Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja

NN 27/1999 (19.3.1999.), Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Proglašavam Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 5. ožujka 1999.

Broj: 081-99-521/1
Zagreb, 11. ožujka 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O ZAŠTITI OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuju načela i mjere zaštite od ionizirajućih zračenja, postupanje u izvanrednim događanjima, način postupanja s radioaktivnim otpadom te nadzor nad provedbom mjera zaštite od ionizirajućih zračenja, a sve radi osiguranja i smanjivanja rizika života i zdravlja ljudi, te okoliša za sadašnja i buduća pokoljenja.

Članak 2.

U ovom su Zakonu u uporabi pojmovi sa značanjem:

1. Ionizirajuće zračenje jest elektromagnetsko, čestično i svako drugo zračenje čijim prolazom u tvari izravno ili neizravno nastaju parovi pozitivno i negativno električki nabijenih čestica-iona.

2. Ozračenje jest izlaganje ionizirajućem zračenju. Ono može biti vanjsko ili unutarnje, ovisno o tome je li izvor ionizirajućih zračenja izvan ili unutar ljudskoga tijela.

3. Izvor ionizirajućih zračenja jest svaki uređaj, postrojenje ili tvar koja proizvodi ili odašilje ionizirajuće zračenje.

4. Radioaktivne tvari jesu tvari koje sadrže osim ostalih i atome s nestabilnim jezgrama koje svojim raspadom proizvode ionizirajuća zračenja.

5. Aktivnost radioaktivne tvari jest broj radioaktivnih raspada u jedinici vremena.

6. Radioaktivni otpad jest otpadna tvar nastala obavljanjem djelatnosti u svezi s izvorima ionizirajućih zračenja ili u nuklearnome gorivnom ciklusu, bez obzira na fizički oblik i kemijska svojstva, koja sadrži radioaktivne tvari čija je aktivnost, koncentracija ili zračenje iznad granice koju je temeljem međunarodnih preporuka odredio ministar zdravstva.

7. Djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja jesu proizvodnja, promet ili uporaba radioaktivnih tvari i uređaja koji proizvode ionizirajuća zračenja te druge djelatnosti u svezi s ionizirajućim zračenjima koje na temelju ovoga Zakona odredi ministar zdravstva.

8. Promet izvora ionizirajućih zračenja jest: nabavka, prodaja, prijenos, prijevoz i provoz, prerada, uvoz, izvoz, iznajmljivanje, nasljeđivanje i ustupanje.

9. Nuklearni gorivni ciklus podrazumijeva sve djelatnosti u proizvodnji nuklearne energije uključujući: nalaženje sirovina i proizvodnju nuklearnoga goriva, uporabu nuklearnoga goriva u nuklearnome reaktoru, prestanak rada i raspremanje nuklearnoga reaktora, zbrinjavanje radioaktivnoga otpada podrijetlom iz nuklearnih postrojenja te sva istraživanja u svezi s tim djelatnostima.

10. Intervencije jesu sustavne, unaprijed planirane mjere kojima se smanjuje već postojeća razina izlaganja ionizirajućim zračenjima ili mogućnost ozračenja ionizirajućim zračenjima koja su posljedica izvanredna događaja.

11. Intervencijske razine jesu razine očekivanoga ozračenja koje bi moglo nastati kao posljedica izvanredna događaja ili kronična izlaganja ionizirajućim zračenjima u okolišu, kod kojih se poduzimaju posebne zaštitne mjere.

12. Izvanredni događaj jest događaj u svezi s djelatnostima s ionizirajućim zračenjima ili sigurnošću nuklearnih postrojenja prouzročen okolnostima koje više nisu pod nadzorom, a posljedica je izlaganje povišenu ozračenju djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja, pučanstva ili radioaktivno zagađenje okoliša.

13. Nuklearno postrojenje jest nuklearni reaktor, nuklearna elektrana, nuklearna toplana, iztraživački nuklearni reaktor, rudnik urana ili torija, postrojenje za obogaćivanje urana, postrojenje za izradu gorivnih elemenata, postrojenje za preradu i odlaganje ozračenoga nuklearnog goriva te građevine s postrojenjima i opremom namijenjene skladištenju, preradi i odlaganju tvari iz nuklearnoga gorivnog ciklusa, te postrojenje za obradu i odlaganje radioaktivnoga otpada.

14. Sivert (Sv) jest jedinica međunarodnog sustava jedinica (SI) kojom se u zaštiti od ionizirajućih zračenja izražava ozračenje ljudi od izvora ionizirajućih zračenja.

Članak 3.

Ovaj se Zakon ne odnosi na prirodno ionizirajuće zračenje podrijetlom iz svemira, Zemljine kore i ljudi, ako djelovanjem čovjeka nije promijenjeno.

Članak 4.

