Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (pročišćen

NN 39/1999 (23.4.1999.), Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (pročišćen

HRVATSKA ZAJEDNICA SAMOSTALNIH UMJETNIKA

Na temelju članka 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 21/99), Upravni odbor Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika na sjednici održanoj 19. ožujka 1999. godine, utvrdio je i redakcijski uredio pročišćeni tekst Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

Pročišćeni tekst Pravilnika obuhvaća Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 110/96), te njegove izmjene i dopune objavljene u ("Narodnim novinama", br. 21/99), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu i početak primjene.

Zagreb, 19. ožujka 1999.

Predsjednica
Upravnog odbora HZSU-a
Branka Ivaniš, v. r.

PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO TE ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se postupak i uvjeti za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko, te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, a čije umjetničko stvaralaštvo i djelovanje neprijeporno predstavljaju zamjetan prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Pravilnikom se također utvrđuje način i postupak imenovanja Stručnog povjerenstva.

Članak 2.

Samostalni umjetnik ima pravo podnijeti zahtjev da mu se doprinosi za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje plaćaju iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: priznavanje prava na uplatu doprinosa).

Zahtjev iz prethodnog stavka rješava Stručno povjerenstvo uz naknadno odobrenje ministra kulture, u postupku i prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Stručno povjerenstvo provodi i reviziju priznatih prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa.

II. DJELOKRUG I NAČIN RADA STRUČNOG POVJERENSTVA

Članak 3.

Članove Stručnog povjerenstva imenuju:

- Ministarstvo kulture - 1 (jednog) predstavnika,

- Hrvatska zajednica

samostalnih umjetnika - 1 (jednog) predstavnika

- republička umjetnička strukovna

udruga iz čijeg je područja djelovanja

podnositelj zahtjeva - 3 (tri) predstavnika

(od kojih je jedan samostalni umjetnik).

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU) utvrđuje popis republičkih umjetničkih strukovnih udruga koje imenuju članove Stručnog povjerenstva.

Članak 4.

Stručno povjerenstvo radi kao kolegijalno tijelo na sjednicama u sastavu predstavnika Ministarstva kulture, HZSU-a i republičkih umjetničkih strukovnih udruga iz primarnog područja umjetničkog djelovanja podnositelja zahtjeva.

Sjednice Stručnog povjerenstva saziva HZSU.

Članovi Stručnog povjerenstva na svakoj sjednici biraju između sebe predsjedatelja.

Do izbora predsjedatelja Stručnog povjerenstva sjednici predsjeda predstavnik HZSU-a.

Stručno povjerenstvo može raditi samo uz nazočnost svih 5 (pet) članova.

Stručno povjerenstvo javno glasuje o zahtjevu samostalnog umjetnika.

Odluka se donosi 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova.

O radu sjednice Stručnog povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 5.

Naknadu za rad članova Stručnog povjerenstva snose umjetničke strukovne udruge koje su ih imenovale, a Ministarstvo kulture za svoga člana.

Članak 6.

Članovi Stručnog povjerenstva imaju mandat od 4 (četiri) godine.

Verifikaciju mandata članova Stručnog povjerenstva i njihovih zamjenika imenovanih od republičkih umjetničkih strukovnih udruga obavlja Upravni odbor HZSU-a.

Zbog nesavjesnog i neurednog obavljanja dužnosti članovi Stručnog povjerenstva mogu biti opozvani tijekom mandata.

Članu Stručnog povjerenstva kojeg je imenovala republička umjetnička strukovna udruga prestaje mandat prestankom članova u umjetničkoj strukovnoj udruzi.

Republičke umjetničke strukovne udruge i Ministarstvo kulture obavještavaju HZSU o imenovanju, opozivu i prestanku članstva u Stručnom povjerenstvu.

III. POSTUPAK I KRITERIJI ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 7.

Da bi samostalni umjetnik stekao pravo na uplatu doprinosa, uz bavljenje umjetničkim stvaralaštvom i djelovanjem kao jedinim i glavnim zanimanjem, mora udovoljiti kriterijima iz ovog Pravilnika.

Smatrat će se da bavljenje umjetničkim stvaralaštvom i djelovanjem nije samostalnom umjetniku jedino i glavno zanimanje ako je u prethodnoj godini ostvario dohodak izvan umjetničkog stvaralaštva i djelovanja u iznosu većem od prosječno ostvarenog neto osobnog dohotka radnika u Republici Hrvatskoj.

Prethodni stavak se ne odnosi na podnositelje zahtjeva iz radnoga odnosa (članak 9. stavak 3. ovog Pravilnika).

Zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa podnosi se Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika u vremenu od 1. do 31. listopada tekuće godine.

Članak 8.

Zahtjev samostalnog umjetnika za priznavanje prava na uplatu doprinosa treba sadržavati:

a) pismenu prijavu s osobnom i umjetničkom biografijom,

b) domovnicu i potvrdu o mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj,

c) iscrpan opis umjetnikovog javnog djelovanja uz cjelovitu dokumentaciju o primarnom umjetnikovom stvaralaštvu,

d) potvrdu porezne uprave o tome je li podnositelj zahtjeva prethodne godine bio porezni obveznik, koje vrste i ostvareni dohodak od neumjetničke djelatnosti,

e) preporuku republičke umjetničke strukovne udruge primarnog umjetničkog stvaralaštva i djelovanja podnositelja zahtjeva, uz potvrdu o njegovom javnom djelovanju, te

f) radnu knjižicu.

Članak 9.

Stručno povjerenstvo će razmatrati umjetničko stvaralaštvo i djelovanje podnositelja zahtjeva tijekom posljednjih 5 (pet) godina.

Pri razmatranju umjetničkog stvaralaštva i javnog djelovanja podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovoga Pravilnika, Stručno povjerenstvo neće uvažiti zahtjev podnositelja, iako udovoljava brojčanim uvjetima iz ovoga Pravilnika, za kojega drži da njegovo umjetničko djelovanje ne predstavlja zamjetan prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Podnositelj zahtjeva može biti osoba u radnom odnosu ako da pismenu izjavu da će danom priznavanja prava na uplatu doprinosa prekinuti radni odnos.

