Uredba o izmjeni Zakona o gradnji

NN 57/1999 (7.6.1999.), Uredba o izmjeni Zakona o gradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnoga sabora (»Narodne novine«, broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99) članak 125. mijenja se i glasi:

»Danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o građenju (»Narodne novine«, br. 77/92, 82/92, 26/93, 33/95 i 91/96)«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-01/98-01/01
Urbroj: 5030116-99-3
Zagreb, 1. lipnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r