U smislu ovoga Zakona izvori ionizirajućih zračenja jesu:

- rendgenski uređaji i drugi električni uređaji koji proizvode ionizirajuća zračenja,

- radioaktivne tvari, uređaji i postrojenja s radioaktivnim tvarima

- radioaktivni otpad,

- nuklearna postrojenja i sve tvari i predmeti iz nuklearnoga gorivnog ciklusa bez obzira na namjenu, oblik, fizikalno ili kemijsko stanje, koje mogu uzrokovati ozračenje pojedinca ili radioaktivno onečišćenje okoliša iznad granica utvrđenih na temelju ovoga Zakona,

- radioaktivne tvari koje se nalaze u okolišu zbog nuklearnih eksplozija, izvanrednih događaja ili zbog kakva drugog razloga koji je posljedica čovjekove djelatnosti,

- sve djelatnosti, odnosno intervencije u svezi s izvorima ionizirajućih zračenja.

II. NAČELA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

Članak 5.

Mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja mora se osigurati provedba načela opravdanosti, optimalizacije i ograničenja ozračenja.

Podzakonskim propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona mora se osigurati provedba ovoga Zakona sukladno međunarodnim ugovorima i propisima za njihovu provedbu koji obvezuju Republiku Hrvatsku te međunarodno prihvaćenim stručnim preporukama.

Članak 6.

Načelo opravdanosti u odnosu na djelatnosti s ionizirajućim zračenjima ostvaruje se, ako njeno obavljanje daju ukupnu korist pojedinicu i društvu veću od štetnosti izlaganja ionizirajućim zračenjima.

Primjena je izvora ionizirajućih zračenja u medicini opravdana, ako daje najveći dijagnostički ili terapijski učinak uz najmanje moguće ozračenje bolesnika uzimajući pri tome u obzir zdravstvene i tehnološke čimbenike.

Načelo opravdanosti u odnosu na intervencije postiže se tako da svaka intervencija mora donijeti pozitivne učinke uzimajući u obzir socijalne, gospodarske i zdravstvene čimbenike.

Članak 7.

Načelo optimalizacije zaštite od ionizirajućih zračenja u odnosu na djelatnosti ostvaruje se provedbom mjera zaštite kojim se izlaganje djelatnika i drugih osoba ionizirajućim zračenjima od svih djelatnosti i svih izvora ionizirajućih zračenja smanjuje toliko nisko koliko je razumno moguće ispod propisanih granica, uvažavajući tehničke, organizacijske, gospodarske, zdravstvene i socijalne čimbenike.

Načelo optimalizacije u odnosu na intervencije ostvaruje se na način da provedba, opseg i trajanje svake intervencije mora postići najveći razumno moguć pozitivan učinak.

Članak 8.

Načelo ograničenja ozračenja za djelatnosti provodi se primjenom mjera zaštite određenim ovim Zakonom tako da izlaganje osoba ionizirajućim zračenjima mora biti niže od utvrđenih granica ozračenja.

III. MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

Članak 9.

Mjere zaštite od ionizirajućih zračenja jesu:

1. sustavno ispitivanje i otkrivanje nazočnosti, vrste i količine ionizirajućih zračenja, te radioaktivnih tvari u okolišu,

2. utvrđivanje granica vanjskoga i unutarnjega ozračenja ljudi od izlaganja ionizirajućim zračenjima,

3. određivanje uvjeta za smještaj, izgradnju i uporabu prostora u kojima se rabe izvori ionizirajućih zračenja,

4. određivanje uvjeta za izvore ionizirajućih zračenja i za obavljanje djelatnosti s ionizirajućim zračenjima,

5. određivanje uvjeta za provedbu intervencija kod izvanredna događaja,

6. osiguranje opreme i sredstava za zaštitu od ionizirajućih zračenja,

7. ograničenje proizvodnje, prometa, odnosno uporabe proizvoda ili sirovina koji sadrže ili su onečišćeni radioaktivnim tvarima,

8. čuvanje, obradba, zbrinjavanje, skladištenje i trajno odlaganje radioaktivnoga otpada,

9. provedba sigurnosnih mjera za ispuštanje radioaktivnih tvari u okoliš,

10. izobrazba i stručno usavršavanje djelatnika u području zaštite od ionizirajućih zračenja,

11. mjere za utvrđivanje i praćenje zdravlja djelatnika koji su na radnom mjestu izloženi ionizirajućim zračenjima,

12. osobna i uzajamna zaštita ljudi od ionizirajućih zračenja,

13. nadzor i osiguranje kadrovskih, tehničkih, financijskih i drugih uvjeta za provedbu mjera zaštite od ionizirajućih zračenja,

14. vođenje evidencije o izvorima ionizirajućih zračenja te o izloženosti djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja i izloženosti bolesnika i ostalog pučanstva tim zračenjima.

Članak 10.

Obvezno je sustavno ispitivanje ionizirajućih zračenja, vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, namirnicama i predmetima za opću uporabu te stambenim i radnim prostorijama.

Sustavna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima iz članka 31. ovoga Zakona.

Propis o uvjetima, načinu, mjestima i rokovima sustavna ispitivanja ionizirajućih zračenja iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar zdravstva.