Članak 10.

Rješenje o zahtjevu samostalnog umjetnika donosi Stručno povjerenstvo u postupku i prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Rješenje potpisuje predsjedatelj sjednice Stručnog povjerenstva. Ministar kulture naknadno odobrava rješenje Stručnog povjerenstva za samostalnog umjetnika kojemu je priznato pravo na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko, te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

Protiv rješenja Stručnog povjerenstva kojim je odbijen zahtjev, samostalni umjetnik može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Na osnovi rješenja Stručnog povjerenstva o priznavanju prava na uplatu doprinosa, HZSU prijavljuje samostalne umjetnike prema mjestu prebivališta na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje čime samostalni umjetnik stječe pravo na korištenje mirovinskog i invalidskog osiguranja, te na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje čime samostalni umjetnik stječe pravo na korištenje zdravstvene zaštite.

Pravo iz prethodnog stavka samostalnom umjetniku teče od dana podnošenja zahtjeva odnosno od dana prestanka radnog odnosa.

Članak 12.

Prijave samostalnog umjetnika na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje podnose se prema osnovicama osiguranja visoke stručne spreme.

Članak 13.

Samostalni umjetnik koji ne ostvaruje pravo na uplatu doprinosa, ima pravo sam uplaćivati te doprinose na osnovi potvrde odgovarajuće republičke umjetničke strukovne udruge.

KRITERIJI ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 14.

Samostalni umjetnik mora javno umjetnički djelovati prema sljedećim kriterijima:

1. KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO

a) Književnici

- 2 objavljene knjige, ili

- 1 objavljena knjiga i 50 radova objavljenih u uglednim književnim revijama, listovima i medijima.

Objavljene knjige moraju imati nedvojbenu književnu vrijednost uz uvjet da su doživjele ozbiljnu kritičku recepciju.

b) Književnici - dramski pisci

- 3 izvedena ili objavljena dramska djela, ili

- 1 izvedeno ili objavljeno dramsko djelo i 4 izvedene radijske drame.

c) Znanstveno, teoretičarsko i kritičarsko djelovanje na svim područjima umjetničkog stvaralaštva

- 2 objavljene knjige, ili

- 50 članaka objavljenih u dnevnom tisku, periodici ili medijima, ili

- 5 opsežnijih znanstvenih, teoretičarskih i kritičarskih radova, ili

- 15 referata objavljenih u stručnim časopisima ili periodici i medijima ili na znanstvenim skupovima i zbornicima,

- 2 objavljene knjige s područja povijesti kazališta, teatrologije ili kazališne kritike, ili

- 15 teatrologijskih ogleda ili referata objavljenih u književno-kazališnim časopisima ili na znanstvenim skupovima objavljenim u zbornicima,

- 15 ogleda, prikaza ili referata s područja muzikologije, povijesti glazbe i publicistike objavljenih u kazališnim časopisima, muzikološkim izdanjima, časopisima za kulturu i slično.

2. KNJIŽEVNOPRIJEVODNO STVARALAŠTVO

- 500 kartica objavljenih prijevoda književno relevantnih djela te književnih prijevoda u širem smislu (u obzir se neće uzimati kraćeni prijevodi objavljeni u roto tisku), ili

- 2 objavljene zbirke stihova u prijevodu, ili

- cjeloviti prijevodi u kulturnim, radijskim (iznimno u televizijskim) programima u opsegu od 500 kartica, ili

- 2 prevedene cjelovečernje drame objavljene ili izvedene u profesionalnim kazalištima, na radiju ili televiziji, ili

- kombinacija navedenih književnih žanrova priznaje se u opsegu od 500 kartica.

Kao umjetnički rad priznat će se osim prijevoda i stručna redakcija književnog prijevoda koja je kao takva navedena u impresumu knjige, te izvorni tekstovi o temama s područja stranih književnosti i kultura.

Književni prijevodi podnosioca zahtjeva moraju biti objavljeni kod nakladnika u Republici Hrvatskoj, a uzimat će se u obzir i relevantni prijevodi hrvatske književnosti objavljeni u priznatim inozemnim književnim nakladama i medijima.

3. KAZALIŠNO STVARALAŠTVO

a) Kazališni redatelji

- 3 kazališne režije u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili

- 4 televizijske drame, ili

- 1 TV serija, ili

- 10 režija radio drama, ili

- 12 režija ostalih formi (znanstveno-obrazovne emisije, dječje emisije, crtani filmovi i sl.).

b) Glumci

- 3 glavne ili veće uloge u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili,

- 2 veće ili 4 srednje uloge na filmu, televizijskoj seriji, u TV drami, ili

- 5 srednjih uloga u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili,

- 20 srednjih ili većih uloga u radio dramama.

c) Dramaturzi

- 3 realizirana dramaturgijska rada u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili

- 2 realizirana dramaturgijska rada u cjelovečernjem igranom filmu i 3 rada u dokumentarnom filmu, ili

- 3 realizirana dramaturgijska rada u radiodramskim ili televizijskim emisijama (igrane i dokumentarne emisije), ili

- objavljene najmanje 2 studije, 3 eseja i 6 prikaza s područja dramaturgije (objavljene u kazališnim časopisima, zbornicima, knjigama i sl.).

