Zakon o otrovima

NN 27/1999 (19.3.1999.), Zakon o otrovima

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OTROVIMA

Proglašavam Zakon o otrovima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 5. ožujka 1999.

Broj: 081-99-523/1
Zagreb, 11. ožujka 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON O OTROVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite okoliša od štetna djelovanja otrova te sprečavanja zlouporabe otrova ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za obavljanje proizvodnje, prometa, uporabe i zbrinjavanja otrova te nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem otrova.

Članak 2.

Otrovima u smislu ovoga Zakona smatraju se tvari prirodnoga ili sintetskoga podrijetla i proizvodi proizvedeni od tih tvari, koji uneseni u ljudsko tijelo ili u dodiru s ljudskim tijelom mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili štetno djelovati na okoliš te tvari čijom razgradnjom ili uništavanjem nastaju otrovne tvari.

Članak 3.

Tvari u smislu ovoga Zakona jesu kemijski elementi ili kemijski spojevi prirodnoga ili sintetskoga podrijetla te smjese kemijskih elemenata i spojeva prirodnoga ili sintetskoga podrijetla.

Proizvodi u smislu ovoga Zakona jesu gotove tvari određena oblika, svojstva i namjene izrađene za promet i uporabu.

Stare tvari u smislu ovoga Zakona jesu tvari za koje nije potrebna toksikološka ocjena, a nalaze se na Popisu starih tvari Europske unije.

Članak 4.

Proizvodnjom otrova u smislu ovoga Zakona smatra se cjelovit postupak pripreme, izradbe, prerade, pakiranja, razređivanja, otapanja, skladištenja te prijevoza otrova u postupku proizvodnje.

Proizvodnjom otrova u smislu ovoga Zakona smatra se i svaki dio cjelovita postupka proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka ako time nastaje proizvod u originalnu pakiranju.

Članak 5.

Prometom otrova u smislu ovoga Zakona smatra se opremanje otrova, skladištenje, uvoz, izvoz, prijevoz, trgovina i svaki drugi način stavljanja otrova u promet.

Članak 6.

Uporabom otrova u smislu ovoga Zakona smatra se uporaba otrova u provođenju mjera za zaštitu zdravlja ljudi, provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u komunalnoj higijeni, za zaštitu okoliša, zaštitu bilja i životinja te u druge svrhe u gospodarskim i negospodarskim djelatnostima kada je to potrebno u tehnološkom postupku za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 7.

Zbrinjavanjem otrova u smislu ovoga Zakona smatraju se svi postupci uklanjanja otrova ili njihovih ostataka iz prometa.

Zbrinjavanje otrova obavlja se njihovim odlaganjem, uništavanjem, razgradnjom ili sintezom novih tvari, odnosno drugim postupcima u skladu s načelima zaštite okoliša, međunarodnoga prava i najbolje svjetske prakse.

Članak 8.

Zaštitom okoliša od štetna djelovanja otrova, u smislu ovoga Zakona, smatra se zaštita zraka, vode, mora, tla, ljudske i životinjske hrane, biljnoga i životinjskoga svijeta, zaštita radne okoline i zaštita zaposlenika koji rade u proizvodnji, prometu, uporabi ili u zbrinjavanju otrova te zaštita osoba koje pri obavljanju gospodarske djelatnosti rabe otrove u dijelu u kojemu to nije regulirano propisima o zaštiti na radu.

Članak 9.

Na proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje otrova koji su po svojoj prirodi zapaljivi i eksplozivni primjenjuju se propisi o zapaljivim i eksplozivnim tvarima.

Na prijevoz otrova primjenjuju se propisi o prijevozu opasnih tvari.

Članak 10.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se:

1. na lijekove prema propisima o stavljanju u promet lijekova u medicini i veterini,

2. na otrove koji se rabe u znanstvenoistraživačke svrhe, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno,

3. na duhanske proizvode i sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela u skladu s propisima o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe,

4. na otpad koji nije opasan za okoliš na koji se primjenjuju propisi o postupanju s otpadom,

5. na radioaktivni otpad na koji se primjenjuju propisi o zaštiti od ionizirajućih zračenja,

6. na otpadne vode na koje se primjenjuju propisi o otpadnim vodama.

Članak 11.

Otrovi se mogu stavljati u promet i rabiti ako je toksikološkom ocjenom utvrđeno da njihova uporaba u namijenjene svrhe i na određen način nije štetna za zdravlje ljudi i ne djeluje štetno na okoliš.

Članak 12.

Toksikološku ocjenu otrova daje pravna osoba koja udovoljava uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika te koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne osobe za davanje toksikološke ocjene otrova propisuje ministar zdravstva.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kemijska, biološka, toksikodinamska, toksikokinetska i druga ispitivanja otrova te moraju udovoljavati uvjetima utvrđenim propisima o dobroj laboratorijskoj praksi.

Propis o dobroj laboratorijskoj praksi iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar zdravstva.

Članak 13.

Na temelju mišljenja Povjerenstva za otrove Ministarstva zdravstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za otrove) ministar zdravstva ovlašćuje pravne osobe koje udovoljavaju propisanim uvjetima za davanje toksikološke ocjene otrova.

Povjerenstvo za otrove iz stavka 1. ovoga članka ima sedam članova koje imenuje ministar zdravstva iz redova stručnjaka iz područja toksikologije, farmacije, medicine, biotehnologije, veterine i fitomedicine.

Ovlaštenje za davanje toksikološke ocjene otrova iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Ovlaštenje za davanje toksikološke ocjene otrova ne može se dati pravnoj osobi koja obavlja djelatnost proizvodnje, prometa ili zbrinjavanja otrova te pravnoj osobi koja rabi otrove.

Članak 14.

Ispitivanje otrova radi davanja toksikološke ocjene obavlja se o trošku i na zahtjev proizvođača otrova, pravne osobe koja će ga staviti u promet ili rabiti ili predstavništva, odnosno ovlaštenoga zastupnika stranoga proizvođača otrova.

Postupak i način davanja toksikološke ocjene otrova propisuje ministar zdravstva.

Članak 15.

Otrovi se ne mogu staviti u promet i rabiti dok se ne razvrstaju u skupinu otrovnosti.

