Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 10/1999 (1.2.1999.), Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 29. siječnja 1999.

Broj: 081-99-210/1
Zagreb, 1. veljače 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

ZAKON

O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju plaće predsjednika i sudaca svih sudova, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te državnih pravobranitelja i njihovih zamjenika (u daljnjem tekstu: pravosudni dužnosnici).

Pavosudni dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

1. u sudovima:

- predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

- suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

- predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske,

- suci Upravnog suda Republike Hrvatske,

- predsjednik Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske,

- suci Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske,

- predsjednik Visokoga prekršajnog suda,

- suci Visokoga prekršajnog suda,

- predsjednici županijskih sudova,

- suci županijskih sudova,

- predsjednici trgovačkih sudova,

- suci trgovačkih sudova,

- predsjednici općinskih sudova,

- suci općinskih sudova,

- predsjednici prekršajnih sudova,

- suci prekršajnih sudova.

2. u državnim odvjetništvima:

- državni odvjetnik Republike Hrvatske,

- zamjenici državnog odvjetnika Republike Hrvatske,

- županijski državni odvjetnici,

- zamjenici županijskih državnih odvjetnika,

- općinski državni odvjetnici,

- zamjenici općinskih državnih odvjetnika.

3. u državnim pravobraniteljstvima:

- državni pravobranitelj Republike Hrvatske,

- zamjenici državnog pravobranitelja Republike Hrvatske,

- državni pravobranitelji županija i Grada Zagreba,

- zamjenici državnog pravobranitelja županija i Grada Zagreba.

Članak 2.

Na pravosudne dužnosnike glede poslova koje pored pravosudne dužnosti smiju obavljati na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 20. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 101/98. i 135/98.).

2. PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA PRAVOSUDNE DUŽNOSTI

Članak 3.

Za vrijeme obnašanja pravosudne dužnosti dužnosnici imaju:

1. pravo na plaću,

2. pravo na dodatak na plaću,

3. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova i

4. druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti.

Članak 4.

Plaća pravosudnih dužnosnika utvrđuje se u postotku od plaće predsjednika Hrvatskoga državnog sabora, kako slijedi:

 1. predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske               84%

 2. državni odvjetnik Republike Hrvatske                               82%

    državni pravobranitelj Republike Hrvatske

 3. suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske                           80%

    predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske

    predsjednik Visokoga trgovačkog suda Republike

    Hrvatske

    predsjednik Visokoga prekršajnog suda

 4. zamjenici državnog odvjetnika Republike Hrvatske           70%

     zamjenici državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

     suci Upravnog suda Republike Hrvatske

     suci Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske

 5. predsjednici županijskih sudova                                       57%

     predsjednici trgovačkih sudova

 6. suci županijskih sudova                                                   47%

     suci Visokoga prekršajnog suda

     županijski državni odvjetnici

    državni pravobranitelji županija i Grada Zagreba

 7. suci trgovačkih sudova                                                    40%

     predsjednici općinskih sudova

     zamjenici županijskih državnih odvjetnika

 8. suci općinskih sudova                                                     34%

     predsjednici prekršajnih sudova

     općinski državni odvjetnici

 9. zamjenici općinskih državnih odvjetnika                          30%

     zamjenici državnih pravobranitelja

     županija i Grada Zagreba

10. suci prekršajnih sudova                                                 25%.

Članak 5.

Pravo na dodatak na plaću ima dužnosnik raspoređen za zamjenika predsjednika suda, odnosno zamjenika čelnika drugoga prvosudnog tijela ili sudac koji obavlja poslove predsjednika odjela, odnosno voditelja odjela.

Dodatak na plaću utvrđenu prema članku 4. ovoga Zakona iznosi:

- zamjeniku predsjednika Vrhovnog suda Republike
Hrvatske                                                                                                4%

- zamjeniku predsjednika suda, odnosno prvom zamjeniku čelnika pravosudnog tijela ili sucu koji obavlja poslove predsjednika odjela, odnosno   zamjeniku voditelju odjela i to:

- u pravosudnim tijelima ili odjelima do deset pravosudnih dužnosnika -    1%

- u pravosudnim tijelima ili odjelima od jedanaest do
  dvadeset pravosudnih dužnosnika -                                                        2%

- u pravosudnim tijelima ili odjelima od dvadesetjedan
  do trideset pravosudnih dužnosnika -                                                     3%

- u pravosudnim tijelima ili odjelima preko trideset
  pravosudnih dužnika -                                                                            4%

od plaće utvrđene člankom 4. ovoga Zakona.

Predsjednici županijskih trgovačkih, općinskih i prekršajnih sudova, županijski i općinski državni odvjetnici i državni pravobranitelji županija i Grada Zagreba imaju pravo na dodatak na plaću utvrđenu prema članku 4. ovoga Zakona i to:

- u pravosudnim tijelima od 11 do 20 dužnosnika                                     3%

- u pravosudnim tijelima od 21 do 30 dužnosnika                                     5%

- u pravosudnim tijelima od 31 do 40 dužnosnika                                     7%

- u pravosudnim tijelima od 41 do 50 dužnosnika                                     9%

- u pravosudnim tijelima od 51 do 70 dužnosnika                                    11%

- u pravosudnim tijelima od 71 do 100 dužnosnika                                  13%

- u pravosudnim tijelima preko 100 dužnosnika                                       15%.

Pravo na dodatak na plaću obračunava se prema broju popunjenih mjesta dužnosnika u pravosudnim tijelima.

Članak 6.

Plaća dužnosnika utvrđena u članku 3. i 4. ovoga Zakona uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu staža, a najviše za 20%.

Članak 7.

U slučaju da se u pojedinom sudu ili državnom odvjetništvu ni nakon oglasa o slobodnim mjestima sudaca, odnosno državnih odvjetnika i njihovih zamjenika ne popuni dovoljan broj, što dovodi u pitanje redovito obavljanje poslova, ministar pravosuđa može odrediti da se u takvim sudovima ili državnim odvjetništvima plaća suca, državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika, poveća do 50% ovisno o broju nepopunjenih mjesta dužnosnika pod uvjetom da se na taj način osigura redovito obavljanje poslova suda, odnosno državnog odvjetništva.

Na plaću uvećanu do 50% imaju pravo i suci, državni odvjetnici i njihovi zamjenici koji su upućeni na rad u sudove ili državna odvjetništva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Naknade materijalnih troškova na koje pravosudni dužnosnici imaju pravo jesu:

1. naknada za odvojeni život,

2. naknada troškova za službeno putovanje,

3. naknada troškova prehrane,

4. naknada troškova prijevoza na posao i s posla ako dužnosnik ne prebiva u mjestu sjedišta pravosudnog tijela.

Na naknade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna.

Članak 9.

Rješenja o utvrđivanju plaće dužnosnika iz članka 4. i 5. ovoga Zakona donosi Ministarstvo pravosuđa.

Rješenje o pravu iz članka 7. i 10., odnosno akt iz članka 8. i 9. ovoga Zakona, donosi čelnik pravosudnog tijela.

Protiv rješenja, odnosno akta iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se podnijeti žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave.

Članak 10.

Dužnosnik ima pravo na životno osiguranje.

Odluku o vrsti i visini osiguranja donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 11.

Odredba članka 6. ovoga Zakona neće se primjenjivati u 1999. godini.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 75/95., 106/96. i 111/96.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1999.

Klasa: 120-02/98-01/13
Zagreb, 29. siječnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur.,
v. r.