Članak 11.

Ozračenje osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja tijekom rada ne smije biti izand 100 milisiverta u razdoblju od pet uzastopnih godina, odnosno 20 milisiverta prosječno u svakoj godini, uz uvjet da ni u jednoj godini petogodišnjeg razdoblja ozračenje ne smije biti iznad 50 milisiverta.

Uvažavajući gornje granice ozračenja očne leće ne smiju biti ozračene iznad 150 milisiverta u jednoj godini, a koža, podlaktice, šake i stopala ne smiju biti ozračena iznad 500 milisiverta u jednoj godini.

Članak 12.

U posebnim okolnostima u ograničenom roku, ministar zdravstva može djelatnicima iz članka 11. ovoga Zakona odobriti izlaganje ionizirajućim zračenjima i do posebnih viših granica, ako su ispunjeni posebni uvjeti, odnosno zbog provedbe intervencija u izvanrednom događaju.

Provedbeni propis kojim se utvrđuju posebni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar zdravstva.

Članak 13.

Granice ozračenja određene ovim Zakonom ne odnose se na ozračivanje bolesnika u medicinske svrhe.

Propis o načinu i uvjetima zaštite bolesnika od medicinski neopravdana ozračivanje tijekom dijagnostičkih i terapijskih postupaka uz uporabu izvora ionizirajućih zračenja donosi ministar zdravstva.

Članak 14.

Ozračenje osoba koje ne rade s izvorima ionizirajućih zračenja ne smije biti iznad 1 milisiverta u jednoj godini.

Uvažavajući gornju granicu ozračenja očne leće osoba koje ne rade s izvorima ionizirajućih zračenja ne smiju biti ozračene iznad 15 milisiverta u jednoj godini a koža osoba koje ne rade s izvorima ionizirajućih zračenja ne smije biti ozračena iznad 50 milisiverta u jednoj godini.

Članak 15.

Osobe koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja moraju imati posebnu stručnu izobrazbu glede primjene mjera zaštite od ionizirajućih zračenja stečenu tijekom redovnog školovanja ili dopunskom izobrazbom koju organizira Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja.

Propis o uvjetima i načinu stjecanja potrebite stručne izobrazbe za rad s izvorima ionizirajućih zračenja donosi ministar zdravstva.

Članak 16.

Osobe koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja moraju udovoljavati posebnim zdravstvenim uvjetima.

Zdravstvena sposobnost za rad s izvorima ionizirajućih zračenja, mora se provjeravati za vježbenike, učenike i studente prije početka školovanja za rad s izvorima ionizirajućih zračenja i za djelatnike prije početka rada s izvorima ionizirajućih zračenja u okviru prethodnoga zdravstvenog pregleda.

Zdravstvena sposobnost djelatnika s izvorima ionizirajućih zračenja obvezno se provjerava svakih 12 mjeseci poslije prethodnoga pregleda u okviru redovnog zdravstvenog pregleda.

Ako osoba koja radi s izvorima ionizirajućih zračenja bude ozračena iznad granica utvrđenih člankom 11. ovoga Zakona ili ako osoba mlađa od 18 godina, ali starija od 16 godina, koja se obrazuje ili školuje za rad s izvorima ionizirajućih zračenja, bude ozračena iznad granica navednih u članku 19. ovoga Zakona ili ako doktor medicine specijalist medicine rada iz kakva drugoga zdravstvenog razloga smatra potrebitim, takva osoba mora pristupiti izvanrednu nadzornu zdravstvenom pregledu.

Zdravstveni pregled uključuje: opći klinički pregled s radnom anamnezom, oftalmološki, ginekološki, dermatološki i psihološki pregled, hematološke analize, analizu kromosomskih aberacija i pregled urina.

Provedbenim propisom koji donosi ministar zdravstva sukladno općim načelima medicine rada, znanstvenim spoznajama i najboljoj svjetskoj praksi utvrdit će se zdravstveni uvjeti te mjerila, sadržaj, način i rokovi čuvanja podataka o zdravstvenim pregledima osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja.

Članak 17.

Zdravstveni nadzor nad osobama iz članka 16. ovog Zakona obavljaju Hrvatski zavod za medicinu rada i zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada koje ovlasti ministar zdravstva.

Stručni nadzor nad radom ordinacija medicine rada ovlaštenih za obavljanje pregleda djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja obavlja Ministarstvo zdravstva - zdravstvena inspekcija.

Ako je pri obavljanju stručnog nadzora za utvrđivanje bitnih činjenica ili okolnosti potrebna posebna stručnost stručni nadzor iz stavka 2. ovoga članka obavlja Hrvatski zavod za medicinu rada.

Članak 18.

Poslove s izvorima ionizirajućih zračenja ne smiju obavljati i biti uključene u intervencije tijekom izvanredna događaja:

1. osobe mlađe od 18 godina,

2. žene tijekom trudnoće,

3. žene tijekom dojenja, ako rade s otvorenim izvorima ionizirajućih zračenja.

