Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

NN 48/1999 (18.5.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 7. svibnja 1999.

Broj: 081-99-915/2
Zagreb, 13. svibnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93. i 92/96.) u članku 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ministarstva i državne upravne organizacije su središnja tijela državne uprave.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici, državni tajnici, ravnatelji državnih upravnih organizacija, te njihovi zamjenici i pomoćnici, župani, podžupani, gradonačelnik Grada Zagreba i njegovi zamjenici dužnosnici su Republike Hrvatske.

Dužnosnici iz stavka 1. ovoga članka ne smiju istodobno obnašati dužnost u tijelima zakonodavne vlasti, sudbene vlasti niti biti članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave.

Dužnosnici iz stavka 1. ovoga članka mogu staviti u mirovanje dužnost u zakonodavnoj vlasti ili predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave, koja je nespojiva sa dužnošću na koju su imenovani, odnosno izabrani i po prestanku dužnosti u tijelima državne uprave, na vlastiti zahtjev, nastaviti obnašati dužnost u zakonodavnoj vlasti ili predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave.«

Članak 3.

U članku 22. stavku 2. iza riječi: »nadležno ministarstvo« dodaju se riječi: »odnosno državna upravna organizacija.«

U stavku 4. riječi: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Središnje tijelo državne uprave«.

Članak 4.

U članku 24. stavku 1. i 2. riječi: »ministarstva« zamjenjuje se riječima: »središnja tijela državne uprave«.

Članak 5.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Način vođenja očevidnika i obrazac iskaznice inspektora propisuje čelnik nadležnoga središnjeg tijela državne uprave.«

Članak 6.

U članku 34. i 35. riječ: »Tijela« zamjenjuje se riječima: »Središnja tijela«.

Članak 7.

U članku 40. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ukoliko zamjenik ministra nije imenovan, ministra će zamjenjivati pomoćnik ministra kojeg odredi ministar.«

Članak 8.

Podnaslov iznad članka 41. mijenja se i glasi:

»c) Državni tajnik«.

Članak 9.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Prema posebnoj odluci Vlade ministarstva mogu imati državnog tajnika.

Državnog tajnika imenuje predsjednik Republike na prijedlog predsjednika Vlade. Državni tajnik odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi.

Državni tajnik obavlja poslove određenoga šireg područja iz djelokruga ministarstava, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.«

Članak 10.

U članku 42. stavku 4. iza riječi: »ministru« stavlja se točka, a riječi: »i Vladi« brišu se.

Članak 11.

Iza članka 42. dodaje se podnaslov koji glasi:

»e) Tajnik ministarstva«.

Članak 12.

Iza članka 42. ispod novog podnaslova »e) Tajnik ministarstva«, dodaje se članak 42a. koji glasi:

»Članak 42a.

Tajnik ministarstva poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, te tehnički koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u sastavu ministarstava, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire rad državnih službenika i namještenika te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Tajnika ministarstva imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Tajnik ministarstva za svoj rad odgovara ministru.«

Članak 13.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu ministarstava upravlja pomoćnik ministra.«

Članak 14.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Državne upravne organizacije se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja.

Državne upravne organizacije osnivaju se u pravilu kao državne uprave, zavodi i ravnateljstva.

Na unutarnje ustrojstvo državnih upravnih organizacija sukladno se primjenjuju odredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstva.«

Članak 15.

U članku 46. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. Provode upravni, odnosno inspekcijski nadzor,«.

Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju točke 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 16.

U članku 47. stavku 2. na kraju prve rečenice iza riječi: »Vlade« briše se točka i dodaju riječi: »i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministra.«. Na kraju druge rečenice iza riječi: »Vladi« briše se točka i dodaju riječi »odnosno nadležnom ministru«.

Članak 17.

U članku 48. stavku 2. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Zamjenik je za svoj rad odgovoran ravnatelju.«

Članak 18.

U članku 49. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pomoćnik ravnatelja je za svoj rad odgovoran ravnatelju.«

Članak 19.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Radom županijskog odnosno gradskog ureda upravlja pročelnik kojeg imenuje i razrješava župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, uz prethodnu suglasnost svakog od nadležnih čelnika središnjeg tijela državne uprave.«

Članak 20.

U članku 54. stavak 3. briše se.

Članak 21.

U članku 65. iza riječi: »Ministarstva« dodaju se riječi: »i državne upravne organizacije«.

Članak 22.

U članku 94. riječ: »ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »središnje tijelo državne uprave«.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/91-01/03
Zagreb, 7. svibnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur.,
v. r.