Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzejsko-galerijskog centra

NN 11/1999 (3.2.1999.), Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzejsko-galerijskog centra

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o muzejima ("Narodne novine", broj 142/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1999. godine donijela

UREDBU

O PODJELI IMOVINE, PRAVA I OBVEZA, TE RASPOREDU DJELATNIKA MUZEJSKO-
-GALERIJSKOG CENTRA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se pitanja podjele korištenja objekata, podjele imovine, sredstava, opreme, prava i obveza, te rasporeda djelatnika Muzejsko-galerijskog centra u Zagrebu, koji je prestao podjelom na dvije javne ustanove "Zbirku umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" - Muzej Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5 i Galeriju "Klovićevi dvori", Zagreb, Jezuitski trg 4.

Članak 2.

Javna ustanova "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" - Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, koristi:

- zgradu u Zagrebu, Rooseveltov trg 5.

Sredstva Javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka čine:

- oprema i druga sredstva nabavljena do stupanja na snagu Zakona o muzejima za potrebe Muzejsko-galerijskog centra, ustrojbenu jedinicu "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" i ustrojbenu jedinicu Restauratorski centar Mimara na Jezuitskom trgu 4, a za obavljanje njihove djelatnosti.

Muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka čini:

- muzejska građa i muzejska dokumentacija koja je do stupanja na snagu Zakona o muzejima pripadala Muzejsko-galerijskom centru, ustrojbenoj jedinici "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" i ustrojbenoj jedinici Restauratorski centar Mimara na Jezuitskom trgu 4, za obavljanje njihove djelatnosti.

Članak 3.

Javna ustanova Galerija "Klovićevi dvori", Zagreb, Jezuitski trg 4, koristi:

- zgradu u Zagrebu, Jezuitski trg 4, s pripadajućim prostorima,

- zgradu "Gradec", aneks uz Gornjogradsku gimnaziju, Zagreb, Katarinski trg 5, s pripadajućim prostorima lokala u Art-centru,

- zgradu u Zagrebu, Basaričekova 24,

- izložbeno-prodajni prostor u Kuli "Lotršćak", Zagreb, Strossmayerovo šetalište 9.

Sredstva Javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka čine:

- oprema i druga sredstva nabavljena do stupanja na snagu Zakona o muzejima za potrebe Muzejsko-galerijskog centra, ustrojbenu jedinicu Galeriju "Klovićevi dvori", Zagreb, Jezuitski trg 4, a za obavljanje njezine djelatnosti.

Muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka čini:

- muzejska građa i muzejska dokumentacija koja je do stupanja na snagu Zakona o muzejima pripadala Muzejsko-galerijskom centru, ustrojbenoj jedinici Galeriji "Klovićevi dvori", Zagreb, Jezuitski trg 4 za obavljanje njezine djelatnosti.

Članak 4.

Javne ustanove "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" - Muzej Mimara i Galerija "Klovićevi dvori" pravni su sljednici Muzejsko-galerijskog centra u Zagrebu.

Prava i obveze koje su do dana stupanja na snagu Zakona o muzejima nastale poslovanjem Muzejsko-galerijskog centra dijele se i preuzimaju ih Javna ustanova "Ante i Wiltrude Topić Mimara" - Muzej Mimara i Javna ustanova Galerija "Klovićevi dvori" za koje su kao ustrojbene jedinice Muzejsko-galerijskog centra neposredno ta prava stečena odnosno obveze preuzete.

Javna ustanova "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" - Muzej Mimara osobito čuva, stručno održava, sređuje, proučava, znanstvenim metodama obrađuje, publicira i, putem stalne i povremenih izložbi, prezentira javnosti zbirku umjetnina Ante Topića Mimare i za tu zbirku obavlja sve poslove predviđene ugovorom o darovanju između Republike Hrvatske i Ante Topića Mimare.

Javne ustanove "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" - Muzej Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5 i Galerija "Klovićevi dvori", Zagreb, Jezuitski trg 4, stječu pravo vlasništva na nekretninama koje koriste prema člancima 2. i 3. ove Uredbe, a na kojima je bivši Muzejsko-galerijski centar u Zagrebu imao pravo upravljanja, korištenja ili raspolaganja.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe Javna ustanova "Zbirka Ante i Wiltrude Topić Mimara" - Muzej Mimara preuzima zaposlenike koji su zatečeni na poslovima u Muzejsko-galerijskom centru, u ustrojbenoj jedinici "Zbirka Ante i Wiltrude Topić Mimara" i u ustrojbenoj jedinici Restauratorski centar Mimara, a Javna ustanova Galerija "Klovićevi dvori" preuzima zaposlenike koji su zatečeni na poslovima u Muzejsko-galerijskom centru, u ustrojbenoj jedinici Galerija "Klovićevi dvori".

Javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka mogu sporazumno, uz suglasnost osnivača, izvršiti i drugačije preuzimanje zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka, te ih rasporediti sukladno svojim općim aktima i njihovoj stručnoj spremi.

U slučaju prijepora o preuzimanju i rasporedu zaposlenika prema stavku 2. ovoga članka, odluku o preuzimanju i rasporedu zaposlenika donosi ministar kulture.

Članak 6.

Javna ustanova "Zbirke Ante i Wiltrude Topić Mimara" - Muzej Mimara i Javna ustanova Galerija "Klovićevi dvori" dužne su u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Uredbe, uskladiti stanje u svojim poslovnim knjigama s ovom Uredbom.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-05/99-01/01
Urbroj: 5030104-99-1
Zagreb, 28. siječnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.