Članak 19.

Osobe mlađe od 18 godina, ali starije od 16 godina, koje se obrazuju ili školuju za rad s izvorima ionizirajućih zračenja tijekom obrazovanja ili školovanja ne smiju biti izloženi ozračenju iznad granica:

1. do 6 milisiverta u jednoj godini,

2. očne leće do 50 milisiverta u jednoj godini,

3. koža, podlaktice, šake i stopala do 150 milisiverta u jednoj godini.

Članak 20.

Prostor, uređaji i postrojenja u kojima su smješteni izvori ionizirajućih zračenja ili se obavljaju djelatnosti u svezi s izvorima ionizirajućih zračenja, izvori ionizirajućih zračenja, zaštitna oprema i osobna zaštitna oprema djelatnika koji obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja, moraju ispunjavati uvjete kojima se osigurava zaštita ljudi i okoliša od ionizirajućih zračenja i od onečišćenja radioaktivnim tvarima.

Propis kojim će se utvrditi uvjeti iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar zdravstva:

1. za projektiranje, izgradnju i opremanje prostora, uređaja i postrojenja u kojima su smješteni ili se proizvode ili rabe izvori ionizirajućih zračenja,

2. za tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati izvori ionizirajućih zračenja za obavljanje određene djelatnosti sukladno vrsti izvora, osobinama, namjeri, mjestu uporabe i opasnosti od ionizirajućih zračenja koju uzrokuje djelatnost,

3. za uspostavljanje i održavanje programa osiguranja kakvoće sukladan unaprijed postavljenim zahtjevima kakvoće za djelatnost koja se obavlja uz uporabu izvora ionizirajućih zračenja,

4. za zaštitnu opremu i osobnu zaštitnu opremu koja brojem i kakvoćom mora osigurati da je izlaganje zračenju djelatnika i ostalih ljudi toliko nisko koliko je razumno moguće uvažavajući i tehničke, gospodarske, zdravstvene i druge uvjete,

5. za druge potrebite tehničke i organizacijske mjere koje doprinose unapređenju sigurnosti i zaštiti od ionizirajućih zračenja,

Propise iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka donosi ministar zdravstva uz prethodno mišljenje ministra graditeljstva.

Uvjete iz stavka 1. ovoga članka za oružane snage Republike Hrvatske propisuje ministar obrane uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 21.

Djelatnici koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja obvezni su tijekom rada provoditi sve propisane i uobičajene mjere samozaštite od ionizirajućih zračenja kao i zaštite drugih, rabiti zaštitnu opremu i uređaje za mjerenje osobnoga ozračenja te provoditi sve druge potrebite mjere za zaštitu od ionizirajućih zračenja.

Članak 22.

Mjerenje osobnoga ozračenja djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja provodi se sustavno film ili termoluminiscentnim dozimetrima u određenim rokovima sukladno metodologiji koju provedbenim propisom utvrđuje ministar zdravstva, a obavljaju ga pravne osobe koje ispunjavaju uvjete sukladno članku 31. ovoga Zakona.

O rezultatima mjerenja osobnoga ozračenja djelatnika koji rade i izvorima ionizirajućih zračenja obvezno se izvješćuje Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja i poslodavac, koji mora izvijestiti djelatnika.

Članak 23.

Pravne i fizičke osobe obvezne su pribaviti suglasnost ministra zdravstva za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka pravne i fizičke osobe obvezne su pribaviti prije registracije djelatnosti.

Članak 24.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti u svezi s izvorima ionizirajućih zračenja daje ministar zdravstva.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka daje se, odnosno uskraćuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka za oružane snage Republike Hrvatske daje ministar obrane uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 25.

Uvjeti za izdavanje odobrenja pravnim ili fizičkim osobama za obavljanje djelatnosti i s izvorima ionizirajućih zračenja.

1. suglasnost ministra zdravstva,

2. izvod iz registra Trgovačkog suda ili pismeni izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,

3. upis pravne ili fizičke osobe i izvora ionizirajućih zračenja u registar Hrvatskoga zavoda za zaštitu od zračenja, kao i djelatnika koji će obavljati poslove s izvorima ionizirajućih zračenja,

4. prostor u kojem su smješteni ili se rabe izvori ionizirajućih zračenja koji udovoljava tehničkim, sigurnosnim i drugim uvjetima za osiguranje zaštite ljudi i okoliša od ionizirajućih zračenja, odnosno zaštita od zagađenja okoliša radioaktivnim tvarima, po prethodno pribavljenu mišljenju ovlaštene pravne osobe,

5. izvori ionizirajućih zračenja, uređaji i postrojenja s izvorima ionizirajućih zračenja koji će se rabiti za obavljanje djelatnosti udovoljavaju uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona po prethodno pribavljenu mišljenju ovlaštene pravne osobe,

6. zaštitna oprema i osobna zaštitna oprema koja kakvoćom i količinom udovoljava propisanim uvjetima po prethodno pribavljenom mišljenju ovlaštene pravne osobe,

7. djelatnici s odgovarajućom stručnom spremom i propisanim zdravstvenim uvjetima,

8. imenovana odgovorna osoba za zaštitu od ionizirajućih zračenja,

9. osigurano mjerenje osobnoga ozračenja djelatnika koje provodi ovlaštena pravna osoba,

10. akt o provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće zaštite u svezi s djelatnostima i izvorima ionizirajućih zračenja, planom mjera za sprječavanje i otklanjanje možebitnih posljedica izvanrednog događaja te planom mjera zbrinjavanja radioaktivnog otpada koji nastaje tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja.

