Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe

NN 28/1999 (24.3.1999.), Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članaka 7. i 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 1999. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE

Članak 1.

Republika Hrvatska, zajedno sa Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, osniva Agenciju za obnovu osječke Tvrđe (u daljnjem tekstu: Agencija), kao javnu ustanovu za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe.

Članak 2.

Osnivači Agencije (u daljnjem tekstu: osnivači) su Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija i Grad Osijek.

Osnivači će za osnivanje i rad Agencije osigurati sredstva u sljedećim omjerima:

- Republika Hrvatska 51% sredstava,

- Osječko-baranjska županija 24,5% sredstava,

- Grad Osijek 24,5% sredstava.

Agencija je osnovana kada Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija i Grad Osijek sklope ugovor o njenom osnivanju, kojim se sukladno ovoj Uredbi uređuju međusobna prava i obveze osnivača.

U ime Republike Hrvatske osnivačka prava ostvaruje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.

Članak 3.

Naziv ustanove glasi: Agencija za obnovu osječke Tvrđe.

Sjedište Agencije je u Osijeku, Ulica Franje Kuhača 29.

Članak 4.

Agencija kao samostalna pravna osoba u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za svoje obveze Agencija odgovara cjelokupnom imovinom.

Članak 5.

Djelatnost Agencije čine poslovi vezani uz zaštitu, obnovu i revitalizaciju osječke Tvrđe:

- izrada programa i planova obnove, investicijskih i drugih programa i dokumenata u svezi s obnovom spomeničke cjeline,

- poslovi u svezi s pripremom i ustupanjem radova na obnovi,

- organizacija i provođenje nadzora nad izvođenjem radova,

- praćenje izvršenja investicijskih programa u pogledu trošenja sredstava te dinamike i rokova izvođenja radova,

- izgradnja, održavanje i organizacija korištenja informacijskog sustava osječke Tvrđe,

- organizacija i izvođenje marketinških i drugih promidžbenih aktivnosti,

- usklađivanje rada sudionika u obnovi spomeničke cjeline.

Agencija može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom koje služe za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Imovinu Agencije čine sredstva za osnivanje i rad koja osiguravaju osnivači razmjerno udjelima iz članka 2. ove Uredbe.

Agencija može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti te iz drugih izvora, kao što su: darovi, potpore i sl.

Dobit ostvarenu poslovanjem, Agencija koristi u skladu s programom rada, odnosno planom obnove osječke Tvrđe.

Za svoje obveze te eventualni gubitak, Agencija odgovara sredstvima kojima raspolaže, a osnivači odgovaraju solidarno i neograničeno.

Članak 7.

Za osnivanje i početak rada Agencije, osnivači osiguravaju sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna razmjerno udjelima iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 8.

Tijela Agencije su ravnatelj i Upravno vijeće.

Članak 9.

Voditelj Agencije je ravnatelj.

U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:

- organizira, vodi rad i poslovanje Agencije,

- poduzima pravne radnje u ime i za račun Agencije,

- predstavlja i zastupa Agenciju, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,

- organizira izradu i Upravnom vijeću podnosi prijedloge statuta, ostalih općih akata, programa i planova, te organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog vijeća,

- raspolaže imovinom i sredstvima Agencije do iznosa 200.000,00 kuna bez suglasnosti Upravnog vijeća,

- obavlja i druge poslove utvrđene statutom,

- odgovara za zakonitost rada Agencije.

Članak 10.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama i u javnim glasilima.

Ostale uvjete koje treba ispunjavati ravnatelj te način i postupak provođenja natječaja propisat će se statutom Agencije.

Članak 11.

Agencijom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i 5 članova.

Predsjednik Upravnog vijeća je predstavnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.

Članovi Upravnog vijeća su: predstavnik Ministarstva kulture, predstavnik Ministarstva znanosti i tehnologije, predstavnik Republike Hrvatske u Organizaciji Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO), predstavnik Osječko-baranjske županije i predstavnik Grada Osijeka.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća je 4 godine.

Članak 12.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

- donosi statut i druge opće akte Agencije,

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu Agencije,

- donosi programe rada i razvoja Agencije i nadzire njihovo izvršavanje,

- donosi program i godišnje planove zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe, te izvješća o izvršenju tih programa i planova,

- imenuje i razrješava ravnatelja Agencije,

- donosi odluke o raspolaganju imovinom ili sredstvima Agencije većom od 200.000,00 kuna,

- najmanje jedanput godišnje podnosi osnivačima izvješće o svom radu, te stanju u području djelovanja Agencije,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovom Uredbom i statutom Agencije.

Upravno vijeće donosi statut Agencije uz suglasnost osnivača.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravno vijeće odlučuje većinom glasova.

Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje statutom.

Članak 13.

Radi izrade, stručne procjene te praćenja i poticanja provođenja programa, planova i projekata zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe i ostalih akata Agencije, Upravno vijeće može angažirati stručne timove i stručnjake za pojedina područja.

Radi kvalitetnijeg izvršenja svojih zadataka Upravno vijeće može osnivati i druga stalna ili povremena radna tijela.

Članak 14.

Do imenovanja ravnatelja Agencije, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja će nakon pribavljenog mišljenja osnivača imenovati privremenog ravnatelja. Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Agencije te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 15.

Privremeni ravnatelj će u roku od 30 dana od registriranja Agencije sazvati članove Upravnog vijeća.

Upravno vijeće dužno je u roku od 60 dana od prvog saziva donijeti statut Agencije, a nakon toga podnijeti ga osnivačima na suglasnost.

Članak 16.

Agencija počinje s radom upisom u sudski registar, a prestaje s radom odlukom Upravnog vijeća u skladu s uvjetima utvrđenim zakonom, odnosno statutom Agencije.

Članak 17.

Osnivači će zajedničko djelovanje u pripremi i izvođenju zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe kao zajedničkog projekta te ciljeve, polazne osnove i načela projekta obnove, upravljanje projektom obnove i način izvođenja projekta obnove, pobliže urediti pisanim sporazumom.

Članak 18.

Danom upisa Agencije u sudski registar prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i zadaćama Odbora za obnovu osječke Tvrđe ("Narodne novine", br. 34/94 i 33/95).

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-08/99-01/01
Urbroj: 5030104-99-1
Zagreb, 18. ožujka 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.