Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

NN 30/1999 (29.3.1999.), Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora ("Narodne novine", broj 131/98) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 1999. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji određenih poduzeća ("Narodne novine", broj 56/95) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

"Donošenjem odluke o otvaranju postupka sanacije određenog poduzeća otvara se i postupak sanacije onih poduzeća koja su u njihovom pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drže."

Raniji stavak 2. ovoga članka postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 3. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Vjerovničko vijeće imenovano u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ima ista ovlaštenja i prema poduzećima odnosno društvima koja su u pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drži poduzeće odnosno društvo koje je u postupku sanacije."

Članak 3.

Dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

"Članak 11a.

Poduzeće odnosno društvo za koje je temeljem ovoga Zakona otvoren postupak sanacije uskladit će svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima nakon okončanja tog postupka."

Članak 4.

Vjerovnici iz članka 2. ove Uredbe dužni su svoja potraživanja prijaviti Hrvatskom fondu za privatizaciju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Uz prijavu vjerovnici su dužni priložiti potvrdu ovlaštenog revizora da je potraživanje nastalo i da se vodi u poslovnim knjigama.

Članak 5.

Hrvatski fond za privatizaciju neće priznati potraživanja vjerovnika koja su otpisana i koja nisu unijeta u temeljni kapital prilikom pretvorbe društvenog poduzeća.

Članak 6.

Potraživanja koja se priznaju sukladno odredbama ove Uredbe vjerovnici mogu, umjesto naplate, pretvoriti u svoj ulog u pravnoj osobi ili otpisati.

Članak 7.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije ("Narodne novine", br. 43/98 i 44/98).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1999. godine.

Klasa: 305-01/99-01/01
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 25. ožujka 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.