Članak 26.

Pravna ili fizička osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja obvezna je imenovati osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućih zračenja.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućih zračenja mora imati najmanje višu stručnu spremu odgovarajućega usmjerenja određenu pravilnikom pravne ili fizičke osobe kojoj je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja.

U zdravstvenim, znanstvenim, znanstvenoistraživačkim i prosvjetnim ustanovama osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućih zračenja mora imati visoku stručnu spremu.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućih zračenja:

- provodi unutarnji nadzor nad primjenom mjera zaštite od ionizirajućih zračenja,

- skrbi o uporabi zaštitne opreme i uređaja za mjerenje osobnoga ozračenja djelatnika,

- skrbi o osiguranju i provedbi zdravstvenoga nadzora nad djelatnicima,

- skrbi o stručnoj osposobljenosti djelatnika za rad s izvorima ionizirajućih zračenja,

- skrbi o provedbi neposredna nadzora nad izvorima ionizirajućih zračenja u propisanim rokovima,

- potiče i organizira poduzimanje zaštitnih mjera u slučaju izvanredna događaja,

- sudjeluje pri inspekcijskom nadzoru i očituje se na nalaz inspektora,

- osigurava vođenje svih propisanih evidencija koje je osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja obvezna voditi.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućih zračenja obvezna je bez odgađanja izvijestiti sanitarnog inspektora Ministarstva zdravstva kad su povrijeđeni propisi o zaštiti od zračenja, naročito ako su ugroženi život i zdravlje djelatnika.

Ako su povredom propisa o zaštiti od ionizirajućih zračenja ugroženi priroda ili okoliš osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućih zračenja obvezna je o istom bez odgađanja izvijestiti inspektora za zaštitu prirode, odnosno inspektora za zaštitu okoliša.

Članak 27.

Pravna ili fizička osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja obvezna je djelatnicima koji su tijekom rada izloženi ionizirajućim zračenjima osigurati mjerenje osobnoga ozračenja sukladno članku 22. ovoga Zakona, opremiti ih osobnim zaštitnim sredstvima, osigurati provjeru ispravnosti tih sredstava, osigurati ispitivanje ionizirajućih zračenja, provjeru radioaktivnog onečišćenja osoba, predmeta, okoliša, prostorija i zraka u prostorijama u kojima se obavljaju djelatnosti ili su smješteni izvori ionizirajućih zračenja te provjeru ispravnosti zaštitne opreme i uređaja za mjerenje stupnja izloženosti djelatnika.

Način i rokove provedbe neposrednog nadzora nad izvorima ionizirajućih zračenja, način mjerenja osobnoga ozračenja djelatnika i bolesnika koji su izloženi ionizirajućem zračenju, obvezatan sadržaj izvješća o nadzoru i mjerenjima, način vođenja i rokove čuvanja potrebitih evidencija te postupak izvješćivanja nadležnih tijela propisuje ministar zdravstva.

Članak 28.

Odgovornost i troškove provedbe mjera zaštite od ionizirajućih zračenja snosi pravna ili fizička osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja.

Članak 29.

Pravna ili fizička osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja koja svojim djelovanjem prouzroči radioaktivno onečišćenje okoliša, prostorija, površina, predmeta i osoba radioaktivnim tvarima iznad granica iz članka 12. ovoga Zakona ili izvedenih granica određenih sukladno ovom Zakonu odgovara za nastalu štetu i obvezna je bez odgađanja osigurati uklanjanje radiaktivnog onečišćenja, odnosno poduzeti sve druge prijeko potrebne mjere radi smanjenja šteta za ljude i okoliš ili uklanjanje nastanka daljnjih rizika, opasnosti ili šteta.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je bez odgode izvijestiti Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja o riziku ili opasnosti koja je nastala zbog radioaktivnoga onečišćenja koji je prouzročila svojim djelovanjem.

Ako pravna ili fizička osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja ne poduzme prijeko potrebne mjere iz stavka 1. ovog članka državni sanitarni inspektor će narediti poduzimanje mjera radi smanjenja šteta za ljude i okoliš o trošku te osobe.

Članak 30.

