Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 51/1999 (24.5.1999.), Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na osnovi članka 75. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93 i 7/96) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Članak 2.

(1) Učitelji u osnovnoj školi izvode nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima, vode razredništvo te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju i defektolozi koji neposredni odgojno-obrazovni rad izvode s učenicima s teškoćama u razvoju prema posebnim nastavnim planovima i programima.

Članak 3.

(1) Neposrednim odgojno-obrazovnim radom s učenicima u osnovnoj školi smatra se redovita i izborna nastava, dodatni i dopunski nastavni rad, rad u izvannastavnim aktivnostima, neposredni odgojno-obrazovni rad razrednika (sat razrednika propisan nastavnim planom i sat ostaloga neposrednog odgojno-obrazovnog rada razrednika s učenicima), rad u produženom boravku, vođenje učeničke zadruge te učeničkih društava i klubova, za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture i poduka plivanja te kinezioterapeutski rad s učenicima s većim teškoćama u razvoju, za defektologe produženi stručni postupak i posebna defektološka pomoć, a za učitelje u umjetničkim školama i vođenje javnih nastupa učenika.

(2) Razredništvo je skup poslova koji uz poslove razrednika u neposrednome radu s učenicima obuhvaća i:

- planiranje i programiranje te provedbu plana i programa rada razrednoga odjela

- sudjelovanje u provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja učenika

- brigu o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi učenika te o poduci plivanja

- suradnju s roditeljima (roditeljske sastanke, predavanja za roditelje, pojedinačne razgovore)

- brigu o podmirenju učeničkih obveza

- vođenje razrednoga vijeća

- vođenje razredne dokumentacije i očevidnika te pisanje i uručivanje učeničkih knjižica i svjedodžaba

- provedbu učeničkih izleta i ekskurzija

- druge poslove vezane uz razredni odjel.

(3) Poslovi koji proizlaze iz naravi i količine neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima jesu:

- poslovi vezani uz početak odnosno završetak školske godine

- poslovi vezani uz završetak nastave

- planiranje i programiranje neposrednoga odgojno-obrazovnog rada

- pripremanje za nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada

- izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili mjesečnih izvedbenih programa

- vođenje pedagoške dokumentacije i očevidnika

- stalno stručno usavršavanje

- sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole

- sudjelovanje u radu stručnih tijela i povjerenstava

- provođenje popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita

- sudjelovanje u provedbi učeničkih izleta i ekskurzija

- briga o kabinetima, zbirkama, nastavnim sredstvima i pomagalima te o uređenju učionica i radnih prostora

- dežurstvo tijekom nastavnih radnih dana

- suradnja s roditeljima.

(4) Učitelji predmetne nastave koji izvode izbornu nastavu informatike, uz obvezatne poslove iz stavka 3. ovoga članka, obavljaju i poslove utvrđene Odlukom o uvjetima i načinu vođenja informatičke učionice u osnovnim i srednjim školama (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 5/93).

Članak 4.

(1) Učitelji u osnovnoj školi mogu obavljati i posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole ili iz odredaba zakona, drugih propisa ili kolektivnih ugovora.

(2) Posebni poslovi u smislu stavka 1. ovoga članka jesu satničarski i voditeljski poslovi, poslovi sindikalnoga povjerenika, poslovi zaposleničkoga vijeća odnosno sindikalnoga vijećnika, poslovi povjerenika zaštite na radu te drugi odgovarajući poslovi.

(3) U umjetničkim školama posebni su poslovi i poslovi pročelnika stručnih odjela, a ako škola nema stručnoga suradnika knjižničara, i poslovi voditelja instrumentarija, knjižnice-nototeke i fonoteke.

Članak 5.

(1) Posebni poslovi iz članka 4. ovoga pravilnika obavljaju se kao posebna radna obveza za koju se učitelju s punim radnim vremenom razmjerno smanjuju redovite tjedne radne obveze, a učitelju s nepunim radnim vremenom razmjerno povećava tjedno radno vrijeme.