Otrovi se razvrstavaju u Skupinu I, Skupinu II i Skupinu III prema akutnoj otrovnosti i srednjoj smrtnoj dozi za laboratorijske životinje zavisno od oralnoga, inhalacijskoga djelovanja ili djelovanja otrova preko kože.

Razvrstavanje otrova u skupine obavlja se i sukladno mjerilima za određivanje opasnosti otrova koja se odnose na kroničnu otrovnost, karcinogenost, mutagenost, embriotoksi- čnost, teratogenost te alergogena, nadražujuća i slična svojstva otrova, odnosno prema podacima o njihovoj akutnoj toksičnosti za ljude.

Mjerila za razvrstavanje otrova u skupine iz stavka 2. i 3. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Članak 16.

Zahtjev za razvrstavanje otrova u skupinu otrova ministru zdravstva podnosi pravna osoba koja otrov proizvodi, uvozi ili stavlja u promet, odnosno predstavništvo ili ovlašteni zastupnik stranog proizvođača sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Uz zahtjev za razvrstavanje otrova iz stavka 1. ovoga članka prilaže se toksikološka ocjena otrova.

Članak 17.

Rješenje o razvrstavanju otrova u skupinu otrova donosi ministar zdravstva po pribavljenom mišljenju Povjerenstva za otrove.

Članak 18.

Otrovi se ne mogu staviti u promet ni rabiti ako se ne nalaze na Listi otrova.

Listu otrova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar zdravstva.

Lista otrova objavljuje se u "Narodnim novinama".

Za tvari koje se nalaze na Listi otrova nije potrebno davati toksikološku ocjenu. Iznimno, ministar zdravstva može na temelju znanstvenih spoznaja o štetnu djelovanju na zdravlje ljudi i okoliš te na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za toksikologiju i Povjerenstva za otrove za tvari koje se nalaze na Listi otrova odlučiti o potrebi ponovne toksikološke ocjene.

Članak 19.

Zabranjuje se proizvodnja, promet i uporaba otrova za koje se tijekom uporabe utvrdi štetno djelovanje na zdravlje ljudi ili na okoliš unatoč pravilnoj primjeni u namijenjene svrhe i provedbe mjera zaštite od njihovoga štetnog djelovanja.

Zabranjuje se proizvodnja i promet otrova koji nisu pod redovitim laboratorijskim nadzorom (nestandardiziranih otrova i onih u neoriginalnu pakiranju).

Obveza je svake pravne i fizičke osobe koja raspolaže podacima o štetnom djelovanju otrova da o tome izvijesti Hrvatski zavod za toksikologiju.

Proizvodnju, promet i uporabu otrova iz stavka 1. ovoga članka rješenjem zabranjuje ministar zdravstva.

Rješenje iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

Zabranjuje se uvoz otrova u Republiku Hrvatsku radi zbrinjavanja i odlaganja.

Članak 21.

Zabranjuje se reklamiranje otrova kojim bi korisnici i ostalo pučanstvo mogli biti dovedeni u zabludu glede sastava, namjene ili djelovanja otrova te reklamiranje ili označavanje da otrovi nisu štetni za zdravlje ljudi ili za okoliš.

Članak 22.

Ministar zdravstva utvrđuje Listu otrova čija se proizvodnja, promet i uporaba zabranjuju.

Uporaba otrova sa Liste iz stavka 1. ovoga članka iznimno je dopuštena u industrijskoj proizvodnji uz uvjete i na način određene propisom koji ministar gospodarstva donosi uz suglasnost ministra zdravstva.

Lista otrova iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 23.

Vrstu ambalaže i način rukovanja ambalažom za otrove propisuje ministar zdravstva.

Neupotrijebljeni otrovi, otrovi kojima je istekao rok valjanosti, otrovi za koje se tijekom uporabe utvrdi štetno djelovanje na zdravlje ljudi ili okoliš te ambalaža koja je upotrijebljena za pakiranje otrova uništavaju se, uklanjaju, odnosno zbrinjavaju sukladno uputi priloženoj uz pakiranje otrova.

Način uklanjanja neupotrijebljenih otrova i ambalaže koja je upotrijebljena za pakiranje otrova te način povlačenja otrova iz prometa propisuje ministar zdravstva.

II. PROIZVODNJA, PROMET, UPORABA I ZBRINJAVANJE OTROVA

Članak 24.

Pravna osoba koja obavlja djelatnost proizvodnje, odnosno prometa otrova te pravna osoba koja rabi, odnosno zbrinjava otrove ili obavlja djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te fizička osoba koja obavlja promet na malo otrovima, odnosno koja rabi otrove, ne može započeti obavljanje djelatnosti ako rješenjem nadležnoga tijela nije utvrđeno da udovoljava propisanim uvjetima glede prostora, opreme, zaposlenika i zaštite na radu.

Pravna, odnosno fizička osoba obvezna je pri upisu djelatnosti u registar nadležnoga tijela priložiti rješenje o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 25.

Proizvodnjom otrova mogu se baviti, odnosno otrove mogu rabiti u obavljanju svoje djelatnosti pravne osobe koje ispunjavaju ove opće uvjete:

1. da imaju građevine izgrađene od čvrsta materijala s posebnim prostorijama za smještaj sirovina, za pripremu proizvodnje, za proizvodnju, odnosno uporabu otrova, držanje otrova do njihova izdavanja i za čuvanje neuništenih otrova i ambalaže te da je nadležno tijelo dalo suglasnost za uporabu tih prostorija, odnosno građevina nakon što je utvrđeno da mjesto, način izgradnje građevine i kakvoća obrade zidova i podova, osvjetljenje, ventilacija, temperatura i vlažnost zraka u radnim i pomoćnim prostorijama odgovaraju sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima za određenu namjenu,

2. da imaju odgovarajuću opremu za proizvodnju, odnosno uporabu otrova, koja mora biti tehnički otporna na djelovanje tvari s kojima dolazi u dodir te da su uređaji, aparati i mjerni instrumenti u potpuno ispravnu stanju,

3. da svi zaposlenici koji obavljaju poslove u proizvodnji ili uporabi otrova imaju osnovna znanja o zaštiti od otrova s kojima rade,

4. da prema opsegu i prirodi svoga poslovanja, ovisno o svojstvima otrova, imaju dovoljan broj zaposlenika visoke stručne spreme pod čijim se nadzorom obavljaju svi dijelovi rada u proizvodnji, odnosno uporabi otrova,

5. da su zaposlenici iz točke 3. i 4. ovoga stavka zdravstveno sposobni za rad s otrovima,

6. da imaju osigurana sredstva za pružanje prve pomoći i za održavanje opće i osobne higijene.

