu vodopravnu inspekciju.

3. Fizičke i pravne osobe koje obavljanjem djelatnosti onečišćuju ili mogu zagaditi vode su zadužene za:

 • izradu plana provedbenih mjera kojim će se razraditi mjere utvrđene ovim Planom kao i financijski plan za njihovu provedbu,
 • izradu operativnog plana za provedbu mjera u slučajevima izvanrednog i iznenadnog zagađenja,
 • razvoj programa osposobljavanja za voditelje tehnoloških pogona i procesa, poradi promicanja gospodarenja vodama,
 • razradu projekata ulaganja za prijelaz na bolje tehnologije proizvodnje.

4. Osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dužne su:

 • izraditi plan provedbenih mjera i operativni plan u skladu s ovim Planom,
 • razraditi planove razvoja sustava javne odvodnje u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda,
 • obavljati stalni nadzor nad svim korisnicima koji ispuštaju otpadne vode u sustav javne odvodnje i podnositi prijave vodopravnoj inspekciji, ako ispuštanja otpadnih voda nisu u skladu s vodopravnom dozvolom ili Odlukom o odvodnji otpadnih voda,
 • obavljati stalni nadzor nad kakvoćom otpadne vode prije ispuštanja iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik i skrbiti, da kakvoća otpadne vode bude u skladu s uvjetima iz vodopravne dozvole.

5. Odgovorne osobe za provedbu ovog Plana iz točke X. podtočke 1., 2., 3. i 4. su:

 • ravnatelj Državne uprave za vode,
 • generalni direktor Hrvatskih voda, odnosno osoba određena provedbenim i operativnim planom iz ovog Plana točke VI. e) podtočke 5. i točke VII. b) podtočke 6.4.,
 • direktor pravne osobe ili osoba navedena u planu provedbenih mjera i operativnom planu iz ovog Plana točke VI. e) podtočke 5. i točke VII. b) podtočke 6.2.,
 • fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost zadužena je prema Planu izraditi provedbeni plan mjera i operativni plan.

6. U slučaju da se provedbeni planovi, operativni planovi kao i druge mjere ne primjenjuju u skladu s ovim Planom, odgovorne osobe su dužne poduzeti zakonom propisane radnje radi ostvarenja ciljeva Plana.

PRILOG D-1.

Program ispitivanja kakvoće voda na prekograničnim vodama na osnovi potpisanog Sporazuma o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske

Osnova za program    Sporazum o vodnogospodarskim odnosima 
ispitivanja       između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
            Republike Mađarske, ("Narodne novine - 
            Međunarodni ugovori" br. 10/94)
Mjesta ispitivanja
kakvoće voda:
rijeka Dunav      Državna granica, mađarska strana - Mohač, 
            na 1433. rkm
            Državna granica, hrvatska strana - Batina, 
            na 1424. rkm
rijeka Mura       Goričan-Letenje, s mosta-matica
rijeka Drava      Botovo-Ortiloš, s mosta-matica
rijeka Drava      Terezino Polje-Barč, od 1999. god.
rijeka Drava      Donji Miholjac-Dravosabolč, s mosta:
            desna obala
            sredina
            lijeva obala
Mjesto radioloških
ispitivanja
rijeka Dunav      Državna granica, mađarska strana - Mohač, 
            na 1433. rkm desna obala, sredina, lijeva obala,
            uzima se voda, sediment, obraštaj i riba
            Državna granica, hrvatska strana - Batina 
            na 1424. rkm
Učestalost uzorkova-  obavlja se dvanaest puta godišnje
nja za kakvoću voda
na rijekama Muri i   ponavlja se u četiri tromjesečna ciklusa
Dravi          - u prvom mjesecu hrvatska strana obavlja 
            uzorkovanje i ispitivanje,
            - u drugom mjesecu mađarska strana obavlja 
            uzorkovanje i ispitivanje
            - u trećem mjesecu uzorkovanja su zajednička, 
            a svaka strana posebno obavlja ispitivanja.
na rijeci Dunav     - od 1998. godine obavlja se uzorkovanje 
            naizmjence četiri puta na mađarskoj strani, 
            četiri puta na hrvatskoj strani,
            - dva puta zajednički uzorkovanje na hrvatskoj 
            strani i dva puta zajednički uzorkovanje na ma-
            đarskoj strani, a svaka strana obavlja ispitivanja 
            posebno
Učestalost uzorkova-  obavlja se šest puta godišnje
nja za radiološka
ispitivanja
na rijeci Dunav     - od 1998. uzorkovanje se obavlja 2 puta i to 
            svaka strana na svojoj strani, a jedno 
            zajedničko uzorkovanje će biti jednom na 
            hrvatskoj strani i jednom na mađarskoj strani.
Pokazatelji ispitivanja
kakvoće voda
Na rijekama Muri i   programom su obuhvaćeni:
Dravi          fizikalno-kemijski pokazatelji,
            hranjive tvari,
            metali i metaloidi
            organski spojevi (pesticidi)
            mikrobiološki pokazatelji
            biološki pokazatelji
Na rijeci Dunavu    programom su obuhvaćeni svi prethodni 
            pokazatelji i radiološki pokazatelji
            napomena: Pojedine pokazatelje ispitivanja 
            kakvoće vode utvrđuje Stalna hrvatsko-mađarska 
            komisija za vodnogospodarstvo
Sudionici u izvršenju
programa    
            O izvršenju programa  - Državna uprava za vode
            se brine i nadležna je:
Ispitivanja obavljaju: Hrvatske vode, Glavni vodnogospodarski 
            laboratorij u suradnji s Ovlaštenim 
            laboratorijima koji imaju provedena domaća i
            međunarodna poredbena ispitivanja
Sredstva potrebna za  Sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu 
izvršenje Programa i  Republike Hrvatske i iznose:
njihovo osiguranje   480.000,00 kn

