Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 30/1999 (29.3.1999.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora ("Narodne novine", broj 131/98.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru ("Narodne novine", br. 1/95, 57/96 i 1/98) članak 41a, mijenja se i glasi:

"(1) Prijavi za osnivanje društva, uz isprave propisane Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Zakonom, osnivač društva za koje se podnosi prijava za upis dužan je priložiti izjavu ovjerovljenu od javnog bilježnika da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene dospjele obveze, te potvrdu ovlaštene pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa, da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, kao i potvrde Porezne uprave, Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene obveze na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i podatke o svim računima koje osnivač ima i pravnim osobama kod kojih se ti računi vode, te popis svih društava u kojima osnivač, odnosno osnivači zajedno imaju više od 50% udjela ili dionica, matični broj poslovnog subjekta (MB) tih tvrtki, kao i podatke o svim računima tih društava i pravnim osobama kod kojih se ti računi vode, a potvrda ovlaštene pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa, kao i potvrde Porezne uprave, Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje mora se odnositi na osnivača i na sva društva popisana u izjavi.

(3) Za davanje netočnih podataka u izjavi iz prethodnoga stavka ovoga članka osnivač društva kazneno odgovara sukladno odredbama posebnoga zakona.

(4) Izjavu i potvrdu iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni priložiti:

1. Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine;

2. Hrvatski fond za privatizaciju;

3. pravne osobe za koje je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o sanaciji na temelju Zakona o sanaciji određenih poduzeća;

4. pravne osobe koje sudu dostave potvrdu Ministarstva privatizacije, odnosno Hrvatskoga fonda za privatizaciju da je pozitivno ocijenjen elaborat o restrukturiranju te pravne osobe i da se društvo osniva u postupku restrukturiranja.

(5) Odredba stavka 1. i 2. ovoga članka odnosi se i na upis promjene osnivača, odnosno članstva u društvu, te na izvješćivanje suda o promjeni članova društva.

(6) Ako osnivač društva za koje se podnosi prijava upisa ne dostavi isprave propisane u stavku 1. i 2. ovoga članka ili ako on ili društvo iz stavka 2. ovoga članka ima na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, sud će rješenjem odbiti upis."

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", broj 1/98.).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/96-01/01
Urbroj: 5030109-99-2
Zagreb, 25. ožujka 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.