Posebne uvjete za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka te uvjete koje moraju ispunjavati fizičke osobe koje rabe otrove propisuje ministar zdravstva.

Posebne uvjete za uporabu otrova za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske propisuje ministar obrane uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 26.

Pravna osoba koja rabi otrove u znanstvenoistraživačke svrhe mora udovoljavati uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima.

Uvjete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Članak 27.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost prometa otrovima moraju ispunjavati ove opće uvjete:

1. da imaju građevine, odnosno prostorije izgrađene od čvrsta materijala za skladištenje, čuvanje i izdavanje otrova za koje je nalazom nadležnoga tijela utvrđeno da glede mjesta, načina izgradnje i kakvoće zidova, osvijetljenosti, ventilacije, temperature i vlažnosti udovoljavaju tehničkim i sanitarno higijenskim uvjetima,

2. da zapošljavaju osobe visoke stručne spreme iz područja kemije, farmacije, medicine, veterine, biologije, agronomije ili šumarstva, pod čijim se nadzorom otrovi skladište, čuvaju i izdaju,

3. da svi zaposlenici koji obavljaju poslove prometa otrova imaju posebna znanja o zaštiti od otrova.

Posebne uvjete za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka te uvjete koje moraju ispunjavati fizičke osobe koje obavljaju promet na malo otrovima propisuje ministar zdravstva.

Članak 28.

Nadležna tijela za donošenje rješenja iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona jesu:

1. Ministarstvo zdravstva:

- za proizvodnju otrova i promet otrova na veliko,

- za uporabu i zbrinjavanje otrova iz Skupine I.

2. Županijski ured, odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zdravstva,

- pravnim ili fizičkim osobama za promet otrova na malo iz Skupine II i Skupine III,

- pravnim osobama za uporabu i zbrinjavanje otrova iz Skupine II i skupine III te fizičkim osobama za uporabu otrova iz Skupine I, ako je za obavljanje njihove djelatnosti nužna uporaba ovih otrova.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje otrova za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske rješenje iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona donosi ministar obrane uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Protiv rješenja iz stavka 1. točke 1. i stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

Protiv rješenja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka može se podnijeti žalba Ministarstvu zdravstva u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

Troškove provedbe postupka utvrđivanja uvjeta sukladno stavku 1. članka 24. ovoga Zakona snose podnositelji zahtjeva.

Članak 29.

Oprema za proizvodnju, promet, uporabu ili zbrinjavanje otrova ne smije se rabiti u druge svrhe, osim ako je proveden postupak dekontaminacije.

Pribor, oprema i uređaji za proizvodnju, promet, uporabu, odnosno zbrinjavanje otrova moraju biti izrađeni od materijala kemijski otporna na djelovanje otrova i mehanički izdržljiva radi sigurna rukovanja.

Uvjete za uporabu opreme za proizvodnju, promet, uporabu, odnosno zbrinjavanje otrova iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Članak 30.

Pravna osoba koja obavlja djelatnost proizvodnje, odnosno prometa otrova te pravna osoba koja rabi, odnosno zbrinjava otrove i fizička osoba koja rabi otrove ili obavlja promet na malo otrovima mora otrove držati u posebnim prostorijama, silosima, spremnicima, cjevovodima ili drugim odgovarajućim posudama ili postrojenjima u kojima ne smiju biti drugi proizvodi.

Pojedini otrovi iz Skupine III osim sredstava za zaštitu bilja mogu se držati u prostorijama koje služe i za druge potrebe ako se drže u posebnim ormarima i odvojeno od drugih proizvoda u skladu s utvrđenim uvjetima.

Popis otrova iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar zdravstva.

Uvjete iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Otrovi se ne mogu držati u prostorijama koje služe prometu namirnica ili predmeta opće uporabe ni u prostorijama koje služe prometu stočne hrane.

Članak 31.

Prostorije i ormari u kojima se drže otrovi moraju biti zaključani, a ključevi moraju biti pohranjeni kod zaposlenika odgovorna za smještaj i čuvanje otrova u pravnoj osobi koja obavlja djelatnost proizvodnje, prometa, ili zbrinjavanja otrova, odnosno kod fizičke osobe koja rabi otrove.

Na svim vratima prostorija i ormara u kojima se drže otrovi mora stajati natpis "Otrov".

Članak 32.

Pravna, odnosno fizička osoba ne smije zaposliti na radnome mjestu na kojem se radi s otrovima osobe koje nemaju posebna znanja o zaštiti od otrova.

Potvrdu o stečenom znanju te provjeri znanja o zaštiti od otrova daje Hrvatski zavod za toksikologiju.

Uvjete i način stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova propisuje ministar zdravstva.

Pravna, odnosno fizička osoba ne smije zaposliti na radnome mjestu na kojem se radi s otrovima osobu bez uvjerenja o obavljenu zdravstvenom pregledu prije početka rada, te ih je obvezna upućivati na periodičke zdravstvene preglede.

Vrstu zdravstvenoga pregleda iz stavka 4. ovoga članka te rokove periodičkih zdravstvenih pregleda tijekom rada s otrovima, po prethodno pribavljenu mišljenju Hrvatskog zavoda za toksikologiju i Hrvatskog zavoda za medicinu rada, propisuje ministar zdravstva.

Očevidnik o zdravstenim pregledima zaposlenika koji rade s otrovima vodi Hrvatski zavod za toksikologiju.

Način vođenja očevidnika iz stavka 6. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Iznimno od stavka 6. ovoga članka, očevidnike o zdravstvenim pregledima zaposlenika oružanih snaga Republike Hrvatske koji rade s otrovima vodi nadležna uprava Ministarstva obrane Republike Hrvatske koja podatke iz ovih očevidnika tromjesečno dostavlja Hrvatskom zavodu za toksikologiju.

Način vođenja očevidnika iz stavka 8. ovoga članka propisuje ministar obrane uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Osobe koje rade s otrovima obvezne su za vrijeme rada s otrovima nositi zaštitnu odjeću, obuću i ostalu zaštitnu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu.

Članak 33.

