Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

NN 39/1999 (23.4.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbi članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 46/97 - pročišćeni tekst i 68/98), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98 i 19/99) u članku 2b. alineje 2. i 3. brišu se.

Dosadašnja alineja 4. postaje alineja 2.

Članak 2.

Članak 5a. mijenja se i glasi:

"Članak 5a.

(1) Ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju iz skupine "hoteli" i ugostiteljski objekt vrste: kamp, radi pružanja drugih usluga uobičajenih u ugostiteljstvu u prostoru objekta (zatvorenom i otvorenom kao što je: terasa, plaža, prostor uz bazen i sl.) mogu imati razne ugostiteljske sadržaje koji odgovaraju pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta iz skupine "restorani" i skupine "barovi".

(2) Na ugostiteljske sadržaje iz stavka 1. ovog članka (bez obzira koliko ih ugostiteljski objekt ima), vodeći računa da se radi o ugostiteljskim uslugama ugostiteljskog objekta kojem pripadaju, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima su propisani minimalni uvjeti za pojedinu vrstu ugostiteljskog objekta. Na ulazu u ugostiteljski sadržaj pripadajući ugostiteljskom objektu treba istaknuti oznaku tvrtke ugostitelja, vrstu i naziv ugostiteljskog objekta kojemu sadržaj pripada, te komercijalni naziv ugostiteljskog sadržaja.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka ugostiteljski sadržaji pripadajući ugostiteljskom objektu mogu se koristiti jednom kuhinjom, zajedničkim prostorijama za osobnu higijenu gostiju kojima se koriste i drugi sadržaji u ugostiteljskom objektu, te odgovarajućim zajedničkim prostorijama i prostorima.

(4) O svakoj promjeni ugostiteljskog sadržaja unutar ugostiteljskog objekta treba bez odlaganja pisano obavijestiti nadležno tijelo državne uprave koje je obavilo kategorizaciju ugostiteljskog objekta.

Članak 3.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovog članka Studiom mogu se smatrati i apartmani:

- kojih je površina prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje nedostatna za kategoriju koja se za apartman utvrđuje i

- koji nemaju prostor za boravak, bez obzira što su dijelovi namijenjeni spavanju u takvim apartmanima zasebne prostorije - sobe-spavaonice."

Članak 4.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Soba za iznajmljivanje može biti građevinski dio:

- poslovnog objekta odnosno

- zasebnog dijela poslovnog objekta (ville, paviljona, bungalova)

- stambenog objekta - zgrade ili stana u stambenom objektu i

- obiteljske kuće."

Članak 5.

U članku 51. riječ: "povjerenstvo" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: "stručna služba".

Članak 6.

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Broj zahoda mora biti srazmjeran veličini - kapacitetu ugostiteljskog objekta izraženom brojem konzumnih mjesta (sjedećih i stajaćih u ugostiteljskom sadržaju) i sjedećih mjesta u kongresnim dvoranama, salonima i sl. (u daljnjem tekstu: mjesto) i to:

- do 80 mjesta: jedan zahod za žene, s predprostorom i jedan zahod za muškarce, s pisoarom i predprostorom.

- do 170 mjesta: dva zahoda za žene, s predprostorom i jedan zahod za muškarce, s dva pisoara i predprostorom,

- do 550 mjesta: tri zahoda za žene, s predprostorom i dva zahoda za muškarce, s tri pisoara i predprostorom,

- više od 550 mjesta: četiri zahoda za žene, s predprostorom i tri zahoda za muškarce, s četiri pisoara i predprostorom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano."

Članak 7.

U članku 66. stavak 3 mijenja se i glasi:

"(3) Materijalom iz stavka 2. ovog članka podrazumijevaju se: keramičke, kamene i pločice od raznih drugih nepropusnih materijala, te razne vrste drugih nepropusnih obloga, ali ne i bojom oličen zid."

Članak 8.

U članku 69. mijenja se stavak 3. i glasi:

"(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, u postojećim ugostiteljskim objektima koji se kategoriziraju u četvrtu i petu odnosno drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,00 m2manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, u postojećim objektima koji se kategoriziraju u prvu, drugu i treću kategoriju (pet, četiri i tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,30 m2manja od površine propisane ovim pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje."

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 9.

U članku 70. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Zidovi u kupaonici, do visine 1,70 m2 od poda, moraju biti obloženi materijalom koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava. U kupaonici površine više od 4,5 m2 zidovi moraju biti obloženi na propisani način samo u tzv. "mokrom" dijelu kupaonice."

Stavak 3. mijenja se i i glasi:

"(3) Materijalom iz stavka 2. ovog članka podrazumijevaju se: keramičke, kamene i pločice od raznih drugih nepropusnih materijala, te razne vrste drugih nepropusnih obloga, ali ne i bojom oličen zid."

Članak 10.

U članku 80. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Svako korito za pranje posuđa mora imati jednu slavinu s toplom vodom. Ako korito ima više od pet slavina, na svakih dodatnih četiri slavine s hladnom vodom obvezna je jedna slavina s toplom vodom."

Članak 11.

U članku 90. u stavku 4. iza riječi: "objektu" dodaje se zarez i riječi: ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano",

U stavku 5. iza riječi: "trijema" dodaje se zarez i riječi: ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano",

Stavak 12. briše se.

Članak 12.

U članku 91. stavku 1.:

U točki 2. brojke: "190 x90" zamjenjuju se brojkama: "190 x 80".

U točki 4. iza riječi: "policu" dodaju se riječi: "i po jedno osvjetljenje sa sjenilom."

