Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za promicanje ulaganja

NN 39/1999 (23.4.1999.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za promicanje ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 1999. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA PROMICANJE ULAGANJA

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Hrvatske agencije za promicanje ulaganja ("Narodne novine", broj 46/96), u članku 10. stavku 1. riječi: "osam (8)" zamjenjuju se riječima: "deset (10)".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Članovi Nadzornog vijeća po položaju su: ministar gospodarstva, ministar turizma, te pomoćnici ministra vanjskih poslova, ministra financija i ministra razvitka i obnove, zaduženi za gospodarstvo."

U stavku 3. riječ: "četiri" zamjenjuje se riječju: "pet".

U stavku 4. riječi: "predsjednik Vlade Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "ministar gospodarstva", a riječi: "potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za gospodarstvo" zamjenjuju se riječima: "ministar turizma".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 404-02/99-02/01
Urbroj: 5030102-99-1
Zagreb, 22. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.