4. FILMSKO STVARALAŠTVO

a) Redatelji

- 2 dugometražna igrana filma, ili

- 4 televizijska filma svaki u trajanju od najmanje 60 minuta, ili

- televizijska serija (ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom) igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od 240 minuta, ili

- 5 dokumentarnih filmova filmske proizvodnje, ili

- 9 dokumentarnih filmova televizijske proizvodnje, ili

- 5 kratkih igranih filmova u filmskoj proizvodnji.

b) Snimatelji

- 2 cjelovečernja igrana filma, ili

- 4 televizijska filma svaki u trajanju od najmanje 60 minuta, ili

- 4 kratka igrana filma u filmskoj proizvodnji, ili

- 6 kratkih igranih filmova u televizijskoj proizvodnji, ili

- 5 dokumentarnih filmova u filmskoj proizvodnji, ili

- 7 dokumentarnih filmova u televizijskoj proizvodnji, ili

- televizijska serija ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta.

c) Scenaristi

- 2 realizirana scenarija dugometražnih igranih filmova, ili

- 10 realiziranih scenarija kratkih ili dokumentarnih filmova, ili

- 5 realiziranih scenarija u animiranom ili lutkarskom filmu u ukupnom trajanju od 40 minuta.

d) Animirani, crtani i lutkarski film

1) Redatelji

- 40 minuta animiranog filma

2) Glavni crtač

- 40 minuta animiranog filma

3) Animatori

- 40 minuta animiranog filma

4) Snimatelji

- 40 minuta animiranog filma.

Za sve kategorije ne uzimaju se u obzir reklamni animirani filmovi i spotovi.

5. GLAZBENO STVARALAŠTVO

Skladateljstvo:

a) Klasična glazba

- djela klasične glazbe u ukupnom trajanju od najmanje 120 minuta javno izvedena u priznatim koncertnim prostorima, na radiju ili televiziji, od čega barem jedna skladba mora biti pisana za simfonijski orkestar.

b) Zabavna glazba

- djela zabavne glazbe u ukupnom trajanju od najmanje 200 minuta, javno izvedena u priznatim koncertnim prostorima, na radiju ili televiziji.

U kategorijama a i b priznaje se i glazba za film i kazalište, ali ne i glazba za reklamne poruke i AVIZO glazba. Javne izvedbe u kategorijama a i b moraju biti u okviru priznatih festivala i koncertnih ciklusa ili izdane na nosačima zvuka a prema stručnim i umjetničkim kriterijima i standardima što potvrđuje odgovarajuća republička umjetnička strukovna udruga.

Izvodilaštvo klasične glazbe:

a) Operni pjevači

- 4 glavne uloge u najmanje 10 nastupa, ili

- 6 srednjih uloga u najmanje 10 nastupa.

b) Koncertni pjevači

- 5 nastupa s 2 različita programa.

c) Instrumentalisti

- 3 različita programa u 10 nastupa

d) Dirigenti

- 3 različita programa u 10 nastupa

e) Članovi komornih ansambala

- 15 nastupa s 3 različita programa s dvije praizvedbe domaćih djela.

f) Jazz

- 25 nastupa ili snimanja s najmanje 3 različita programa.

Izvodilaštvo zabavne, pop, rock i narodne glazbe:

- sudjelovanje solista (vokalnih ili instrumentalnih) ili članova stalnih postava istaknutih glazbenih sastava na najmanje 200 minuta umjetnički relevantne novosnimljene glazbe za radijske ili televizijske potrebe, odnosno objavljene na nosačima zvuka koji se nalaze na uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, od toga najmanje 70 minuta u posljednjih 5 (pet) godina, ili

- glazbenici koji se duže od 20 godina bave glazbom kao osnovnim i jedinim zanimanjem a u tom su razdoblju sudjelovali kao solisti (vokalni ili instrumentalni) podliježu kriterijima iz prethodnog stavka osim kriterija koji se tiče posljednjih 5 godina.

6. BALETNO-PLESNO STVARALAŠTVO

Klasični balet

a) Plesači

- 3 glavne uloge u cjelovečernjim baletnim predstavama (klasičnog, modernog i nacionalnog repertoara) u nacionalnim institucijama u Republici Hrvatskoj ili adekvatnim institucijama u svijetu, ili

- od 10 do 40 solističkih uloga u cjelovečernjim baletnim predstavama (klasičnog, modernog i nacionalnog repertoara) u nacionalnim institucijama u Republici Hrvatskoj ili adekvatnim institucijama u svijetu.

b) Koreografi

- 4 kratke baletne koreografije u ukupnom trajanju od najmanje 60 minuta, ili

- 1 cjelovečernja baletna predstava u trajanju od najmanje 60 minuta.

c) Koreografi folklorno-plesnog stvaralaštva

- 2 cjelovečernja programa u trajanju od po najmanje 70 minuta, ili

- 6 kraćih koreografija u ukupnom trajanju od 40 minuta.

Suvremeni ples

a) Plesači

- 3 različita programa u ukupnom broju od 15 izvedbi u priznatim prostorima ili na televiziji.

b) Koreografi

- 5 kratkih koreografija, ili

- 2 cjelovečernja programa u ukupnom trajanju od najmanje 50 minuta.

7. LIKOVNO I MULTIMEDIJALNO STVARALAŠTVO

- 3 samostalne izložbe (ne s istom građom), ili

- 2 samostalne izložbe i 2 skupne - koncepcijske izložbe, ili

- 5 skupnih - koncepcijskih izložaba

- 3 samostalna multimedijalna projekta, ili

- 2 samostalna i 2 skupna - koncepcijska multimedijalna projekta, ili

- 5 skupnih multimedijalnih projekata (video, film, kompjutorska umjetnost, performance i drugi oblici suvremenog umjetničkog izražavanja) uz mišljenje republičke umjetničke strukovne udruge, ili

- 5 nastupa/sudjelovanja na skupnim - koncepcijskim izložbama,

- 2 samostalne izložbe kiparskih djela izvedenih u kamenu, bronci, željezu, čeliku, drvu, staklu ili drugim materijalima, ili

- 1 samostalna i 2 skupne - koncepcijske izložbe, ili

- 5 žiriranih izložbi,

- umjetnička djela ostvarena izvan izložbenih prostora (freska, vitraj, mozaik, reljef, javna kiparska djela, medalje, tapiserije, grafičke mape, spomenički projekti i instalacije), priznat će se uz mišljenje republičke umjetničke strukovne udruge.