Pravna osoba koja obavlja djelatnost proizvodnje, odnosno prometa otrova te pravna osoba koja rabi, odnosno zbrinjava otrove te fizička osoba koja obavlja promet na malo otrova ili rabi otrove pri obavljanju djelatnosti mora imati osiguranu potrebnu količinu odgovarajućih sredstava za pružanje prve pomoći u slučaju otrovanja.

Pravna osoba, odnosno fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je izraditi upute o postupcima i sredstvima za sprečavanje trovanja, o načinu pružanja prve pomoći u slučaju otrovanja te o postupcima dekontaminacije od otrova koji se proizvode, stavljaju u promet, rabe ili zbrinjavaju.

Uputa iz stavka 2. ovoga članka mora biti vidljivo istaknuta u prostoriji u kojoj se obavlja proizvodnja, promet, uporaba ili zbrinjavanje otrova, a uputa istoga sadržaja mora se nalaziti uz svako pakiranje otrova.

Odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka Zakona odnose se i na pravnu osobu koja rabi otrove u znanstvenoistraživačke svrhe.

Članak 34.

Otrovi se ne smiju skladištiti u zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode.

Otrovi iz Skupine I koji djeluju u obliku plina moraju se skladištiti izvan naseljenih mjesta na dovoljnoj udaljenosti od najbližega objekta za boravak ljudi na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za toksikologiju po pribavljenu odobrenju ministra zdravstva.

Uvjete i način skladištenja otrova iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Otrovi iz stavka 2. ovoga članka ne smiju se držati u prostorijama u kojima su uskladištene nagrizajuće ili zapaljive tvari, odnosno eksplozivi. U neporednoj blizini skladišta iz stavka 2. ovoga članka ne smiju biti uskladištene tvari koje bi mogle oslobađanjem, zapaljenjem ili ekplozijom ugroziti skladište otrova.

Simulaciju oslobađanja i kretanja otrova u okolišu, na temelju koje se određuje dovoljna udaljenost od naselja, mjere zaštite i sprečavanja oslobađanja otrova iz stavka 2. ovoga članka mogu obavljati pravne osobe koje ovlasti ministar zdravstva.

Skladištenje otrova iz stavka 2. ovoga članka odobrava ministar zdravstva.

Članak 35.

Otrovi se mogu stavljati u promet samo u originalnu pakiranju proizvođača otrova, u količinama prilagođenim potrebama tržišta i u ambalaži koja osigurava jednostavnu i sigurnu uporabu.

Članak 36.

Otrovi koji se stavljaju u promet moraju imati na svakom spremniku, odnosno na svakome pojedinačnom pakiranju ili uz svako pojedinačno pakiranje otrova deklaraciju koja sadrži ove podatke:

1. zaštićeno, generičko i kemijsko ime otrova,

2. registarski broj otrova iz međunarodnoga registra kemikalija (CAS broj),

3. sadržaj svih aktivnih tvari i drugih sastojaka koji se u smislu ovoga Zakona smatraju otrovima,

4. datum proizvodnje,

5. rok uporabe,

6. naziv i adresu proizvođača,

7. naziv i adresu uvoznika,

8. način i uvjete skladištenja i čuvanja,

9. znakove opasnosti i oznake upozorenja i obavješćiva nja,
 10. serijski broj.

Propis o označavanju i obilježavanju otrova iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar zdravstva.

Članak 37.

Osim podataka iz članka 36. ovoga Zakona deklaracija otrova iz Skupine I mora sadržavati natpis: "Vrlo jaki otrov", iz Skupine II: "Otrov", iz Skupine III: "Štetna tvar", ispisan velikim slovima i označen propisanim oznakama kojima se označava otrovnost i štetnost pojedinih otrova.

Ako su otrovi eksplozivni ili zapaljivi, ili imaju oksidirajuće, nagrizajuće ili nadražujuće djelovanje, deklaracija obvezno sadrži, osim podataka iz članka 36. ovoga Zakona, oznake iz stavka 1. ovoga članka i uobičajene oznake za označavanje eksplozivnosti, zapaljivosti, oksidirajućega, nagrizajućega, odnosno nadražujućega djelovanja otrova, u skladu s posebnim propisima.

Članak 38.

Uz svako jedinično pakiranje otrova pored deklaracije mora biti priložena i uputa sa sljedećim sadržajem; fizikalni oblik ili formulacija i svojstvo otrova, način uporabe otrova i mjere zaštite pri radu, simptomi otrovanja i način i sredstva za pružanja prve pomoći u slučaju otrovanja, način zbrinjavanja, odnosno uništavanja neupotrijebljenog otrova i ambalaže, postupke za slučaj nesreće u zatvorenom prostoru i pri prijevozu, mjere zaštite okoliša od štetna djelovanja otrova i značenje oznaka opasnosti, upozorenja i obavješćivanja. Uputa mora biti napisana jednostavno i razumljivo, hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Ako se otrov prema svojoj namjeni može rabiti i u domaćinstvu, uputa iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i sigurnosnu pisanu poruku "Ne smije doći u ruke djece", a za otrove u tekućem stanju i pouku "Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu ni u posude iz kojih se jede i pije, ili u kojima se drže namirnice".

Posude za otrove iz stavka 2. ovoga članka ne smiju izgledom sličiti posudama u kojima se drže namirnice i moraju imati sigurnosni zatvarač koji sprečava djecu u otvaranju posude te ne smiju biti izrađeni od stakla.

Prije stavljanja otrova u promet vanjska strana ambalaže mora biti potpuno čista, kako bi se spriječilo zagađenje otrovima prijevoznih sredstava, skladišta i drugih prostorija u kojima su ovi otrovi smješteni.

Članak 39.

Odredbe članka 30. stavka 2. te članka 36. i 37. ovoga Zakona odnose se i na otrove koji se stavljaju u promet u laboratorijske i znanstvenoistraživačke svrhe.

Članak 40.

Pravna osoba i fizička osoba koja obavlja promet otrova na malo obvezna je prigodom izdavanja otrova upozoriti korisnika na opasnost zbog nepostupanja prema sadržaju upute za uporabu koja je sastavni dio originalnog pakiranja otrova.

Članak 41.

Pravnoj i fizičkoj osobi koja obavlja promet otrova na malo zabranjuje se prodaja otrova osobama mlađim od 18 godina.

Članak 42.

