Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I 030-02/98-01/25 od 18

NN 19/1999 (25.2.1999.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I 030-02/98-01/25 od 18

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Na temelju članka 35. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 48/95, 52/97 i 89/98) u upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, a po zahtjevu Femija Salihija iz Siska, M. Celjaka 82, i Zulfije Salihi, iz Siska, Istarska 3, zastupanih po zajedničkom punomoćniku Željku Stankoviću, odvjetniku iz Siska, S. i A. Radića 46, protiv Gradske tržnice Sisak d.o.o. za usluge tržnice na malo, I. G. Sakcinskog 28, koju zastupa punomoćnik Dragan Crnković, odvjetnik iz Siska, S. i A. Radića 28, temeljem odluke i prijedloga Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja donijetih na 23. sjednici, održanoj 12. siječnja 1999. (članak 30. stavak 2. točka 2. i stavak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja), ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi

RJEŠENJE

1. Nalaže se Gradskoj tržnici Sisak d.o.o. za usluge tržnice na malo, sa sjedištem u I. G. Sakcinskog 28, (dalje: Gradska tržnica Sisak d.o.o.) da bez odgode obustavi dosadašnju praksu primjene različitih uvjeta prema poduzetnicima na tržnici "Kontroba" u Sisku s obzirom na cijene i način davanja u zakup štandova (natječaj ili izravna pogodba).

2. Nalaže se Gradskoj tržnici Sisak d.o.o. da u roku od mjesec dana od dana dostave ovoga rješenja objavi nadmetanje za štandove broj 7 i 14, te o tome izvijesti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja u roku od osam dana po objavi nadmetanja.

3. Do pravomoćnog okončanja postupka nadmetanja naloženog točkom 2. ove izreke za štand broj 14, Gradska tržnica Sisak d.o.o. dužna je poduzetniku Femiju Salihiju cijenu štanda broj 60 odrediti u iznosu određenim cjenikom iz skice štandova tržnice "Kontroba" za taj štand, tj. u iznosu od 1.802,00 kune, jer za isti nije bilo nadmetanja.

4. U odnosu na nalog iz točke 3. ove izreke Gradska tržnica Sisak d.o.o. dužna je izvršiti obračun u roku od osam dana od dana dostave ovoga rješenja, te razliku na ime preplaćenog iznosa za zakup štanda broj 60 isplatiti poduzetniku Femiju Salihiju i o učinjenom izvijestiti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja u daljnjem roku od osam dana od izvršenog obračuna.

5. Gradska tržnica Sisak d.o.o. dužna je podnositeljima zahtjeva nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 8.952,80 kuna u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ovoga rješenja pod prijetnjom ovrhe.

6. Ovo rješenje bit će objavljeno u "Narodnim novinama".

7. Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku.

Obrazloženje

Femi Salihi s prebivalištem u Sisku, Marijana Celjaka br. 81, i Zulfija Salihi s prebivalištem u Sisku, Istarska 3, oboje zastupani po zajedničkom punomoćniku Željku Stankoviću, odvjetniku iz Siska, S. i A. Radića 46, podnijeli su Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) 29. svibnja 1998. zajednički zahtjev za pokretanje postupka radi utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja primjenom članka 20. točke 3. i 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje ZZTN) protiv Gradske tržnice Sisak, d.o.o. koju zastupa punomoćnik Dragan Crnković, odvjetnik iz Siska, S. i A. Radića 28.

U spomenutom zahtjevu od 29. svibnja 1998. kao povod za pokretanje postupka ističe se u bitnome sljedeće:

- da je zbog nepoštivanja uvjeta natječaja za ustupanje u zakup natkrivenih štandova br. 7 i 14 koji je objavila Gradska tržnica Sisak d.o.o. u "Sisačkom tjedniku" 17. travnja 1997. pravomoćnim presudama Općinskog suda u Sisku od 30. travnja 1998., pod poslovnim brojem P-616/97 i 617/97 isti poništen;

- da Uprava Gradske tržnice Sisak d.o.o. i nakon tih pravomoćnih presuda suda smatra da ne treba zaključivati ugovore o zakupu štandova;

- na taj način izbjegava ugovorni odnos sa zakupnicima i nadzor Državnog pravobraniteljstva koje je ranije davalo suglasnosti u svezi s postupanjem i oblikom ugovora;

- da ne primjenjuje odredbe Zakona o zakupu poslovnog prostora;