PRILOG D-1.

Program ispitivanja kakvoće voda na prekograničnim vodama na osnovi potpisanog Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vodnogospodarskih odnosa

Osnova za program    Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i 
ispitivanja       Vlade Republike Slovenije o uređenju 
            vodnogospodarskih odnosa
            (1/2Narodne novineR - Međunarodni 
            ugovori br. 10/97)
Mjesta ispitivanja
kakvoće voda:  
rijeka Mura       Mursko Središće (most)
rijeka Drava      Ormož (most)
            Dodatna ispitivanja na staroj Dravi 
            poslije Ormoža
rijeka Sutla      Harmica - Dobova (granični prijelaz)
rijeka Kupa       Kamanje (most nizvodno)
rijeka Dragonja     Dragonja - Kaštela (most)
Učestalost uzorkova-  obavlja se dvanaest puta godišnje
nja za kakvoću voda
na rijekama: Muri,   ponavlja se u četiri tromjesečna ciklusa
Dravi, Savi i Kupi   - u prvom mjesecu hrvatska strana obavlja 
            uzorkovanje i ispitivanje,
            - u drugom mjesecu slovenska strana obavlja 
            uzorkovanje i ispitivanje
            - u trećem mjesecu uzorkovanja su zajednička, 
            a svaka strana posebno obavlja ispitivanja.
Učestalost uzorkova-  obavlja se četiri puta godišnje
nja za kakvoću voda
na rijekama: Sutla,   - u prvom mjesecu hrvatska strana obavlja 
Čabranka i Dragonja   uzorkovanje i ispitivanje
            - u petom mjesecu uzorkovanja su zajednička, 
            a svaka strana posebno obavlja ispitivanja
            - u osmom mjesecu uzorkovanja su zajednička, 
            a svaka strana posebno obavlja ispitivanja
            - u jedanaestom mjesecu slovenska strana 
            obavlja uzorkovanje i ispitivanje
Pokazatelji ispitivanja kada je uzorkovanje dvanaest puta godišnje
kakvoće voda
Na rijekama: Muri,   programom su obuhvaćeni:
Dravi, Savi i Kupi   fizikalno-kemijski pokazatelji,
            hranjive tvari,
            metali i metaloidi,
            organski spojevi (pesticidi),
            mikrobiološki pokazatelji (dva puta godišnje),
            biološki pokazatelji (dva puta godišnje),
            radioaktivnost (četiri puta godišnje, 
            samo na Savi).
Pokazatelji ispitivanja kada je uzorkovanje četiri puta godišnje
kakvoće voda
Na rijekama: Sutla,   programom su obuhvaćeni:
Čabranka i Dragonja   fizikalno-kemijski pokazatelji,
            hranjive tvari,
            metali i metaloidi,
            organski spojevi (pesticidi),
            mikrobiološki pokazatelji (dva puta godišnje),
            biološki pokazatelji (dva puta godišnje)
Sudionici u izvršenju
programa    
O izvršenju programa  - Državna uprava za vode
se brine i nadležna
je:   
Ispitivanja obavljaju: Hrvatske vode, Glavni vodnogospodarski
            laboratorij u suradnji s Ovlaštenim 
            laboratorijima koji imaju provedena domaća 
            i međunarodna poredbena ispitivanja
Sredstva potrebna za  Sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu 
izvršenje Programa i  Republike Hrvatske i iznose:
njihovo osiguranje   680.000,00 kn
 

