Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 41/1999 (30.4.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 34/97), u daljnjem tekstu »Pravilnik«, iza riječi »iskaznice« dodaju se riječi »i značke«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. iza riječi »stvari« briše se točka i dodaje se zarez i tekst »nadzor nad dijelom pomorskog dobra gdje je uspostavljen sustav koncesija«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju nautički, brodostrojarski i radio inspektori.

Članak 4.

U nazivu poglavlja III. iza riječi »INSPEKTORA« dodaje se zarez i riječ »ZNAČKE«.

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Inspektorima i stručnim djelatnicima Ministarstva i lučkih kapetanija ovlaštenim za obavljanje inspekcijskih poslova izdaje se iskaznica inspektora, odnosno ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova i značka.

Obrasci i obvezni sadržaj službenih iskaznica i ovlaštenja, te oblik i izgled značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Dodaci I.a., I.b., I.c., I.d., I.e., I.f. i I.g.).

Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se na PVC poliranim laminiranim karticama, veličine 85x54 mm.

Značka se izrađuje od metala, promjera 60 mm.

Povez se izrađuje od kože veličine 180x120 mm.

Članak 6.

U članku 15. stavak 1. iza riječi »inspektor« dodaje se zarez i riječi »odnosno ovlašteni djelatnik«, a iza riječi »iskaznicu« dodaju se riječi »i značku«.

U članku 15. stavak 2. iza riječi »iskaznicu« dodaju se riječi »i razdužiti značku«.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

Ako inspektor ili ovlašteni djelatnik izgube iskaznicu, odnosno ovlaštenje, ili značku ili na drugi način ostanu bez iskaznice, ovlaštenja ili značke, dužni su o tom odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana nestanka iskaznice, ovlaštenja ili značke pismeno obavijestiti Ministarstvo.

Članak 7.

Članak 16. mijenja se i glasi:

U postupku izdavanja iskaznica, odnosno ovlaštenja, Ministarstvo će zatražiti odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno nadležne policijske uprave, a radi osiguranja slobodnog kretanja inspektora, odnosno ovlaštenih djelatnika na području luka otvorenih za međunarodni promet, u graničnom pojasu i na graničnim prijelazima.

Članak 8.

U članku 17. riječ »ministar« zamjenjuje se riječima »ovlaštena osoba«.

Članak 9.

U članku 18. stavak 1. iza riječi »iskaznica« dodaje se zarez i briše se veznik »i«, a iza riječi »ovlaštenja« dodaju se riječi »i znački«.

U članku 18. stavak 2. iza riječi pravilnika briše se zarez i riječi »u roku 30 dana od dana njegova stupanja na snagu«.

Članak 10.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

Troškove ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojem je izrečena mjera zabrane isplovljenja zbog neudovoljavanja uvjetima sigurnosti plovidbe propisanih Pomorskim zakonikom, te odredbama međunarodnih konvencija, snosi brodar.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku XIV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U članku 32. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

Uplaćena sredstva koristit će se za podmirenje troškova ponovnog inspekcijskog pregleda.

Mjerila za utvrđivanje rasporeda sredstava utvrđuje ministar.

Članak 11.

Iza članka 39. dodaje se naslov »OBJAVA INFORMACIJA O ZABRANI ISPLOVLJENJA« i članak 39. a koji glasi:

Ministarstvo će, temeljem izvješća inspekcije sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija svaka tri mjeseca objavljivati liste posebnog nadzora.

Liste posebnog nadzora su:

1. Lista brodova u međunarodnoj plovidbi zaustavljenih dva i više puta u prethodnom razdoblju od 2 godine (Lista A - »crna lista«);

2. Lista brodova u međunarodnoj plovidbi zaustavljenih u prethodnom razdoblju od 2 godine (Lista A1);

3. Lista brodova u domaćoj plovidbi zaustavljenih dva i više puta u prethodnom razdoblju od 2 godine (Lista B - »crna lista«);

4. Lista brodova u domaćoj plovidbi zaustavljenih u prethodnom razdoblju od 2 godine (Lista B1);

5. Lista zapovjednika čiji su brodovi zaustavljeni dva i više puta u prethodnom razdoblju od 1 godine (lista C - »crna lista«);

6. Lista brodara kojima je 30 i više posto od ukupnog broja brodova u floti upisanih u hrvatski upisnik zaustavljeno u prethodnom razdoblju od dvije godine.