(2) Posebni poslovi mogu se obavljati i kao radna obveza koja u razrednoj nastavi zamjenjuje nastavne predmete odgojnih područja (glazbena kultura, likovna kultura i tjelesna i zdravstvena kultura), a u predmetnoj nastavi razredničke poslove.

(3) Nastavni sat nastavnih predmeta odgojnih područja zamjenjuje se s 2, a razredništvo s 4 sata posebnih poslova.

Članak 6.

Satničarski poslovi obuhvaćaju izradbu rasporeda sati rada s razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, rasporeda uporabe učionica i drugih radnih prostora te rasporeda dežurstava učitelja, a voditeljski poslovi ustrojavanje i praćenje rada smjena, rada područnih odjela ili rada odjela učenika s posebnim potrebama, poslove organizacije zamjena učitelja te druge poslove vezane uz dnevni i tjedni rad po rasporedima.

Članak 7.

(1) U školama koje imaju manje od 8 razrednih odjela predmetne nastave, satničarske poslove i poslove vođenja smjena obavlja ravnatelj škole u redovitom radnom vremenu.

(2) U školama koje imaju najmanje 8 razrednih odjela predmetne nastave, satničarske poslove i poslove vođenja smjene obavlja učitelj predmetne nastave 4 sata tjedno, a ako škola radi u dvije ili više smjena, ostale smjene vodi ravnatelj škole u redovitom radnom vremenu.

(3) Ako škola ima više od 16 razrednih odjela predmetne nastave i ako radi u dvije ili više smjena, satničarske i voditeljske poslove obavljaju dva učitelja predmetne nastave, svaki 4 sata tjedno.

(4) U umjetničkim školama poslove vođenja instrumentarija, nototeke i fonoteke obavlja učitelj 4 sata tjedno ako škola ima najviše 200 učenika, a 6 sati tjedno ako ima više od 200 učenika.

(5) U umjetničkim školama poslove pročelnika strukovnoga odjela obavlja učitelj 2 sata tjedno ako odjel ima do 5 učitelja, 4 sata tjedno ako odjel ima do 10 učitelja i 6 sati tjedno ako odjel ima više od 10 učitelja.

(6) Ako škola u svom sastavu ima školski bazen, poslove vođenja školskog bazena obavlja učitelj 10 sati tjedno.

Članak 8.

(1) U osnovnoj školi koja u svojem sastavu ima osmorazredne područne odjele, satničarske poslove i poslove vođenja područnih odjela obavlja učitelj predmetne nastave 8 sati tjedno, a u školi koja ima četverorazredne područne odjele, učitelj razredne ili predmetne nastave 4 sata tjedno.

(2) U osnovnoj umjetničkoj školi koja u svojem sastavu ima šestorazredne područne odjele, poslove vođenja područnih odjela obavlja učitelj 4 sata tjedno.

(3) U osnovnoj školi koja u svojem sastavu ima odjele učenika s posebnim potrebama (odjele učenika s teškoćama u razvoju), satničarske poslove vezane uz te odjele i poslove vođenja tih odjela obavlja učitelj odnosno defektolog 4 sata tjedno.

(4) U redovitoj osnovnoj školi ili drugoj ustanovi koja u svojem sastavu ima odjele umjetničke naobrazbe, satničarske poslove vezane uz te odjele i poslove vođenja tih odjela obavlja učitelj 4 do 20 sati tjedno, prema odobrenju Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 9.

(1) Stručni suradnici obavljaju stručno-razvojne i druge stručne poslove u skladu sa zahtjevima struke te ostale poslove koji proizlaze iz pedagoškoga rada ili su s njime u svezi.

(2) Neposrednim pedagoškim radom stručnih suradnika smatra se obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u radu ili u suradnji s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljem, roditeljima ili drugim sudionicima odgojno-obrazovnoga procesa.

Članak 10.

(1) Stručni suradnik pedagog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada škole i predlaže mjere za poboljšanje, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.