PRILOG D-2

                                 KATEGORIZACIJA VODA

Prirodni prijemnici   Dijelovi vodotoka ili područja za    Kategorija 
            koja se utvrđuje kategorija       vode
    1                2            3
A. - VRLO OSJETLJIVA  - podzemne vode koje se 
     PODRUČJA      koriste ili planiraju koristiti
            za vodoopskrbu             1
            - gorski potoci do naselja       1
            - vodotoci na kraškim područ-
            jima do naselja             1
            - vode u nacionalnim parkovima 
            i parkovima prirode           1
B. - MEĐUDRŽAVNE VODE
Dunav                              II
Karašica (Baranja)                       II
Karašica kanal (Baranja)                    II
Borza                              II
Hatvan                             II
Travnik                             II
Drava                              II
Dombo                              II
"dalica                             II
Izidorijus                           II
Zajza                              II
Mura                              II
Zelena                             II
Pritok Trnave (Dravske)                     II
Sava          - granica Slovenije do Zagreba     II
            - od Zagreba do Siska          III
            - od Siska do granice SRJ        II
Bosut          - do ušća u Biđ             II
            - od ušća u Biđ do granice SRJ     III
Studva                             II
Smogva                             II
Ilinački-Boris-Granični Ilnici-Šidski              II
Lipa                              II
Una           - izvor - Martin Brod          I
            - granica BiH - ušće u Savu       II
Čabranka        - izvor - Čabar             I
            - Čabar do ušća             II
Kupa          - izvor - Metlika            I
            - Metlika - ušće Korane         II
Glina          - izvor Topusko             I
            - Topusko - ušće u Kupu         II
Glinica                             II
Mađarac                             II
Podzvidska                           II
Grabarska s pritokom                      II
Šiljkovača s pritokom                      II
Vidovska                            II
Velika Ja"a                           II
Korana         - od Plitvičkih jezera do Slunja    I
            - od Slunja do Kupe           II
Bregana         - od izvora do Bregane         I
            - od Bregane do ušća u Savu       II
Sutla          - od izvora do Klanjca         I
            - od Klanjca do ušća u Savu       II
Dragonja                            II
Butišnica                            II
Mračaj                             II
Neretva         - od granice BiH do mora        II
Konavoštica                           II
Sustav "Baćinska jezera - Rastok"                II
Sustav "Trebižat - 
Vrljika - Ričica"                        II
C. - OSTALE DRŽAVNE VODE
Vuka          - od ceste Đakovo - Osijek       II
Vučica         - ušće potoka Marjanac         II
Karašica        - ušće Branjinske rijeke        II
Bednja         - cesta Ivanec - Varaždin        II
Spačva         - ušće Brižnice             II
Biđ           - cesta V. Kopanica - Đakovo      II
Orljava         - ušće Orljavice            II
Lond"a         - do ceste Čaglin            II
Ilova          - Ustava Ulovac             III
Pakra          - cesta Brusnik - Kusonje        II
            - Pakra od ušća Ilove          III
Česma          - cesta Čazma - Narta - 
            Bjelovar                II
Glogovnica       - cesta Vrbovec - Bjelovar       II
Sunja          - cesta Sunja - Kostajnica       II
Kupčina         - cesta Jastrebarsko - Karlovac     II
Dobra          - cesta Vrbovsko - Mrkopalj       II
Krapina         - cesta Konjšćina - Zlatar       II
Odra          - sifon na odteretnom kanalu      II
Mrežnica        - cesta Generalski stol - 
            Perjašica                II
Mirna          - cesta Pazin - Buzet          II
Raša          - cesta Pazin - Potpićan        II
Lika          - ušće Glamoščice            II
Gacka          - cesta Otočac - Ličko Lešće      II
Zrmanja         - cesta Gračac - Knin          II
Krka          - Željeznički most u Kninu       II
Cetina         - brana akumulacije Peruča       II
D. - SPOJNI, OTERETNI I 
OBODNI KANALI
Oteretni kanal Lonja - Strug                  II
Oteretni kanal Kupa - Kupa                   II
Oteretni kanal Sava - Odra                   II
Spojni kanal Zelina - Lonja -
Glogovnica - Česma                       II
Obodni kanal Biđ polje (zapad)                 II
Obodni kanal Krak                        II
Obodni kanal Jelas polje (istočni)               II
Obodni kanal Jelas polje (zapadni)               II
Obodni kanal Orljava - Ad"amovka                II
Obodni kanal Kupčina                      II
Obodni kanal Županijski                     II
Spojni kanal Karašica - Drava                  II
Obodni kanal Koševo - Vrbovci                  II
Obodni kanal Cetine (desni)                   II
Oteretni kanal Mala Neretva                   II
E. - PRIRODNA JEZERA
Trakošćansko jezero                       II
Plitvička jezera                        I
Jezero Vrana - Cres                       I
Jezera i slapovi rijeke Krke                  I
Vransko jezero (kod Biograda)                  II
Baćinska jezera                         II
F. - AKUMULACIJE
Akumulacija "Petnja"                      II
Akumulacija "Bačica"                      II
Akumulacija "Pakra"                       II
Akumulacija "Sutlansko jezero"                 II
Akumulacija "Borovik"                      II
Akumulacija "Lapovac II"                    II
Akumulacija "Letaj"                       II
"Akumulacija "Butoniga"                     II
Akumulacija "Baštica"                      II
Akumulacija "Ričice"                      II
Akumulacija "Njivice"                      II
Akumulacija "Ponikve"                      II
Akumulacija "Dubrava"                      II
Akumulacija "Čakovec"                      II
Akumulacija "Vara"din"                     II
Akumulacija "Tribalj"                      II
Akumulacija "Bajer"                       II
Akumulacija "Lokve"                       II
Akumulacija "Lepenica"                     II
Akumulacija "Kruščica"                     II
Akumulacija "Razovac"                      II
Akumulacija "Prančevići"                    II
Akumulacija "Đale"                       II
Akumulacija "Peruča"                      II
Retencije                            II
G. - MORE
More u zoni utjecaja ispuštanja Područje izvan kruga oko difuzo-
otpadnih voda s kopna      ra ispusta, radiusa 300 m.   II*
More u posebno štićenim i vrlo
osjetljivim područjima                     I*

