Zakon o Parku prirode "Kopački rit

NN 45/1999 (11.5.1999.), Zakon o Parku prirode "Kopački rit

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PARKU PRIRODE »KOPAČKI RIT«

Proglašavam Zakon o Parku prirode »Kopački rit«, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 23. travnja 1999.

Broj: 081-99-799/2
Zagreb, 28. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PARKU PRIRODE »KOPAČKI RIT«

Članak 1.

Ovim Zakonom proglašava se šire područje Upravljanoga posebnog rezervata »Kopački rit«, ukupne površine 177 km², parkom prirode i uređuju njegove granice.

Članak 2.

Granica Parka prirode »Kopački rit« počinje na lijevoj obali Drave, 15 kilometara od njezina ušća, ide krunom obrambenog nasipa Drava-Dunav, prolazeći istočno od sela Kopačevo, izlazi na stari nasip između Velikog i Malog Sakadaša, prelazi taj nasip do obale Ribnjaka, a dalje prema zapadu obuhvaća Ribnjake do Pustare Podunavlje, gdje skreće prema sjeveru i ide istočnom stranom ceste Podunavlje-Sokolovac, do kanala neposredno ispred naselja Kozjak, skreće kanalom prema zapadu do vodotoka Mali Dunav. Odatle, uzvodno tim vodotokom, obuhvaća područje Siget i izlazi na cestu Podunavlje-Sokolovac. Odavde trasom ograde skreće prema sjeveru, zatim na istok, te slijedeći trasu ograde izlazi na put Dvorac Tikveš - Zlatna Greda, nastavlja trasom ograde do kanala Bodor. Ovdje granica skreće na jugoistok prateći lijevu obalu vodotoka Čarna do crpne postaje Zlatna Greda, skreće prema sjeveru i krunom nasipa Drava - Dunav ide do starog riječnog pristaništa Kazuk gdje najkraćom crtom izlazi na hrvatsku državnu granicu, prati je prema jugu do ušća Drave, a odavde ide lijevom obalom Drave do polazne točke.

Granica Parka prirode »Kopački rit« ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/04
Zagreb, 23. travnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.