Brod, zapovjednik, odnosno brodar, brišu se iz liste prioritetnog nadzora kada prestanu vrijediti uvjeti navedeni u opisu pojedine liste u stavku 2. ovog članka.

Članak 12.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

Inspekcija sigurnosti plovidbe lučke kapetanije dužna je u tijeku kalendarske godine pregledati najmanje 25% od broja stranih brodova koji su uplovili u luku u prethodnoj kalendarskoj godini.

U članku 41. stavak 2. briše se.

Članak 13.

U članku 42. riječi »članaka 34.« zamjenjuju se riječima »članaka 33.«.

Članak 14.

U članku 43. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Prilikom izbora broda za inspekcijski pregled inspektor je dužan koristiti se izračunatim faktorom ciljanog izbora (target factor) iz informacijskog sustava Memoranduma.

Članak 15.

Iza članka 45. dodaje se članak 45.a koji glasi:

U slučaju razlika između odredaba ovog Pravilnika i teksta Memoranduma, primijenit će se odredbe Memoranduma.

Članak 16.

U članku 58. stavak 1. iza riječi »broda« briše se tekst »ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak« i dodaje se zarez i riječi »koristeći obrazac 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, ili rješenje o zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak«.

Članak 17.

U članku 59. stavak 5. iza riječi »inspektor će« dodaje se tekst »poduzeti mjere sukladno članku 61.a. i«.

Članak 18.

U članku 60. stavak 3. mijenja se i glasi:

Rješenje o zabrani isplovljenja broda upućuje se izravno ili diplomatskim putem nadležnim pomorskim vlastima države čiju zastavu brod vije, uz obavijest o zaustavljanju državi zastave i klasifikacijskom društvu, ako je primjenjivo, na obrascu 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a po prestanku zabrane isplovljenja upućuje se istima obavijest o prestanku zabrane isplovljenja na obrascu 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 19.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

Troškove ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojem je izrečena mjera zabrane isplovljenja zbog neudovoljavanja uvjetima međunarodnih konvencija, snosi brodar.

U članku 61. stavak 3. mijenja se i glasi:

Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku XIV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U članku 61. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

Uplaćena sredstva koristit će se za podmirenje troškova ponovnog inspekcijskog pregleda.

Mjerila za utvrđivanje rasporeda sredstava utvrđuje ministar.

Članak 20.

Iza članka 61. dodaje se naslov »ODBIJANJE UPLOVLJENJA« i članak 61.a koji glasi:

Inspektor će izreći mjeru odbijanja uplovljenja u luke Republike Hrvatske i luke drugih država članica Memoranduma pod uvjetima i na način propisan Memorandumom.

Inspektor će izreći mjeru odbijanja uplovljenja:

- brodu kojem je nakon izricanja mjere zabrane isplovljenja zbog neudovoljavanja uvjetima međunarodnih konvencija dozvoljeno isplovljenje do odgovarajućeg brodogradilišta, kada se isti ne javi u dogovoreno brodogradilište;

- ukoliko brod nastavi plovidbu suprotno nalogu inspektora o otklanjanju nedostataka prije isplovljenja, odnosno protivno mjeri zabrane isplovljenja;

- ako brod koji je u obvezi udovoljavanja ISM Kodu ne posjeduje odgovarajuće svjedodžbe, primjenjujući postupak propisan u članku 61.b ovog Pravilnika.

Mjera odbijanja uplovljenja bit će na snazi sve dok vlasnik ili brodar ne dokažu, na način predviđen Memorandumom, da brod zadovoljava sve primjenjive zahtjeve međunarodnih konvencija.

Članak 21.