Otrovi koji djeluju u obliku plina ili koji razgradnjom daju otrovne plinove mogu se prodati samo pravnoj osobi koja ima posebno ovlaštenje za rad s ovim otrovima.

Ministarstvo zdravstva daje posebno ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka pravnoj osobi koja osim ostalih uvjeta utvrđenih propisom iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona ima i stručnu osobu visoke stručne spreme odgovarajućeg usmjerenja (farmaceutskog, medicinskog, kemijsko-tehnološkog, veterinarskog, poljoprivrednog ili šumarskog) za rad s ovim otrovima.

Ostali otrovi iz Skupine I izdaju se samo pravnoj osobi koja ima potvrdu Ministarstva zdravstva da u radnom odnosu zapošljava osobu visoke stručne spreme odgovarajućeg usmjerenja za rad s ovim otrovima.

Iznimno od odredbi stavka 2. i 3. ovoga članka za otrove za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka daje ministar obrane uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 43.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa otrova, te pravne osobe koje rabe ili zbrinjavaju otrove te fizičke osobe koje rabe otrove pri obavljanju djelatnosti ili obavljaju promet otrova na malo obvezne su voditi očevidnike o otrovima koje proizvode, stavljaju u promet, rabe ili zbrinjavaju te podatke iz ovih očevidnika dostavljati Hrvatskom zavodu za toksikologiju.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet otrova na malo iz Skupine II obvezne su voditi očevidnike o prometu i kupcima tih otrova, a pravne osobe koje se bave prometom otrova na veliko, obvezne su voditi očevidnike o prometu otrova i o kupcima otrova iz Skupine I i Skupine II.

Propis o načinu vođenja očevidnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka te o načinu dostave podataka iz ovih očevidnika Hrvatskom zavodu za toksikologiju donosi ministar zdravstva.

Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovoga članka očevidnik o otrovima koji se proizvode, stavljaju u promet, rabe ili zbrinjavaju za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske dostavlja se nadležnoj upravi Ministarstva obrane Republike Hrvatske koja podatke iz tih očevidnika tromjesečno dostavlja Hrvatskom zavodu za toksikologiju.

Propis o načinu vođenja očevidnika iz stavka 4. ovoga članka donosi ministar obrane uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 44.

Pravne osobe koje stavljaju otrove u promet obvezne su o svim otrovima koje stavljaju u promet obavijestiti Ministarstvo zdravstva, u roku od osam dana od dana stavljanja otrova u promet. Uz obavijest o stavljanju otrova u promet prilaže se deklaracija i upute za otrov koji se stavlja u promet.

Pravne osobe koje rabe otrove za industrijsku proizvodnju obvezne su o svim otrovima obavijestiti Ministarstvo zdravstva u roku od osam dana od dana primitka otrova.

Članak 45.

Otrovi namijenjeni održavanju komunalne higijene, za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, odstranjenje lošeg mirisa i dekontaminaciju mogu se stavljati u promet i rabiti za te svrhe, ako je pored toksikološke ocjene u smislu članka 11. ovoga Zakona dana i ocjena njegove učinkovitosti za navedene svrhe, a na temelju kemijskog, fizikalnog i biološkog ispitivanja u Republici Hrvatskoj.

Ministar zdravstva rješenjem utvrđuje koji se otrov može stavljati u promet i rabiti u svrhe navedene u stavku 1. ovoga članka.

Popis otrova za koje je dano rješenje iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 46.

Ocjenu o učinkovitosti otrova za namjene iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona može dati pravna osoba koja ispunjava uvjete utvrđene propisom ministra zdravstva glede prostora, opreme i zaposlenika za obavljanje ispitivanja učinkovitosti otrova namijenjenih održavanju komunalne higijene, dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, odstranjenja lošeg mirisa i dekontaminacije.

Ministar zdravstva na temelju mišljenja Povjerenstva za otrove utvrđuje koje pravne osobe udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

Ovlaštenje iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Ovlaštenje iz stavka 2. ovoga članka ne može se dati pravnim osobama koje ove otrove proizvode ili ih stavljaju u promet ili ih rabe.

Članak 47.

Ispitivanje otrova radi davanja ocjene o učinkovitosti otrova za održavanje komunalne higijene za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, odstranjenje lošeg mirisa i dekontaminaciju mogu zahtijevati pravne osobe koje ove otrove proizvode, stavljaju ih u promet ili rabe u navedene svrhe, druge zainteresirane pravne osobe ili predstavništvo, odnosno ovlašteni zastupnik strane pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Troškove ispitivanja otrova iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 48.

Otrove za vlastite potrebe mogu uvoziti pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za proizvodnju ili uporabu tih otrova, a za potrebe tržišta i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za promet otrova na veliko (u daljnjem tekstu: uvoznik).

Otrov se može uvoziti ako uvoznik ima odobrenje Ministarstva zdravstva i ako je promet otrova koji će se uvesti dopušten na podučju Republike Hrvatske.

Uvoznik je obvezan o prispijeću pošiljke otrova koji uvozi najmanje tri dana ranije obavijestiti graničnog sanitarnog inspektora.

Tijela carinske službe ne mogu obaviti carinjenje otrova bez odobrenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Odredbe iz stavka 1. do 4. ovoga članka primjenjuju se i na otrove koji se uvoze u slobodne i carinske zone ili u konsignacijska skladišta u Republici Hrvatskoj.

Članak 49.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz otrova podnosi uvoznik.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

- trgovački naziv otrova,

- međunarodni naziv otrova i kemijski sastav,

- količinu otrova,

- način pakiranja otrova,

- naziv i adresu proizvođača otrova,

- naziv i adresu primatelja otrova,

- granični prijelaz,

- opis puta s podacima o stajalištima,

- datum uvoza,

- redni broj i skupinu otrova prema Listi otrova,

- obrazloženje svrhe uvoza otrova.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno se podnosi odobrenje za obavljanje proizvodnje, prometa ili uporabe otrova.

III. NADZOR

Članak 50.

Sanitarni nadzor nad prometom na malo, uporabom i zbrinjavanjem otrova Skupine II i III obavljaju sanitarni inspektori županijskih ureda i gradskog ureda Grada Zagreba, a nadzor nad otrovima koji se uvoze te nadzor nad proizvodnjom i prometom otrova na veliko te uporabom i zbrinjavanjem otrova iz Skupine I obavljaju sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.