- da ne primjenjuje cijenu proizašlu iz natječaja već cijenu određuje proizvoljno od slučaja do slučaja;

- da navedene štandove dodjeljuje temeljem obavijesti na godinu dana, bez obzira na činjenicu što protiv iste nema nikakvog pravnog lijeka;

- da nakon poništenja natječaja nema namjeru raspisati novi natječaj;

- upitno je temeljem koje pravne osnove dosadašnji korisnici imaju dužnost plaćanja dosadašnje zakupnine, a i buduće;

- u konkretnom slučaju, poduzetniku Femiju Salihiju uporno fakturiraju cijelu godinu od podnošenja tužbe sudu cijenu štanda od 2.520,00 kn kojom se on nadmetao ali za štand broj 14;

- poduzetniku Femiju Salihiju po odluci suda - privremenoj mjeri - dodijeljen je štand za kojeg nije bilo na natječaju interesa i koji je ostao na početnoj cijeni (nije bilo nadmetanja); stoga je on uredno plaćao početnu cijenu od 1.810,00 kuna;

- da je Uprava tržnice Sisak usmeno izvijestila poduzetnika Femija Salihija da za štand broj 60 treba plaćati 2.520,00 kuna mjesečno, te ukoliko podnositelj zahtjeva ne prizna i ne podmiri razliku u cijeni od 2.520,00 kn, od 1. lipnja 1998. ne može dalje koristiti štand broj 60,

- i na kraju podnositelji zahtjeva navode da je Zulfiji Salihi po odluci suda - privremenoj mjeri - dodijeljen štand broj 59 za koji nije bilo na natječaju interesa (nitko se nije za isti nadmetao).

Temeljem narečenog zahtjeva Agencija je dopisom od 3. lipnja 1998. pokrenula poseban ispitni postupak sukladno članku 142. ZUP-a, te članku 15. stavku 2., vezano uz članak 18. točka 6. i članak 20. točke 3. i 8. ZZTN protiv Gradske tržnice Sisak d.o.o., kojim je zatražila pisano očitovanje i dostavu dokumentacije u svezi s poništenim natječajem za dodjelu štandova, objavljenim u "Sisačkom tjedniku" 17. travnja 1997.

Gradska tržnica Sisak d.o.o. očitovala se dopisom od 9. lipnja 1998., dostavljenim Agenciji 11. lipnja 1998., kojim je u bitnome istaknula sljedeće:

- predmetni štandovi na Gradskoj tržnici Sisak d.o.o. daju se u najam na osnovu mjesečne rezervacije koju je korisnik dužan uplatiti unaprijed za svaki tekući mjesec;

- ukoliko se štand koristi i sljedeći mjesec, korisnik štanda dužan je ponovno izvršiti rezervaciju i unaprijed platiti;

- kad Gradska tržnica Sisak d.o.o. daje u zakup poslovni prostor (lokale na tržnici) tada se zaključuju ugovori o zakupu i sukladno Zakonu o zakupu poslovnog prostora pribavlja se suglasnost Državnog pravobraniteljstva;

- stoga je netočna tvrdnja da Gradska tržnica d.o.o. ne primjenjuje odredbe Zakona o zakupu poslovnog prostora jer je predmetni zakon taksativno naveo što se smatra poslovnim prostorom;

- cijenu zakupa određuje Uprava društva, pa stoga svaki korisnik štanda unaprijed zna uvjete (cijenu) pod kojima će moći koristiti štand;

- Uprava društva poslovanje društva vodi na vlastitu odgovornost, te je odgovorna Skupštini društva koja odlučuje prema stanju tržišta, hoće li i kada objaviti natječaj te dati štandove na korištenje;

- Uprava društva je poduzetniku Femiju Salihiju ustupila na korištenje štand broj 60, o čemu ga je prema navodima iz pisanog očitovanja Gradske tržnice Sisak d.o.o. izvijestila dopisom od 15. svibnja 1997. U spomenutom dopisu je odredila mjesečnu naknadu za štand broj 60 u iznosu od 2.520,00 kuna;

- također se navodi da je poduzetnik Femi Salihi samoinicijativno od mjeseca kolovoza 1998. počeo uplaćivati iznos od 1.810,00 kuna iako je za prethodni period plaćao iznos od 2.520,00 kuna;

- Gradska tržnica d.o.o. je Zulfiji Salihi ustupila na korištenje štand broj 59 po cijeni od 1.500,00 kuna, tj. po cijeni koja je niža od susjednih štandova;

- i na kraju Gradska tržnica Sisak d.o.o. ističe da je Općinski sud u Sisku pravomoćnim presudama pod poslovnim brojem P-616/97 i P-617/97 od 30. travnja 1998. odbio podnositelje zahtjeva s dijelom tužbenog zahtjeva kojim se traži da Gradska tržnica Sisak d.o.o. zaključi ugovore o zakupu s podnositeljima zahtjeva.