(2) Stručni suradnik knjižničar planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, stručno-knjižnične i informacijsko-referalne poslove te poslove vezane uz kulturnu i javnu djelatnost škole, stručno se usavršava, surađuje s matičnim službama, knjižnicama, knjižarima i nakladnicima te obavlja druge poslove vezane uz rad školske knjižnice.

(3) Stručni suradnik psiholog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, u sklopu neposrednoga rada skrbi se o identifikaciji i osiguravanju potrebnih mjera i oblika rada za djecu koja trebaju posebnu stručnu potporu u očuvanju psihičkoga zdravlja i poticanju razvoja, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću dokumentaciju, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, stručno se usavršava te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

(4) Stručni suradnik defektolog u redovitim osnovnim školama planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, savjetuje i pomaže u radu učiteljima i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima škole u svezi s postupcima u radu s djecom s teškoćama u razvoju, surađuje, savjetuje i pomaže roditeljima učenika s teškoćama u razvoju, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i učeničke dosjee, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove na prevenciji poremećaja u ponašanju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.

(5) Stručni suradnik zdravstveni djelatnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, identificira učenike kojima je potrebna zdravstvena pomoć, izvodi vježbe s učenicima radi održavanja razine motoričkih sposobnosti, ponovnog aktiviranja organizma i poboljšanja oštećenih funkcija te poticanja psihomotoričkih vještina i navika, savjetuje i pomaže učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima u radu s učenicima s motoričkim oštećenjima, vodi odgovarajuću dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

(6) Stručni suradnik socijalni djelatnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole, prikuplja i analizira podatke o socijalnom statusu učenika i njegove obitelji, surađuje s ustanovama, prema potrebi sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove vezane uz smještaj učenika u druge obitelji i ustanove socijalne skrbi, organizira nabavu školskoga pribora i udžbenika za socijalno ugrožene učenike, savjetuje i pomaže roditeljima u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

Članak 11.

(1) Stručni suradnik defektolog u posebnim školama obavlja poslove iz stavka 1. članka 10. ovoga pravilnika, a u sklopu neposrednoga pedagoškog rada i poslove produženoga stručnog postupka i pružanja posebne defektološke pomoći učenicima s većim teškoćama u razvoju.

(2) Stručni suradnik defektolog u redovitim osnovnim školama koje u svojem sastavu imaju posebne odjele za djecu s većim teškoćama u razvoju, uz poslove iz stavka 1. ovoga članka, obavlja i poslove voditeljstva posebnih razrednih odjela.

(3) Stručni suradnik knjižničar u osnovnim umjetničkim školama, uz poslove iz stavka 2. članka 10. ovoga pravilnika, obavlja i poslove vođenja instrumentarija, nototeke i fonoteke.

Članak 12.

(1) Stručni suradnici mogu obavljati i poslove sindikalnoga povjerenika, poslove zaposleničkoga vijeća odnosno sindikalnoga vijećnika, poslove povjerenika zaštite na radu i druge poslove koji proizlaze iz zakona, drugih propisa ili kolektivnih ugovora, a ostale posebne poslove, koji proizlaze iz ustroja rada škole, samo u iznimnim slučajevima.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se kao posebna radna obveza za koju se stručnom suradniku s punim radnim vremenom razmjerno smanjuju redovite tjedne radne obveze, a stručnom suradniku s nepunim radnim vremenom povećava tjedno radno vrijeme.

Članak 13.

Za nepuno radno vrijeme, tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika manje su od radnih obveza za puno radno vrijeme razmjerno smanjenju radnoga vremena.

Članak 14.

(1) Obveze učitelja i stručnih suradnika utvrđuju se godišnjim planom i programom rada osnovne škole.

(2) U skladu s obvezama iz stavka 1. ovoga članka učitelju i stručnom suradniku izdaje se pojedinačni akt najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine.

II. RADNE OBVEZE UČITELJA

1. Radne obveze učitelja razredne nastave

Članak 15.

(1) Učitelji razredne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj nastavnim planom za I., II., III. ili IV. razred te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 3. ovoga pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) U radnu obvezu iz stavka 1. ovoga članka ne ubrajaju se sati stranoga jezika i izborne nastave vjeronauka, a ni sati nastavnih predmeta odgojnih područja ako ih izvode učitelji predmetne nastave.