U točki 7. iza riječi: "postelja" dodaju se riječi: odnosno u postojećim ugostiteljskim objektima jednu stolicu može zamijeniti tabure".

Iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

"12. Cjenik sobe i drugih usluga koje se pružaju gostu na raspolaganju gostu u posebnom prozirnom omotu ili vidno izložen u sobi."

Članak 13.

Članak 98a. mijenja se i glasi:

"Članak 98a.

(1) Iznimno od odredbe članka 98. stavka 3. ovog Pravilnika, ugostiteljski objekti vrste: hotel, motel, hotelsko naselje, hotelsko-apartmansko naselje i apartmansko naselje, mogu imati 20% smještajnih jedinica koje glede elemenata sobe odnosno prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje (površine sobe odnosno prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje i površine kupaonice, te ostalih elemenata) ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom za sljedeću nižu kategoriju, ako ispunjavaju uvjete glede kvalitete uređenja i opreme objekta (izbor razine kvalitete) propisane za kategoriju kojom se kategorizira ugostiteljski objekt, te ako u odnosu na te smještajne jedinice ugostiteljski objekt ispunjava ostale uvjete propisane za kategoriju koja se utvrđuje za ugostiteljski objekt (npr: hlađenje zraka, minibar, TV prijemnik, i sl.)

(2) Za ugostiteljske objekte koji ispunjavaju sve propisane uvjete za određenu kategoriju i uvjete kvalitete uređenja i opreme (izbor razine kvalitete) propisane za sljedeću višu kategoriju, stručne službe koje provode postupak utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskog objekta, mogu, tijekom postupka, predložiti i veći postotak smještajnih jedinica iz odredbe stavka 1. ovog članka."

(3) Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na novoizgrađene ugostiteljske objekte."

Članak 14.

U članku 102. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Na kategorizaciju depandanse primjenjuju se pojedine odredbe Elemenata i mjerila za kategorizaciju hotela i motela (prilog I. Pravilnika) iz točke I. "Uređenje i oprema" i to podtočke: 5, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29 i 30."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Uz elemente i mjerila za kategorizaciju depandanse propisane u stavku 1. ovog članka primjenjuju se sljedeći elementi i mjerila:

- stubišta i hodnici ne moraju biti građevinski zatvoren prostor,

- jedan office."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 15.

Članak 105a. mijenja se i glasi:

"(1) Postupak kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine "hoteli" kojih se kategorije označavaju s tri, četiri ili pet zvjezdica, provode stručne službe koje imenuje ministar turizma. Stručnu službu, koja se sastoji od tri člana, čine djelatnici Ministarstva turizma, pročelnici nadležnih županijskih ureda i po potrebi stručni djelatnici drugih tijela državne uprave odnosno osobe iz šire stručne javnosti iz područja ugostiteljstva i turizma.

(2) U postupku iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se i minimalni uvjeti ugostiteljskih sadržaja pripadajućih ugostiteljskim objektima."

Članak 16.

U članku 106. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) U postupku iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se i minimalni uvjeti ugostiteljskih sadržaja pripadajućih ugostiteljskim objektima."

Članak 17.

U članku 107. stavak 4. briše se

Članak 18.

U Prilogu I. "Elementi i mjerila za kategorizaciju hotela i motela" u točki I. "Uređenje i oprema":

U podtočki 2. "Ulazi".

Riječi: "Iznimno, ova odredba ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte kapaciteta do 40 smještajnih jedinica koji se kategoriziraju u treću kategoriju" zamjenjuju se riječima:

"Iznimno, ova odredba ne primjenjuje se na postojeće ugostiteljske objekte i nove ugostiteljske objekte kapaciteta do 40 smještajnih jedinica koje se kategoriziraju u treću kategoriju."

U podtočki 3. "Prijemni hol s recepcijom...": u 16. retku iza riječi: "ventilacije" dodaje se crtica i riječi: "- odredba se ne primjenjuje na postojeće objekte"

U podtočki 4. "Caffe bar, hotelski dućan i garderoba": u 10. retku iza riječi: "dućan" briše se točka i dodaju riječi: "i caffe bar."

U podtočki 5. "Dizala": Riječi: "i više" brišu se.

U 11. retku riječi:

"Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju u 3. kategoriju (tri zvjezdice) kapaciteta do 40 smještajnih jedinica koji imaju 4 razine ne moraju imati dizalo."

zamjenjuju se riječima:

"Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju u 3. kategoriju (tri zvjezdice) kapaciteta do 40 smještajnih jedinica u objektu odnosno pojedinoj diletaciji objekta koji ima 4 razine - tri kata, ne moraju imati dizalo.

Dizalo ne moraju imati niti postojeći objekti koji se kategoriziraju u 3. kategoriju koji na 3 katu imaju do 20 smještajnih jedinica."

U podtočki 8. "Prostorije za osobnu higijenu gostiju u neposrednoj blizini sadržaja": brojka: "350" zamjenjuje se brojkom: "550"

Podtočka 9. "Grijanje" mijenja se i glasi:

"9. Grijanje - odredbe se ne primjenjuju na objekte koji posluju ljeti (u ljetnoj sezoni)

Grijanje zajedničkih prostorija                                    -     -     -      -

Grijanje zajedničkih prostorija i svih
smještajnih jedinica                                              ·               -      -

Centralno ili etažno grijanje svih
prostorija s mogućnošću regulacije
u smještajnim jedinicama                                      ·       ·    ·        ."

U podtočki 10. "Hlađenje zraka": Riječi: "Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti koji posluju u ljetnoj sezoni obvezni su hlađenje imati samo u blagovaonici."

zamjenjuju se riječima:

"Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti obvezni su hlađenje imati samo u blagovaonici."