Ostale umjetničke reference kao elementi za kombiniranje kriterija: zastupljenost umjetnika u stalnim prostorima muzeja, modernih galerija i javnih zbirki u zemlji i inozemstvu, umjetničke nagrade, zastupljenost u Enciklopediji hrvatske likovne umjetnosti, monografije, katalozi - knjige, recenzije u stručnim časopisima, stručni tekstovi i recenzije koje pišu likovni umjetnici objavljene u sredstvima javnog priopćavanja.

Samostalne izložbe priznaju se ako su priređene u institucijama ili izložbenim prostorima na području Republike Hrvatske prema popisu koji je sastavni dio ovih kriterija i vrijedi na određeno razdoblje. Izradba popisa ili izmjene i dopune popisa institucija i izložbenih prostora isključivo su u nadležnosti umjetničkih savjeta republičkih umjetničkih strukovnih udruga.

Umjetnički savjeti republičkih umjetničkih strukovnih udruga verificirat će popis institucija i izložbenih prostora svake dvije godine.

U smislu skupnih - koncepcijskih izložbi priznaju se:

- žirirane izložbe priređene u Republici Hrvatskoj;

- žirirane izložbe priređene u inozemstvu koje predstavljaju doprinos hrvatskoj likovnoj umjetnosti i kulturi;

- selektirane i koncepcijski profilirane izložbe priređene u Republici Hrvatskoj uz mišljenje umjetničkih savjeta republičkih umjetničkih strukovnih udruga;

- selektirane i koncepcijski profilirane izložbe priređene u inozemstvu uz mišljenje umjetničkih savjeta republičkih umjetničkih strukovnih udruga;

- selektirane i koncepcijski profilirane izložbe priređene s ciljem predstavljanja i promicanja hrvatskih likovnih umjetnika i hrvatske likovne umjetnosti;

- međunarodne izložbe sufinancirane od Republike Hrvatske i

- likovno-umjetnički simpozij ili slični oblici umjetničkog djelovanja uz mišljenje umjetničkih savjeta republičkih umjetničkih strukovnih udruga.

8. PRIMIJENJENO LIKOVNO STVARALAŠTVO

a) Vrtna, pejzažna arhitektura i unutarnje uređenje prostora

- 3 velika realizirana projekta, ili

- 10 manjih realiziranih projekata, ili

- 2 projekta priznata javnim natječajem i 3 realizirana manja rada, ili

- sudjelovanje na 2 žirirane izložbe i 3 realizirana rada.

b) Fotografija

- 3 samostalne izložbe s najmanje 50 radova, ili

- 6 skupnih žiriranih izložbi s različitim radovima, ili

- 3 fotomonografije, ili

- 3 veća realizirana projekta i 5 manjih realiziranih projekata od najmanje 20 radova.

c) Oblikovanje igračaka i lutaka

- 3 samostalne izložbe, ili

- 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

- 4 realizacije kompletnih postava lutaka u kazališnoj djelatnosti, lutkarskom filmu ili televizijskim lutkarskim emisijama.

d) Primijenjeno kiparstvo

- 3 samostalne izložbe, ili

- 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

- 10 umjetničkih djela postavljenih u javnim prostorima.

e) Keramika, porculan i staklo

- 3 samostalne izložbe različitih radova, ili

- 5 skupnih žiriranih izložbi različitih radova, ili

- 5 kompleksnih realiziranih radova (kolekcija).

Jedna kolekcija sadrži najmanje 20 radova.

f) Oblikovanje tekstila i kože

- 3 samostalne izložbe različitih radova, ili

- 5 skupnih žiriranih izložbi različitih radova, ili

- 10 kompleksnih kolekcija modela realiziranih u industriji (različitih radova).

Jedna kolekcija sadrži najmanje 30 modela.

g) Oblikovanje plemenitih kovina

- 3 samostalne izložbe, ili

- 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

- 5 kompleksnih realiziranih radova (kolekcija).

Jedna kolekcija sadrži najmanje 20 radova.

h) Oblikovanje odjeće

- 3 samostalne prezentacije različitih radova, ili

- 5 skupnih žiriranih prezentacija različitih radova, ili

- 10 kompleksnih kolekcija modela realiziranih u industriji različitih radova.

Jedna kolekcija sadrži najmanje 30 modela.

i) Primijenjena djela iz područja kazališne, filmske i TV umjetnosti

- 20 samostalnih djela - projekata (scenografija i kostimografija, maske, scenski rekviziti), ili

- kostimografija u 2 dugometražna igrana filma, ili

- kostimografija u igranim televizijskim serijama u trajanju od najmanje 450 minuta, ili

- kostimografija u najmanje 6 televizijskih drama od kojih svaka u trajanju od najmanje 45 minuta, ili

- scenografija za 2 dugometražna igrana filma, ili

- scenografija za 40 minuta animiranog ili lutkarskog filma s najmanje 10 naslova, ili

- scenografija u televizijskim serijama odnosno televizijskim dramama u ukupnom trajanju od najmanje 240 minuta.

j) Oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa

- 5 sudjelovanja na skupnim žiriranim izložbama, ili

- 5 sudjelovanja na arhitektonsko-urbanističkim javnim natječajima, ili

- 20 radova realiziranih uz autorske projekte.

Pod javnim natječajima podrazumijevaju se i pozivni natječaji.

k) Restauratorska i oblikovno-fonička djela

- 3 velika realizirana autorska projekta, ili

- 5 manjih realiziranih autorskih djela (koautori).

l) Primijenjena djela likovne umjetnosti (karikature, ilustracije, strip i sl.)

- 50 objavljenih karikatura u dnevnom tisku ili časopisima, ili

- 50 objavljenih ilustracija u dnevnom tisku, časopisima, knjigama o umjetničkom stvaralaštvu i sl., ili

- 2 samostalne izložbe, ili

- 4 žirirane izložbe s različitim radovima.