(3) Učitelj razredne nastave može se osloboditi od obveze izvođenja dodatne i dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti te nastavnih predmeta odgojnih područja ako obavlja posebne poslove iz članka 3. ovoga pravilnika, ili ako je u neposrednome radu s učenicima obavljao odgojno-obrazovne poslove određeni broj godina, ili ako je to propisano nastavnim planom i programom.

(4) Učitelj razredne nastave koji je odgojno-obrazovne poslove u neposrednome radu s učenicima obavljao najmanje 25 godina može se u IV. razredu osloboditi od obveze izvođenja tjelesne i zdravstvene kulture, učitelj koji je te poslove obavljao najmanje 30 godina i od obveze izvođenja likovne kulture, a učitelj koji je te poslove obavljao najmanje 35 godina i od obveze izvođenja glazbene kulture.

(5) Ukupne tjedne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima za učitelje razredne nastave koji su obavljali poslove u neposrednome radu s učenicima od 25 do 30 godina manje su za 2 sata od obveza iz stavka 1. ovoga članka, od 30 do 35 godina za 4 sata, a od 35 do 40 godina za 6 sati.

(6) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka, nastavne predmete odgojnih područja izvode učitelji predmetne nastave.

(7) Broj sati neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima veći od broja sati utvrđenih prema odredbama ovoga članka smatra se prekovremenim radom.

Članak 16.

Učitelji razredne nastave u produženom boravku ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 nastavnih sati tjedno.

2. Radne obveze učitelja predmetne nastave

Članak 17.

(1) Učitelji predmetne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini utvrđenoj ovim pravilnikom te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 3. ovoga pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) Ako učitelj predmetne nastave nije razrednik, može umjesto ukupnih razredničkih poslova obavljati satničarske i voditeljske poslove ili druge posebne poslove 4 sata tjedno, u skladu s odredbama članka 7. i 8. ovoga pravilnika.

(3) Ako učitelj predmetne nastave posebne poslove ne obavlja kao zamjenu za razredništvo, zadužuje se tim poslovima kao posebnom radnom obvezom u smislu odredbe stavka 1. članka 5. ovoga pravilnika.

Članak 18.

(1) Tjedna obveza učitelja predmetne nastave u izvođenju redovite i izborne nastave te neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika iz stavka 1. članka 3. ovoga pravilnika za puno radno vrijeme iznosi:

- 20 sati za učitelje hrvatskoga jezika, matematike i nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

- 21 sat za učitelje stranih jezika

- 22 sata za učitelje ostalih nastavnih predmeta, učitelje vjeronauka i informatike te učitelje u umjetničkim školama.

(2) Učitelj predmetne nastave ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadužen najmanje:

- 18 sati hrvatskoga jezika ili matematike te nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

- 19 sati stranoga jezika

- 20 sati ostalih nastavnih predmeta, vjeronauka ili informatike ili nastavnih predmeta u umjetničkoj školi.

(3) Ako jedan od dvaju ili više učitelja ili jedini učitelj na stavnoga predmeta ne može biti zadužen prema odredbama stavka 2. ovoga članka, ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadužen najmanje:

- 16 sati hrvatskoga jezika, matematike ili nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

- 17 sati stranoga jezika

- 18 sati ostalih nastavnih predmeta, vjeronauka ili informatike ili nastavnih predmeta u umjetničkoj školi.

(4) Učitelji predmetne nastave u malim otočnim, planinskim i seoskim školama koji ne mogu biti zaduženi prema odredbama stavka 2. i 3. ovoga članka mogu ostvariti pravo na puno radno vrijeme i s manje sati redovite nastave uz posebno odobrenje Ministarstva.

Članak 19.