Agencija je sukladno članku 194. ZUP-a odredila 29. rujna 1998. očevid u ovom predmetu. Od predstavnika Gradske tržnice Sisak d.o.o. Agenciji je na spomenutom očevidu dostavljen preslik natječaja koji objavljuje Gradska tržnica Sisak d.o.o. na osnovu Odluke Nadzornog odbora društva, a isti se objavljuje radi prikupljanja ponuda radi ustupanja u zakup štandova prema skici na tržnici "Kontroba" u Sisku. Punomoćnik podnositelja zahtjeva dostavio je Agenciji podnesak s nadnevkom 28. rujna 1998. kojim podnositelji zahtjeva u potpunosti ostaju kod navoda iz svog zahtjeva.

Agencija je izvršila neposredan očevid u spomenute štandove broj 7 i 14, odnosno broj 59 i 60.

Sukladno članku 149. stavku 1. ZUP-a određena je 11. studenoga 1998. usmena rasprava u ovom predmetu.

Agencija je nakon utvrđenog činjeničnog stanja i ocjene svih dokaza u ovom predmetu utvrdila sljedeće:

I. Gradska tržnica Sisak d.o.o. je po svom položaju kao jedina tržnica u Sisku koja poduzetnicima ustupa u zakup natkrivene štandove za obavljanje registrirane poslovne djelatnosti u vladajućem položaju sukladno članku 15. stavku 2. ZZTN.

Spomenuti utvrđeni vladajući položaj Gradske tržnice Sisak d.o.o. proizlazi iz njezine tržišne snage koja joj daje sposobnost uklanjanja poduzetnika s tržišta ili dijela tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike i stvaranjem prepreka drugim poduzetnicima da pristupe na to tržište, a sukladno članku 18. točki 6. ZZTN. Naime, Gradska tržnica Sisak d.o.o. isključivo je ovlaštena davati u zakup natkrivene štandove na svom prostoru.

Tržište na kojem djeluje njezina tržišna snaga je cjelokupni prostor Gradske tržnice Sisak d.o.o. koji je u vlasništvu grada Siska.

Mjerodavno tržište u ovoj konkretnoj upravnoj stvari sukladno članku 19. stavku 1. i 2. ZZTN je ograđeni prostor tržnice koji nosi naziv tržnica "Kontroba", na kojem jedino sisačka tržnica poduzetnicima ustupa u zakup poslovni prostor radi obavljanja njihove trajne gospodarske djelatnosti.

Uprava gradske tržnice Sisak d.o.o. na osnovu odluke Nadzornog odbora društva objavila je natječaj za prikupljanje ponuda radi ustupanja u zakup štandova prema skici na tržnici "Kontroba", u "Sisačkom tjedniku" 17. travnja 1997. Iz uvjeta tog natječaja vidljivo je da su štandovi koji se ustupaju u zakup položajno označeni na skici i numerirani, a za svaki pojedini štand označena je najniža zakupnina u kojem iznosu se mora uplatiti jamčevina prilikom podnošenja ponude za određeni štand. Po uvjetima natječaja prvenstvo ima ponuđač koji ponudi veću mjesečnu zakupninu, a pod uvjetima najpovoljnije ponude u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja prvenstvo imaju, što je taksativno navedeno, invalidi domovinskog rata, članovi obitelji poginulih, nestalih i zatočenih, dragovoljci te ostali branitelji pod uvjetom da nemaju u zakupu ili vlasništvu poslovni prostor u objektu tržnice "Kontroba". Pod točkom 3. natječaja nabrojena je dokumentacija koju treba priložiti uz ponudu, a između ostalog pod točkom 3/d rješenje o obrtu ili registraciji poduzeća. Na ovom natječaju ponuđači su bili i podnositelji zahtjeva, koji su prethodno imali zaključene ugovore o zakupu na određeno vrijeme predmetnih štandova broj 7 odnosno broj 14 s Gradskom tržnicom Sisak d.o.o.