Iza novog članka 61.a dodaje se članak 61.b koji glasi:

Kad se inspekcijskim pregledom utvrdi da kopija Potvrde o usklađenosti ili Potvrda upravljanja sigurnošću u skladu s Međunarodnim kodom za sigurno upravljanje brodovima i sprečavanje zagađenja (ISM Kod) nedostaju na brodu koji je u obvezi udovoljavanja ISM Kodu na dan inspekcijskog pregleda, inspektor će donijeti rješenje o zabrani isplovljenja.

Kada prilikom inspekcijskog pregleda broda navedenog u stavku 1. ovog članka nisu utvrđeni drugi nedostaci radi kojih se izriče mjera zabrane isplovljenja broda inspektor može, radi sprečavanja zakrčenosti luke, dozvoliti brodu isplovljenje. Inspektor će o svakoj takvoj odluci izvijestiti sve države članice Memoranduma.

Brodu kojem je inspektor dozvolio isplovljenje pod uvjetima navedenim u stavku 2. ovog članka bit će na snazi mjera odbijanja uplovljenja u bilo koju luku Republike Hrvatske i država članica Memoranduma, osim u slučaju više sile, odnosno neposredne opasnosti po posadu i/ili pomorski okoliš, sve dok vlasnik ili brodar ne dokažu da brod posjeduje valjane isprave sukladno ISM Kodu.

Stranom brodu kojem je zbog razloga navedenog u stavku 2. ovog članka izrečena mjera izgona iz luke zemlje članice Memoranduma, neće biti dozvoljeno uplovljenje u nijednu luku Republike Hrvatske ukoliko nisu otklonjeni uzroci zbog kojih je mjera izgona izrečena.

Kad se inspekcijskim pregledom navedenim u stavku 1. ovog članka utvrde drugi nedostaci, koji predstavljaju osnovu za donošenje odluke o zabrani isplovljenja broda, koji ne mogu biti otklonjeni u luci u kojoj je zabrana izrečena, inspektor može dozvoliti brodu odlazak u najbliže odgovarajuće brodogradilište.

Ukoliko se brodogradilište iz stavka 5. ovog članka nalazi izvan Republike Hrvatske, odnosno druge države članice Memoranduma, brodu kojem je inspektor dozvolio isplovljenje pod uvjetima iz stavka 5. ovog članka bit će na snazi mjera odbijanja uplovljenja u bilo koju luku države članice Memoranduma dok se ne ispune uvjeti navedeni u stavku 3. ovog članka.

Članak 22.

U članku 62. stavak 1. iza riječi »informaciju o« brišu se riječi »domaćim i«.

U članku 62. stavak 2. briše se alinea »- pozivni znak ili MMSI«, a iza riječi »klasifikacijsko društvo« dodaju se riječi »kada je primjenjivo, i, ukoliko je primjenjivo, druga stranka koja je izdala svjedodžbe brodu sukladno međunarodnim konvencijama«.

Članak 23.

U članku 69. stavak 1. iza riječi »obrascu« dodaje se broj 4.

U članku 69. stavka 2. iza riječi »nedostataka« dodaju se riječi »na obrascu 5. koji je sastavni dio ovog Pravilnika«.

U članku 69. stavak 3. iza riječi »objekata« dodaju se riječi »na obrascu 6. koji je sastavni dio ovog Pravilnika«.

Članak 24.

Dodatak I.a. mijenja se i glasi:

DODATAK I.A (u svezi članka 14.)

OBRAZAC ISKAZNICE INSPEKTORA SIGURNOSTI PLOVIDBE U UPRAVI POMORSTVA
 • prednja strana poleđina

Opis iskaznice:

- na prednjoj strani iskaznice nalazi se: grb Republike Hrvatske u boji, naziv Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava pomorstva, naziv: iskaznica inspektora sigurnosti plovidbe, broj iskaznice, ime i prezime inspektora, JMBG, fotografija veličine 24¤28 mm i potpis inspektora;

- na poleđini iskaznice navedeno je ovlaštenje za obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, mjesto i datum izdavanja iskaznice, potpis ovlaštene osobe i pečat.

