Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode

NN 58/1999 (9.6.1999.), Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROGLAŠENJU ŽUMBERKA I SAMOBORSKOG GORJA PARKOM PRIRODE

Proglašavam Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. svibnja 1999.

Broj: 01-081-99-1074/2
Zagreb, 2. lipnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PROGLAŠENJU ŽUMBERKA I SAMOBORSKOG GORJA PARKOM PRIRODE

Članak 1.

Područje Žumberka i Samoborskog gorja, u ukupnoj površini od 333 km², proglašava se Parkom prirode »Žumberak - Samoborsko gorje«.

Članak 2.

Granica Parka prirode »Žumberak - Samoborsko gorje« polazi od granice s Republikom Slovenijom kod Gabrovice, ide cestom za Koretiće, potom prema jugu Dobrim potokom uzvodno do kapele Sv. Duh, zatim do spoja s cestom Breganica - Jarušje, nastavlja tom cestom na istok prema Breganici do pola puta Tušini - Breganica, zatim jugoistočno uz južnu granicu naselja Slani dol i naselja Smerovišče, pa cestom oko naselja Prišlini, te prema istoku južno od naselja Gvozd do ceste za Rude, prije kapelice Sv. Roka jugozapadno iznad naselja Braslovlje, te prema jugoistoku uz crkvu Sv. Leonarda, južno od naselja Kotari, zatim granicom Grada Samobora i općine Klinča Sela do ispred Okič-grada, dalje sjeverno od Okič-grada, obuhvaćajući ga, nastavlja zapadnim rubom naselja Podgrađe, te prema zapadu na cestu Novo Selo Okićko-Repišče, do kote 278, dalje prema zapadu na kotu 341 u Plešivici, kotu 374 u Vranov-dolu, te sjeverno od naselja Ivančići, odatle prema sjeverozapadu, iznad doline potoka Reka ispod naselja Grabarak do ceste za Japetić, odatle se granica vraća oko potočne doline prema jugu do naselja Špigelski breg, zatim prema jugozapadu do kote 474 (Grmada), pa na kotu 447 iznad Slavetića, do kote 335 iznad Medven drage, zatim dalje granicom općina Krašić i Žumberak do kote 350 kod granice Zagrebačke i Karlovačke županije, potom istom granicom prema jugoistoku do Pavlovog brijega, a odatle prema jugozapadu najkraćim smjerom do rijeke Kupe, rijekom Kupom uzvodno do državne granice s Republikom Slovenijom, tom granicom prema sjeverozapadu i dalje državnom granicom do početne točke kod Gabrovice.

Granica Parka prirode ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode »Žumberak - Samoborsko gorje« u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/07
Zagreb, 28. svibnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.