Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-317/1996 od 3

NN 17/1999 (18.2.1999.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-317/1996 od 3

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Mladen Žuvela, dopredsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajac, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović i Ivan Marijan Severinac, odlučujući o prijedlogu Josipa Sabljića za pokretanje postupka ocjene ustavnosti odredaba članka 81. st. 2. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, na sjednici održanoj 3. veljače 1999. godine, donio je

ODLUKU

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, odredaba članka 81. st. 2. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) te se ukidaju odredbe članka 81. st. 2. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93).

II. Odredbe članka 81. st. 2. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) prestaju važiti istekom šest mjeseci od dana objave ove odluke.

III. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Josip Sabljić iz Zagreba, podnio je prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, odredaba članka 81. st. 2. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93).

Osporene odredbe glase:

"U slučaju raspuštanja predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može u roku od 48 sati Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijeti ustavnu tužbu.

Ustavni sud Republike Hrvatske odlučit će o ustavnoj tužbi u roku od sedam dana."

Predlagatelj smatra da osporene odredbe nisu u skladu s odredbom članka 127. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 8/98) i odredbama čl. 28. i 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Kao razloge nesuglasnosti osporenih odredaba s Ustavom, predlagatelj navodi da običan zakon ne može predvidjeti ustavnu tužbu, niti može jednoj osobi omogućiti ustavnu tužbu, jer da je ta tužba pravo svakoga. Također ističe da običan zakon ne može rok iz članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske smanjiti od jednog mjeseca na 48 sati, kao i da predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela kao tijela pravne osobe ne može imati pravo na ustavnu tužbu, jer da pravna osoba, odnosno njezino tijelo nema pravo na ustavnu tužbu, a da takvo pravo nema ni predsjednik raspuštene skupštine u svoje ime.

Predlaže pokrenuti postupak ocjene ustavnosti odredaba članka 81. st. 2. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi te poništiti osporavane odredbe.

Prijedlog je osnovan.

U članku 127 stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 8/98 - pročišćeni tekst), između ostalog je određeno da se uvjeti i rokovi za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti, postupak i pravno djelovanje odluka Ustavnog suda, zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina i druga pitanja važna za izvršavanje dužnosti i rad Ustavnog suda uređuju ustavnim zakonom.

Međutim, Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi nije ustavni zakon, pa se njime uopće nije mogao odrediti rok za podnošenje ustavne tužbe, a pogotovo se to nije moglo učiniti na način drukčiji no što je to određeno Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Nadalje, osporenom se odredbom određuje nadležnost Ustavnog suda upravo za ispitivanje zakonitosti akta o raspuštanju predstavničkog tijela, što nije, niti može biti zakonodavna materija, jer je nadležnost Ustavnog suda točno određena Ustavom koji ne daje mogućnost da bi se ta nadležnost mogla nekim zakonom proširiti, a naravno, niti suziti.

S druge strane, propisivanjem nadležnosti Ustavnog suda na način kako je to u osporenim odredbama učinjeno, isključena je redovna sudska zaštita protiv odluke o raspuštanju predstavničkog tijela jednice lokalne samouprave, a protiv koje je, kao pojedinačnog akta, ta zaštita zajamčena odredbom članka 19. stavka 2. Ustava.

Zbog navedenog, odredba članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi nije suglasna odredbi članka 19. stavka 2. i članka 127. stavka 1. Ustava te odredbama članka 28. stavka 2. i članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Uz navedeno treba reći da bi predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave mogao podnijeti ustavnu tužbu i u roku od 48 sati, pa bi i sam Ustavni sud mogao o toj tužbi odlučiti odmah, jer za to ne postoji pravna zapreka, ali zakonodavac nije imao ovlast odrediti za takav slučaj rokove kao što je to učinio u osporenim odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

Također, Ustavni sud posebno naglašava da je Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi koju je Republika Hrvatska potvrdila (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, "Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 14/97), i koja je za Republiku Hrvatsku na snazi od 1. veljače 1998., u članku 11. (Pravna zaštita lokalne samouprave), propisano da lokalne jedinice moraju imati pravo na odgovarajuće sredstvo sudske zaštite radi osiguranja slobodnog obavljanja svojih nadležnosti i poštivanja načela lokalne samouprave koja su utvrđena u ustavu ili unutarnjem zakonodavstvu.

Dakle, Europska povelja o lokalnoj samoupravi zahtijeva sudsku zaštitu radi osiguranja slobodnog obavljanja nadležnosti i poštivanja načela lokalne samouprave. Stoga je zakonodavac trebao isključivo odrediti put sudske zaštite radi odlučivanja o zakonitosti akta o raspuštanju skupštine predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Pri tome je svakako trebao, zbog zajamčenog ustavnog prava na lokalnu samoupravu i potrebe obavljanja nadležnosti skupštine jedinice lokalne samouprave, za slučaj raspuštanja te skupštine, posebno propisati rokove podnošenja pravnog lijeka i pružanja sudske zaštite, na način da ona bude brza i učinkovita. Tek nakon odluke zakonom određenog suda, slijedila bi mogućnost ustavnosudske zaštite prema odredbama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Zbog potrebe da jedinice lokalne samouprave i uprave ne ostanu bez učinkovite pravne zaštite u slučaju raspuštanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, kao i zbog otklanjanja opasnosti da u slučaju raspuštanja skupštine lokalne samouprave bude ugroženo jamstvo iz članka 128. stavka 1. Ustava, Ustavni sud odgađa prestanak važenja ukinutih odredaba za šest mjeseci od objave ove odluke u "Narodnim novinama".

Stoga je temeljem odredbe članka 21. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske odlučeno kao u točki I. izreke ove odluke.

Točka II. izreke ove odluke temelji se na odredbi članka 21. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-317/1996
Zagreb, 3. veljače 1999.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik
Mladen Žuvela, v. r.