Podtočka 11. "Prozračivanje zajedničkih prostorija za goste" mijenja se i glasi:

"11. Prozračivanje zajedničkih prostorija za goste

Mogućnost dovoljnog prirodnog
prozračivanja                                                                            -     -

Mogućnost dovoljnog prozračivanja
djelotvornim sustavom ventilacije                            
·       ·        ·            ."

Podtočka 16. "Signalni uređaj za poziv osoblja" mijenja se i glasi:

"16. Signalni uređaj za poziv osoblja

Signalni uređaji u svim smještajnim
jedinicama osim u onima iz kojih je
to moguće telefonom                                               
            -      -      -
SOS uređaj ili telefon u kupaonici                                   
·      ·          ."

U podtočki 18. "Parkirališta ili garaže...":

U naslovnom tekstu riječi: "primjenjuje se na objekte do kojih je objektivno moguć pristup vozila" zamjenjuje se riječima:

"ne primjenjuje se na postojeće ugostiteljske objekte gdje to objektivno nije moguće."

U podtočki 19. "Sobe i kupaonice-površine":

U naslovnom tekstu:

Alineja 4. mijenja se i glasi:

"- Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima koji se kategoriziraju u četvrtu i petu kategoriju (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,00 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje."

Iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

"- Iznimno, u postojećim objektima koji se kategoriziraju u prvu, drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s pet, četiri i tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,30 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje."

Dosadašnja alineja 5. postaje alineja 6.

U podtočki 20. "Sobe - ostali elementi".

U 29. retku broj: "190 x 90" zamjenjuje se brojem: "190 x 80".

U 37. retku iza riječi: "postelji" dodaje se crtica i riječi: "- u postojećim objektima jednu stolicu može zamijeniti tabure".

U 91. retku riječi: "Veliko garderobno ogledalo" zamjenjuju se riječima: "Ogledalo".

U podtočki 22. "Vlastite kupaonice - ostali elementi":

U 5. retku u prvoj koloni broj: "10" zamjenjuje se brojem: "30"

U 6. retku riječi: "Zidovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama do visine 1,60 m"

zamjenjuju se riječima:

"Zidovi obloženi keramičkim, kamenim ili pločicama od drugih nepropusnih materijala odnosno drugim kvalitetnim materijalom namijenjenim uređenju kupaonica, do visine 1,60 m.

Iznimno, u kupaonici površine iznad 4,5 m2 zidovi moraju biti obloženi na propisani način samo u tzv. "mokrom" dijelu kupaonice."

U 23. retku iza teksta u zagradi dodaje se crtica i riječi:

"- iznimno, postojeći ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju u drugu kategoriju moraju imati najmanje 25% ležećih kada, a koji se kategoriziraju u prvu kategoriju moraju imati najmanje 50% ležećih kada."

Podtočka 26. "Office na katovima" mijenja se i glasi:

"26. Office na katovima

Office na svakom katu s mogućnošću

odlaganja rublja, pribora i sredstava

za čišćenje                                                                    -      -      -

Office na svakom katu opremljen

umivaonikom s mogućnošću odlaganja

rublja, pribora i sredstava za čišćenje                   ·        ·                      

Opremljen telefonom                                           ·        ·       ·           ."

U podtočki 27. "Sadržaji u ugostiteljskom objektu":

U 24. retku crtica i riječi: "- obveza samo za ugostiteljske objekte u primorskim mjestima" brišu se.

U podtočki 30. "Kvaliteta uređenja vanjskih prostora...":

riječi i zagrade: "(nasadi i parkovni objekti: šetnice, staze, vodoskoci i sl. - ako ih ima)" brišu se.

Članak 19.

U Prilogu I. "Elementi i mjerila za kategorizaciju hotela i motela", u točki II. "Usluge":

U podtočki 1. "Recepcija...":

Riječi i oznake:

"Osoblje, koje komunicira s gostima

sporazumijeva se na jednom

stranom jeziku1                                                    -     -     -     -     -

Osoblje, koje komunicira s gostima

s osnovnim poznavanjem 2 strana

jezika14                                                           ·          -     -      -     1

Osoblje, koje komunicira s gostima

s poznavanjem 3 strana jezika14                      ·       ·           -     -     2

Osoblje, koje komunicira s gostima

s dobrim znanjem 3 strana jezika14                  ·       ·      ·          -     3

Osoblje, koje komunicira s gostima

s dobrim znanjem 4 strana jezika14                  ·       ·       ·      ·         4"

brišu se.

Podtočka 11. "Poznavanje stranih jezika iz područja struke"

briše se.

Članak 20.

U Prilogu II. "Elementi i mjerila za kategorizaciju aparthotela" u točki I. "Uređenje i oprema":

U podtočki 2. "Ulazi":

Riječi: "Iznimno, ova odredba ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte kapaciteta do 40 smještajnih jedinica koji se kategoriziraju u treću kategoriju"

zamjenjuju se riječima:

"Iznimno, ova odredba ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte kapaciteta do 40 smještajnih jedinica koji se kategoriziraju u treću kategoriju i na postojeće ugostiteljske objekte koji su terasasto građeni (s pojedinim diletacijama s više različitih etaža, krila i sl.)."

U podtočki 3. "Prijemni hol s recepcijom...":

U 20. retku iza riječi: "ventilacije" dodaje se crtica i riječi: "- odredba se ne primjenjuje na postojeće objekte:

U podtočki 5. "Dizala":

Riječi: "i više" brišu se.