9. ARHITEKTURA

- 2 velika projekta (autor), ili

- 5 manjih realiziranih projekata, ili

- 2 projekta priznata javnim natječajem i 3 realizirana manja rada, ili

- sudjelovanje na dvije žirirane izložbe i realizirana 3 manja rada.

Velikim projektom u projektiranju stambenog prostora smatra se projektiranje stambenog prostora većega od 500 m˛, a manjim projektom projektiranje obiteljske kuće i slično. Pod javnim natječajima podrazumijevaju se i pozivni natječaji.

10. DIZAJN

- 3 složena realizirana djela, odnosno 3 samostalne izložbe, ili

- 10 jednostavnih realiziranih djela, odnosno 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

- 2 projekta nagrađena javnim natječajem i 3 realizirana manja projekta, ili

- 3 ostvarene autorske koncepcije izložbe, seminara ili radionice u zemlji i inozemstvu.

Članak 15.

Umjetničko javno djelovanje u inozemstvu priznaje se ako je subvencionirano od Republike Hrvatske, te ako predstavlja zamjetan prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Umjetničko javno djelovanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu mora biti stručno potvrđeno od odgovarajuće republičke umjetničke strukovne udruge.

IV. POSEBNE ODREDBE

Članak 16.

Samostalni umjetnici bez završene odgovarajuće akademije ili fakulteta moraju imati najmanje 5 (pet) godina priznatog javnog umjetničkog djelovanja, uz ispunjenje kriterija predviđenih ovim Pravilnikom.

Zbog specifičnosti njihove struke ova se odredba ne odnosi na baletne i plesne umjetnike. Samostalni umjetnici izvođači zabavne, pop, rock i narodne glazbe moraju imati najmanje 10 godina javnog umjetničkog djelovanja, uz ispunjenje kriterija predviđenih ovim Pravilnikom.

Samostalni umjetnici koji imaju završenu odgovarajuću akademiju ili fakultet mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa nakon završetka studija, uz ispunjenje kriterija predviđenih ovim Pravilnikom.

Članak 17.

Samostalni umjetnik kojemu je priznato pravo na uplatu doprinosa treba najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca podnijeti potrebnu dokumentaciju za prijavu na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Smatrat će se da je samostalni umjetnik odustao od zahtjeva za priznavanje prava na uplatu doprinosa ukoliko u roku iz stavka 1. ovoga članka ne podnese potrebnu dokumentaciju, te će se rješenje o priznavanju toga prava staviti izvan snage.

Članak 18.

Svake godine po donošenju proračuna Republike Hrvatske HZSU izvješćuje republičke umjetničke strukovne udruge o odobrenim sredstvima za uplatu doprinosa samostalnim umjetnicima.

V. REVIZIJA PRIZNATIH PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 19.

Stručno povjerenstvo će najmanje jedanput u 5 (pet) godina po službenoj dužnosti, uz organizacijsku suradnju republičkih umjetničkih strukovnih udruga, provesti reviziju priznatih prava svih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa.

Samostalnom umjetniku kojemu je priznato pravo na uplatu doprinosa, nakon 5 (pet) godina po ostvarenju toga prava, Stručno povjerenstvo će provesti reviziju priznatih prava u odnosu na njegovo umjetničko stvaralaštvo, a prema kriterijima iz članka 20. ovoga Pravilnika. Samostalni umjetnici iz članka 24. ovoga Pravilnika ne podliježu reviziji iz prethodnog stavka.

KRITERIJI ZA REVIZIJU PRIZNATIH PRAVA
NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 20.

Za reviziju priznatih prava na uplatu doprinosa samostalni umjetnik mora se baviti umjetničkim stvaralaštvom kao jedinim i glavnim zanimanjem i javno umjetnički djelovati prema sljedećim kriterijima:

1. KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO

a) Književnici

- 2 objavljene knjige, ili

- 1 objavljena knjiga i 50 radova objavljenih u uglednim književnim revijama, listovima i medijima.

b) Književnici - dramski pisci

- 2 izvedena ili objavljena dramska djela, ili

- 1 izvedeno ili objavljeno dramsko djelo i 4 izvedene radijske drame.

c) Znanstveno, teoretičarsko i kritičarsko djelovanje na svim područjima umjetničkog stvaralaštva

- 2 objavljene knjige, ili

- 3 neobjavljena znanstvena rada s pozitivnom recenzijom, ili

- 50 članaka objavljenih u dnevnom tisku, periodici ili medijima, ili

- 5 opsežnijih znanstvenih, teorijskih ili kritičarskih radova, ili

- 15 referata objavljenih u stručnim časopisima ili periodici i medijima ili na znanstvenim skupovima i zbornicima.

- 2 objavljene knjige s područja povijesti kazališta, teatrologije ili kazališne kritike, ili

- 15 teatrologijskih ogleda ili referata objavljenih u književno-kazališnim časopisima ili na znanstvenim skupovima objavljenim u zbornicima, ili

- 15 ogleda, prikaza ili referata s područja muzikologije, povijesti glazbe i publicistike objavljenih u kazališnim časopisima, muzikološkim izdanjima, časopisima za kulturu i slično.

2. KNJIŽEVNOPRIJEVODNO STVARALAŠTVO

- 700 kartica književno relevantnih tekstova, ili

- 2 cjelovečernje drame objavljene ili izvedene u profesionalnim kazalištima, na radiju ili televiziji, ili

- 2 objavljene zbirke stihova, ili

- objavljeni cjeloviti prijevodi u kulturnim radijskim (iznimno u televizijskim) programima u opsegu od 700 kartica. Kao umjetnički rad priznat će se osim prijevoda i stručna redakcija književnog prijevoda koja je kao takva navedena u impresumu knjige, te izvorni tekstovi s područja stranih književnosti i kultura.