Nadzorni odbor Gradske tržnice Sisak d.o.o. na natječaju za ustupanje u zakup predmetnih štandova izabire osobe koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, te po tužbama Femija Salihija i Zulfije Salihi, podnositelja zahtjeva u ovom postupku, Općinski sud u Sisku donosi 30. travnja 1998. presude pod poslovnim brojem P-616/97 i P-617/97 kojima se poništava predmetni natječaj u svezi sa spomenutim štandovima koji je Gradska tržnica Sisak d.o.o. objavila u "Sisačkom tjedniku" 17. travnja 1997.

Natječaj za davanje u zakup štanda broj 14, koji je prethodno koristio Femi Salihi poništen je zato što je prednost dana osobi koja ne udovoljava uvjetima natječaja koje je Gradska tržnica Sisak d.o.o. propisala.

Natječaj za davanje u zakup štanda broj 7, koji je prethodno koristila Zulfija Salihi i ponudila najviši iznos zakupnine, poništen je iz razloga što je prednost dana osobi koja nije u nominalnom iznosu označila ponudu mjesečne zakupnine, već je pristala plaćati zakupninu koja se postigne nadmetanjem, te je na taj način stavila u nepovoljan položaj sve ostale ponuđače.

Prema izjavama stranaka s održane usmene rasprave od 11. studenoga 1998. utvrđeno je da su Femi Salihi i Zulfija Salihi bili neprekidno u posjedu štandova broj 14 odnosno 7, od 1989. godine, tj. od dana izgradnje tržnice. U tom razdoblju od 1989. do objave spomenutog natječaja Gradska tržnica Sisak d.o.o. je zaključivala ugovore o zakupu s podnositeljima zahtjeva u ovom predmetu na rok od jedne ili dvije godine, ali nikada u razdoblju prije 17. travnja 1997. tržnica nije objavljivala natječaj za davanje u zakup štandova na tržnici.

Nadalje, iz pisanog očitovanja punomoćnika tržnice proizlazi da Skupština Gradske tržnice d.o.o. u Sisku i nakon poništenoga spomenutog natječaja u svakom pojedinom slučaju odlučuje hoće li ustupati u zakup štandove prema skici tržnice "Kontroba" po uvjetima predviđenim natječajem putem objavljenog natječaja ili samo putem mjesečne rezervacije štanda, te se štand dodjeljuje ponuđaču s najboljom ponudom. Što se ima smatrati najboljom ponudom ponovno proizlazi iz uvjeta predviđenih skicom štandova tržnice "Kontroba".

Gradska tržnica Sisak d.o.o., temeljem sudskih privremenih mjera do pravomoćnog okončanja sudskog postupka, dopisima od 15. svibnja 1997. ustupa Zulfiji Salihi, kao dotadašnjem dugogodišnjem zakupniku štanda broj 7, slobodan štand broj 59 uz mjesečnu zakupninu koju određuje u svoti od 1.500,00 kuna, a poduzetniku Femiju Salihiju dotadašnjem dugogodišnjem zakupniku štanda broj 14, ustupa slobodan štand broj 60 uz mjesečnu zakupninu koju određuje u svoti od 2.520,00 kuna.

Prema izjavama stranaka u ovom postupku s usmene rasprave od 11. studenoga 1998. za štandove broj 59 i 60 nije se nitko nadmetao jer za zakup istih nije bilo interesa.

Početna cijena prema skici štandova tržnice "Kontroba" za štand broj 59 je 1.695,00 kuna.

Početna cijena štanda broj 7 za koji je prethodno Zulfija Salihi imala zaključen ugovor o zakupu, iznosi 2.260,00 kuna.

Početna cijena prema skici štandova tržnice "Kontroba" za štand broj 60 je 1.802,00 kune.

Početna cijena štanda broj 14 za koje je prethodno poduzetnik Femi Salihi imao zaključen ugovor o zakupu, iznosi 2.260,00 kuna.

Iz samih početno propisanih cijena zakupnine štandova proizlazi i njihova stvarna tržišna vrijednost.

Nakon što je Femi Salihi stupio u posjed štanda broj 60, a sukladno privremenoj mjeri suda plaćao je zakupninu u iznosu od 1.810,00 kuna.

