Zakon o izmjenama Zakona o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

NN 19/1999 (25.2.1999.), Zakon o izmjenama Zakona o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 5. veljače 1999.

Broj: 081-99-267/1
Zagreb, 9. veljače 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ("Narodne novine", br. 44/94. i 79/98.), članak 11. mijenja se i glasi:

"(1) Organ upravljanja Agencijom je Uprava Agencije.

(2) Upravu Agencije čine sljedeći državni dužnosnici:

- predsjednik Vlade Republike Hrvatske koji je po položaju predsjednik Uprave Agencije,

- guverner Hrvatske narodne banke - član Uprave,

- potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za gospodarstvo i ministar financija - član Uprave,

- predsjednik Odbora za financije i državni proračun Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora koji je po položaju zamjenik predsjednika Uprave Agencije,

- predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora - član Uprave,

- ministar gospodarstva - član Uprave,

- zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke - član Uprave,

- jedan od viceguvernera Hrvatske narodne banke kojeg odredi guverner Hrvatske narodne banke - član Uprave,

- pomoćnik ministra financija za bankarski, devizni sustav i sustav osiguranja - član Uprave."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/94-01/04
Zagreb, 5. veljače 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.