(1) Za ostvarivanje prava iz stavka 2. članka 18. ovoga pravilnika redovitom nastavom smatraju se i sljedeće radne obveze:

- izvođenje posebnih programa osnovnoga glazbenog, plesnog i športskog školovanja

- izvođenje izborne nastave stranoga jezika, vjeronauka i informatike

- vođenje troglasnoga učeničkog pjevačkog zbora odnosno orkestra u opsegu od 3 sata tjedno

- vođenje jednoglasnoga ili dvoglasnog učeničkog zbora odnosno pripremnoga orkestra u opsegu od 2 sata tjedno

- vođenje športskoga kluba u opsegu od 2 sata tjedno

- obavljanje poslova estetskoga uređenja škole u opsegu do 4 sata tjedno

- izvođenje dodatne nastave matematike u opsegu do 2 sata tjedno, ako učitelj matematike redovitom nastavom ne ostvaruje pravo na puno radno vrijeme

- izvođenje izborne nastave tehničke kulture u opsegu do 4 sata tjedno, ako jedan od dvaju ili više učitelja ili jedini učitelj tehničke kulture redovitom nastavom ne ostvaruje pravo na puno radno vrijeme, a ne može biti zadužen izbornom nastavom informatike.

(2) Za ostvarivanje prava iz stavka 2. članka 18. ovoga pravilnika, poslovi vođenja učeničke zadruge mogu se, uz posebno odobrenje Ministarstva, smatrati i redovitom nastavom.

Članak 20.

(1) Tjedne radne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima za puno radno vrijeme iz stavka 1. članka 18. ovoga pravilnika povećavaju se za 2, a iznimno za 3 sata tjedno poslovima utvrđenim odredbama ovoga članka.

(2) Do ukupne tjedne radne obveze iz stavka 1. ovoga članka, učitelji predmetne nastave izvode dodatnu i dopunsku nastavu, rade u izvannastavnim aktivnostima, vode učeničku zadrugu te učeničko društvo ili klub, a mogu izvoditi i izbornu nastavu ili obavljati poslove razrednika u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima ako tim oblicima rada nisu zaduženi u sklopu obveza iz stavka 1. članka 18. ovoga pravilnika.

(3) Do ukupne tjedne radne obveze iz stavka 1. ovoga članka, učitelji tjelesne i zdravstvene kulture mogu obavljati i poslove poduke plivanja te kinezioterapeutski rad s učenicima s većim teškoćama u razvoju, defektolozi produženi stručni postupak i posebnu defektološku pomoć, a učitelji u umjetničkim školama i poslove vođenja javnih nastupa učenika.

(4) Broj sati ukupnoga neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima veći od broja sati obveza iz stavka 1. ovoga članka smatra se prekovremenim radom.

Članak 21.

(1) Ukupne tjedne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima za učitelje predmetne nastave koji su obavljali poslove u neposrednome radu s učenicima od 25 do 30 godina manje su za 2 sata od obveza iz stavka 1. članka 20. ovoga pravilnika, od 30 do 35 godina za 4 sata, a od 35 do 40 godina za 6 sati.

(2) Broj sati veći od broja sati obveza iz stavka 1. ovoga članka smatra se prekovremenim radom.

Članak 22.

(1) Ako učitelj predmetne nastave izvodi redovitu nastavu iz dvaju ili više nastavnih predmeta, tjedne radne obveze iz članka 18. i 20. ovoga pravilnika utvrđuju se prema nastavnom predmetu povoljnijem za učitelja.

(2) Ako učitelj razredne ili predmetne nastave radi prema nastavnom planu i programu njegovanja jezika i kulture etničke i nacionalne zajednice ili manjine, radne obveze utvrđuju se prema obvezama učitelja hrvatskoga jezika.

Članak 23.

(1) Za defektologa koji radi prema posebnom programu s učenicima s lakšim teškoćama u razvoju, djelomično integriranim u redovitim osnovnim školama, tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i produženi stručni postupak i pružanje posebne defektološke pomoći, iznosi 24 sata tjedno.

(2) Defektolog iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti pravo na puno radno vrijeme ako je zadužen redovitom nastavom najmanje 12 sati tjedno. Do pune tjedne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu zadužuje se poslovima produženoga stručnog postupka odnosno posebne defektološke pomoći.