Dopisom od 10. lipnja 1998. Gradska tržnica Sisak d.o.o. izvješćuje Femija Salihija da je dužan do 1. srpnja 1998. uskladiti svoje poslovanje s Pravilnikom o minimalno tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju roba izvan prostorija ("Narodne novine", br. 37/98). Kao uvjet za dobivanje potvrde tržnice o rezervaciji štanda, a ista je preduvjet za ishođenje lokacijskog odobrenja od nadležnog tijela lokalne samouprave o tome da određena lokacija ispunjava minimalne tehničke uvjete za obavljanje određene djelatnosti, Femi Salihi morao je platiti razliku u cijeni do iznosa od 2.520,00 kuna mjesečno na ime zakupnine štanda broj 60, za sve vrijeme njegova korištenja.

U pravomoćnim presudama Općinskog suda broj P-616/97 i 617/98 od 30. travnja 1998. navedeno je da se u ovim slučajevima (ustupanja u zakup štandova broj 7 i 14 radi obavljanja registrirane poslovne djelatnosti) ima primjenjivati Zakon o zakupu poslovnog prostora. Istog mišljenja je i Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske iz Zagreba, u dopisu broj M-40/98 od 30. siječnja 1998. Po mišljenju rečenog Pravobraniteljstva ako Gradske tržnice ustupaju zakupnicima u zakup štandove radi obavljanja njihove registrirane poslovne djelatnosti (dakle, nije riječ o povremenoj prodaji na štandovima) u tom slučaju treba se primjenjivati Zakon o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine", broj 91/96 i 124/97).

Agencija nije uopće ulazila u ocjenu obveznosti ili ne primjene Zakona o zakupu poslovnog prostora u ovom predmetu, jer za to nije nadležna.

Agencija je ocjenjivala jedino primjenjuju li se za istu vrstu poslova, u konkretnom slučaju ustupanje u zakup natkrivenih štandova na tržnici radi obavljanja registrirane poslovne djelatnosti, isti uvjeti prema poduzetnicima.

Neovisno tomu primjenjuje li se Zakon o zakupu poslovnog prostora koji obvezuje na javno objavljivanje natječaja i zaključivanje pisanog ugovora o zakupu ili u protivnom, dakle u slučaju neprimjene spomenutog Zakona, samo izdaje obavijesti o zakupu štanda, a na temelju mjesečne rezervacije, Gradska tržnica Sisak d.o.o. je zloporabila vladajući položaj na način da je primjenjivala različite uvjete prema zakupnicima ne poštujući uvjete koje je sama propisala. Na taj način potvrdila je vladajući položaj putem tržišne snage koja joj daje sposobnost uklanjanja poduzetnika s tržišta ili dijela tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike i stvaranjem prepreka drugim poduzetnicima da pristupe tom tržištu, a sukladno članku 18. točki 6. ZZTN.

Gradska tržnica Sisak d.o.o. nikada nakon poništenja spomenutog natječaja nije donijela odluku da se objavi novo nadmetanje. Jedino na taj način mogli bi sudjelovati svi zainteresirani ponuđači, kako oni koji su sudjelovali na prethodnom natječaju ako to žele, tako i novi, a tržnica bi mogla odabrati najpovoljnijeg ponuđača sukladno uvjetima koje je propisala. Tržnica se naprotiv odlučila predmetne štandove dodijeliti samo putem mjesečne rezervacije, a bez nadmetanja. Štand broj 14 dodijeljen je osobi koja je već imala u zakupu štand na tržnici, te je Gradska tržnica Sisak d.o.o. ponovno povrijedila uvjete iz natječaja koje je sama propisala.

Na taj način povrijedila je odredbu članka 20. točku 3. ZZTN kojom se propisuje da zloporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu nastaju primjenom različitih uvjeta za istu ili odgovarajuću vrstu poslova s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan natjecateljski položaj na tržištu ili dijelu tržišta.

Slijedom iznijetog, donesena je odluka kao u točki 1. i 2. izreke ovoga rješenja.

II. Točkom 2. izreke ovoga rješenja naloženo je Gradskoj tržnici Sisak d.o.o. da objavi novo nadmetanje za štandove broj 7 i 14. kako bi se svi zainteresirani, a među ostalima i podnositelji zahtjeva u ovom predmetu ukoliko to žele, mogli nadmetati. Na taj način bio bi omogućen svima pod jednakim uvjetima pristup mjerodavnom tržištu.

