Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom

NN 31/1999 (31.3.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98 i 10/99), i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. sjednici održanoj 18. veljače 1999. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom ("Narodne novine" broj 26/96 i 79/97 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) u naslovu Pravilnika iza riječi: "rehabilitacijom" dodaje se tekst: "i fizikalnom terapijom u kući".

Članak 2.

U članku 1. iza riječi: "rehabilitacijom" dodaje se tekst: "kao i fizikalnu terapiju u kući".

Članak 3.

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a. koji glasi:

"Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna zbog:

- neuroloških bolesti

- reumatskih bolesti

- politraume i traume

- kompliciranih kirurških i ortopedskih zahvata

- ostalih stanja koja za svaki slučaj posebice utvrđuje liječničko povjerenstvo Zavoda."

Članak 4.

U članku 3. dodaje se stavka 2. koja glasi:

"Fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe provodi fizioterapeutski tehničar pod nadzorom doktora specijalista fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije (u daljnjem tekstu: doktor specijalist fizijatar)."

Članak 5.

U glavi II. u naslovu iza riječi: "REHABILITACIJU" dodaje se tekst: "I FIZIKALNU TERAPIJU U KUĆI".

Članak 6.

U članku 5. dodaje se stavka 3. koja glasi:

"Osigurana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 2.a. Pravilnika i kod koje ne postoje kontraindikacije navedene u članku 13. Pravilnika, može ostvariti pravo na fizikalnu terapiju u kući."

Članak 7.

U članku 6. dodaje se stavka 3. koja glasi:

"Prijedlog za provođenje fizikalne terapije u kući osigurane osobe daje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite na osnovi mišljenja i nalaza doktora specijalista fizijatra, koje je dano nakon izvršenog specijalističkog pregleda osigurane osobe u bolničkoj, odnosno specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj ustanovi odnosno specijalističkoj ordinaciji. U nalazu doktor specijalist fizijatar obvezno određuje vrstu postupaka za fizikalnu terapiju u kući, koji mogu sadržavati:

- ručnu masažu

- kinezoterapiju

- krioterapiju (masaža i oblozi)

- poduku i pomoć pri primjeni raznih pomagala i korektivnih udlaga

- termoterapiju

- elektroterapiju

- radnu terapiju

- poduku osigurane osobe i članova njezine obitelji za samostalno primjenjivanje jednostavnijih vježbi."

Članak 8.

U članku 7. dodaje se stavka 2. koja glasi:

"Prijedlog za provođenje fizikalne terapije u kući osigurane osobe sadržava odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, kao i obrazloženje prijedloga vrste postupaka za fizikalnu terapiju u kući iz članka 6. stavke 3. Pravilnika."

Članak 9.

U članku 9. iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi:

"Suglasnost za fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe daje kontrolor Zavoda prema sjedištu izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, odnosno u slučajevima iz članka 2.a. podstavke 5. Pravilnika na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva Zavoda."

U stavci 3. iza riječi: "rehabilitaciju", dodaje se tekst: "odnosno fizikalnu terapiju u kući".

Dosadašnja stavka 3. postaje stavka 4.

Članak 10.

U članku 10. dodaje se stavka 2. koja glasi:

"Kontrolor Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo Zavoda može osiguranoj osobi uskratiti suglasnost, odnosno ne odobriti fizikalnu terapiju u kući, kada ocijene da ne postoji opravdanost ili postoje kontraindikacije za njezino provođenje."

Članak 11.

U članku 13. u prvom retku iza riječi: "člankom" dodaje se tekst: "2.a., odnosno člankom" i u trećem retku iza riječi "rehabilitaciju" dodaje se tekst koji glasi: "odnosno fizikalnu terapiju u kući".

Članak 12.

U glavi III. u naslovu iza riječi: "REHABILITACIJE" dodaje se tekst: "I FIZIKALNE TERAPIJE U KUĆI".

Članak 13.

U članku 16. dodaju se stavke 3. i 4. koje glase:

"Fizikalna terapija u kući osigurane osobe može trajati najdulje 15 dana, a može se produljiti za daljnjih 15 dana, na prijedlog doktora specijalista fizijatra nakon izvršenog pregleda osigurane osobe.

U iznimnim slučajevima, prema prijedlogu doktora specijalista fizijatra, koji je ponovno pregledao osiguranu osobu, može se na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva Zavoda dodatno produljiti fizikalnu terapiju u kući."

Članak 14.

U članku 20. u stavci 1. iza riječi: "rehabilitacije" dodaje se tekst: "odnosno fizikalne terapije u kući osigurane osobe".

U stavci 2. u trećem retku iza riječi: "članka" dodaje se tekst: "2.a. podstavke 5., članka 13. stavke 4., odnosno članka".

Članak 15.

U tekstu Pravilnika u svim člancima riječi: "liječnička komisija" zamjenjuju se riječima: "liječničko povjerenstvo".

Članak 16.

U članku 21. u drugom retku iza riječi: "Pravilnika" briše se riječ: "i" i dodaje se tekst: "te tiskanice prijedloga za provođenje fizikalne terapije u kući iz članka 6. stavke 3. Pravilnika sastavni su dio ovog Pravilnika, a".

Članak 17.

U Popisu, koji je sastavni dio Pravilnika, pod šifrom R40.2 u stupcu "Specijalnost doktora koji predlaže" iza riječi: "neurolog" dodaje se riječ: "anesteziolog".

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/99-01/28
Urbroj: 338-01-04-99-1
Zagreb, 18. veljače 1999.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.