U 11. retku riječi:

"Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju u 3. kategoriju (tri zvjezdice) kapaciteta do 40 smještajnih jedinica koji imaju 4 razine ne moraju imati dizalo."

zamjenjuju se riječima:

"Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju u 3. kategoriju (tri zvjezdice) kapaciteta do 40 smještajnih jedinica u objektu odnosno pojedinoj diletaciji objekta koja ima 4 razine - tri kata, ne moraju imati dizalo.

Dizalo ne moraju imati niti postojeći objekti koji se kategoriziraju u 3. kategoriju koji na 3 katu imaju do 20 smještajnih jedinica."

U podtočki 8. "Prostorije za osobnu higijenu gostiju u neposrednoj blizini sadržaja": brojka: "350" zamjenjuje se brojkom: "550"

Podtočka 9. "Grijanje" mijenja se i glasi:

"9. Grijanje - odredbe se ne primjenjuju na ugostiteljske objekte koji posluju ljeti (u ljetnoj sezoni)

Grijanje zajedničkih prostorija                                 -      -      -      -

Grijanje zajedničkih prostorija i svih

smještajnih jedinica                                             ·                -      -

Centralno ili etažno grijanje svih

prostorija s mogućnošću regulacije

u smještajnim jedinicama                                     ·      ·      ·         ."

U podtočki 10. "Hlađenje zraka".

Riječi: "Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti koji posluju u ljetnoj sezoni obvezni su hlađenje imati samo u blagovaonici."

zamjenjuju se riječima:

"Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti obvezni su hlađenje imati samo u blagovaonici."

Podtočka 11. "Prozračivanje zajedničkih prostorija za goste" mijenja se i glasi:

"11. Prozračivanje zajedničkih prostorija za goste

Mogućnost dovoljnog prirodnog

prozračivanja                                                                      -      -

Mogućnost dovoljnog prozračivanja

djelotvornim sustavom ventilacije                           ·      ·      ·               ."

Podtočka 16. "Signalni uređaj za poziv osoblja" mijenja se i glasi:

"16. Signalni uređaj za poziv osoblja"

Signalni uređaji u svim smještajnim

jedinicama osim u onima iz kojih je

to moguće telefonom                                                          -     -       -

SOS uređaj ili telefon u kupaonici                           ·       ·                ."

U podtočki 18. "Parkirališta ili garaže...":

U naslovnom tekstu riječi: "primjenjuje se na objekte do kojih je objektivno moguć pristup vozila"

zamjenjuju se riječima:

"ne primjenjuje se na postojeće ugostiteljske objekte gdje to objektivno nije moguće."

U podtočki 23. "Minimalne površine pojedinih prostorija u Studiju...":

Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima (u Studiju):

- koji se kategoriziraju u četvrtu i petu kategoriju (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,00 m˛ manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za objekt utvrđuje.

- koji se kategoriziraju u prvu, drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s pet, četiri i tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,30 m˛ manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za objekt utvrđuje.

- koji posluju sezonski površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje može biti manja ukupno do 2,0 m˛ ako se toj prostoriji ne uračunava površina balkona odnosno lođe."

U podtočki 24. "Minimalne površine pojedinih prostorija u apartmanu...":

Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima (u apartmanu):

- koji se kategoriziraju u četvrtu i petu (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,00 m˛ manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za objekt utvrđuje.

- koji se kategoriziraju za prvu, drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s pet, četiri i tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,30 m˛ manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za objekt utvrđuje.

- površina sobe može biti manja ukupno do 2,0 m2,

- koji posluju sezonski, površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje i kuhanje može biti manja ukupno do 2,0 m2 ako se toj prostoriji ne uračunava površina balkona odnosno lođe."

U podtočki 25. "Uređenje i oprema apartmana":

U podnaslovu a) "Zajednički sadržaji" riječi: "Veliko garderobno ogledalo" zamjenjuju se riječju: "Ogledalo".

U podnaslovu c) "Sobe - spavaonice" u 8. retku broj: "190¤90" zamjenjuje se brojem: "190x80".

Podtočka 27. "Office na katovima" mijenja se i glasi:

"27. Office na katovima

Office na svakom katu s mogućnošću

odlaganja rublja, pribora i sredstava

za čišćenje                                                                     -     -     -

Office na svakom katu opremljen

umivaonikom s mogućnošću odlaganja

rublja, pribora i sredstava za čišćenje                          ·      ·            

Opremljen telefonom                                             ·      ·      ·       ."

U podtočki 29. "Sadržaji u ugostiteljskom objektu":

U 24 retku crtica i riječi: "- obveza samo za ugostiteljske objekte u primorskim mjestima" brišu se.

U podtočki 30. "Kvaliteta uređenja vanjskih prostora...":

riječi i zagrade: "(nasadi i parkovni objekti: šetnice, staze, vodoskoci i sl. - ako ih ima)" brišu se.

Članak 21.

U Prilogu II. "Elementi i mjerila za kategorizaciju aparthotela", u točki II. "Usluge":

U podtočki 1. "Recepcija...":

Riječi i oznake:

"Osoblje, koje komunicira s gostima

sporazumijeva se na jednom stranom

jeziku2                                                                   -    -     -     -     -

Osoblje, koje komunicira s gostima

s osnovnim poznavanjem 2 strana

jezika14                                                              ·        -      -     -    1

Osoblje, koje komunicira s gostima

s poznavanjem 3 strana jezika14                          ·     ·         -     -     2

Osoblje, koje komunicira s gostima

s dobrim znanjem 3 strana jezika14                     ·     ·     ·         -      3

Osoblje, koje komunicira s gostima

s dobrim znanjem 4 strana jezika14                      ·     ·      ·     ·         4"

brišu se.

