Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći stočne hrane

NN 55/1999 (2.6.1999.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći stočne hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97. i 36/98.), uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i članka 24. stavak 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 70/97), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KAKVOĆI STOČNE HRANE

Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći stočne hrane (»Narodne novine« br. 26/98), u članku 58. u koloni 1. tablice brišu se riječi »Tilosin fosfat Makrolid, E 713«, »Virginomycin E711« i »Cink-bacitracin E700« i pripadajući tekst u toj koloni te pripadajući tekst u kolonama 2., 3., 4. i 5.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. siječnja 2000.

Klasa: 011-02/99-01/49
Urbroj: 525-01-99-01
Zagreb, 19. svibnja 1999.

Ministar
mr. sc. Ivan Ðurkić, v. r.