Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke TC Umag

NN 39/1999 (23.4.1999.), Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke TC Umag

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 1999. godine, donijela

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - INDUSTRIJSKE LUKE TC UMAG

I.

Na temelju prijave u skladu s člankom 65. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95) i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, prihvaća se prijava postojećeg korisnika luke posebne namjene - industrijske luke Tvornice cementa Umag, Tvornice cementa Umag d.d., Umag (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te daje ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u luci posebne namjene.

Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - industrijske luke koja je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća lučko područje:

1. kopneni dio: područje k.č. 3969 k.o. Umag površine 4969 m2 što u naravi predstavlja pristanišni gat, te dijelove k.č. 3970 površine 3660 m˛, i k.č. 3418 površine 3850 m2, a što u naravi predstavlja obalni pojas omeđen točkama 11, 12, 13, 14, i 15 (sve obilježeno u grafičkom prilogu). Narečeno kopneno područje pomorskog dobra obuhvaća površinu od 12.479 m2.

2. morski prostor ukupne površine 13.278 m2 omeđen je spojnicom točaka:

       Y           Z   

 1.   5 384 206,70      5 032 073,60 

 2.   5 384 189,70      5 032 092,40 

 3.   5 384 248,30      5 032 144,90 

 4.   5 384 424,80      5 031 950,80 

10.   5 384 389,40      5 031 919,50 

Cjelokupno područje ucrtano je na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000 k.o. Umag d.l. 52, 53, 54 i 55 koja čini sastavni dio ove Odluke, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama".

II.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke TC Umag.

Ovlaštenik se obvezuje da lučko područje - pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobija na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje lučkih djelatnosti za svoje posebne potrebe.

III.

Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti industrijsku luku, sukladno Zakonu o morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, te lokacijskom, građevinskom i uporabnom dozvolom i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

IV.

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke Ovlašteniku na vremensko razdoblje od 10 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

V.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 0,70 kuna po m2 dodijeljenog pomorskog dobra, godišnje;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1,10 kuna po pretovarenoj toni tereta godišnje.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

- stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji i to uvijek za tekuću godinu unaprijed. Za naredne godine stalni dio naknade plaća se unaprijed do 1. ožujka u godini. Za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;

- promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to:

do 30. rujna u tekućoj godini prema pretovaru u prvom polugodištu;

do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.

VI.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke.

VII.

Ako Ovlaštenik u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/99-01/06
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 22. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r