Podtočka 11. "Poznavanje stranih jezika iz područja struke" briše se.

Članak 22.

U Prilogu III. "Elementi i mjerila za kategorizaciju Hotelskog naselja, Hotelsko-apartmanskog naselja i Apartmanskog naselja u točki I. "Uređenje i oprema":

U podtočki 2. "Ulazi",

u 10. retku riječi i oznake uz riječi:

"Veze između katova (stubišta i/ili

dizala) za osoblje i robu, funkcionalno

odvojene od veza za goste                                           ·           ·              2

Iznimno, ova odredba ne primjenjuje se na ugostiteljske kapacitete do 40 smještajnih jedinica."

brišu se.

U podtočki 3. "Prijemni hol s recepcijom..."

u 14. retku iza riječi: "ventilacije" dodaje se crtica i riječi:

"odredba se ne primjenjuje na postojeće objekte:

Podtočka 5. "Dizala" mijenja se i glasi:

"5. Dizala

U ugostiteljskim objektima objekt sa

smještajnim jedinicama koji ima

5 razina (4 kata)                                                                            -

Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima koji se kategoriziraju u 3. i 2. kategoriju (jedna i dvije zvjezdice) objekt sa smještajnim jedinicama koji ima 5 razina a kapaciteta je do 40 smještajnih jedinica ne mora imati dizalo.

U ugostiteljskim objektima objekt

sa smještajnim jedinicama koji ima

4 razine (3 kata)                                                               ·      ·         3

Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima koji se kategoriziraju u 1. kategoriju (tri zvjezdice) objekt sa smještajnim jedinicama koji ima 4 razina a kapaciteta je do 40 smještajnih jedinica ne mora imati dizalo.

Ako prema odredbama naprijed objekt mora imati dizalo, tada je obvezan imati jedno dizalo za goste pri kapacitetu do 40 smještajnih jedinica odnosno dva dizala za goste ako je kapacitet objekta veći od 40 smještajnih jedinica.

Iznimno, dva dizala za goste ne moraju imati objekti u postojećim ugostiteljskim objektima.

Jedno dizalo za osoblje i robu (teret)                                 ·      ·     ·      3."

U podtočki 7. "Prostorije za osobnu higijenu gostiju u neposrednoj blizini sadržaja": brojka: "350" zamjenjuje se brojkom: "550".

Podtočka 9. "Grijanje" mijenja se i glasi:

"9 Grijanje - odredbe se ne primjenjuju na ugostiteljske objekte koji posluju ljeti (u ljetnoj sezoni)

Grijanje zajedničkih prostorija                                                   -       -

Grijanje zajedničkih prostorija i svih

smještajnih jedinica                                                              ·            ."

U podtočki 10. "Hlađenje zraka":

Riječi: "Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti koji posluju u ljetnoj sezoni obvezni su hlađenje imati samo u blagovaonici."

zamjenjuju se riječima:

"Iznimno, postojeći ugostiteljski objekti obvezni su hlađenje imati samo u blagovaonici."

Podtočka 11. "Prozračivanje zajedničkih prostorija za goste" mijenja se i glasi:

"11. Prozračivanje zajedničkih prostorija za goste

Mogućnost dovoljnog prirodnog prozračivanja                               -        -

Mogućnost dovoljnog prozračivanja

djelotvornim sustavom ventilacije                                             ·                 

U podtočki 18. "Parkiralište ili garaže..."

Riječi: "odredba se primjenjuje samo na objekte do kojih je objektivno moguć pristup vozila"

zamjenjuju se riječima:

"odredbe se ne primjenjuju na postojeće ugostiteljske objekte gdje objektivno nije moguće".

U podtočki 21. "Apartman - ako naselje ima...":

Iza drugog retka dodaju se riječi:

"Iznimno, funkcije dnevnog boravka i blagovaonice mogu biti u djelomično zatvorenom natkritom prostoru pripadajućem apartmanu."

U podtočki 23. "Minimalne površine pojedinih prostorija u Studiju...":

Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima (u Studiju):

- koji se kategoriziraju u drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,00 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji se kategoriziraju u prvu kategoriju (koja se označava tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,30 m2 manja od površine propisane ovim pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji posluju sezonski površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje može biti manja ukupno do 2,0 m2 ako se toj prostoriji ne uračunava površina balkona odnosno lođe."

U podtočki 24. "Minimalne površine pojedinih prostorija u apartmanu...". Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima (u apartmanu):

- koji se kategoriziraju u drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,00 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji se kategoriziraju u prvu kategoriju (koja se označava s tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,30 m2 manja od površine propisane ovim pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji posluju sezonski površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje i kuhanje može biti manja ukupno do 2,0 m2 i kada se toj prostoriji uračunava površina balkona odnosno lođe, a može joj se dodati i površina predprostora ako (ga/ih) ima.

- koji posluju sezonski površina sobe - spavaonice može biti manja ukupno do 2,0 m2."

U podtočki 25. "Uređenje i oprema apartmana":

U podnaslovu a) "Zajednički sadržaji", riječi: "Veliko garderobno ogledalo" zamjenjuju se riječju: "Ogledalo".

U podnaslovu c) "Sobe - spavaonice", u 8. retku broj: "190x90" zamjenjuju se brojem: "190x80".

U podtočki 26. "Sobe (površine uređenje i oprema) ako ugostiteljski objekt ima smještajne jedinice Sobe..."

Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"- U površinu sobe uračunava se površina predprostora;

- U postojećim ugostiteljskim objektima koji posluju sezonski u površinu sobe može se uračunati i površina balkona odnosno lođe;

- U postojećim ugostiteljskim objektima površina sobe može biti manja od 2 m2 - ova odredba ne primjenjuje se na postojeće ugostiteljske objekte koji posluju sezonski a u površinu sobe uračunata im je površina balkona odnosno lođe."

