Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za promicanje ulaganja

NN 42/1999 (3.5.1999.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za promicanje ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 1999. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA PROMICANJE ULAGANJA

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Hrvatske agencije za promicanje ulaganja (»Narodne novine«, br. 46/96 i 39/99), u članku 10. stavku 1. riječi: »deset (10)« zamjenjuju se riječima: »dvanaest (12)«.

U stavku 2. iza riječi: »ministra financija« briše se riječ: »i«, te se dodaje zarez, a iza riječi: »ministra razvitka i obnove« dodaju se riječi: »i ministra gospodarstva«.

U stavku 3. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »šest«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-02/96-01/01
Urbroj: 5030102-99-3
Zagreb, 29. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.