Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999.

NN 38/1999 (20.4.1999.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999.

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. travnja 1999. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA "1999."

I.

Odluci o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999." ("Narodne novine" br. 17/99.) iza točke 1. dodaju se nove točke 2. i 3. koje glase:

"2. Iz točke 1. ove odluke izuzima se kovani novac od 1 kune u dijelu osnovnih obilježja koja se odnose na izgled naličja kovanog novca od 1 kune. Naličje kovanog novca od 1 kune izgledat će ovako: u središnjem dijelu prikazan je slavuj, ptica iz porodice drozdova, naša najbolja pjevica. U gornjem polukrugu, iznad prikaza slavuja, istaknuta je godina "1994.", koja označava godinu uvođenja kune u optjecaj, čime se simbolično obilježava 5. obljetnica uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske. Oko prikaza slavuja polukružno je uz rub ispisan natpis "SLAVUJ". Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja "1999."

"3. Kovani novac od 1 kune iz točke 2. ove Odluke pustit će se u optjecaj 28. svibnja 1999. godine."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 502/99.
Zagreb, 14. travnja 1999.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.