Stručnim poslovima zaštite od ionizirajućih zračenja smatraju se:

1. ispitivanje aktivnosti radioaktivnih tvari u okolišu u zraku, na tlu, u moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, vodi za piće, čvrstim i tekućim oborinama, namirnicama i predmetima opće uporabe,

2. mjerenje stupnja izloženosti ionizirajućim zračenjima djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja, bolesnika koji su izloženi ionizirajućim zračenjima tijekom dijagnostike ili liječenja te ostalih pripadnika pučanstva,

3. izdavanje mišljenja u postupku utvrđivanja ispunjenja uvjeta za obavljanje djelatnosti u svezi s izvorima ionizirajućih zračenja,

4. periodičko ispitivanje izvora ionizirajućih zračenja u propisanim rokovima i procjena njihova utjecaja na djelatnike, ostalo pučanstvo i okoliš,

5. mjerenje razine zračenja i stupnja radioaktivna onečišćenja u prostorima u kojima se rabe radioaktivne tvari koje mogu dospjeti u okoliš,

6. zbrinjavanje radioaktivna otpada,

7. provjera ispravnosti mjerila ionizirajućih zračenja i osobnih zaštitnih sredstava.

Članak 31.

Stručne poslove zaštite od ionizirajućih zračenja iz članka 30. ovoga Zakona mogu obavljati pravne osobe koje ovlasti ministar zdravstva, po pribavljenom mišljenju Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ministar zdravstva daje pravnim osobama koje ispunjavaju propisane uvjete s obzirom na djelatnike, prostor i opremu.

Propis kojim će se utvrditi uvjeti iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar zdravstva.

Popis pravnih osoba koje mogu obavljati stručne poslove zaštite od ionizirajućih zračenja iz članka 30. ovoga Zakona objavljuju se u "Narodnim novinama".

Članak 32.

Izvori ionizirajućih zračenja i djelatnosti s tim izvorima ne smatraju se štetnima za zdravlje ljudi ako ispunjavaju uvjete kako slijedi:

1. ukupna količina zračenja u jednome satu na udaljenosti od 0,1 m od bilo koje točke na površini izvora ionizirajućega zračenja ni pod kojim uvjetima rada ne može prijeći 1 mikrosivert,

2. najveća energija ionizirajućih zračenja koje proizvodi električni uređaj u bilo kojem trenutku tijekom uporabe ne može prijeći vrijednosti utvrđene provedbenim propisom iz stavka 2. ovoga članka,

3. najveća aktivnost ili koncentracija aktivnosti radioaktivnih tvari koju sadrži izvor ionizirajućih zračenja u bilo kojem trenutku tijekom uporabe ne prelazi vrijednosti utvrđene provedbenim propisom iz stavka 2. ovoga članka.

Uvjete iz točke 1., 2. i 3. stavka 1. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja iz stavka 1. ovoga članka izuzete su iz nadzora i na njih se ne primjenjuju odredbe članka 23. do 25. ovoga Zakona.

Korisnik nakon završetka uporabe izvora ionizirajućih zračenja iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati njihovo odlaganje sukladno uvjetima koji su propisani člankom 35. ovog Zakona.

Članak 33.

Prijevoz radioaktivnih tvari mogu obavljati pravne i fizičke osobe uz odobrenje ministra zdravstva, a po ispunjenju uvjeta iz članka 25. ovoga Zakona i uvjeta iz Zakona o prijevozu opasnih tvari.

IV. IZVANREDNI DOGAĐAJ

Članak 34.

Sukladno međunarodnim propisima i preporukama, a po prethodno pribavljenu mišljenju ministra gospodarstva, ministra obrane, ministra unutarnjih poslova, ministra znanosti i tehnologije, ministra poljoprivrede i šumarstva, ravnatelja Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša i ravnatelja Državne uprave za vode ministar zdravstva predlaže, a Vlada Republike Hrvatske donosi državni plan i program mjera zaštite od ionizirajućih zračenja u slučaju izvanrednog događaja.

Planom i programom iz stavka 1. ovoga članka, na osnovi intervencijskih i izvedenih intervencijskih razina iz članka 12. ovoga Zakona utvrđuju se mjere i način njihove provedbe radi zaštite života i zdravlja ljudi, okoliša, domaćih životinja i poljodjeljstva, određuju se tijela nadležna za provedbu ovih mjera, način izvješćivanja javnosti te način i učestalost periodičke provjere učinkovitosti dijelova ili cjeline plana.

V. RADIOAKTIVNI OTPAD

Članak 35.

Uvjete te način zbrinjavanja i postupanja s radioaktivnim otpadom koji svojim djelovanjem proizvede pravna ili fizička osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja, odnosno druge pravne i fizičke osobe sukladno međunarodnim propisima i preporukama propisuje ministar zdravstva.

Članak 36.

Zabranjuje se uvoz, prerada, skladištenje i odlaganje radioaktivnoga otpada koji nije nastao u Republici Hrvatskoj.

VI. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Članak 37.

Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja kao zdravstvena ustanova za obavljanje stručnih djelatnosti iz područja zaštite od zračenja obvezan je dostaviti ministru zdravstva godišnje pismeno izvješće o stanju primjene mjera zaštite od ionizirajućih zračenja u okviru svojih nadležnosti iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i nadležnosti određenih ovim Zakonom.

