Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

NN 51/1999 (24.5.1999.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbi članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98, 10/99 i 34/99), članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 1/94) i članka 31. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (»Narodne novine« broj 2/96, 26/96, 104/97 i 22/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 17. svibnja 1999. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM I FIZIKALNOM TERAPIJOM U KUĆI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (»Narodne novine«, broj 26/96, 79/97 i 31/99) u članku 3. stavku 2. briše se tekst: »pod nadzorom« i dodaje tekst: »na osnovi mišljenja«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 3. podstavka 1. mijenja se i glasi: »-me

hanoterapija«, a podstavka 8. mijenja se i glasi: »-priprema oštećenog dijela tijela za prihvat ortopedskog pomagala«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. briše se tekst: »ili postoje kontraindikacije«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/99-01/61
Urbroj: 338-01-04-99-1
Zagreb, 17. svibnja 1999.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Mate Ljubičić,
v. r.