(3) Za defektologa odnosno učitelja koji radi u redovitoj i izbornoj nastavi s učenicima s većim teškoćama u razvoju u posebnim ustanovama ili u posebnim odjelima u redovitim osnovnim školama, tjedna radna obveza u izvođenju redovite i izborne nastave i ukupna tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i produženi stručni postupak, utvrđuje se prema odgovarajućim odredbama članka 15.- 22. ovoga pravilnika.

Članak 24.

(1) Nepuno radno vrijeme utvrđuje se na osnovi broja sati redovite nastave, izborne nastave stranoga jezika, vjeronauka i informatike te drugih poslova iz članka 19. ovoga pravilnika koji se, kao radna obveza, smatraju redovitom nastavom u odnosu prema broju sati redovite nastave propisane za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

(2) Učitelju predmetne nastave odnosno defektologu iz članka 23. ovoga pravilnika, koji je razrednik i radi u nepunom radnom vremenu, radno vrijeme utvrđeno prema stavku 1. ovoga članka povećava se za 2 sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika i za 2 sata ostalih razredničkih poslova.

III. RADNE OBVEZE STRUČNIH SURADNIKA

Članak 25.

(1) Stručni suradnici (osim zdravstvenoga djelatnika) obvezni su obavljati poslove u neposrednome pedagoškom radu 25 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka koji se obavljaju u neposrednome pedagoškom radu i drugi odgovarajući poslovi raspoređuju se na šestosatni dnevni rad u školi (sat po 60 minuta), a ostatak dnevnoga rada odnosi se na poslove vezane uz ustanove, poslove stručnoga usavršavanja, planiranja, programiranja i pripremanja za rad i na druge poslove.

(3) Stručni suradnik defektolog u redovitoj školi obvezan je u sklopu neposrednoga pedagoškog rada obavljati poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima 20 nastavnih sati tjedno.

(4) Stručni suradnik zdravstveni djelatnik u osmosatnom dnevnom radu obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima 30 sati tjedno.

Članak 26.

Stručni suradnik pedagog ostvaruje pravo na puno radno vrijeme u osnovnoj školi koja ima više od 12 razrednih odjela, a u osnovnoj školi s manje od 13 razrednih odjela uz odobrenje Ministarstva.

Članak 27.

(1) Stručni suradnik knjižničar ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako škola u svom sastavu ima školsku knjižnicu ustrojenu prema propisanim standardima ili ako osnovna škola ima više od 12 razrednih odjela, a osnovna umjetnička škola više od 200 učenika.

(2) Stručni suradnik knjižničar obavlja poslove u nepunome radnom vremenu od 20 sati tjedno ako osnovna škola ima manje od 13 razrednih odjela, odnosno osnovna umjetnička škola manje od 200 učenika, a školska knjižnica ne udovoljava propisanim standardima.

(3) Ako škola radi u posebnim uvjetima ili ima knjižni fond iznad standarda ili iznimno velik broj učenika, Ministarstvo može odobriti i veći opseg poslova stručnoga suradnika knjižničara.

Članak 28.

Stručni suradnik psiholog ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu s najmanje 400 učenika jedne ili više redovitih osnovnih škola, odnosno s najmanje 100 učenika posebnih škola za školovanje učenika s teškoćama u razvoju.

Članak 29.

Stručni suradnik defektolog u redovitoj osnovnoj školi ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako u jednoj ili više škola obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 20 učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja.

Članak 30.

Stručni suradnik zdravstveni djelatnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 20 učenika s većim teškoćama u razvoju, odnosno s učenicima plesne umjetničke škole.

Članak 31.

Stručni suradnik socijalni djelatnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 50 učenika uključenih u postupke centra za socijalni rad.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Na dan početka primjene ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 63/96.).

Članak 33.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 31. kolovoza 1999. godine.

Klasa: 602-02/99-01/419
Urbroj: 532/1-99-1
Zagreb, 17. svibnja 1999.

Ministar
mr. sc. Božidar Pugelnik, v. r.