Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit

NN 58/1999 (9.6.1999.), Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROGLAŠENJU NACIONALNOG PARKA »SJEVERNI VELEBIT«

Proglašavam Zakon o proglašenju Nacionalnog parka »Sjeverni Velebit«, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. svibnja 1999.

Broj: 01-081-99-1075/2
Zagreb, 2. lipnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PROGLAŠENJU NACIONALNOG PARKA »SJEVERNI VELEBIT«

Članak 1.

Područje unutar granice Parka prirode »Velebit«, u ukupnoj površini od 109 km², proglašava se Nacionalnim parkom »Sjeverni Velebit«.

Granica Nacionalnog parka »Sjeverni Velebit« unutarnja ja granica Parka prirode »Velebit« koji je proglašen zaštićenim dijelom prirode Zakonom o proglašenju planine Velebit parkom prirode (»Narodne novine«, br. 24/81).

Članak 2.

Granica Nacionalnog parka »Sjeverni Velebit« polazi od kote 669 (Samaržinica, iznad Lukova) prema jugu na kotu 1386 (Markov kuk), dalje na križanje ceste za Zavižan i odvojka za Pandorinu Planu, zatim cestom za Zavižan do odvojka za Plješivicu, nastavlja tim odvojkom u smjeru Plješivice do početka odjela 49., zatim zapadnom granicom toga odjela smjerom prema jugu, te preko kote 1676 (Veliki Pivčevac) na cestu kod Vukušića snježnice, nastavlja cestom prema jugu, prolazi kroz Lomsku dulibu, dalje kroz Mali Lom do križanja ceste u blizini odjela 46. i 45., odatle ravnom linijom na vrh Begovog kuka, dalje prema zapadu na cestu u pravcu Lubenovca, nastavlja tom cestom do križanja ceste za Veliki Alan, te cestom prema istoku preko Mrkvišta do Božidarove barake (u središtu odjela 41. u Štirovači), nastavlja ravnom linijom za zapad preko Medina Golića na kote 1556 (Cipaljski vrh), 1448 (Visibaba), 780 (Sučeva glava), 634 (Panos), 863 (Odžinac), 723 (Kita), 687 (Bjondinovača), 751 (Karamarkov vrh), te dalje na početnu točku, na koti 669.

Granica Nacionalnog parka ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će javnu ustanovu za upravljanje Nacionalnim parkom »Sjeverni Velebit« u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/05
Zagreb, 28. svibnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.