Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria)

NN 29/1999 (26.3.1999.), Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

Na temelju članka 14. stavka 2., u svezi s člankom 11. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 131/97), te članka 13. stavka 2. i članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI KOPNENIH PUŽEVA (Gastropoda terrestria)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom proglašavaju se zaštićenim pojedine vrste kopnenih puževa i utvrđuju mjere zaštite.

II. ZAŠTIĆENE VRSTE KOPNENIH PUŽEVA

Članak 2.

Zaštićenim životinjskim vrstama proglašavaju se:

 1. Porodica Cyclophoridae:

- Cochlostoma braueri,

- Cochlostoma elegans,

- Cochlostoma tergestinum,

- Cochlostoma nanum,

- Cochlostoma kleciaki,

- Cochlostoma gracile,

- Cochlostoma sturany,

- Cochlostoma scalarinum,

- Cochlostoma auritum.

 2. Porodica Aciculidae:

- Platyla elisabethae,

- Platyla maasseni.

 3. Porodica Ellobiidae:

Carychium mariae,

- Zospeum alpestre,

- Zospeum pretneri.

 4. Porodica Pyramidulidae:

- Pyramidula rupestris.

 5. Porodica Vertiginidae:

Truncatellina lussinensis,

- Truncatellina velkovrhi,

Vertigo angustior,

- Vertigo moulinsiana.

 6. Porodica Chondrinidae:

- Granaria illyrica,

-  Chondrina spelta.

 7. Porodica Pupillidae:

Lauria reischuetzi,

- Agardhiella stenostoma.

 8. Porodica Enidae:

Chondrula tridens,

- Chondrula mletaki,

- Chondrula quinquedentata,

- Chondrula dalmatica,

- Spelaeoconcha paganettii.

 9. Porodica Vitrinidae:

Semilimax velebitica.

10. Porodica Zonitidae:

Vitrea zilchi,

- Vitrea poljanica,

- Gyralina mljetica,

- Meledella werneri,

- Troglaegopis mosorensis,

- Aegopis septentrionalis,

- Aegopis compressus,

- Oxychilus dalmatinus,

- Oxychilus wagneri.

11. Porodica Milacidae:

Tandonia croatica,

Tandonia dalmatina,

Tandonia fejervaryi,

Tandonia jablanacensis,

Tandonia lagostoma,

- Tandoniax reuleauxi,

- Tandonia schleschi.

12. Porodica Agriolimacidae:

- Deroceras absoloni.

13. Porodica Ferussaciidae:

Cecilioides acicula,

- Cecilioides dalmatina.

14. Porodica Clausiliidae:

Herilla bosniensis,

- Medora albescens,

- Medora almissana,

- Medora dalmatina,

- Medora hiltrudae,

- Medora armata,

- Medora stenostoma,

- Medora equestris,

- Medora agnatha,

- Medora contracta,

- Agathylla exarata,

- Agathylla sulcosa,

- Agathylla abrupta,

- Agathylla lamellosa,

- Agathylla narentana,

- Agathylla strigillata,

- Agathylla formosa,

- Agathylla viperina,

- Cochlodina laminata,

- Cochlodina costata,

- Cochlodina commutata,

- Cochlodina polita,

- Cochlodina triloba,

- Cochlodina fimbriata,

- Delima laevissima,

- Delima binotata,

- Delima pfeifferi,

- Delima conspurcata,

- Delima pellucida,

- Delima decipiens,

- Delima helenae,

-  Delima pachystoma,

- Delima albocincta,

- Delima substricta,

- Delima subcylindrica,

- Delima semirugata,

- Delima bilabiata,

- Delima vidovichii,

- Delima hiltrudis,

- Delima giselae,

- Dilataria succineata,

- Dilataria pirostoma,

- Dilataria marcki,

- Dilataria raricosta,

- Dilataria pulchella,

- Dilataria marchesetti,

- Dilataria capillacea,

- Dilataria mathildae,

- Dilataria dazuri,

- Charpentieria ornata,

- Siciliaria stigmatica,

- Siciliaria gibbula,

- Papillifera papillaris,

- Ruthenica filograna,

- Pseudofusulus varians,

- Macrogastra ventricosa,

- Macrogastra densestriata,

- Macrogastra plicatula,

- Macrogastra asphaltina,

- Clausilia pumila,

- Fusulus interruptus,

- Balea biplicata,

- Bulgarica vetusta.

15. Porodica Helicidae:

Cernuella jonica,

- Helicella vukotinovici,

- Helicella homoleuca,

- Trichia erjaveci,

- Liburnica crinita,

- Liburnica setigera,

- Vidovicia coerulans,

- Eobania vermiculata.

Članak 3.

Sakupljanje puževa iz članka 2. ovoga Pravilnika dopušteno je samo u znanstveno-istraživačke svrhe i ne mogu se sakupljati u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa.

Za sakupljanje puževa iz stavka 1. ovoga članka u znanstveno-istraživačke svrhe mora se prethodno pribaviti dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

III. SAKUPLJANJE UGROŽENIH VRSTA PUŽEVA

I MJERE ZAŠTITE

Članak 4.

