Stavovi u svezi primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda 1, 14 i 34 ("Narodne novine", 3/99

NN 25/1999 (15.3.1999.), Stavovi u svezi primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda 1, 14 i 34 ("Narodne novine", 3/99

HRVATSKI ODBOR ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92) i članka 7. Pravila Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde ("Narodne novine", broj 39/94) Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde na sjednici održanoj 26. veljače 1999. donio je sljedeće

STAVOVE

U SVEZI PRIMJENE MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA 1, 14 i 34 ("Narodne novine" 3/99)

(1) Međunarodni računovodstveni standard 1, Prezentiranje financijskih izvještaja primjenjuje se na temelju Zakona o računovodstvu.

(2) Poduzetnici iz članka 17. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92) mogu račun dobiti i gubitka prezentirati i na temelju metode prodanih učinaka sa sljedećim minimalnim pozicijama kako slijedi:

                                                                           Račun dobiti i gubitka
                                                                        (prema metodi prodanih učinaka)

                                            Opis                          Razdoblje 
   Izvještajna   
       godina
   Prethodna      
     godina
     1. Prihodi od prodaje
   2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih 
    proizvoda, robe i usluga
   3. Troškovi prodanih proizvoda
   4. Bruto dobit ili gubitak
   5. Ostali prihodi
   6. Troškovi prodaje
   7. Troškovi administracije (uprave)
   8. Ostali rashodi poslovanja 
    (proizvodnje)
   9. Dobit ili gubitak iz osnovne 
    djelatnosti
  10. a) prihodi od sudjelujućih interesa 
      s povezanim poduzećima
    b) prihodi od sudjelujućih interesa s 
      nepovezanim poduzećima
  11. a) prihodi od ostalih ulaganja i 
      zajmova iz okvira stalne imovine 
      s povezanim poduzećima
    b) prihodi od ostalih ulaganja i 
      zajmova iz okvira stalne imovine 
      s nepovezanim poduzećima
  12. a) prihodi od ostalih interesa i slični 
      proizvodi s povezanim 
      poduzećima
    b) prihodi od ostalih interesa i slični 
      prihodi s nepovezanim 
      poduzećima
  13. a) kamate, tečajne razlike i slični 
      troškovi iz odnosa s povezanim 
      poduzećima
    b) kamate, tečajne razlike i slični 
      troškovi iz odnosa s 
      nepovezanim poduzećima
  14.  Dobit ili gubitak iz redovnog 
      poslovanja prije oporezivanja
  15.  Porez na dobit ili gubitak iz 
      redovnog poslovanja
  16.  Dobit ili gubitak iz redovnog 
      poslovanja poslije oporezivanja
  17.  Izvanredni prihodi
  18.  Izvanredni rashodi
  19.  Dobit ili gubitak iz izvanrednih 
      aktivnosti
  20.  Porez na izvanrednu dobit ili gubitak
  21.  Dobit ili gubitak financijske godine

      

 (3) Izvještaj o promjenama glavnice obvezno se prezentira sa sljedećim minimalnim pozicijama kako slijedi:          

                                            Izvještaj o svim promjenama glavnice

 

    Redni  
     broj  
 
        Naziv stavke                        Stanje   
    Na kraju  
  izvještajnog   
   razdoblja
  Na kraju  
 prethodnog   
  razdoblja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upisani kapital
Premije na emitirane dionice
Rezerve
Zadržana dobit ili preneseni 
gubitak
Dobit ili gubitak tekuće godine
Dividende

       
   Ukupno uloženi i zarađeni kapital        

7.

Revalorizacijske rezerve
a) Revalorizacija nekretnina, 
  postrojenja i opreme
b) Revalorizacija ulaganja
c) Ostala revalorizacija
   

8.

Tečajne razlike s naslova neto
ulaganja u inozemni subjekt
   

 

Ukupno izravno povećanje
kapitala
   

9.

10.

Promjene računovodstvenih
politika
Ispravak temeljnih pogrešaka
   
  Ukupno izravno povećanje
zadržane dobiti
   
  SVEUKUPNO PROMJENE    

II

(1) Međunarodni računovodstveni standard 14, Izvješćivanje o dijelovima poduzeća, obvezno primjenjuju svi veliki poduzetnici, u smislu Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92), čijim se dionicama ili drugim vrijednosnim papirima trguje na domaćoj ili inozemnoj burzi te ako ispunjavaju sve uvjete utvrđene ovim MRS-om.

(2) Svi veliki poduzetnici, a koji primjenjuju MRS 14, obvezni su u skup financijskih izvještaja uključiti i dio koji se odnosi na primjenu MRS-a 14, s time da se dijelovi poduzeća ne ustrojavaju samo radi eksternog financijskog izvješćivanja.

(3) Ostali poduzetnici, koji odluče dragovoljno primjenjivati MRS 14, radi izvješćivanja o poslovnim i zemljopisnim dijelovima svojega poduzeća, banke ili osiguravajućeg društva, obvezni su dosljedno i kontinuirano izvješćivati i u narednim razdobljima.

(4) Izvješćivanje o poslovnim i zemljopisnim dijelovima poduzeća prema MRS-u 14 može se prekinuti jedino na temelju zakona, odluke Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde ili uz uvjete određene Međunarodnim računovodstvenim standardima.

III

(1) Međunarodni računovodstveni standard 34, Financijsko izvješćivanje za razdoblja u toku godine primjenjuje se ako za to postoji zahtjev određenog zakona, drugog propisa, odluka nadležnog tijela ili ugovornog odnosa.

(2) Konstatira se da za sada postoji obveza izvješćivanja u tijeku godine prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakona o bankama, Zakona o državnoj statistici i Programu statističkih istraživanja i Zakona o osiguranju pa se slijedom navedenoga treba primjenjivati Međunarodni računovodstveni standard 34, Financijsko izvješćivanje za razdoblja u toku godine.

(3) Ako poduzetnik donese odluku o primjeni MRS-a 34 neovisno od stavka 1. ove točke obvezno je tu odluku dosljedno primjenjivati.

(4) HORRS preporuča svim poduzetnicima da izrađuju financijske izvještaje najmanje polugodišnje sukladno obvezi prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 34, Financijsko izvješćivanje za razdoblje u toku godine.

(5) Rokovi izrade i objave financijskih izvještaja, ako nisu određeni propisima iz stavka 1. i 2. ovog poglavlja, jesu uređeni MRS-om 34.

(6) Sve pravne osobe koje primjenjuju Međunarodni računovodstveni standard 34, Financijsko izvješćivanje za razdoblja u toku godine obvezne su ovaj MRS primijeniti u cijelosti.

IV

Ovi Stavovi stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuju se na financijske izvještaje razdoblja koja počinju 1. siječnja 1999. ili poslije toga.

dr. Danimir Gulin, v. r.