Članak 38.

Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja uz nadležnosti iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti obavlja i sljedeće poslove:

1. oblikuje standarde i metode u praćenju stanja zaštite od ionizirajućih zračenja,

2. potiče znanstvena, stručna, statistička i druga istraživanja, proučava i procjenjuje svekolik utjecaj ionizirajućih zračenja,

3. potiče osnivanje povjerenstava i radnih tijela radi izrade stručnih mišljenja i ocjene stanja iz područja zaštite od zračenja,

4. izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovitu i dopunsku izobrazbu djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja,

5. daje mišljenja ministru zdravstva o pravnim osobama koje se prijavljuju za obavljanje određenih poslova zaštite od zračenja i nadzire njihov rad,

6. daje mišljenja i preporuke ministru zdravstva potrebite u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja,

7. surađuje s međunarodnim, nacionalnim organizacijama i ustanovama za zaštitu od zračenja te prati međunarodne propise, preporuke i ugovore iz toga područja,

8. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 39.

Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja i Hrvatski zavod za medicinu rada zajednički izrađuju doktrinu u svezi s praćenjem učinaka ionizirajućih zračenja na zdravstveno stanje djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja.

VII. POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Članak 40.

Radi ocjene stanja zaštite od ionizirajućih zračenja u državi, zauzimanja stavova i predlaganja mjera u redovnim uvjetima i pri izvanrednim događajima Vlada Republike Hrvatske imenuje Povjerenstvo za zaštitu od zračenja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 41.

Povjerenstvo čini devet članova i to:

1. ministar zdravstva,

2. pomoćnik ministra znanosti i tehnologije zadužen za tehnologiju,

3. pomoćnik ministra gospodarstva zadužen za energetiku,

4. pomoćnik ministra unutarnjih poslova zadužen za civilnu zaštitu,

5. ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša,

6. ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo,

7. ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja,

8. jedan član po prijedlogu ministra obrane,

9. jedan član iz reda istaknutih stručnjaka iz područja zaštite od zračenja po prijedlogu ministra zdravstva.

Predsjednik je Povjerenstva ministar zdravstva.

Povjerenstvo je obvezno donijeti poslovnik o radu.

Članak 42.

Povjerenstvo daje prijedloge i mišljenja Vladi Republike Hrvatske u svezi sa zaštitom od zračenja te praćenju provedbe predloženih mjera.

Povjerenstvo izvješćuje Vladu Republike Hrvatske po potrebi, a najmanje jedanput godišnje o:

- stanju zaštite od ionizirajućih zračenja, provedbi mjera zaštite te ocjeni ozračenja kritičnih skupina iz pučanstva kao i svekolikog pučanstva u Republici Hrvatskoj;

- strategiji razvoja i organizaciji zaštite od zračenja u Republici Hrvatskoj;

- prijedlozima propisa kojima se uređuje područje zaštite od zračenja;

- međunarodnoj suradnji na području zaštite od zračenja, a posebice o pristupanju međunarodnim ugovorima iz tog područja;

- i drugim pitanjima u svezi sa zaštitom od zračenja u Republici Hrvatskoj.

VIII. NADZOR

Članak 43.

Upravni nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo zdravstva.

Inspekcijski nadzor nad odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona obavlja Ministarstvo zdravstva.

Inspekcijski nadzor nad odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u oružanim snagama Republike Hrvatske provode sanitarni inspektori oružanih snaga Republike Hrvatske uz suradnju sa sanitarnim inspektorima Ministarstva zdravstva.

Članak 44.

Ako tijekom inspekcijskoga nadzora ili na temelju izvješća Hrvatskoga zavoda za zaštitu od zračenja, Hrvatskoga zavoda za medicinu rada i ovlaštene pravne osobe, utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju ovoga Zakona državni sanitarni inspektor će:

1. privremeno ili trajno zabraniti uporabu, promet ili prijevoz izvora ionizirajućih zračenja i obavljanja drugih djelatnosti u svezi s izvorima ionizirajućih zračenja;

2. zabraniti rad djelatnicima koji ne ispunjavaju zdravstvene uvjete za rad s izvorima ionizirajućih zračenja;

3. zabraniti rad s izvorima ionizirajućih zračenja djelatnicima koji nemaju odgovarajuću stručnu spremu i uputiti ih na dopunsko obućavanje;

4. zabraniti postupanje s radioaktivnim otpadom, ako ono nije u skladu s propisima.

U slučaju iz točke 1. i 4. stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva će rješenjem odrediti način daljnjeg postupanja i raspolaganja izvorima ionizirajućih zračenja na trošak nositelja odobrenja.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 45.

Novčanom kaznom u iznosu od 900.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja u cilju stjecanja materijalne koristi uveze, prerađuje, skladišti ili odlaže na teritoriju Republike Hrvatske radioaktivni otpad koji nije nastao u Republici Hrvatskoj (članak 36.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna.