Ugrožene vrste puževa:

- vinogradnjak (Helix pomatia),

- smeđi hrapavac (Helix aspersa),

- Helix cincta,

- Helix lucorum,

mogu se sakupljati u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa uz dopuštenje Državne uprave i sukladno mjerama zaštite propisanim ovim Pravilnikom.

Puževi iz stavka 1. ovoga članka mogu se sakupljati samo ako se radi o odraslim primjercima.

Primjerci vinogradnjaka (Helix pomatia) i Helix lucorum smiju se sakupljati samo ako se ne mogu provući kroz prsten unutarnjega promjera 34 mm.

Članak 5.

Dopuštenje za sakupljanje puževa u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa može se izdati pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje odgovarajuće djelatnosti proizvodnje i prometa.

Podnositelj zahtjeva za pribavljanje dopuštenja dužan je uz zahtjev priložiti dokaze o odgovarajućoj registriranoj djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Za sakupljanje puževa u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa sakupljač mora imati potvrdu za obavljanje poslova sakupljanja puževa.

Potvrdu za obavljanje poslova sakupljanja puževa izdaje pravna ili fizička osoba koja se bavi otkupom puževa u svrhu prerade, trgovine ili drugog prometa.

Potvrda sadrži ime i prezime sakupljača, jedinstveni matični broj građana, mjesto i adresu stanovanja, naznaku o ovlaštenju za sakupljanje puževa u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa. Potvrda mora biti pečatirana i potpisana od ovlaštene osobe.

U tijeku obavljanja poslova sakupljanja puževa sakupljač je dužan potvrdu imati sa sobom, te je na zahtjev inspektora zaštite prirode ili druge ovlaštene osobe predočiti.

Pravna ili fizička osoba koja se bavi otkupom puževa, dužna je osposobiti sakupljače za obavljanje tih poslova.

Pravna ili fizička osoba koja se bavi otkupom puževa vinogradnjaka (Helix pomatia) i Helix lucorum, dužna je opskrbiti sakupljače puževa zatvorenim prstenovima unutarnjeg promjera 34 mm.

Članak 7.

Sakupljanje puževa u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa nije dopušteno u nacionalnim parkovima, strogim i posebnim rezervatima, kao i na drugim dijelovima prirode na kojima, zbog stručno-znanstvenih razloga ili zaštite staništa puževa, Državna uprava privremeno ili trajno zabrani sakupljanje puževa.

Članak 8.

Za izvoz puževa potrebno je prethodno ishoditi dopuštenje Državne uprave.

Zahtjev za dopuštenje izvoza iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati vrstu, količinu i porijeklo puževa za koje se traži dopuštenje izvoza.

Prilikom svakoga izvoza dijela dopuštene količine puževa mora se otpisati već izvezena količina ovjerom carinske kontrole na obrascu Dopusnica za izvoz puževa, koja je sastavni dio dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Pravna ili fizička osoba koja se bavi djelatnošću otkupa puževa vodi evidenciju o otkupu puževa na otkupnom bloku.

Otkupni blok sadrži podatke za svaki pojedinačni otkup, i to:

- ime i prezime sakupljača puževa,

- jedinstveni matični broj građana,

- adresu stanovanja,

- datum i mjesto otkupa puževa,

- vrste otkupljenih puževa,

- količinu otkupljenih puževa za svaku vrstu puževa,

-  naziv tvrtke pravne ili fizičke osobe koja obavlja otkup i   potpis ovlaštene osobe,

-  potpis sakupljača puževa.

Državnoj upravi dostavlja se preslika otkupnog bloka, te carinske deklaracije i carinskoga računa za obavljen izvoz puževa.

Članak 10.

Pravnoj ili fizičkoj osobi koja se bavi sakupljanjem puževa u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa suprotno odredbama ovoga Pravilnika, neće se izdati dopuštenje za sakupljanje puževa, odnosno za otkup.

Članak 11.

Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša vodi očevidnik pravnih ili fizičkih osoba koje se bave sakupljanjem puževa, uzgojem puževa i stavljanjem puževa u promet.

U očevidnik se unose podaci o nazivu i sjedištu pravnih ili fizičkih osoba koje se bave sakupljanjem puževa, uzgojem puževa i stavljanjem puževa u promet, te podaci o dopuštenoj vrsti i količini puževa za sakupljanje, kao i o sakupljenoj vrsti i količini puževa, za svaku godinu.

Članak 12.

Puževi namijenjeni preradi, trgovini i drugom prometu mogu se uzgajati.

Dopuštenje za uzgoj puževa izdaje Državna uprava.

Dopuštenjem iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se tehnički i drugi uvjeti pod kojima se mogu uzgajati puževi.

Uzgojeni puževi smiju se stavljati u promet kad postignu spolnu zrelost, odnosno najranije tri godine nakon početka uzgoja.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na puževe koji se mogu sakupljati u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa odnose se i na uzgojene puževe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria) - ("Narodne novine" br. 76/98).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-07/99-24/09

Urbroj: 542-08-VM-98-1

Zagreb, 5. ožujka 1999.

Ravnatelj
dr. Ante Kutle, v. r.