Članak 25.

Dodatak I.b. mijenja se i glasi:

DODATAK I.B (u svezi članka 14.)

OBRAZAC ISKAZNICE INSPEKTORA U UPRAVI POMORSTVA OVLAŠTENOG OBAVLJATI NADZOR NAD STRANIM BRODOVIMA U LUKAMA REPUBLIKE HRVATSKE

 • prednja strana poleđina

Opis iskaznice:

- na prednjoj strani iskaznice nalazi se: naziv Pariški memorandum o suglasnosti o nadzoru države luke, naziv Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava pomorstva, naziv: iskaznica inspektora države luke, broj iskaznice, ime i prezime inspektora, fotografija veličine 24¤28 mm i potpis inspektora;

- na poleđini iskaznice navedeno je ovlaštenje nositelja iskaznice za obavljanje inspekcijskog nadzora nad stranim brodovima u lukama Republike Hrvatske, sukladno domaćim i međunarodnim propisima, mjesto i datum izdavanja iskaznice, potpis ovlaštene osobe i pečat.

Članak 26.

Dodatak I.c. mijenja se i glasi:

DODATAK I.C (u svezi članka 14.)

OBRAZAC OVLAŠTENJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U UPRAVI POMORSTVA ZA OBAVLJANJE ODREÐENIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

 • prednja strana poleđina

Opis iskaznice:

- na prednjoj strani iskaznice nalazi se: grb Republike Hrvatske u boji, naziv Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava pomorstva, naziv: ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova, broj iskaznice, ime i prezime, JMBG, fotografija veličine 24¤28 mm i potpis;

- na poleđini iskaznice navedeno je ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe, mjesto i datum izdavanja iskaznice, potpis ovlaštene osobe i pečat.

Članak 27.

Iza dodatka I.c. dodaju se dodaci I.d., I.e., I.f. i I.g (u svezi članka 14.) koji glase:

DODATAK I.D (u svezi članka 14.)

OBRAZAC ISKAZNICE INSPEKTORA SIGURNOSTI PLOVIDBE U LUČKOJ KAPETANIJI

 • prednja strana poleđina

Opis iskaznice:

- na prednjoj strani iskaznice nalazi se: grb Republike Hrvatske u boji, naziv Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava pomorstva, naziv: iskaznica inspektora sigurnosti plovidbe, broj iskaznice, naziv lučke kapetanije, ime i prezime inspektora, JMBG, fotografija veličine 24¤28 mm i potpis inspektora;

- na poleđini iskaznice je navedeno ovlaštenje za obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, mjesto i datum izdavanja iskaznice, potpis ovlaštene osobe i pečat.

DODATAK I.E (u svezi članka 14.)

OBRAZAC ISKAZNICE INSPEKTORA U LUČKOJ KAPETANIJI OVLAŠTENOG OBAVLJATI NADZOR NAD STRANIM BRODOVIMA U LUKAMA REPUBLIKE HRVATSKE

 • prednja strana poleđina

Opis iskaznice:

- na prednjoj strani iskaznice nalazi se: nazivi Pariški memorandum o suglasnosti o nadzoru države luke, naziv Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava pomorstva, naziv: iskaznica inspektora države luke, broj iskaznice, naziv lučke kapetanije, ime i prezime inspektora, fotografija veličine 24¤28 mm i potpis inspektora;

- na poleđini iskaznice je navedeno ovlaštenje nositelja iskaznice za obavljanje inspekcijskog nadzora nad stranim brodovima u lukama Republike Hrvatske, sukladno domaćim i međunarodnim propisima, mjesto i datum izdavanja iskaznice, potpis ovlaštene osobe i pečat.

DODATAK I.F (u svezi članka 14.)