Sanitarni nadzor nad prometom, uporabom i zbrinjavanjem otrova za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske obavljaju sanitarni inspektori oružanih snaga Republike Hrvatske uz suradnju sanitarnih inspektora Ministarstva zdravstva.

Nadzor nad pravnim osobama ovlaštenim za davanje toksikološke ocjene otrova i ocjene učinkovitosti otrova obavljaju sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.

Članak 51.

Sanitarni nadzor nad otrovima koji se uvoze obavljaju granični sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva na graničnim prijelazima koje odredi ministar zdravstva.

Uvoznik otrova obvezan je prije carinjenja otrova podnijeti graničnom sanitarnom inspektoru zahtjev radi provedbe sanitarnoga nadzora nad otrovom koji se uvozi.

Način provedbe sanitarnoga nadzora iz stavka 1. ovoga članka na graničnim prijelazima propisuje ministar zdravstva.

Članak 52.

Troškove provedbe sanitarnoga nadzora nad otrovima koji se uvoze snosi uvoznik.

Visinu i način plaćanja naknade za troškove sanitarnoga nadzora iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Sredstva od naknada za troškove nadzora iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u državni proračun Republike Hrvatske kao njegov prihod.

Članak 53.

Pravne i fizičke osobe obvezne su sanitarnom inspektoru omogućiti obavljanje nadzora i staviti na raspolaganje potrebnu količinu uzoraka te pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Sanitarni inspektor u provedbi sanitarnog nadzora pregledava poslovne prostorije, objekte, uređaje, opremu i dokumentaciju.

Članak 54.

U obavljanju sanitarnog nadzora sanitarni inspektor ima pravo i dužnost:

1. zabraniti proizvodnju, promet, uporabu ili zbrinjavanje otrova te po potrebi narediti da se otrovi unište, ako utvrdi da unatoč njihovoj pravilnoj uporabi u namijenjene svrhe i provedbi zaštitnih mjera od njihova djelovanja nastaju ili mogu nastati štetne posljedice za zdravlje pučanstva ili životinja i za okoliš,

2. zabraniti uništavanje ili umanjivanje vrijednosti ostataka iz proizvodnje, odnosno uporabe otrova, otpadnih tvari i međuprodukata otrova odnosno otpada koji zbrinjavanjem daju otrovne produkte ako se mogu iskoristiti kao sekundarna sirovina na ekološki prihvatljiv način,

3. zabraniti proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje otrova, ako nisu ispunjeni uvjeti za proizvodnju, promet, uporabu ili zbrinjavanje otrova,

4. zabraniti rad pravnoj i fizičkoj osobi koje ne vode očevidnike u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te ako zaposlenici ne obavljaju propisane zdravstvene preglede,

5. zabraniti proizvodnju, promet, uporabu ili zbrinjavanje otrova pravnoj i fizičkoj osobi ako nije osigurala zaštitnu odjeću, obuću i ostalu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu,

6. zabraniti davanje toksikološke ocjene otrova ili ocjene učinkovitosti otrova pravnoj osobi dok ne udovolji propisanim uvjetima,

7. narediti uklanjanje nedostataka u svezi s proizvodnjom, prometom, uporabom ili zbrinjavanjem otrova, ako takvi nedostaci predstavljaju opasnost za život i zdravlje čovjeka ili za okoliš,

8. narediti ispitivanje otrova radi davanja ocjene njegove otrovnosti pri sumnji na promjenu svojstva otrova,

9. zabraniti promet otrova koji nisu razvrstani u Skupinu I, Skupinu II i Skupinu III,

10. zabraniti promet otrova čija ambalaža, pakiranje i obilježavanje nije u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

11. narediti poduzimanje drugih mjera za koje je ovlašten ovim Zakonom i drugim propisima.

Mjere iz stavka 1. točke 2., 5. i 11. ovoga članka sanitarni inspektor ovlašten je narediti i osobama koje rabe sredstva za zaštitu bilja koja sadrže otrove.

Članak 55.

U obavljanju sanitarnog nadzora nad otrovima koji se uvoze granični sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, ovlašten je:

1. zabraniti prijelaz državne granice otrova čiji promet nije dopušten na području Republike Hrvatske i narediti da se otrov vrati pošiljatelju,

2. zabraniti prijelaz državne granice otrova čija ambalaža, pakiranje ili obilježavanje nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te narediti da se otrov vrati pošiljatelju dok se ne otklone utvrđeni nedostaci,

3. zabraniti prijelaz državne granice otrova bez odobrenja Ministarstva zdravstva i narediti da se otrov vrati pošiljatelju,

4. narediti provođenje i drugih propisanih mjera kad je ugroženo zdravlje ljudi i okoliša.

Članak 56.

Sanitarni inspektor može donijeti usmeno rješenje u sljedećim slučajevima:

1. kada opasnost za zdravlje ili život zahtijeva da se određena mjera poduzme bez odgađanja,

2. kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

Sanitarni inspektor može narediti izvršenje usmenog rješenja odmah. Usmeno rješenje mora se unijeti u zapisnik o obavljenom nadzoru.

Sanitarni inspektor obvezan je izraditi pisani otpravak rješenja u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

Članak 57.

U obavljanju sanitarnog nadzora sanitarni inspektor može uzimati uzorke otrova radi laboratorijskog ispitivanja kako bi se utvrdilo je li uzeti uzorak ispravan te da li ispunjava propisane uvjete za stavljanje otrova u promet.

Pri uzimanju uzorka za analizu sanitarni inspektor u isto vrijeme i na isti način uzima uzorak za superanalizu.

O uzimanju uzorka otrova sanitarni inspektor sastavlja zapisnik.

Primjerak zapisnika iz stavka 3. ovoga članka sanitarni inspektor uručuje odgovornoj osobi u pravnoj osobi odnosno fizičkoj osobi čiji je uzorak otrova uzet radi laboratorijskog ispitivanja.

Članak 58.

Pravna, odnosno fizička osoba koja nije zadovoljna rezultatom analize može u roku od tri dana od priopćenja rezultata analize zahtijevati da se uzorak uputi na superanalizu.

Članak 59.

Ako se analizom ili superanalizom utvrdi da je pregledani uzorak neispravan, odnosno da ne udovoljava propisanim uvjetima za stavljanje u promet, troškove analize, odnosno superanalize plaća pravna, odnosno fizička osoba od koje je uzorak uzet.