U podnaslovu a) "Uređenje i oprema sobe":

U 10. retku iza riječi: "kofere" dodaje se crtica i riječi: "ne primjenjuje se na postojeće objekte."

U 36. retku broj: "190x90" zamjenjuje se brojem: "190x80".

U 43. retku iza riječi: "postelji" dodaje se crtica i riječi: "u postojećim objektima jednu stolicu može zamijeniti tabure".

U 84. retku riječi: "Veliko garderobno ogledalo" zamjenjuju se riječju: "Ogledalo".

U podtočki 28. "Vlastite kupaonice":

Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima (u sobama):

- koji se kategoriziraju u drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,00 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji se kategoriziraju u prvu kategoriju (koja se označava s tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1,30 m2 manja od površine propisane ovim pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

U 7. retku riječi: "Zidovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama do visine 1,60 m"

zamjenjuju se riječima:

"Zidovi obloženi keramičkim, kamenim ili pločicama od drugih nepropusnih materijala odnosno drugim kvalitetnim materijalom namijenjenim uređenju kupaonica, do visine 1,60 m."

Podtočka 32. "Office na katovima" mijenja se i glasi:

"32. Office u smještajnim objektima naselja

Jedan office u svakom objektu gdje je

više od 10 smještajnih jedinica,

s mogućnošću odlaganja rublja,

pribora i sredstava za čišćenje                                                      -

Office u svakom objektu gdje su smještajne

jedinice opremljene umivaonikom

s mogućnošću odlaganja rublja, pribora

i sredstava za čišćenje                                                      ·       ·            

Opremljen telefonom                                                        ·                  

U podtočki 37. "Kvaliteta uređenja vanjskih prostora..." riječi i zagrade: (nasadi i parkovni objekti: šetnice, staze, vodoskoci i sl. - ako ih ima) brišu se.

Članak 23.

U Prilogu III. "Elementi i mjerila za kategorizaciju Hotelskog naselja, Hotelsko-apartmanskog naselja i Apartmanskog naselja u točki II. "Usluge":

U podtočki 1. "Recepcija...".

Riječi i oznake:

"Osoblje, koje komunicira s gostima

sporazumijeva se na jednom stranom

jeziku3                                                                                    -        -

Osoblje, koje komunicira s gostima

s osnovnim poznavanjem 2 strana

jezika14                                                                              ·             -       1

Osoblje, koje komunicira s gostima

s poznavanjem 3 strana jezika14                                          ·      ·               2"

brišu se.

Podtočka 11. "Poznavanje stranih jezika iz područja struke" briše se.

Članak 24.

U Prilogu IV. "Elementi i mjerila za kategorizaciju Pansiona", u točki I. "Uređenje i oprema":

U podtočki 7. "Prostorije za osobnu higijenu gostiju u neposrednoj blizini sadržaja":

brojka: "350" zamjenjuje se brojkom: "550"

Podtočka 9. "Grijanje" mijenja se i glasi:

"9 Grijanje - odredbe se ne primjenjuju na ugostiteljske objekte koji posluju ljeti (u ljetnoj sezoni)

Grijanje zajedničkih prostorija                                                 -      -

Grijanje zajedničkih prostorija i svih

smještajnih jedinica                                                             ·                 3"

Podtočka 11. "Prozračivanje zajedničkih prostorija za goste" mijenja se i glasi:

"11. Prozračivanje zajedničkih prostorija za goste

Mogućnost dovoljnog prirodnog prozračivanja                               -

Mogućnost dovoljnog prozračivanja

djelotvornim sustavom ventilacije                                         ·     ·      

Podtočka 15. "Signalni uređaj za poziv osoblja" mijenja se i glasi:

"15. Signalni uređaj za poziv osoblja

Signalni uređaji u svim smještajnim

jedinicama osim u onima iz kojih je to

moguće telefonom                                                         ·      ·      ·      1

SOS uređaj ili telefon u kupaonici                                  ·      ·       ."

U podtočki 17. "Parkirališta ili garaže..."

riječi: "primjenjuje se na objekte do kojih je objektivno moguć pristup vozila" zamjenjuju se riječima: "odredbe se ne primjenjuju na postojeće ugostiteljske objekte gdje to objektivno nije moguće".

U podtočki 19. "Soba (površine...":

Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"- U površinu sobe uračunava se površina pretprostora;

- Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima površina sobe može biti manja do 2m2. U 10. retku iza riječi: "kofere" dodaje se crtica i riječi: "ne primjenjuje se na postojeće objekte."

U 34. retku broj: "190 ´ 90" zamjenjuje se brojem: "190 ´ 80".

U 42. retku iza riječi: "postelji" dodaje se crtica i riječi: "u postojećim objektima jednu stolicu može zamijeniti tabure".

U 87. retku riječi: "Veliko garderobno ogledalo" zamjenjuju se riječju: "Ogledalo".

U podtočki 21. "Vlastite kupaonice":

U 7. retku riječi:

"Zidovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama do visine 1,70 m"

zamjenjuju se riječima:

"Zidovi obloženi keramičkim, kamenim ili pločicama od drugih nepropusnih materijala odnosno drugim kvalitetnim materijalom namijenjenim uređenju kupaonice, do visine 1,60 m."

U podtočki 28. "Kvaliteta uređenja vanjskih prostora..."

zagrade i riječi: (nasadi i parkovni objekti: šetnice, staze, vodoskoci i sl. - ako ih ima) brišu se.