OBRAZAC OVLAŠTENJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U LUČKOJ KAPETANIJI I LUČKOJ ISPOSTAVI ZA OBAVLJANJE ODREÐENIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

 • prednja strana poleđina

Opis iskaznice:

- na prednjoj strani iskaznice nalazi se: grb Republike Hrvatske u boji, naziv Republike Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava pomorstva, naziv Ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova, broj iskaznice, naziv lučke kapetanije, naziv lučke ispostave, ime i prezime, JMBG, fotografija veličine 24¤28 mm i potpis;

- na poleđini iskaznice je navedeno ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe, mjesto i datum izdavanja iskaznice, potpis ovlaštene osobe i pečat.

DODATAK I.G (u svezi članka 14.)

ZNAČKA INSPEKCIJE SIGURNOSTI PLOVIDBE

Oblik i izgled značke:

Opis značke:

Značka je okružena hrvatskim pleterom u zlatnoj boji.

U središtu značke, na poniklanoj podlozi (prikaz valova) smješteni su pozlaćeni upravni simboli Uprave pomorstva - dva ukrižana sidra i grb Republike Hrvatske, koji je izveden u crvenom i bijelom emajlu.

Na poniklanoj lenti koja uokviruje polje značke i djelomično pokriva pleter ispisan je tekst u plavom emajlu: Republika Hrvatska, Inspekcija sigurnosti plovidbe, Republic of Croatia i Maritime Safety Inspection.

Ispod sidara nalazi se poniklano polje u kojem je plavim emajlom ispisan troznamenkasti broj.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

Članak 28.

U Dodatku II iza točke 48. dodaju se točke 49. do 56. koje glase:

49. svjedodžba o sigurnosti brzog plovila i dozvola za rad brzog plovila;

50. plan upravljanja smećem i knjiga o smeću;

51. potvrda o odobrenju računalnog sustava za provjeru uzdužne čvrstoće broda;

52. priručnik za upotrebu računala za krcanje;

53. potvrda o ovjeri priručnika za krcanje;

54. priručnik za slaganje i pričvršćenje tereta;

55. brodski plan za slučaj opasnosti zagađivanja uljem;

56. raspored za uzbunu, protupožarni plan i, za putničke brodove, plan nadzora u slučaju oštećenja.

Članak 29.

U Dodatku IV iza točke I.12. dodaju se točke I.13. i I.14. koje glase:

I.13. Ozbiljni nedostaci u operativnim zahtjevima za brod;

I.14. Broj, sastav ili ovlaštenja posade ne odgovaraju Uvjerenju o najmanjem broju članova posade.

Članak 30.

Dodatak VIII mijenja se i glasi:

DODATAK VIII. (u svezi članka 47.)

LISTA BRODSKIH ISPRAVA I SVJEDODŽBI

 1. Međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969);

 2. Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda;

 3. Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda;

 4. Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda;

 5. Svjedodžba o sigurnosti radio uređaja teretnog broda;

 6. Svjedodžba o oslobađanju;

 7. Svjedodžba o sigurnosti teretnog broda;

 8. Potvrda o usklađenosti (SOLAS 74, Pravilo II-2/54);

 9. Posebni popis opasnih tvari, ili detaljni plan krcanja;

10. Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova;

11. Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju;

12. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja uljem;

13. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih tekućina;

14. Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966);

15. Međunarodna svjedodžba o oslobađanju u svezi teretne linije;

16. Knjiga o uljima, Dio I. i Dio II.;

17. Brodski plan za slučaj opasnosti zagađivanja uljem;

18. Knjiga tereta;

19. Isprava o sigurnosnom sastavu posade;

20. Svjedodžbe o ovlaštenjima;

21. Zdravstvene svjedodžbe (sukladno Konvenciji ILO br. 73);

22. Informacije o stabilitetu;

23. Preslik Potvrde o usklađenosti i Potvrda upravljanja sigurnošću izdane sukladno Međunarodnom kodeksu o sigurnom vođenju broda i sprečavanju onečišćenja (IMO Rezolucija A.741(18) i A.788(19));

24. Svjedodžbe o čvrstoći trupa i ugrađenim postrojenjima izdane od klasifikacijskog društva (traže se samo ako brod održava svoju klasu kod klasifikacijskog društva);