*    Odnosi se na kategorizaciju voda mora koju }e izraditi Državna 
uprava za zaštitu prirode i okoliša s Ministarstvom pomorstva prometa 
i veza, a u suradnji s Državnom upravom za vode i to do 31. prosinca 
1999. godine. Kategorizacija voda mora bit }e objavljena u "Narodnim 
novinama" kao dopuna Priloga D-2.PRILOG D-4.

USTROJ I ZADATAK GLAVNOG MEĐUNARODNOG CENTRA ZA UZBUNJIVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ZAGREBU - PIAC 07

Funkcijske jedinice                           Uključene            Glavna
Glavnog međunarodnog  Sjedišta jedinica                institucije u          zadaća
centra PIAC 07                             jedinicu            jedinice
            Ministarstvo obrane,          - Ministarstvo obrane -         Izvješćivanje o
            Odjel za sustav motrenja i       Sektor za komunikacije i        iznenadnom zagađenju
            obavješćivanja             informacijsku tehnologiju,       u slivu Dunava
Komunikacijska     Adresa: Opatička 1,           Odjel za sustav motrenja i
jedinica - CU      10000 Zagreb              obavješćivanja.
(Communication Unit)  Tel.: (01) 48 11 995, 48 11 994 
            Faks: (01) 45 51 511
            Osoba za kontakte: Boris Kržić
            E-mail: bkrzic@zvonimir.mor.tel.hr
            
                        Hrvatske vode Zagreb          - Hrvatske vode Zagreb, Sektor
                                zaštite voda i mora od 
            Adresa: Ul. grada Vukovara 220,     zagađenja, 
Ekspertna jedinica - EU 10000 Zagreb              Službe za zaštitu voda u        Stručna prosudba
(Expert Unit)                                              vodnogospodarskim odjelima,       mogućih posljedica
            Tel.: (01) 63 07 333, 63 07 539     Glavni vodnogospodarski         iznenadnog zagađenja
            Faks: (01) 61 51 794          laboratorij,
            Mob.: 098 352 388            - Državni hidrometeorološki
                                                    zavod,
            Osoba za kontakte: Nena Hak       - Institut "Ruđer Bošković"
            E-mail: nenahak@voda.hr         Zagreb (Ovlašteni referentni
            laboratorij),
                                                    - INA Zagreb - (Operativno-
                                                    informativni centar - baza 
                                                     podataka). 
            