Članak 25.

U Prilogu IV. "Elementi i mjerila za kategorizaciju Pansiona" u točki II. "Usluge":

U podtočki 1. "Recepcija...":

Riječi i oznake:

"Osoblje, koje komunicira s gostima

sporazumijeva se na jednom stranom

jeziku4                                                                                 -      -

Osoblje, koje komunicira s gostima

s osnovnim poznavanjem 2 strana jezika14                       ·                 1

Osoblje, koje komunicira s gostima

s poznavanjem 3 strana jezika14                                      ·      ·      ·       2"

brišu se.

Podtočka 10. "Poznavanje stranih jezika iz područja struke"

briše se.

Članak 26.

U Prilogu V. "Elementi i mjerila za kategorizaciju Kampa" u točki I. "Uređenje i oprema":

U podtočki 4. "Ulaz u kamp, prijem i...":

u 2. retku riječi: "Na ulazu u kamp mora biti rampa"

zamjenjuju se riječima:

"Na ulazu u kamp mora biti odgovarajuća fizička prepreka (vrata, rampa i dr.)"

U podtočki 8. "Prostor za kampiranje":

Iza stavka 3. dodaju se riječi:

"Iznimno, od ove odredbe postojeći ugostiteljski objekti koji su smješteni na otocima, na neravnom, brdovitom prostoru mogu imati udio kapaciteta kampa u ukupnom kapacitetu manji za 30% od propisanog."

Riječi: "Minimalna površina kamp jedinica u m2 50% kamp jedinica može imati površinu manju od propisane ali ne manju od 40 m2

zamjenjuju se riječima i brojkama:

"Minimalna površina kamp jedinica u m2           50      70      90        120

Iznimno u postojećim ugostiteljskim objektima 50% kamp jedinica može imati površinu manju od propisane do 10m2

U podtočki 20. "Rashladni uređaji - hladnjaci s pretincima", riječi i oznake:

"Broj hladnjaka utvrđuje se na

temelju postotka od kapaciteta

kampa                                                                  ·       ·      2,5     5     2"

zamjenjuju se riječima i oznakama:

"Broj hladnjaka utvrđuje se na

temelju postotka od kapaciteta kampa                    2        3      -      -       -"

U podtočki 21. "Ostale pogodnosti za goste": u podnaslovu a) "Pranje i glačanje rublja i odjeće", u 34. retku riječi i oznake:

"Na svakih (broj) gostiju još jedan

prostor za glačanje rublja - primjenjuje

se pravilo zaokruživanja brojeva                            1000     800     600     400."

zamjenjuju se riječima i oznakama:

"Na svakih (broj) gostiju još jedan

prostor za glačanje rublja - primjenjuje

se pravilo zaokruživanja brojeva                            3000     2000     1000     800."

U podnaslovu b) "Pranje posuđa", u 6. retku riječi i oznake:

"Postotak slavina s toplom vodom

uz korita                                                              20          50        100     100     0"

zamjenjuju se riječima:

"Svako korito za pranje posuđa mora imati jednu slavinu s toplom vodom.

Ako korito ima više od pet slavina na svakih dodatnih četiri slavine s hladnom vodom obvezna je jedna slavina s toplom vodom."

U podtočki 22. "Uvjeti za invalide", u 14. retku riječi:

"Kampovi kapaciteta 500-1000 gostiju moraju imati: jedan zahod, jedan umivaonik, jednu tuš kupaonicu s toplom i hladnom vodom te na svakih sljedećih tisuću gostiju u kampu još jednu prostoriju za osobnu higijenu (zahod, umivaonik, tuš kupaonicu i korito za pranje nogu)"

zamjenjuju se riječima:

"Kampovi kapaciteta 500-1000 gostiju moraju imati: jedan zahod, jedan umivaonik, jednu tuš kupaonicu s toplom i hladnom vodom te na svakih sljedećih 2000 gostiju u kampu još jednu prostoriju za osobnu higijenu (zahod, umivaonik, tuš kupaonicu)."

Članak 27.

U Prilogu VI. "Elementi i mjerila za kategorizaciju apartmana" u točki I. "Uređenje i oprema":

"U podtočki 1. "Ulazi",

Iza trinaestog retka dodaju se riječi i oznake:

"Zaseban ulaz u svaki apartman

kada se radi o apartmanu koji je

ugostiteljski objekt                                                                       

Podtočka 2. "Dizala", briše se

Podtočka 3. mjenja se i glasi:

"3 Grijanje - odredbe se ne primjenjuju na objekte koji posluju ljeti (u ljetnoj sezoni)

Grijanje prostorija za boravak i

osobnu higijenu gostiju                                                                -      -

Grijanje svih prostorija                                               ·      ·       ·             

U podtočki 9. "Parkiralište ili garaža" u nastavnom tekstu riječi:

"- samo za ugostiteljske objekte do kojih je objektivno moguć pristup vozila"

zamjenjuju se riječima:

"- ne primjenjuje se na postojeće objekte gdje to objektivno nije moguće."

U podtočki 13. "Minimalne površine pojedinih prostorija u Studiju..."

Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima (u Studiju):

- koji se kategoriziraju u četvrtu i petu kategoriju (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice može biti do 1,00 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji se kategoriziraju u prvu, drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s pet, četiri i tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice može biti do 1,30 m2 manja od površine propisane ovim pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji posluju sezonski površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje može biti manja ukupno do 2,0 m˛ ako se toj prostoriji ne uračunava površina balkona odnosno lođe."