3. KAZALIŠNO STVARALAŠTVO

a) Kazališni redatelji

- 3 režije u profesionalnim kazališnim produkcijama, TV dramama, TV serijama, ili

- 10 režija radio drama, ili

- 12 režija ostalih formi (znanstveno-obrazovne emisije, dječje emisije, crtani filmovi...).

b) Glumci

- 2 glavne uloge, ili 3 veće uloge, ili 4 srednje uloge u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili

- 3 srednje uloge na filmu i televiziji, ili

- 12 značajnijih uloga u radio dramama.

c) Dramaturzi

- 3 dramaturgijska rada u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili

- 1 dramaturgijski rad u cjelovečernjem igranom filmu i 3 rada na dokumentarnom filmu, ili

- 3 dramatizacijska rada u radio dramskim ili televizijskim emisijama (igrane i dokumentarne emisije), ili

- objavljene najmanje 2 studije, 3 eseja i 6 prikaza s područja dramaturgije (objavljene u kazališnim časopisima, zbornicima, knjigama i sl.).

4. FILMSKO STVARALAŠTVO

a) Redatelji

- 2 dugometražna igrana filma, ili

- 3 televizijska filma svaki u trajanju od najmanje 60 minuta, ili

- televizijska serija ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta, ili

- 5 dokumentarnih filmova u filmskoj produkciji, ili

- 7 dokumentarnih filmova u televizijskoj produkciji, ili

- 5 kratkih igranih filmova u filmskoj produkciji.

b) Snimatelji

- 2 cjelovečernja igrana filma, ili

- 3 TV filma - svaki u trajanju od 60 minuta, ili

- 4 kratka igrana filma u filmskoj produkciji, ili

- 6 kratkih igranih filmova u televizijskoj produkciji, ili

- 5 dokumentarnih filmova u filmskoj produkciji, ili

- 7 dokumentarnih filmova u televizijskoj produkciji, ili

- televizijska serija ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta.

c) Scenaristi

- 2 realizirana scenarija dugometražnih igranih filmova, ili

- 10 realiziranih scenarija kratkih ili dokumentarnih filmova, ili

- 5 realiziranih scenarija u animiranom ili lutkarskom filmu u ukupnom trajanju od 30 minuta.

d) Animirani, crtani i lutkarski film

1) Redatelji

2) Glavni crtači

3) Animatori

4) Snimatelji

Za sve kategorije potrebno je 30 minuta animiranog filma. Ne uzimaju se u obzir reklamni filmovi i spotovi.

5. GLAZBENO STVARALAŠTVO

Skladateljstvo:

a) Klasična glazba

- djela klasične glazbe u ukupnom trajanju od najmanje 120 minuta javno izvedena u priznatim koncertnim prostorima, na radiju ili televiziji, od čega barem jedna skladba mora biti pisana za simfonijski orkestar.

b) Zabavna glazba

- djela zabavne glazbe u ukupnom trajanju od najmanje 200 minuta, javno izvedena u priznatim koncertnim prostorima, na radiju ili televiziji.

U kategorijama a i b priznaje se i glazba za film i kazalište, ali ne i glazba za reklamne poruke i AVIZO-glazba.

Javne izvedbe u kategorijama a i b moraju biti u okviru priznatih festivala i koncertnih ciklusa, odnosno organizirane od priznatih organizatora na profesionalno zadovoljavajućoj razini, ili izdane na nosačima zvuka.

Izvodilaštvo klasične glazbe:

a) Operni pjevači

- 4 glavne uloge u najmanje 10 nastupa, ili

- 6 srednjih uloga u najmanje 10 nastupa.

b) Koncertni pjevači

- 5 nastupa s 2 različita programa.

c) Instrumentalisti

- 3 programa u 10 nastupa.

d) Dirigenti

- 3 programa u 10 nastupa.

e) Članovi komornih ansambala

- 15 nastupa s 3 programa.

f) Jazz

- 25 nastupa ili snimanja s najmanje 2 različita programa.

Izvodilaštvo zabavne, pop, rock i narodne glazbe:

- najmanje 70 minuta umjetnički relevantne novosnimljene glazbe za radijske ili televizijske potrebe, odnosno objavljene na nosačima zvuka koji se nalaze u uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, kao solist (vokalni ili instrumentalni) ili član stalnih postava istaknutih glazbenih sastava.

6. BALETNO-PLESNO STVARALAŠTVO

Klasični balet

a) Plesači

- 35 baletnih izvedbi, ili

- 75 baletnih nastupa različitog repertoara.

b) Koreografi

- 2 cjelovečernja baleta u trajanju od 120 minuta, ili

- 10 kraćih baletnih koreografija u trajanju od 120 minuta.

c) Koreografi folklorno-plesnog stvaralaštva

- 2 cjelovečernja programa u trajanju od po najmanje 70 minuta, ili

- 6 kraćih koreografija u ukupnom trajanju od 40 minuta.

Suvremeni ples

a) Plesači

- 2 različita programa u ukupnom broju od 15 izvedbi u priznatim prostorima ili na televiziji.

b) Koreografi

- 5 kratkih koreografija, ili

- 2 cjelovečernja programa u ukupnom trajanju od najmanje 50 minuta.

7. LIKOVNO I MULTIMEDIJALNO STVARALAŠTVO

- 2 samostalne, ili

- 1 samostalna i 2 skupne - koncepcijske izložbe, ili

- 4 skupne - koncepcijske izložbe.

- 2 samostalna multimedijalna projekta, ili

- 1 samostalni i 2 skupna - koncepcijska, ili

- 4 skupna - koncepcijska multimedijalna projekta uz mišljenje republičke umjetničke strukovne udruge, odnosno

- 4 nastupa / sudjelovanja na skupnim - koncepcijskim izložbama.

- 1 samostalna izložba kiparskih djela izvedenih u kamenu, bronci, željezu, čeliku, drvu ili staklu, ili

- 4 skupne - koncepcijske izložbe.

- umjetnička djela ostvarena izvan izložbenih prostora (freska, vitraj, mozaik, javna kiparska djela, reljef, medalje, tapiserije, grafičke mape, spomenički projekti i instalacije u javnim prostorima), priznat će se uz mišljenje strukovne umjetničke udruge.