Ako se analizom ili superanalizom utvrdi da je pregledani uzorak ispravan, odnosno da udovoljava propisanim uvjetima za stavljanje u promet troškove ispitivanja snosi tijelo uprave čiji je inspektor uzeo uzorak radi ispitivanja.

Rezultat superanalize mjerodavan je i za plaćanje troškova analize.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 60.

Tko neovlašteno proizvodi otrove radi stavljanja u promet, uvozi, rabi, prerađuje, prodaje, zbrinjava ili na drugi način stavlja otrove u promet kaznit će se za kazneno djelo zatvorom u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Otrovi, sirovine te oprema za njihovu proizvodnju oduzet će se.

Članak 61.

Novčanom kaznom od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako stavi u promet ili ako rabi otrov za koji je toksikološkom ocjenom ovlaštene pravne osobe utvrđeno da je njegova uporaba u namijenjene svrhe ili na određen način štetna za zdravlje ljudi i za okoliš (članak 11.), ako stavi u promet ili rabi otrov koji nije razvrstan u skupinu otrova i nije uvršten u Listu otrova (članak 15. stavak 1.) ili ako stavi u promet ili rabi otrov koji se nalazi na Listi otrova za koje je ministar zdravstva donio odluku o potrebi ponovne toksikološke ocjene (članak 18. stavak 4.),

2. ako proizvodi, stavlja u promet ili rabi otrove za koje se tijekom uporabe utvrdilo štetno djelovanje na zdravlje ljudi ili na okoliš protivno zabrani ministra zdravstva (članak 19. stavak 1. i 4.),

3. ako uveze otrov u Republiku Hrvatsku u svrhu zbrinjavanja i odlaganja (članak 20.),

4. ako stavi u promet otrove s Liste otrova čiji je promet zabranjen (članak 22. stavak 1.),

5. ako ne upotrijebi vrstu ambalaže i ne rukuje ambalažom na način određen propisom ministra zdravstva (članak 23. stavak 1.), ako ostatke otrova i ambalažu koja je upotrijebljena za pakiranje otrova uništava, odnosno ukloni i povlači iz prometa protivno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 23. stavak 2.),

6. ako skladišti otrove u zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode (članak 34. stavak 1.) ili otrove Skupine I koji djeluju u obliku plina skladišti u naseljenim mjestima bez dokaza o simulaciji o istodobnom oslobađanju najveće količine ovog otrova (članak 34. stavak 2.), odnosno ako skladišti otrove iz Skupine I koji djeluju u obliku plina u prostoriji s nagrizajućim, zapaljivim ili ekplozivnim tvarima (članak 34. stavak 4.),

7. ako otrove koji djeluju u obliku plina ili koji razgradnjom daju otrovne plinove izda pravnoj osobi koja nema posebno ovlaštenje za rad s ovim otrovima (članak 42. stavak 1.) ili ako ove i ostale otrove iz Skupine I izda pravnoj osobi koja nema potvrdu Ministarstva zdravstva i nema u radnom odnosu zaposlenu stručnu osobu visoke stručne spreme i odgovarajućeg usmjerenja za rad i uporabu otrova (članak 42. stavak 2. i 3.),

8. ako stavlja u promet ili rabi otrove namijenjene održavanju komunalne higijene, za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, odstranjenje lošeg mirisa i dekontaminaciju bez ocjene o učinkovitosti ovog otrova (članak 45. stavak 1.) ili ako ovaj otrov nije rješenjem ministra zdravstva utvrđen otrovom koji se može staviti u promet i rabiti (članak 45. stavak 2.),

9. ako uveze otrov bez odobrenja Ministarstva zdravstva (članak 48. stavak 2.),

10. ako daje toksikološku ocjenu otrova za otrove koji se proizvode, rabe ili zbrinjavaju, a da prethodno nije dobila ovlaštenje ministra zdravstva (članak 13. stavak 1.), ako obavlja simulaciju o istodobnom oslobađanju najveće količine otrova bez ovlaštenja ministra zdravstva (članak 34. stavak 5), ako ocjenu o učinkovitosti otrova za namjene iz članka 45. ovoga Zakona daje, a da prethodno nije dobila ovlaštenje ministra zdravstva (članak 46. stavak 2.),

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 25.000,00 do 50.000,00 kuna.

Otrovi koji su predmet privrednog prijestupa iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se bez naknade i uništiti na trošak počinitelja privrednog prijestupa.

Članak 62.

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 700.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako proizvodi ili stavlja u promet otrove koji nisu pod redovitim laboratorijskim nadzorom (nestandardizirane otrove ili otrove u neoriginalnu pakiranju) (članak 19. stavak 2.),

2. ako reklamira otrove na način kojim bi oni koji rabe otrove i ostalo pučanstvo mogli biti dovedeni u zabludu glede sastava, namjene ili djelovanja otrova te ako reklamira i označava da otrovi nisu štetni za zdravlje ljudi ili za okoliš (članak 21.),

3. ako ne rabi vrstu ambalaže i ne rukuje ambalažom u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 23. stavak 1.),

4. ako započne djelatnost proizvodnje i prometa otrova ili ako rabi, odnosno zbrinjava otrove te ako započne obavljati promet na malo ili rabi otrove prije nego što je rješenjem nadležnog tijela utvrđeno da udovoljava propisanim uvjetima glede prostora, opreme, zaposlenika i zaštite na radu (članak 24. stavak 1.),

5. ako rabi otrove u znanstvenoistraživačke svrhe, a ne udovoljava posebnim uvjetima glede mjera zaštite na radu s otrovima (članak 26.),

6. ako opremu za proizvodnju, promet, uporabu ili zbrinjavanje otrova rabi za svrhe protivno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 29.),

7. ako otrove čijom se proizvodnjom i prometom bavi, odnosno koje rabi ili zbrinjava, drži protivno ovom Zakonu ili propisima donesenim na temelju ovog Zakona (članak 30.),

8. ako zaposli na radnom mjestu na kojem se radi s otrovima, osobu bez dokaza da je stekla znanje o zaštiti za otrove s kojima radi, o zdravstvenoj sposobnosti prije početka rada ili ako tijekom rada te osobe ne uputi na periodičke zdravstvene preglede (članak 32. stavak 1. i 3.);