                        Državna uprava za vode         - Državna uprava za vode
            Zagreb                 Odjel državne vodopravne 
                                inspekcije,
            Adresa: Ul. grada Vukovara 220     - Odjel gospodarenja vodama -
            10000 Zagreb              Odsjek zaštite voda, 
                                                    - Državna uprava za zaštitu 
            Tel.: (01) 61 51 820, 63 07 333     prirode i okoliša,
Jedinica za donošenje  Faks.: (01) 61 51 821          - Ministarstvo obrane          - Odlučivanje o
odluka - DU                                               Sektor za komunikacije i        poduzimanju potrebnih
(Decision Making Unit) Osoba za kontakte: Željko Makvić    informacijsku tehnologiju,       mjera 
            E-mail: du.vode@zg.tel.hr        - Ministarstvo unutarnjih 
                                                    poslova,
            Odgovorna osoba za           - Ministarstvo vanjskih poslova,
            koordiniranje              - Ministarstvo zdravstva,
            rada PIAC 07 Hrvatska:         - Nacionalni savjet za 
                                                    akcidentalna stanja, 
            Borivoj Glumbić: Tel.: 043 334 838   - Državni hidrometeorološki
            Faks: 043 334 828            zavod, 
            E-mail: vgiilova@bj.tel.hr       - Hrvatske vode.
            Zlatko Ledecki: zamjenik
            Tel.: (01) 63 07 326
            Faks: (01) 61 51 821 
            E-mail: du.vode@zg.tel.hr@ 

PRILOG D-5

UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE VEĆI OD 50.000 ES

                        Veličina                    Procjena potreb-
Županija    Grad      Prirodni    objekta     Stupanj     Stupanj     nih fin. sred-
                prijemnik    (ESx103)    čišćenja    izgrađenosti  stava (106 kn)
  1      2         3        4       5         6        7
Vukovarsko-   Vinkovci    Bosut        63       III.                166,32
srijemska    Županja     Sava        70         II.               131,60
Brodsko-posavskaSlavonski Brod Sava        80        II.               147,20
Bjelovarsko-  Daruvar     Toplica       50       III.      II. (50%)      84,00
bilogorska   Bjelovar    Česma       230        III.      II. (43%)     276,00
Koprivničko-  Koprivnica   Drava        70       III.      I. (30%)     150,00
križevačka   
Karlovačka   Karlovac-D. ResaKupa        80        II.               120,00
        Kutina     Lonja        50       III.                136,00
Sisačko-    Petrinja    Kupa        70         II.               131,60
moslavačka   Sisak      Sava        70        II.               105,00
Grad Zagreb   Zagreb     Sava      1500         II.              1600,00
Zagrebačka   Zaprešić    Krapina       70        II.               105,00
Zagorsko-    Stubica-Zabok- Krapina       50        II.                75,00
krapinska    Oroslavje    
Vukovarsko-   Vukovar     Dunav        85         II.               153,00
srijemska    
Osječko-    Osijek     Drava       794         II.               889,28
baranjska    Donji Miholjac Drava        65         II.               124,80
Varaždinska   Varaždin    Drava       130         II.       II. (30%)    145,60
Međimurska   Čakovec     Trnava       75       III.               189,00
        Poreč      More       105         II.       I. (100%)    144,48
Istarska    Rovinj     More        66         II.       I. (25%)    120,38
        Pula      More       140         II.       I. (40%)    206,00
Primorsko-   Rijeka     More       540         II.       I. (40%)    576,28
goranska    
Zadarska    Zadar      More       160         II.               243,20
        Knin                50        II.               102,00
Šibenska    Šibenik     More       120         II.               196,80
        Sinj      Cetina       50         II.               102,00
Splitsko-    Split-Solin
dalmatinska   Kaštela     More       504         II.               584,64
        Trogir     More        75         II.               189,00
Dubrovačko-   Dubrovnik    More       125         II.       I. (80%)    172,20
neretvanska   
        Svekoliko:                                    7.600,38

E. OSTALE PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

XI.

Ravnatelj državne uprave za vode raspisat će natječaj i izvršiti odabir onih stručno i tehnički osposobljenih fizičkih i pravnih osoba, za koje se po tehničkoj opremljenosti, broju zaposlenika i drugim uvjetima iz natječaja može zaključiti da su najpodobniji za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog zagađenja. Popis izabranih fizičkih i pravnih osoba objavit će se u "Narodnim novinama".

XII.

Ovlašćuje se ravnatelj Državne uprave za vode da odlukama može obavljati pojedinačne izmjene i dopune Priloga D-1 ovome Planu, u skladu sa zaključcima stalnih komisija imenovanih za provedbu ugovora o vodnogospodarskim odnosima sa susjednim državama. Odluke o izmjenama i dopunama objavit će se u "Narodnim novinama".

XIII.

Ovaj Plan objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-02/98-01/11
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 14. siječnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.