Ostale umjetničke reference kao elementi za kombiniranje kriterija:

- zastupljenost umjetnika u stalnim prostorima muzeja, modernih galerija i javnih zbirki u zemlji i inozemstvu,

- umjetničke nagrade, zastupljenost u Enciklopediji hrvatske likovne umjetnosti,

- monografije, katalozi - knjige,

- recenzije u stručnim časopisima,

- stručni tekstovi i recenzije koje pišu likovni umjetnici objavljene u sredstvima javnog priopćavanja.

Samostalne izložbe priznaju se ako su priređene u umjetničkim institucijama ili izložbenim prostorima s popisa kao i za prijam. Odredbe o popisu iz kriterija za prijam vrijede i za reviziju. Odredbe o skupnim / koncepcijskim izložbama iz kriterija za prijam vrijede i pri reviziji.

Samo u iznimnim slučajevima umjetnički savjet republičkih umjetničkih strukovnih udruga izvršit će uvid u stvaralaštvo samostalnog umjetnika u atelijeru ili u javnom prostoru ako to zahtijeva projekt (javna kiparska djela, spomenički projekti i slično).

Stručno povjerenstvo može u posebnim slučajevima tražiti mišljenje umjetničkih savjeta republičkih umjetničkih strukovnih udruga.

8. PRIMIJENJENO LIKOVNO STVARALAŠTVO

a) Vrtna, pejzažna arhitektura i unutarnje uređenje prostora

- 3 velika realizirana projekta, ili

- 10 manjih realiziranih projekta, ili

- 2 projekta priznata javnim natječajem i 3 realizirana manja rada, ili

- sudjelovanje na 2 žirirane izložbe i 3 realizirana rada.

b) Fotografija

- 2 samostalne izložbe s najmanje 50 radova, ili

- 4 skupne žirirane izložbe s različitim radovima, ili

- 2 fotomonografije, ili

- 2 veća realizirana projekta i 4 manja realizirana projekta od najmanje 20 radova.

c) Oblikovanje igračaka i lutaka

- 3 samostalne izložbe, ili

- 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

- 4 realizacije kompletnih postava lutaka u kazališnoj djelatnosti, lutkarskom filmu ili televizijskim lutkarskim emisijama.

d) Primijenjeno kiparstvo

- 3 samostalne izložbe, ili

- 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

- 10 umjetničkih djela postavljenih u javnim prostorijama.

e) Keramika, porculan i staklo

- 3 samostalne izložbe, ili

- 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

- 10 realiziranih radova u industriji, ili

- 3 kompleksna realizirana rada.

f) Oblikovanje tekstila i kože

- 3 samostalne izložbe, ili

- 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

- 3 kompleksna realizirana rada (kolekcije), ili

- 10 realiziranih radova u industriji.

g) Oblikovanje plemenitih kovina

- 1 samostalna izložba i 2 žirirane ili autorske skupne izložbe.

h) Oblikovanje odjeće

- 3 samostalne prezentacije, ili

- 5 skupnih žiriranih prezentacija, ili

- 3 kompleksne kolekcije modela realizirane u industriji.

i) Primijenjena djela iz područja kazališne, filmske i TV umjetnosti

- 20 samostalnih djela - projekata (scenografija i kostimografija, maske, scenski rekviziti), ili

- kostimografija u 2 dugometražna igrana filma, ili

- kostimografija u igranim televizijskim serijama u trajanju od najmanje 450 minuta, ili

- kostimografija u najmanje 6 televizijskih drama svaka u trajanju od najmanje 45 minuta, ili

- scenografija za 2 dugometražna igrana filma, ili

- scenografija za 40 minuta animiranog ili lutkarskog filma s najmanje 10 naslova, ili

- scenografija u televizijskim serijama odnosno televizijskim dramama u ukupnom trajanju od najmanje 240 minuta.

j) Oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa

- 3 sudjelovanja na skupnim žiriranim izložbama, ili

- 3 sudjelovanja na arhitektonsko-urbanističkim javnim natječajima, ili

- 15 radova realiziranih uz autorske projekte.

k) Restauratorska i oblikovno-fonička djela

- 3 velika realizirana autorska projekta, ili

- 5 manjih realiziranih autorskih djela (koautori).

l) Primijenjena djela likovne umjetnosti (karikature, ilustracije, strip i sl.)

- 50 objavljenih karikatura u dnevnom tisku ili časopisima, ili

- 50 objavljenih ilustracija u dnevnom tisku, časopisima, knjigama o umjetničkom stvaralaštvu i sl., ili

- 2 samostalne izložbe, ili

- 4 žirirane izložbe s različitim radovima.

9. ARHITEKTURA

- 2 velika projekta, ili

- 5 manjih realiziranih projekata.

10. DIZAJN

- 2 složena realizirana rada, odnosno 2 samostalne izložbe, ili

- 6 jednostavnih realiziranih radova, odnosno 3 skupne žirirane izložbe, ili

- 1 projekt nagrađen javnim natječajem i 2 realizirana manja projekta, ili

- 5 godina neprekidnog samostalnog izvođenja nastave stručnih predmeta dizajna ili 3 mentorstva na diplomskim ispitima iz područja dizajna na visokim učilištima, ili

- 1 ostvarena autorska koncepcija izložbe, seminara ili radionice.

Članak 21.

Prigodom revizije Stručno povjerenstvo može kombinirati kriterije u okviru srodnih umjetničkih djelatnosti obuhvaćenih ovim Pravilnikom, uz uvjet da su u svakoj umjetničkoj djelatnosti pretežito ostvareni propisani kriteriji.

Članak 22.

Stručno povjerenstvo će u postupku revizije uzimati u obzir vrijeme provedeno na bolovanju duže od jedne godine dana ili porodnom dopustu tako što će se vrijeme iz članka 19. stavak 2. ovoga Pravilnika produžiti razmjerno vremenu provedenom na bolovanju ili porodnom dopustu.