25. Izvješća o nadzoru (u slučaju broda za prijevoz rasutog tereta i tankera za ulje);

26. Za RO-RO putničke brodove, informacija o A/A-max odnosu;

27. Svjedodžba o sposobnosti broda za krcanje žita u rasutom stanju;

28. Svjedodžba o sigurnosti broda posebne namjene;

29. Svjedodžba o sigurnosti brzog plovila i Dozvola za rad brzog plovila;

30. Svjedodžba o sigurnosti pokretne odobalne bušeće jedinice;

31. Za tankere za ulje, zapis o sustavu nadzora i upravljanja ispuštanjem ulja za posljednje putovanje u balastu;

32. Raspored za uzbunu, protupožarni plan i, za putničke brodove, plan nadzora u slučaju oštećenja;

33. Brodski dnevnik sa zapisima o testovima i vježbama i knjiga izvješća o pregledima i održavanju opreme i uređaja za spašavanje;

34. Izvješća prethodnih inspekcija države luke;

35. Priručnik za slaganje i pričvršćenje tereta;

36. Plan upravljanja smećem i knjiga izvješća o smeću.

Članak 31.

U Dodatku XIII. iza točke 3.2.12. dodaju se točke 3.2.13. i 3.2.14. koje glase:

3.2.13. Ozbiljni nedostaci u operativnim zahtjevima prema točki 5.5. Dodatka 1. Memoranduma;

3.2.14. Broj, sastav ili ovlaštenja posade ne odgovaraju ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade.

U Dodatku XIII. točka 3.8 mijenja se i glasi:

1. propust pomoraca koji ne posjeduju svjedodžbu, odgovarajuću svjedodžbu, valjano oslobađanje ili ne mogu dokazati na temelju isprava da su upravi države zastave podnijeli prijavu za izdavanje odobrenja;

2. neudovoljavanje primjenjivim zahtjevima uprave države zastave o najmanjem sigurnosnom sastavu posade;

3. neudovoljavanje rasporeda držanja straže palube ili stroja zahtjevima postavljenim za brod od strane uprave države zastave;

4. izostanak u straži osobe osposobljene za rad s opremom bitnom za sigurnu plovidbu, sigurne radio veze ili sprječavanje onečišćenja pomorskog okoliša;

5. nemogućnost osiguranja sposobne i dovoljno odmorne osobe za prvu stražu na početku putovanja i za naredne izmjene straže.

Članak 32.

Nakon Dodatka XIII. dodaje se Dodatak XIV. koji glasi:

DODATAK XIV. (u svezi članaka 32. i 61.)

MJERILA I VISINA TROŠKOVA PRILIKOM OBAVLJANJA PONOVNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

Brodar domaćeg broda u nacionalnoj plovidbi (kategorije plovidbe 4, 5, 6, 7 i 8 prema Naredbi o kategorijama plovidbe), odnosno njegov predstavnik, dužni su u slučaju potrebe obavljanja ponovnog inspekcijskog pregleda broda, uslijed izricanja mjere zabrane isplovljenja, uplatiti u korist Ministarstva pomorstva, prometa i veza iznos od:

1) 1.000,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojemu je izrečena mjera zabrane isplovljenja i

2) 500,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na brod, do konačnog ukidanja zabrane isplovljenja.

Brodar domaćeg broda u međunarodnoj plovidbi (kategorije plovidbe 1, 2 i 3 prema Naredbi o kategorijama plovidbe) i brodar stranog broda, odnosno njihovi predstavnici, dužni su u slučaju potrebe obavljanja ponovnog inspekcijskog pregleda broda, uslijed izricanja mjere zabrane isplovljenja, uplatiti u korist Ministarstva pomorstva, prometa i veza iznos od:

a) 3.500,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojemu je izrečena mjera zabrane isplovljenja i

b) 1.000,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na brod, do konačnog ukidanja zabrane isplovljenja.

Članak 33.

