Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 16/1999 (12.2.1999.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98 i 10/99) i članka 14. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 9. sjednici održanoj 9. veljače 1999. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVICAMA, STOPAMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", br. 34/98 i 104/98) članak 3. mijenja se i glasi:

"Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje osoba u radnom odnosu pri pravnoj ili fizičkoj osobi (članak 5. točka 2. Zakona) plaća se prema stopi propisanoj zakonom, a od osnovice koju čini plaća utvrđena sukladno Zakonu o radu, odnosno kolektivnom ugovoru.

Osnovica doprinosa iz stavka 1. ovog članka ne može biti niža od propisane najniže osnovice.

Obveznik uplate doprinosa, koji nije isplatio plaću sukladno propisima o radu, obvezan je obračunati i uplatiti doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na osnovicu iz stavke 2. ovog članka prema stopi propisanoj zakonom.

Doprinos iz stavke 3. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je obračunati i uplatiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Doprinos koji je obveznik uplate doprinosa uplatio prema stavci 3. ovog članka smatra se dijelom doprinosa koji će biti konačno obračunan prigodom isplate dospjelih a neisplaćenih plaća."

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1999. godine.

Klasa: 025-04/99-01/18
Urbroj: 338-01-04-99-1
Zagreb, 9. veljače 1999.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.