Uredba o izmjeni Carinskog zakona

NN 30/1999 (29.3.1999.), Uredba o izmjeni Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora ("Narodne novine", broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 1999. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93 i 92/94), u članku 292. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Pri vraćanju robe koja je bila privremeno izvezena radi prerade, dorade ili obrade (oplemenjivanje) carinu čini razlika između svote carine obračunate za robu koja se vraća s oplemenjivanja i svote carine koja bi se platila u slučaju da se na isti dan uvozno carini roba koja je bila privremeno izvezena".

Iza stavka 1. dodaju se tri nova stavka 2., 3. i 4. koji glase:

"(2) Pri obračunu svota carine iz stavka 1. ovog članka:

a) za izračun svote carine za robu koja se oplemenjena vraća iz inozemstva mjerodavni su podaci o vrsti robe (tarifni stavak), te količini i stanju robe iskazani podnijetom uvoznom carinskom deklaracijom, te carinska stopa i svota carine prema mjernoj jedinici proizvoda koji važe na dan podnošenja te deklaracije;

b) za izračun svote carine za robu koja je bila privremeno izvezena u inozemstvo mjerodavni su podaci o vrsti robe (tarifni stavak), količini i stanju robe utvrđeni carinskom deklaracijom za privremeni izvoz robe, te carinska stopa i svota carine po mjernoj jedinici proizvoda koji za takvu robu (privremeno izvezenu robu) važe na dan podnošenja uvozne carinske deklaracije za robu koja se vraća s oplemenjivanja.

(3) Ako je svota carine za privremeno izvezenu robu (stavak 2. pod b) veća od svote carine za robu koja se oplemenjena vraća iz inozemstva (stavak 2. pod a), za proizvode dobivene oplemenjivanjem carina se neće obračunavati.

(4) Privremeno se radi prerade, dorade i obrade (oplemenjivanja) može iz Republike Hrvatske izvoziti roba koja se sukladno propisima i ispravama koje prate robu pri izvozu ili uvozu smatra proizvodom hrvatskog podrijetla."

Dosadašnji stavak 2. i 3. postaju stavak 5. i 6. istog članka.

Članak 2.

Odredbe ove Uredbe ne odnose se na poslove privremenog izvoza robe na preradu, doradu i obradu (oplemenjivanje), koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe. Na te poslove primjenjuju se odredbe propisa koji su važili na dan započinjanja odgovarajućega posla.

Članak 3.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 60/98, isp. 62/98).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1999. godine.

Klasa: 413-01/98-02/04
Urbroj: 5030116-99-2
Zagreb, 25. ožujka 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.