Rješenje o određivanju cijene obrazaca potvrda iz državnih matica

NN 53/1999 (28.5.1999.), Rješenje o određivanju cijene obrazaca potvrda iz državnih matica

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 53. stavak 2. Zakona o državnim maticama »Narodne novine«, broj 96/93, ministar uprave donosi

RJEŠENJE

O ODREÐIVANJU CIJENE OBRAZACA POTVRDA IZ DRŽAVNIH MATICA

I.

Za potvrde iz državnih matica podnositelj zahtjeva plaća naknadu u sljedećem iznosu:

1. za Potvrdu o rođenju 4 kn

2. za Potvrdu o slobodnom bračnom stanju 5 kn

3. za Potvrdu o ispunjenju pretpostavki
za sklapanje braka u vjerskom obliku. 10 kn

II.

Sredstva ostvarena plaćanjem naknade za izdane isprave iz točke I. ovog rješenja, prihod su Državnog proračuna.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-01/99-01/0046
Urbroj: 515-06-06/1-99-1
Zagreb, 21. svibnja 1999.

Pomoćnik ministra
Antun Palarić, v. r.