Članak 46.

Novčanom kaznom u iznosu 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako obavlja djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja bez odobrenja (članak 24.),

2. ako svojim djelovanjem prouzroči onečišćenje okoliša, prostorija i osoba radioaktivnim tvarima i ne osigura uklanjanje radioaktivnoga onečišćenja (članak 29. stavak 1.),

3. ako pri zbrinjavanju radioaktivnog otpada postupa protivno propisanim uvjetima (članak 35.),

4. ako ne postupi po rješenju državnoga sanitarnog inspektora kojim je naređena provedba kakve radnje ili mjere (članak 44.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu 50.000,00 do 100.000,00 kuna.

Članak 47.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako izvore ionizirajućih zračenja primjenjuje u medicini protivno uvjetima koje je propisao ministar zdravstva (članak 13. stavak 2.),

2. ako na poslovima s izvorima ionizirajućih zračenja zaposli osobu koja nema propisanu stručnu izobrazbu ili osobu ne uputi na dopunsko obrazovanje (članak 15.),

3. ako na poslovima s izvorima ionizirajućih zračenja zaposli osobu bez prethodnoga zdravstvenog pregleda ili osobu koja ne ispunjava propisane zdravstvene uvjete za rad s izvorima ionizirajućih zračenja te ako osobe koje su tijekom rada izložene ozračenju ne uputi na redoviti zdravstveni pregled u propisanom roku (članak 16.),

4. ako na poslovima s izvorima ionizirajućih zračenja zaposli osobe mlađe od 18 godina, žene tijekom trudnoće, žene tijekom dojenja na poslovima s otvorenim izvorima ionizirajućih zračenja (članak 18.),

5. ako tijekom školovanja za rad s izvorima ionizirajućih zračenja ozračenju izloži osobu mlađu od 18 godina protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom (članak 19.),

6. ako izvore ionizirajućih zračenja rabi protivno uvjetima koje je odredio ministar zdravstva (članak 20.),

7. ako ne imenuje odgovornu osobu za zaštitu od zračenja odgovarajuće stručne spreme (članak 26.),

8. ako svojim djelatnicima ne osigura odgovarajuću zaštitnu opremu i sredstva te uređaje za mjerenje osobnoga ozračenja i ne provodi sve druge mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja kojima se ozračenje smanjuje na najmanju moguću mjeru, a obvezno ispod propisanih granica, ne osigura ispitivanje izvora ionizirajućih zračenja u propisanim rokovima ili ako ih ne obavi na propisan način te ako ne posjeduje urednu evidenciju o tim pregledima (članak 27.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 48.

Novčanom kaznom u iznosu 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba iz članka 31. ovog Zakona ako ne vodi evidencije i ne dostavlja izvješća i podatke na način utvrđen ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 27. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu 2.500,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu do 10.000,00 kuna kaznit će sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva na mjestu nadzora djelatnika koji radi s izvorima ionizirajućih zračenja za prekršaj, ako radi bez zdravstvenog pregleda (članak 16.), ako ne rabi raspoloživu zaštitnu opremu tijekom rada ili ako ne nosi uređaj za mjerenje osobnog ozračenja (članak 21.).

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom, ministar zdravstva donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ovlašćuje se ministar zdravstva da propisima iz stavka 1. ovoga članka propiše prekršaje i novčane kazne za te prekršaje.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva obvezna je donijeti Državni plan i program mjera zaštite u slučaju izvanrednoga događaja u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 51.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o mjerama za zaštitu od ionizirajućih zračenja i za sigurnost nuklearnih objekata i postrojenja ("Narodne novine", br. 18/81.) osim odredbi članka 2., članka 3. stavak 1. podstavka četiri, šest i sedam, članka 4., članka 6., članka 7. stavka 2., članka 21. do 30., članka 31. stavka 2. i članka 32. u dijelu koji se odnosi na nuklearnu sigurnost i odredbe Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o posebnim mjerama sigurnosti pri upotrebi nuklearne energije ("Narodne novine", br. 53/91., 26/93. i 29/94.) som odredbi članka 5., članka 6. stavka 2., članka 28. do 59. i članka 66. u dijelu koji se odnosi nuklarnu siugurnost.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 50. ovoga Zakona, osim odredbi koje su protivne ovomu Zakonu, ostaju na snazi propisi doneseni na osnovi zakona iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 52.

Pravne osobe ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućih zračenja iz članka 30. ovoga Zakona nastavljaju s radom uz uvjet da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu propisa iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona usklade svoj rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona.

Pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka koje ne usklade svoj rad i poslovanje do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka prestaje ovlast za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućih zračenja iz članka 30. ovoga Zakona, o čemu će rješenjem odlučiti ministar zdravstva.

Članak 53.

Početak petogodišnjeg razdoblja iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona počinje se računati od 1. siječnja 2000.

Članak 54.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a počinje se primjenjivati po proteku 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 542-02/98-01/01
Zagreb, 5. ožujka 1999.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.