Članak 23.

Uz potrebnu dokumentaciju za reviziju priznatih prava na uplatu doprinosa, svaki samostalni umjetnik mora priložiti i potvrdu porezne uprave o tome je li prethodne godine bio porezni obveznik, koje vrste i ostvareni dohodak od neumjetničke djelatnosti.

Potrebnu dokumentaciju iz prethodnog stavka samostalni umjetnik dužan je dostaviti u HZSU u roku od 30 dana po dobivenoj obavijesti o pokretanju postupka revizije.

Članak 24.

Umjetničko stvaralaštvo samostalnog umjetnika ne podliježe kriterijima za reviziju priznatog prava na uplatu doprinosa nakon isteka određenog broja godina javnog umjetnikovog djelovanja na njegovom primarnom umjetničkom području i to:

- baletno-plesni umjetnici nakon 18 godina

- glazbeni umjetnici nakon 20 godina

- koreografi i svi ostali umjetnici nakon 25 godina.

Iako umjetničko stvaralaštvo i javno umjetničko djelovanje samostalnog umjetnika iz stavka 1. ovoga članka ne podliježe kriterijima za reviziju priznatih prava na uplatu doprinosa, samostalni umjetnik je dužan pri reviziji predočiti potvrdu porezne uprave o tome je li prethodne godine bio porezni obveznik, koje vrste i ostvareni dohodak od neumjetničke djelatnosti.

Članak 25.

O rezultatima revizije Stručno povjerenstvo izvješćuje samostalnog umjetnika.

VI. PRESTANAK I MIROVANJE PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 26.

Prestanak prava na uplatu doprinosa će nastupiti:

- na vlastiti zahtjev samostalnog umjetnika na određeni rok ili trajno,

- ako samostalni umjetnik zasnuje radni odnos,

- ako boravi u inozemstvu dulje od 6 mjeseci u kontinuitetu,

- ako samostalni umjetnik ispunjava uvjete za mirovinu,

- ako samostalni umjetnik ode na redovit studij,

- ako samostalni umjetnik ode na studijsko putovanje i/ili usavršavanje u inozemstvo dulje od 18 mjeseci,

- ako se u postupku revizije utvrdi da samostalni umjetnik ne udovoljava kriterijima iz ovoga Pravilnika,

- ako samostalni umjetnik izdržava kaznu zatvora dulju od 6 (šest) mjeseci.

Boravkom u inozemstvu duljem od 6 mjeseci u kontinuitetu smatra se boravak za koji je samostalni umjetnik dobio dozvolu za produženje privremenog boravka ili za trajno nastanjenje, što se dokazuje potvrdom od strane Veleposlanstva Republike Hrvatske u državi u kojoj samostalni umjetnik boravi.

Članak 27.

Mirovanje prava na uplatu doprinosa će nastupiti:

- ako samostalni umjetnik ode na služenje vojne obveze ili služenje u pričuvnom sastavu - do povratka,

- ako je samostalni umjetnik izabran za dužnosnika i imenovan od strane Hrvatskoga državnog sabora, predsjednika Republike Hrvatske, Vlade, predstavničkog tijela županije ili grada, do prestanka mandata,

- ako je supružnik korisnika prava na uplatu doprinosa izabran za dužnosnika u inozemstvu i imenovan od strane Hrvatskoga državnog sabora, predsjednika Republike Hrvatske, do prestanka mandata,

- ako samostalni umjetnik zasnuje radni odnos u trajanju od najdulje jedne godine, do prestanka radnog odnosa, odnosno do isteka jedne godine,

- ako samostalni umjetnik izdržava kaznu zatvora do 6 (šest) mjeseci.

Članak 28.

Samostalni umjetnik kojemu je pravo na uplatu doprinosa mirovalo, za obnavljanje prava na uplatu doprinosa treba podnijeti zahtjev u roku od 15 dana od dana kada su prestali razlozi za mirovanje.

Ako samostalni umjetnik ne podnese zahtjev u roku iz prethodnoga stavka, Stručno povjerenstvo donosi rješenje o prestanku prava na uplatu doprinosa.

Članak 29.

Rješenje o prestanku prava na uplatu doprinosa donosi Stručno povjerenstvo bez naknadnog odobrenja ministra kulture.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Iznimno od odredbe članka 9. stavak 1. ovog Pravilnika, hrvatskim braniteljima, invalidima domovinskog rata, udovicama, roditeljima poginulih hrvatskih branitelja i prognanicima, koji podnesu zahtjev u 1997. ili 1998. godini, razmatrat će se umjetničko stvaralaštvo i djelovanje u razdoblju od 10 godina.

Članak 31.

Samostalni umjetnici kojima je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika priznato pravo na uplatu doprinosa u HZSU, dužni su do 31. prosinca 1996. godine podnijeti zahtjev za daljnje ostvarivanje priznatih prava.

Uz zahtjev iz prethodnog stavka potrebno je priložiti.

- potvrdu o mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj,

- popis cjelovite dokumentacije o primarnom umjetnikovom stvaralaštvu i djelovanju u posljednjih 10 (deset) godina, a samostalni umjetnici koji su pravo na uplatu doprinosa stekli poslije 1986. godine podnose popis dokumentacije od dana priznavanja prava na uplatu doprinosa,

- potvrdu porezne uprave o tome je li podnositelj zahtjeva prethodne godine bio porezni obveznik, koje vrste i ostvareni dohodak od neumjetničke djelatnosti.

Članak 32.

Stručne i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo te prijavu i odjavu samostalnih umjetnika na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao i sve ostale poslove s tim u svezi obavljat će HZSU.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o načinu stjecanja statusa samostalnog umjetnika u Zajednici umjetnika Hrvatske i priznavanju prava na uplatu doprinosa za zdravstveno i mirovinsko-invalidsko osiguranje od 24. ožujka 1992. godine.