U podtočki 14. "Minimalne površine pojedinih prostorija u apartmanu...":

Naslovni tekst mjenja se i glasi:

"Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima (u apartmanu):

- koji se kategoriziraju u četvrtu i petu kategoriju (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice može biti do 1,00 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji se kategoriziraju u prvu, drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s pet, četiri i tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice može biti do 1,30 m2 manja od površine propisane ovim pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji posluju sezonski površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje i kuhanje može biti manja ukupno do 2,0 m2 ako se toj prostoriji ne uračunava površina balkona odnosno lođe, a može joj se dodati i površina predprostora ako (ga/ih) ima.

- koji posluju sezonski površina sobe - spavaonice može biti manja ukupno do 2,0 m2."

U podtočki 15. "Uređenje i oprema apartmana":

U podnaslovu a) "Zajednički sadržaji" riječi: "Veliko garderobno ogledalo" zamjenjuju se riječju: "Ogledalo".

U podnaslovu c) "Sobe - spavaonice" u 8. retku broj: "190 x 90" zamjenjuje se brojem: "190 x 80".

U podtočki 17. "Kvaliteta uređenja vanjskih prostora..."

riječi i zagrade: nasadi i parkovni objekti: šetnice, staze, vodoskoci i sl. - ako ih ima) brišu se.

Članak 28.

U Prilogu VI. "Elementi i mjerila za kategorizaciju Apartmana", u točki II. "Usluge".

Podtočka 3. "Poznavanje stranih jezika iz područja struke" briše se.

Članak 29.

U Prilogu VII. "Elementi i mjerila za kategorizaciju Kuće za odmor":

Podtočka 9. "Grijanje" mijenja se i glasi:

"9 Grijanje - odredba se ne primjenjuje na ugostiteljske objekte koji posluju ljeti (u ljetnoj sezoni)

Grijanje zajedničkih prostorija                                           -       -       -      -

Grijanje zajedničkih prostorija i svih

smještajnih jedinica                                                    ·                   -        -

Centralno ili etažno grijanje svih

prostorija s mogućnošću regulacije

u smještajnim jedinicama                                              ·      ·      ·               

U podtočki 12. "Minimalne površine pojedinih prostorija u Studiju..."

Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima (u Studiju):

- koji se kategoriziraju u četvrtu i petu (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice može biti do 1,00 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji se kategoriziraju u prvu, drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s pet, četiri i tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice može biti do 1,30 m2 manja od površine propisane ovim pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji posluju sezonski površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje može biti manja ukupno do 2,0 m2 ako se toj prostoriji ne uračunava površina balkona odnosno lođe."

U podtočki 13. "Minimalne površine pojedinih prostorija u apartmanu...".

Naslovni tekst mijenja se i glasi:

"Iznimno, u postojećim ugostiteljskim objektima (u apartmanu):

- koji se kategoriziraju u četvrtu i petu kategoriju (koje se označavaju s dvije i jednom zvjezdicom) površina vlastite kompletne kupaonice može biti do 1,00 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji se kategoriziraju u prvu, drugu i treću kategoriju (koje se označavaju s pet, četiri i tri zvjezdice) površina vlastite kompletne kupaonice može biti do 1,30 m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

- koji posluju sezonski površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje i kuhanje može biti manja do 2,0 m2 ako se toj prostoriji ne uračunava površina balkona odnosno lođe, a može joj se dodati i površina predprostora ako (ga/ih) ima.

- koji posluju sezonski površina sobe - spavaonice može biti manja ukupno do 2,0 m2 ."

U podtočki 14. "Uređenje i oprema kuće":

U podnaslovu a) "Zajednički sadržaji" riječi: "Veliko garderobno ogledalo" zamjenjuju se riječju: "Ogledalo".

U podnaslovu c) "Sobe - spavaonice" u 8. retku broj: "190¤90" zamjenjuje se brojem: "190x80".

U podtočki 17. "Kvaliteta uređenja vanjskih prostora..." riječi i zagrade: (nasadi i parkovni objekti: šetnice, staze, vodoskoci i sl. - ako ih ima) brišu se.

Članak 30.

U Prilogu VII. "Elementi i mjerila za kategorizaciju Kuće za odmor" u točki II. "Usluge":

Podtočka 3. "Poznavanje stranih jezika iz područja struke" briše se.

Članak 31.

U Prilogu VIII. "Elementi i mjerila za kategorizaciju soba za iznajmljivanje", u točki I. "Uređenje i oprema":

U podtočki 1. "Ulazi": u šestom retku riječi: "Zajednički ulaz u kuću za goste i stanare"

zamjenjuju se riječima:

"Zaseban ulaz u svaku sobu u objektu gdje se sobe nalaze"

u sedmom retku riječi:

"Zaseban ulaz za goste" brišu se.

Podtočka 2. "Grijanje" mijenja se i glasi:

"2 Grijanje - odredba se ne primjenjuje na ugostiteljske objekte koji posluju ljeti (u ljetnoj sezoni)

Grijanje sobe                                                                        -

Grijanje i zajedničkih prostorija iz kojih

se dolazi u sobe, ako se ne radi o

otvorenim (vanjskim) prostorima

odnosno hodnicima                                                 ·      ·             3."

U podtočki 11. "Opremanje prostorija"

U podnaslovu a) "Sobe - spavaonice" u 6. retku broj: "190x90" zamjenjuju se brojem: "190x80".

Članak 32.

Zahtjevi ugostitelja za utvrđivanje minimalnih uvjeta i kategorizaciju, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika u postupku rješavanja kod nadležnog tijela državne uprave riješit će se u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 335-05/99-01/11
Urbroj: 523-01-99-01
Zagreb, 12. travnja 1999.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.