9. ako osobama koje rade s otrovima ne osigura zaštitnu odjeću i obuću i ostalu zaštitnu opremu (članak 32. stavak 10.),

10. ako ne osigura potrebnu količinu sredstava za pružanje prve pomoći u slučaju trovanja, ne izradi uputu o postupcima i sredstvima za sprečavanje trovanja, o simptomima trovanja otrovima, o načinu pružanja prve pomoći, o mjerama za otklanjanje posljedica trovanja otrovima (članak 33. stavak 1. i 2.),

11. ako stavlja u promet otrove koji nisu u originalnom pakiranju proizvođača otrova ili u količinama prilagođenim tržištu ili u ambalaži koja osigurava jednostavnu i sigurnu uporabu (članak 35.), ako otrov koji stavlja u promet na domaćem tržištu nema na svakom spremniku, odnosno na svakom pojedinačnom pakiranju ili uz svako pojedinačno pakiranje deklaraciju (članak 36. stavak 1.) ili ako se ovi otrovi označavaju i obilježavaju protivno ovom Zakonu ili posebnom propisu ministra zdravstva (članak 36. stavak 2. i članak 37.),

12. ako uz svako pojedinačno pakiranje otrova ne priloži uputu sa sadržajem propisanim ovim Zakonom (članak 38. stavak 1.), odnosno ako uputa za otrov koji se prema svojoj namjeni može rabiti u domaćinstvu nema sadržaj propisan ovim Zakonom (članak 38. stavak 2.),

13. ako stavi u promet otrov koji se prema svojoj namjeni može rabiti u domaćinstvu u posudama koje ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom (članak 38. stavak 3.) te ako stavlja u promet otrove, a da vanjska strana ambalaže nije čista (članak 38. stavak 4.),

14. ako prigodom izdavanja otrova ne upozori kupca na opasnost zbog nepostupanja prema sadržaju upute za uporabu i na obvezu uklanjanja ostataka otrova i čuvanja u skladu s uputom (članak 40.),

15. ako proda otrov osobi mlađoj od 18 godina (članak 41.),

16. ako ne postupi po izvršnom rješenju tijela koja obavljaju sanitarni nadzor (članak 54. i 55.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 63.

Novčanom kaznom od 100.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako ne obavijesti Hrvatski zavod za toksikologiju o štetnosti otrova prema svome saznanju (članak 19. stavak 3.),

2. ako prostorije i ormari u kojima drže otrove nisu zaključane, a ključeve ne drži osoba odgovorna za smještaj i čuvanje otrova te ako na svim vratima prostorija i ormara u kojima se drže otrovi nema natpisa "Otrov" (članak 31. stavak 1. i 2.) te ako uputa o postupcima i sredstvima za sprečavanje trovanja nije vidljivo istaknuta u prostoriji u kojoj se obavlja proizvodnja, promet, uporaba ili zbrinjavanje otrova (članak 33. stavak 3.),

3. ako ne vodi očevidnike o otrovima koje proizvodi, stavlja u promet, rabi ili zbrinjava, o osobama koje rade s otrovima (članak 43. stavak 1.) ili o kupcima otrova Skupine I i Skupine II (članak 43. stavak 2.), te ako podatke iz očevidnika ne dostavlja u skladu s posebnim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 43. stavak 3.),

4. ako podatke iz očevidnika o otrovima koje proizvodi, stavlja u promet, rabi ili zbrinjava i zdravstvenim pregledima osoba prije početka rada te periodičkim zdravstvenim pregledima osoba koje rade s otrovima ne dostavi Hrvatskom zavodu za toksikologiju (članak 43. stavak 1.),

5. ako u roku od osam dana ne obavijesti Ministarstvo zdravstva o otrovima koje stavlja u promet ili o otrovima koje rabi za industrijsku proizvodnju (članak 44.) ili ako o prispijeću pošiljke otrova ne obavijesti najmanje tri dana ranije graničnoga sanitarnog inspektora (članak 48. stavak 3.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 64.

Za prekršaje iz članka 62. i 63. ovoga Zakona izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja otrova koji su upotrijebljeni u izvršenju prekršaja ili su pribavljeni, odnosno nastali prekršajem.

Članak 65.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja za prekršaj osoba koja radi s otrovima, a za vrijeme rada ne nosi zaštitnu odjeću i obuću i ostalu zaštitnu opremu (članak 32. stavak 10.).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Propise za čije je donošenje ovlašten, nadležni ministar obvezan je donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ovlašćuje se nadležni ministar da propisima iz stavka 1. ovoga članka propiše prekršaje i novčane kazne za te prekršaje.

Članak 67.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 66. ovoga Zakona ostaju na snazi:

1. Pravilnik o potonjim kriterijima za razvrstavanje otrova u skupine te o metodama za određivanje stupnja otrovnosti pojedinih otrova ("Narodne novine" br. 53/91),

2. Pravilnik o načinu uništavanja neupotrebljenih otrova i ambalaže koja je upotrebljena za pakiranje otrova te o načinu povlačenja otrova iz prometa ("Narodne novine" br. 53/91),

3. Pravilnik o tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije koje se bave prometom otrova ("Narodne novine" br. 53/91),

4. Pravilnik o označavanju otrova koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu ("Narodne novine" br. 53/91),

5. Rješenje o utvrđivanju Liste otrova koji se mogu stavljati u promet ("Narodne novine" br. 53/91),

6. Rješenje o utvrđivanju organizacija koje udovoljavaju uvjetima za davanje toksikološke ocjene otrova ("Narodne novine" br. 53/91),

7. Rješenje o organizacijama koje mogu utvrđivati efikasnost pojedinih otrova što su namijenjeni za održavanje čistoće prostorija, javnih objekata i javnih površina ili za uništavanje štetnih kukaca i drugih štetočina ("Narodne novine" br. 53/91).

Članak 68.

Pravne osobe koje proizvode otrove i stavljaju otrove u promet obvezne su uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu propisa iz članka 66. ovoga Zakona, a u protivnom prestaju s radom, što će rješenjem utvrditi ministar zdravstva.

Članak 69.

Danom početka primjenjivanja ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o proizvodnji, prometu i korištenju otrova ("Narodne novine" br. 20/83) i Zakon o prometu otrova ("Narodne novine" br. 53/91).

Članak 70.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se po proteku šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Klasa: 543-04/98-01/01
Zagreb. 5. ožujka 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.