Do pravomoćnog okončanja novog postupka nadmetanja za štand broj 14 Gradska tržnica Sisak d.o.o. dužna je cijenu štanda broj 60 odrediti u početnom iznosu za taj štand određenim cjenikom iz skice štandova tržnice "Kontroba", tj. u visini od 1.802,00 kune.

Ovakva mjera donesena je iz razloga jer za štand broj 60 nije bilo interesa na natječaju, nitko se nije nadmetao, a privremenom mjerom suda isti je dodijeljen dotadašnjem dugogodišnjem zakupniku tržnice "Kontroba" do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.

Određivanjem plaćanja veće cijene od početno propisane za štand broj 60, kao uvjeta za izdavanje rezervacije radi dobivanja lokacijskog odobrenja od nadležnog tijela lokalne samouprave za obavljanje registrirane poslovne djelatnosti, Gradska tržnica Sisak d.o.o. je povrijedila odredbu članka 20. točku 8. ZZTN. Zloporaba vladajućeg položaja Gradske tržnice Sisak d.o.o. na taj način proizlazi iz sklapanja ugovora pod uvjetom da drugi sudionik prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili trgovačkim običajima nisu u svezi s predmetom ugovora. S obzirom da za štand broj 60 prethodno nije bilo interesa određeno je da do okončanja pravomoćnog postupka novog nadmetanja za štand broj 14., Gradska tržnica d.o.o. zakupninu štanda broj 60 odredi u početnom propisanom iznosu, izvrši obračun za cjelokupno razdoblje korištenja predmetnog štanda, isplati preplaćenu svotu poduzetniku Femiju Salihiju, te o učinjenom izvijesti Agenciju.

Agencija je izričito odredila rok za primjenu mjere naložene točkom 3. izreke ovoga rješenja, tj. do okončanja pravomoćnog postupka novog nadmetanja za štand broj 14. Agencija rečenom mjerom ne ulazi u ovlaštenje Gradske tržnice Sisak d.o.o. za slobodno određivanje cijena zakupnine u predmetnim slučajevima nakon pravomoćnosti postupka nadmetanja, ali pod uvjetom da se ne primjenjuju različiti kriteriji prema poduzetnicima za istu ili odgovarajuću vrstu poslova, čime ih se dovodi u nepovoljan natjecateljski položaj na tržištu.

U svezi s navedenim, odlučeno je kao u točki 3. i 4. izreke ovoga rješenja.

III. Temeljem zahtjeva poduzetnika Femija Salihija od 30. studenoga 1998., dostavljenog Agenciji 7. prosinca 1998., za naknadu troškova postupka, a primjenom članka 114. stavak 2. i 4. i članka 117. stavak 1. i 2. ZUP-a, Gradska tržnica Sisak d.o.o. dužna je u roku od 15 dana od dana dostave ovoga rješenja na račun Femija Salihija nadoknaditi troškove postupka, koji se sastoje od upravne pristojbe za izdano rješenje i odvjetničkih troškova (sastav zahtjeva, te odvjetničkog zastupanja na očevidu i usmenoj raspravi) u iznosu od 8.952,80 kuna.

Upravna pristojba određena je u iznosu od 5.000,00 kuna primjenom članka 14. točkom 18. pod nazivom "Pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja", tarifnim brojem 108. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 131/97), a odvjetnički troškovi u iznosu od 3.952,80 kuna propisani su tarifnim brojem 20., a u svezi s tarifnim brojem 7., točka 1. i 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ("Narodne novine", br. 11/96). U svezi s navedenim, odlučeno je kao u točki 5. izreke ovoga rješenja.

IV. Temeljem članka 37.a, stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama ZZTN ("Narodne novine", br. 89/98) rješenja Agencije donesena primjenom odredbe članka 35. ZZTN objavljuju se u "Narodnim novinama", te je odlučeno kao u točki 6. izreke ovoga rješenja.

V. Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku.

Nepostupanje po ovom rješenju imat će za posljedicu poduzimanje radnji radi primjene kaznenih odredbi na Gradsku tržnicu Sisak d.o.o., sukladno članku 40. stavak 1. točka 4. ZZTN, te primjenu kaznenih odredbi na njenu odgovornu osobu predviđenih člankom 40. stavkom 2. ZZTN.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može, sukladno odredbama članka 37. ZZTN, pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/98-01/25
Urbroj: 580-02-99-15
Zagreb, 18. veljače 1999.

Ravnateljica
dr. Deša Mlikotin Tomić,. v. r.