Obrasci 1, 2 i 3 postaju obrasci 4, 5 i 6, a dodaju se novi obrasci 1, 2 i 3, koji glase:

						Obrazac 1
REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS,
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
MARITIME ADMINISTRATION
ZAGREB, Prisavlje 14
DISTRICT OFFICE	______________________________________________
Address:  ___________________________________________________
Tel.:	______________________________________________________
Fax.: 	______________________________________________________
Class:	______________________________________________________
Reg. No.: ___________________________________________________
Date: 	______________________________________________________

	
			DETENTION ORDER
			  issued to
   m/v ______________________
Flag state: ______________________________________________ IMO No.: ______________________________________________ The above named vessel was detained in the port of ___________ on ___________ 199___ . Our inspection revealed that the vessel has detainable deficiency(ies) as stated in the inspection re- port. In accordance with Article 58 of the "Regulation on the Maritime Safety Inspection" (Official Gazette, No. 34/97) PSC inspector has decided to detain the vessel until the deficien- cies are rectified. The party referred to by the Detention Order has the right to appeal to the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Com- munications, within the period of 7 days from the submission of the Detention order. The appeal is to be submitted through this Harbourmaster's offi- ce. The appeal against this Detention Order does not suspend its exe- cution. Duly authorized PSCO ___________________________ Report delivered to: 1. Master of the ship; 2. Flag state; 3. Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications; 4. Archives of Harbourmasteržs office. Obrazac 2 REPUBLIC OF CROATIA MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS, TRANSPORT AND COMMUNICATIONS MARITIME ADMINISTRATION ZAGREB, Prisavlje 14 DISTRICT OFFICE ____________________________________________ Address: ___________________________________________________ Tel.: ____________________________________________________ Fax.: ____________________________________________________ Class: ____________________________________________________ Reg. No.: __________________________________________________ Date: ____________________________________________________ FLAG STATE'S MARITIME ADMINISTRATION CERTIFYING AUTHORITY (if other than maritime administration) Subject: NOTICE OF DETENTION Name of ship: _____________________________________________ IMO No.: __________________________________________________ Call Sign: ________________________________________________ Ship owner (operator): ____________________________________ Classification society (if relevant): ___________________ The above named ship was inspected by PSC inspectors of this authority at the port of ___________ on___________ 199___ . Our inspection revealed that the vessel has detainable defi- ciency(ies) as stated in the inspection report enclosed. The inspection was carried out in accordance with the Paris MOU procedure, as well as respective provisions of applicable international maritime conventions. Relevant ship certificates has been issued by ______________ (flag state or classification society). (Any additional explanation, if necessary) According to the provisions of paragraph 3.7.2. of the Paris MOU, please be informed of the detention. Yours sincerely, HARBOUR MASTER ____________________ Obrazac 3 REPUBLIC OF CROATIA MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS, TRANSPORT AND COMMUNICATIONS MARITIME ADMINISTRATION ZAGREB, Prisavlje 14 DISTRICT OFFICE __________________________________________ Address: _________________________________________________ Tel.: __________________________________________________ Fax.: __________________________________________________ Class: __________________________________________________ Reg. No.: ________________________________________________ Date: __________________________________________________ FLAG STATE'S MARITIME ADMINISTRATION CERTIFYING AUTHORITY (if other than maritime administration) Subject: RELEASE OF DETENTION NOTICE Name of ship: _________________________________________ IMO No.: _________________________________________ Call Sign: _________________________________________ Ship owner (operator): _________________________________ Classification society (if relevant): _________________ The above named ship, which was detained at the port of _____________ on ______________ 199___ ., is now released. Our inspection revealed that detainable deficiency(ies) as stated in the inspection report have been rectified. According to the provisions of paragraph 3.7.2. of the Paris MOU, please be informed of the release of detention. Yours sincerely, HARBOUR MASTER _____________________________
Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". Klasa: 011-01/99-02/19 Urbroj: 530-01-99-1 Zagreb, 15. travnja 1999.
Ministar mr. željko Lužavec, v. r.