Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 45/1999 (11.5.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 23. travnja 1999.

Broj: 081-99-801/2
Zagreb, 28. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95., 57/96., 1/98. i 30/99.) članak 41a. mijenja se i glasi:

»(1) Prijavi za osnivanje društva, uz isprave propisane Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Zakonom, osnivač društva za koje se podnosi prijava za upis dužan je priložiti izjavu ovjerovljenu od javnog bilježnika da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene dospjele obveze, te potvrdu ovlaštene pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, kao i potvrde Porezne uprave, Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, da on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene obveze na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti starija od osam dana računajući od dana podnošenja prijave i mora sadržavati i podatke o svim računima koje osnivač ima i pravnim osobama kod kojih se ti računi vode, te popis svih društava u kojima osnivač, odnosno osnivači zajedno imaju više od 50% udjela ili dionica, matični broj poslovnog subjekta (MB) tih tvrtki, kao i podatke o svim računima tih društava i pravnim osobama kod kojih se ti računi vode, a potvrda ovlaštene pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa, kao i potvrde Porezne uprave, Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje mora se odnositi na osnivača i na sva društva popisana u izjavi.

(3) Za davanje netočnih podataka u izjavi iz prethodnoga stavka ovoga članka osnivač društva kazneno odgovara sukladno odredbama posebnoga zakona.

(4) Izjavu i potvrdu iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni priložiti:

1. Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine,

2. Hrvatski fond za privatizaciju,

3. pravne osobe za koje je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o sanaciji na temelju Zakona o sanaciji određenih poduzeća,

4. pravne osobe koje sudu donesu potvrdu Ministarstva privatizacije, odnosno Hrvatskoga fonda za privatizaciju da je pozitivno ocijenjen elaborat o restrukturiranju te pravne osobe i da se društvo osniva u postupku restrukturiranja.

(5) Odredba stavka 1. i 2. ovoga članka odnosi se i na upis promjene osnivača, odnosno članstva u društvu, te na izvješćivanje suda o promjeni članova društva.

(6) Ako osnivač društva za koje se podnosi prijava upisa ne dostavi isprave propisane u stavku 1. i 2. ovoga članka ili ako on ili društvo iz stavka 2. ovoga članka ima na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, sud će rješenjem odbiti upis.«

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 30/99.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/96-01/01
Zagreb, 23. travnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.